Диплом: Формування та розподіл прибутку підприємства (ID:6732)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Формування та розподіл прибутку підприємства (Код работы:6732)

Информация о работе Раздел: Финансовый менеджмент
Вид работы: Диплом
Объем: 131 стр.
Цена: 200 грн.
Код работы (ID): 6732
Добавлена: 03.06.2005
Просмотров: 7208
Просмотр
«Формування та розподіл прибутку підприємства»
СодержаниеВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. Методологічні основи формування прибутку на підприємстві 8
1.1. Економічна сутність прибутку та його функції 8
1.2. Класифікація прибутку підприємства 15
1.3. Динаміка прибутку за різними сферами економіки 23
1.3. Зарубіжний досвід 26
Висновки до розділу 1 40
РОЗДІЛ 2. Дослідження механізму планування і формування прибутку на підприємстві 43
2.1. Системи і методи планування прибутку 43
2.2. Аналіз формування прибутку на підприємстві 53
2.3. Факторний аналіз прибутку 60
2.4. Рентабельність як узагальнюючий показник ефективності діяльності підприємства 67
Висновки до розділу 2 71
РОЗДІЛ 3. Механізм управління використанням та розподілом прибутку підприємства 74
3.1. Сутність і принципи розподілу прибутку 74
3.2. Фактори, які впливають на розподіл прибутку 75
3.3. Аналіз використання прибутку 78
3.4. Дивідендна політика підприємства 87
3.5. Заходи щодо збільшення розміру прибутку підприємства 93
Висновки до розділу 3 101
РОЗДІЛ 4. Охорона праці та навколишнього середовища 104
ВИСНОВКИ 114
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 117
ДОДАТКИ 123
ДОДАТОК А. Методика визначення фінансових результатів 123
ДОДАТОК Б. Основні звітні показники підприємства (ф.1 та ф.2.) за 2001-2004 рр. 124
ДОДАТОК В. Методика розрахунку показників рентабельності підприємства 127
ДОДАТОК Г. Фінансові результати підприємств та організацій України за 2004 рік 128
ДОДАТОК Д. Фінансові результати за видами економічної діяльності по промисловості за 2004 року 129
ДОДАТОК Е. Динаміка питомої ваги підприємств, які одержали прибутки та збитки, відповідно до загальної кількості підприємств України в 2001-2004 рр. (%) 130
Литература1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XIV.
2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003.
3. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991р. // Збірник законодавчих та нормативних документів, регламентуючих діяльність підприємств внутрішньої торгівлі усіх форм власності. Випуск 1. – Київ: Зовнішторгвидав України”, 1997. – с.12-32.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 92 від 27.04.2000.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року №246
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 290 від 29.11.1999
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318.
13. Байлова О.О. Концепція управління грошовими потоками підприємства. Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет, 2001.
14. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства. К:Либідь, 1998. – 312 с.
15. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы: Курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 298 с.
16. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
17. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, 2000. – 528 с.
18. Буряковский В.В., Кармазин В.Я, Каламбет С.В. Финансы предприятий: Учеб.пособие. – Днепропетровск.: Пороги, 1998. – 245 с.
19. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута”, 2003. - 726 с.
20. Бюджетування в системі фінансового управління підприємством: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / С.В. Онищенко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — укp.
21. Бюджетування в системі фінансового управління підприємством: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / С.В. Онищенко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 194 с. — укp.
22. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. М.:Финансы и статистика, 1996. – 803 с.
23. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. -704 с.
24. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
25. Горбунов А.Р. Управление финансовыми потоками и организация финансовых служб предприятий, региональных администраций. – М.: Издательская фирма «Анкил», 2000. – 224 с.
26. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства.//Дебет-Кредит. – 2000. - №34
27. Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посіб. –2-ге вид., стереотип. –К.:МАУП, 2002. –232 с.
28. Диксон Д. Е. Н. Совершенствуйте свой бизнес. — М.: НПЦ „Инновации академии интерменеджмента”, 1992.
29. Економічний розвиток України у І кварталі 2005 року // Офіційний сервер Міністерства економіки. [http://me.kmu.gov.ua/control/uk/ publish/article?art_id=47195&cat_id=38461].
30. Завгородній А.Г. Фінансовий словник. – К., Наукова думка, 2000. – 286 с.
31. Ковалев В.В. Финансы предприятий. – М.: „Финансы и статистика”, 1997.
32. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336 с.
33. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
34. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. — 378 с.
35. Крутик А.Б., Хайкин М.М. Основы финансовой деятельности предприятия: для студентов вузов. –Ростов-на-Дону: „Фенікс”, 1999. – с. 255
36. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: Пер. с англ. В 2 т. – М.: Республика, 1992. – 407 с.
37. Матеріали офіційного серверу Міністерства економіки - [http://me.kmu.gov.ua]
38. Методичні основи формування господарських рішень: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Д.В. Єгоренко; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2003. — 20 с.: рис. — укp.
39. Моделювання процесів фінансового планування на підприємствах в умовах невизначеності: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / І.А. Полтьєва; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.
40. Моделювання процесів фінансового планування на підприємствах в умовах невизначеності: Дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / І.А. Полтьєва; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2004. — 143 с.: рис., табл. — укp.
41. Мойсеєнко І.Є. Фінансове планування на підприємстві. // Фінанси України. – 2000. – №9. – С.155-158.
42. Мочерний С.В. Політична економія: Навч. Посіб. –К.:Знання-Прес, 2002. –687 с.
43. Поліщук О.В. Планування результативної діяльності підприємства. – К., 1997.
44. Полтьева И.А. Анализ потенциала маркетинга в системе стратегического планирования деятельности предприятия. // Новое в экономической кибернетике: (Сб. науч. ст.) Под общ. ред. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т. / Управление маркетинговым потенциалом предприятия. – Донецк: ДонНУ, 2003. – №2. – С. 56-65.
45. Полтьева И.А. Моделирование в процессе проектирования экспертной системы формирования финансового плана производственно-экономической системы. // Модели управления в рыночной экономике: (Сб. науч. тр.) Общ. ред. и предисл. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т. – Донецк: ДонНУ, 2002. – Вып. 5. – С. 376-385.
46. Прибуток підприємницьких структур в умовах ринкової трансформації економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Ю.Л. Субботович; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.
47. Прибуток підприємницьких структур в умовах ринкової трансформації економіки: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Ю.Л. Субботович; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 190 с.
48. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. –К.: Скарби, 2003. -238 с.
49. Савчук В.П. Управление финансами предприятия. М:"Бином" - 2003, 480 с.
50. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
51. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
52. Томяковский А.С., Щербак И.А., Гудинова Л.И. Экспертная система диагностики финансово-хозяйственного состояния предприятия. // Модели управления в рыночной экономике. Сб. науч. тр. – Донецк, ДонГУ, 1998. – С. 246-258.
53. Финансовый менеджмент: Теория и практика: Учебник. Под ред. Стояновой Е.С. – 4-е изд., М.: Преспектива, 1999. – 656 с.
54. Финансы и кредит: Учебное пособие для вузов./Под ред. д.э.н., проф. А.И.Амоши — Донецк: ДонГТУ, 1998 г.. — 148 с.
55. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
56. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
57. Фінансове забезпечення діяльності малих підприємницьких структур: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / М.Д. Бедринець; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 19 с.: табл. — укp.
58. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с.
59. Фінансовий звіт АТ "Укравто" за 2002 рік.
60. Фінансовий звіт АТ "Укравто" за 2003 рік.
61. Фінансовий звіт АТ "Укравто" за 2004 рік.
62. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
63. Формування та використання фінансових ресурсів суб'єктів господарювання в умовах трансформації економіки України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / А.А. Марченко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 16 с. — укp.
64. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривоший М.М. Звітність підприємства. Навчальний посібник. –Житомир:ЖІТІ, 2003.
65. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 1996. – 176 с.
66. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. — К.: Міленіум, 2003.-160 с.
67. Экономический образ мышления -- Пер. с англ. М., Издательство "Каталаксия" для серии Библиотека студента по заказу Академии педагогических наук и Московского психолого-социального института, 1997. -- 704 с.
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Формування та розподіл прибутку підприємства

  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Методологічні основи формування прибутку на підприємстві 8 1.1. Економічна сутність прибутку та його функції 8 1.2. Класифікація прибутку підприємства 15 1.3. Динаміка прибутку за різними сферами економіки 23 1.3. Зарубіжний досвід 26 Висновки до розділу 1 40 РОЗДІЛ 2. Дослідження механізму планування і формування прибутку на підприємстві 43 2.1. Системи і методи планування прибутку 43 2.2. Аналіз формування прибутку на підприємстві 53 2.3. Факторний аналіз прибутку 60 2.4. Рентабельність як узагальнюючий показник ефективності діяльності підприємства 67 Висновки до розділу 2 71 РОЗДІЛ 3. Механізм управління використанням та розподілом прибутку підприємства 74 3.1. Сутність і принципи розподілу прибутку 74 3.2. Фактори, які впливають на розподіл прибутку 75 3.3. Аналіз використання прибутку 78 3.4. Дивідендна політика підприємства 87 3.5. Заходи щодо збільшення розміру прибутку підприємства 93 Висновки до розділу 3 101 РОЗДІЛ 4. Охорона праці та навколишнього середовища 104 ВИСНОВКИ 114 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 117 ДОДАТКИ 123 ДОДАТОК А. Методика визначення фінансових результатів 123 ДОДАТОК Б. Основні звітні показники підприємства (ф.1 та ф.2.) за 2001-2004 рр. 124 ДОДАТОК В. Методика розрахунку показників рентабельності підприємства 127 ДОДАТОК Г. Фінансові результати підприємств та організацій України за 2004 рік 128 ДОДАТОК Д. Фінансові результати за видами економічної діяльності по промисловості за 2004 року 129 ДОДАТОК Е. Динаміка питомої ваги підприємств, які одержали прибутки та збитки, відповідно до загальної кількості підприємств України в 2001-2004 рр. (%) 130
 • формування та розподіл прибутку підприємств ( на прикладі підприємства)

  ВСТУП 4 1. ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА, ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФОРМУВАННЯ 5 2. НАПРЯМИ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 9 3. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ЛЕГІОН» 17 4. ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ „ЛЕГІОН” 26 5. АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ, ДИНАМІКИ ТА ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ТОВ „ЛЕГІОН” 31 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 37 ЛІТЕРАТУРА 39 ДОДАТКИ 41
 • Формування, розподіл і використання прибутку підприємств

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1.ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1.Економічна сутність прибутку підприємства 5 1.2.Порядок формування, розподілу та використання прибутку 8 РОЗДІЛ 2.АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА „ДАНИЛАН” 15 2.1.Техніко-економічна характеристика підприємства 15 2.2.Аналіз факторів, які впливають на формування прибутку 16 2.3.Аналіз формування, розподілу та використання прибутку підприємства ПП „Данилан” 21 РОЗДІЛ 3.ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ 28 3.1.Удосконалення стратегії планування прибутку 28 3.2.Напрямки використання прибутку підприємства 32 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44 ДОДАТКИ 49
 • ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

  Вступ 3 Розділ 1. Економічний зміст і функції прибутку як основного фінансового результату діяльності підприємства 5 Розділ 2. Формування і розподіл прибутку підприємства в сучасних умовах (на прикладі ВАТ "Трембіта") 13 2.1. Механізм формування прибутку підприємства 14 2.2. Порядок розподілу і використання прибутку підприємства 24 Розділ 3. Деякі шляхи вдосконалення системи формування і розподілу прибутку в сучасних умовах 27 Висновки 31 Список використаної літератури 33 Додатки 35
 • Формування і розподіл прибутку комерційного банку

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методичні засади формування і розподіл прибутку комерційного банку 6 1.1. Сутність, види та значення прибутку комерційного банку 6 1.2. Джерела формування прибутку комерційного банку 10 1.3. Напрямки розподілу прибутку комерційного банку 18 1.4. Прибутковість комерційних банків України 23 Розділ 2. Механізм формування та розподілу прибутку комерційних банків 31 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика банку 31 2.2.Особливості формування прибутку банку 63 2.3.Особливості розподілу прибутку банку 80 Розділ 3. Перспективні напрямки розвитку діяльності банків 86 3.1. Шляхи підвищення прибутковості банків 86 3.2. Обґрунтування нових прибуткових напрямків діяльності 99 Висновки 114 Література 117 Додатки 122 Додаток А. Основні показники діяльності банків України в 2001-2005 рр. 122 Додаток Б. Основні показники діяльності банків України станом на 01.01.2006 (за даними АУБ) 124 Додаток В. Схема збалансованого проведення активно-пасивних операцій комерційного банку та вибору джерел залучення коштів у разі позитивної тенденції зміни обсягів залучених ресурсів та наданих кредитів 125

загрузка...

© 2013 - 2017 refsbank.info