Курсовая: Стан та перспективи розвитку екологічного туризму в Україні (ID:18450)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Стан та перспективи розвитку екологічного туризму в Україні (Код работы:18450)

Информация о работе Раздел: Туризм
Вид работы: Курсовая
Объем: 50 стр.
Цена: 150 грн.
Код работы (ID): 18450
Добавлена: 26.02.2007
Просмотров: 4561
Просмотр
«Стан та перспективи розвитку екологічного туризму в Україні»
СодержаниеВступ 3
1. Теоретико-методичні аспекти організації екологічного туризму 6
1.1. Сутність екологічного туризму 6
1.2. Формування концепції екологічного туризму 8
2. Становлення та розвиток екологічного туризму в Україні 16
2.1. Передумови розвитку екологічного туризму в Україні 16
2.2. Становлення та розвиток екологічного туризму в Україні 19
3. Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні 31
Висновки 38
Література 42
Додаток А. Туристичні потоки в 2000-2006 рр. 47
Додаток Б. В'їзд іноземних громадян в Україну у 2006 році 48
ЛитератураЛітература
1. Закон України “Про туризм” від 18.11.2003 № 1282-ІУ.
2. Закон України “Про особисте селянське господарство” від 15.05.2003 № 742-ІУ.
3. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002р. № 583.
4. Загальнодержавна програма розвитку малих міст, затверджена Законом України від 04.03.04 № 1580-ІУ.
5. Постанова Верховної Ради України від 11.05.04 № 1698-ІУ “Про інформацію Кабінету Міністрів України “Про дотримання вимог законодавства щодо підтримки агропромислового виробництва та пріоритетності соціального розвитку села в Україні у 2004 році та формування ефективних механізмів їх розвитку на перспективу”.
6. Балабанов И.Т, Балабанов А.И. Экономика туризма: Учеб. пособие. — М. : Финансы и статистика, 2003. — 176с.
7. Биржаков М.Б. Введение в туризм / Балтийский международный ин-т туризма (БМИТ); Санкт- Петербургский гос. ун-т культуры и искусств . — М., 1999. — 192с.
8. Власенко Н. С., Курило І. О., Лібанова Е. М., Осауленко О. Г., Остапчук О. Е. Перший Всеукраїнський перепис населення: історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти / Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України; Державний комітет статистики України / Іван Федорович Курас (наук.ред.), С.І. Пирожков (наук.ред.) . — Офіц. вид. — К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. — 560с.
9. Воронкова Л.П. История туризма и гостеприимства: Учеб. пособие. — М. : Издательско-торговый дом "Гранд". Фаир-Пресс, 2004. — 303с.
10. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: Сучасні концепції менеджменту і маркетингу. Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2004. – 192 с.
11. Дмитрук О.Ю. Урбанізація та екологічний туризм: теорія і практика конструктивно- географічного дослідження / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка . — К. : ВПЦ "Київський університет", 2002. — 76с.
12. Дурович Александр Петрович. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие. — Минск : Новое знание, 2003. — 496с.
13. Е.А. Соболева, И.И. Соболев. Финансово-экономический анализ деятельности туристической фирмы: Учебно-методическое пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 128 с.
14. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник для студ. спец. "Экономика и управление социально-культурной сферой" вузов . — 3. изд., испр. — Минск : ООО "Новое знание", 2002. — 409с.
15. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. . — Чернівці : Книги-ХХІ, 2003. — 298с.
16. Козырев В. М., Зорин И. В., Сурин А. И., Ключников А. В., Исаев В. А. Экономика туризма: Учебник для студ. вузов турист. Профиля — М. : Финансы и статистика, 2001. — 313с.
17. М.П. Мальська, В.В. Худо, В.І. Цибух. Основи туристичного бізнесу. – К: Центр навчальної літератури, 2004. – 271 с.
18. Масове харчування, готельне господарство і туризм в умовах ринкових відносин: Збірник наукових праць / Київський держ. торговельно- економічний ун-т / М.І. Пересічний (відпов.ред.) . — К., 1997. — 139с.
19. Мельниченко С.В., Ведмідь Н.І.. Менеджмент підприємства туристичної індустрії: Навч.-метод. посіб. — К. : КНТЕУ, 2005. — 217с.
20. Сокол Т.Г. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посібник / Федерація професійних спілок України; Інститут туризму . — К., 2002. — 256с.
21. Стафійчук В.І. Рекреалогія. Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2006. – 264 с.
22. Ткаченко Т.І., Гаврилюк С.П. Економіка готельного господарства і туризму: Навч. посіб. — К. : КНТЕУ, 2005. — 180с.
23. Туристичні ресурси України: Зб. наук. статей / Федерація профспілок України; Український ін-т туризму / О.І. Лугова (науч.ред.) . — К., 1996. — 352с.
24. Федорченко В.К, Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. . — К. : Вища школа, 2002. — 196с.
25. Храбовченко В.В. Экологический туризм. — М. : Финансы и Статистика, 2003. — 207 с.
26. Шарапова А. О. Фінанси туристичного підприємства: Навч. посібник / Федерація профспілок України; Інститут туризму . — К., 2005. — 238 с.
27. Школа І.М., Ореховська Т.М., Козьменко І.Д., Лощенюк І.Р., Кравчук Р.В. Менеджмент туристичної індустрії: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. — Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. — 596с.
28. Шмагина В. В., Харичков С. К. Рекреация и туризм в системе современных приоритетов социально-экономического развития. — О., 2000. — 70с.
29. Эйтингон А.И. Экологический туризм: Конспекты лекций / Российская международная академия туризма. Заочное отделение . — М. : РИБ "Турист", 2001. — 39с.
30. Васильєв В. Актуальні проблеми сільського туризму//Туризм сільський зелений. - 1999. - №2. - С. 30-31
31. Вечерський В.В. Архітектурно-містобудівна спадщина регіонів України / Археометрія та охорона історико-культурної спадщини, № 3. Київ, 1999р., с.96-110.
32. Володимир Васильєв. Десять років розвитку сільського зеленого туризму в Україні: проблеми та перспективи. – Теорія і практика, 2005. №1
33. Київська область//Туризм сільський зелений. - 2000. - №1-2. - С. 52-61
34. Косенко В. Відпочиваючи на селі - повноцінне життєве середовище//Туризм сільський зелений. - 1999. - №1. - С. 8
35. Косенко В. Сільський зелений туризм - специфічна галузь//Туризм сільський зелений. - 1998. - №3. - С. 10-11
36. Курбатова О.Л. Проблемы генетической демографии и экологии города в программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» / / Урбоэкология. - М., 1990. - С. 77-86.
37. Панченко Т. Сільський зелений туризм - вид нового екологічного туризму// Туризм сільський зелений. - 1998. - №4. - С. 10-11
38. Панченко Т. Ф. Актуальна проблема розвитку сільського зеленого туризму в Україні // Туризм сільський, зелений. - 1997. - № 1.
39. Панченко Т. Ф. Організація туризму та відпочинку в сільській місцевості // Матеріали до засідання круглого столу Спілки сприяння сільському зеленому туризму в Україні. - Диканька, 1998. - Част. І.
40. Панченко Т. Ф. Сільський, зелений туризм - вид нового екологічного туризму // Наш дім - туризм сільський, зелений. - 1998. - № 1.
41. Панченко Т. Ф., Закревський О. І., Ткачов А. О. Національна доповідь про екотуризм в Україні. - К.: Мінекономіка України, 1999.
42. Руденко Л.Г., Горленко И.А., Олещенко В.И. Украина на пути к Устойчивому развитию (геоэкологические аспекты). - К.: Институт географии НАН Украины, 2000. - 29 с.
43. Слєпокуров О. Сільський туризм і право//Туризм сільський зелений. - 2003. - №1. - С. 8
44. Стамбульська декларація "Екополіси - поселення сталого розвитку Ватерпас. - 1966. - № 6.
45. Туризм сільський зелений / Щоквартальний науково-популярний журнал /, № ІV , 2003 р.
46. Фельдман В. Актуальні проблеми сільського туризму//Туризм сільський зелений. - 2003. - №2. - С. 4-7
47. Цибух В. Зеленому туризму - зелене світло//Туризм сільський зелений. - 1999. - №2. - С. 3
48. Чабо Че. Двадцять перше століття - століття сільського зеленого туризму//Туризм сільський зелений. - 2004. - №1. - С. 3
49. Шейко В. Проблеми і перспективи розвитку сільського туризму в Україні// Туризм сільський зелений. - 2003. - №2. - С.2
50. http://tourism.gov.ua/news.asp - Сайт туристичної адміністрації України
51. http://www.greentour.com.ua/ua/journal - С.Медлік. Словник з подорожей, туризму та гостинності
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Стан та перспективи розвитку екологічного туризму в Україні

  Вступ 3 1. Теоретичні засади екологічного туризму 6 1.1. Загальна характеристика екологічного туризму 6 1.2. Історія розвитку екологічного туризму 9 1.3. Характеристика ресурсної бази 10 1.4. Передовий досвід використання і організації екологічного туризму 14 2. Сучасний стан екологічного туризму в Україні 22 2.1. Особливості використання ресурсної бази в Україні 22 2.2. Географія екологічного туризму в Україні 24 2.3. Специфіка організації екологічного туру 29 2.4. Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні 33 Висновки 35 Література 38 Додатки. Садиба зеленого туризму. Прайс на послуги 41
 • Стан та перспективи розвитку екологічного туризму в Україні

  Вступ 3 1. Теоретико-методичні аспекти організації екологічного туризму 6 1.1. Сутність екологічного туризму 6 1.2. Формування концепції екологічного туризму 8 2. Становлення та розвиток екологічного туризму в Україні 16 2.1. Передумови розвитку екологічного туризму в Україні 16 2.2. Становлення та розвиток екологічного туризму в Україні 19 3. Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні 31 Висновки 38 Література 42 Додаток А. Туристичні потоки в 2000-2006 рр. 47 Додаток Б. В'їзд іноземних громадян в Україну у 2006 році 48
 • Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні

  Вступ 3 1. Теоретичні засади формування концепції екологічного туризму 4 1.1. Сутність екотуризму та його витоки 7 1.2. Міжнародні документи з перспектив розвитку екологічного туризму 10 2. Формування системи екотуризму в Україні 18 2.1. Юридичні аспекти організації екотуризму 21 2.2. Екотуризм та національні парки України 27 3. Шляхи розвитку екологічного туризму в Україні 38 3.1. Перспективи та складові екологічного туризму в Україні 41 3.2. Програма розвитку екологічного туризму 43 3.3. Відпочинок в українському селі, як різновид екологічного туризму 52 4. Характерні ознаки екологічного туру 54 Висновок 57 Використана література 60 Додатки 61
 • Стан та перспективи розвитку пригодницького туризму в Україні

  Вступ 3 1. Історичне становлення пригодницького туризму в Україні 5 1.1. Теоретичні засади пригодницького туризму 5 1.2. Зародження та розвиток пригодницького туризму в світі і в Україні 10 2. Сучасний стан пригодницького туризму 17 2.1. Сучасний стан пригодницького туризму в світі 17 2.2. Сучасний стан пригодницького туризму на Україні 18 2.3. Особливості організації пригодницького туризму на Україні 20 3. Перспективи розвитку пригодницького туризму в Україні 24 3.1. Умови для розвитку пригодницького туризму в Україні 24 3.2. Матеріально-технічна і наукова база 26 3.3. Шляхи удосконалення пригодницького туризму в Україні 30 Висновки 35 Список використаних джерел 37
 • Стан та перспективи розвитку освітнього туризму в Україні

  Вступ (актуальність, мета, завдання та ін.) 3 1. Історичне становлення освітнього туризму в Україні 5 1.1. Теоретичні засади освітнього туризму 5 1.2. Зародження та розвиток освітнього туризму в світі і в Україні 10 2. Сучасний стан освітнього туризму 13 2.1. Сучасний стан освітнього туризму в світі 13 2.2. Сучасний стан освітнього туризму на Україні 14 2.3. Особливості організації освітнього туризму на Україні 18 3. Перспективи розвитку освітнього туризму в Україні 22 3.1. Умови для розвитку освітнього туризму в Україні 22 3.2. Матеріально-технічна і наукова база 25 3.3. Шляхи удосконалення освітнього туризму в Україні 28 3.4. Підготовка кадрів для освітнього туризму 30 Висновки 33 Список використаних джерел 35 Додатки 37 В роботі є таблиці, зноски, аналіз

загрузка...

© 2013 - 2017 refsbank.info