Курсовая: Діагностика фінансового стану підприємства (ID:705)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Діагностика фінансового стану підприємства (Код работы:705)

Информация о работе Раздел: Экономический анализ
Вид работы: Курсовая
Объем: 8 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 705
Добавлена: 13.10.2004
Просмотров: 2496
Просмотр
«Діагностика фінансового стану підприємства»
СодержаниеВСТУП 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1. Сутність, мета та задачі діагностики фінансового стану підприємства 5
1.2. Послідовність діагностики фінансового стану підприємства 8
1.3. Методичні підходи до діагностики фінансового 11
стану підприємства 11
2. ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПП "..." 15
2.1 Аналіз структури балансу підприємства 15
2.2. Аналіз основних коефіцієнтів фінансового стану підприємства 17
2.3. Узагальнююча оцінка фінансового стану підприємства 25
3. ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 26
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34
ДОДАТКИ 36
Литература1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. №996-ХІV із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11.05.2000 р. №1707-ІІІ, від 08.06.2000 р. №1829-ІІ.
2. Александрова М. М., Виговська Н. Г., Кірейцев Г. Г., Петрук О. М., Маслова С. О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навч. / Г.Г. Кірейцева (ред.). — 2.вид., перероб. та доп. — К.: ЦУЛ, 2002. — 268 с.
3. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підруч. для студ. вищ. навч. закл., що навч. за освітньо-проф. програмою спеціаліста зі спец."Фінанси", "Банківська справа":"Облік і аудит". — 2.вид., перероб. і доп. — К.: Либідь, 2003. — 384 с.
4. Барнич Ю.О. Бізнес-план виробничої підприємницької діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". Видавничо-поліграфічний факультет. — К.: ВАТ "УкрНДІСВД", 2002. — 120 с.
5. Біла О.Г., Галик Л.М., Дрівко М.М. Фінанси організацій і підприємств: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни студ. спец. 6.050104 "Фінанси", 6.050105 "Банківська справа", 6.050106 "Облік і аудит" / Центральна спілка споживчих товариств України; Львівська комерційна академія. — Л.: Видавництво ЛКА, 2002. — 112 с.
6. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз: Практикум:Навчальний посіб. для студ. спец. 7.050106 "Облік і аудит", 7.050201 "Менеджмент організацій" — Житомир: ПП "Рута", 2000. — 416 с.
7. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств в схемах: Навч. посібник — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. — 191 с.
8. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2000. — 148 с.
9. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник; 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2002.- 226 с.
10. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — К.: Кондор, 2003. — 364 с.
11. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права. Кафедра фінансів і банківської справи. — Д.: Видавництво ДАУБП, 2001. — 224 с.
12. Кульчицький М.І. Економічне регулювання розвитку виробничої сфери в регіоні: Дис. канд. екон. наук: 08.06.02 / НАН України; Інститут регіональних досліджень. — Л.: Каменяр, 2003. — 161 с.
13. Петрович И.М. Атаманчук Р.П. Производственная мощность и экономика предприятия. – М.: ИНФРА-М 1990. – 298 с.
14. Петряєва З.Ф. Фінансовий аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х.: ХДЕУ, 2002. — 164 с.
15. Плисак В.Й. Управління ризиком фінансової стійкості підприємства // Фінанси України - №1, 2001 р. с 67 – 72.
16. Хрипач В.Я.Экономика предприятия. – Минск: Лата, 2004. – 254 с.
17. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. — К.: А.С.К., 2003. — 229 с.
18. http://www.smida.gov.ua
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Діагностика фінансового стану підприємства

  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність, мета та задачі діагностики фінансового стану підприємства 5 1.2. Послідовність діагностики фінансового стану підприємства 8 1.3. Методичні підходи до діагностики фінансового 11 стану підприємства 11 2. ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПП "..." 15 2.1 Аналіз структури балансу підприємства 15 2.2. Аналіз основних коефіцієнтів фінансового стану підприємства 17 2.3. Узагальнююча оцінка фінансового стану підприємства 25 3. ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 26 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34 ДОДАТКИ 36
 • Діагностика фінансового стану підприємства

  Курсова бакалаврська Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади проведення діагностики фінансового стану підприємства 5 1.1 Сутність і значення діагностики фінансового стану підприємства 5 1.2 Методи і прийоми діагностики фінансового стану підприємства 15 Розділ 2. Діагностика фінансового стану ЗАТ "*" 33 2.1 Оцінка фінансових індикаторів складових фінансового стану ЗАТ "*" 33 2.2 Узагальнююча оцінка фінансового стану ЗАТ "*" за допомогою різних методичних прийомів 49 Розділ 3. Пропозиції та шляхи оптимізації фінансового стану ЗАТ "*" 53 3.1 Використання факторингу як системи поліпшення ліквідності і зменшення фінансового ризику 53 3.2 Зміцнення ліквідності та платоспроможності підприємства шляхом своєчасної та об`єктивної оцінки його фінансового стану 55 3.3. Пропозиції щодо удосконалення фінансового регулювання ЗАТ «*» 60 3.4. Впровадження системи оцінки ризиків неплатежів на підприємстві 66 Висновки 69 Список використаної літератури 71 Додатки 74
 • Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення

  ВСТУП 2 РОЗДІЛ І Теоретичні основи діагностики стану підприємства 4 1. Фінансовий стан підприємства, як об’єкт діагностичних процедур 4 2. Показники фінансового стану підприємства 7 3. Сучасні методи діагностики фінансового стану підприємства 16 РОЗДІЛ ІІ Аналіз фінансового стану підприємства ТОВ „Баррел-Україна” 20 1. Оцінка інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства 20 2. Дослідження показників фінансового стану підприємства та оцінка їх рівня 26 РОЗДІЛ ІІІ Вдосконалення методів діагностики фінансового стану підприємства 32 1. Розробка моделі діагностики фінансового стану підприємства 32 2. Апробація моделі діагностики фінансового стану підприємства 40 ВИСНОВОК 48 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 52 ДОДАТОК А. Основні звітні показники ТОВ „...” за 2002-2004 рр. 56
 • Діагностика фінансового стану підприємства

  Вступ 1 Роль фінансової діагностики для прийняття управлінських рішень 1.1 Сутність фінансової діагностики, її мета, завдання та принципи 1.2 Роль фінансової діагностики в подоланні кризових явищ на підприємстві 1.3 Основні методичні підходи до діагностики фінансового стану підприємства Фінансова діагностика ЗАТ " " 2.1 Техніко-економічна характеристика ЗАТ "". 2 Аналіз та оцінка майнового стану підприємства 2.3 Аналіз та оцінка ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства 2.4 Аналіз та оцінка фінансових результатів підприємства 3 Шляхи підвищення ефективності діагностики фінансового стану підприємства 3.1 Побудова багатофакторної моделі інтегральної діагностики фінансового стану підприємства 3.2 Впровадження методів економіко-математичного прогнозування при проведенні діагностики фінансового стану підприємства 3.3 Напрямки оптимізації показників фінансового стану ЗАТ " " 4 Охорона праці 4.1 Характеристика фінансового відділу ЗАТ" " 4.2 Техніка безпеки 4.3 Розробка заходів з охорони праці та захисту навколишнього середовища 4.4 Пожежна безпека Висновки Перелік літератури Додатки
 • Діагностика фінансового стану підприємства та обґрунтування заходів щодо його поліпшення

  ВСТУП 3 1. Значення та необхідність діагностики фінансового стану підприємства 4 2. Основні показники фінансового стану підприємства 11 3. Шляхи покращення фінансового стану підприємства 21 Висновки 24 Список використаної літератури 25


© 2013 - 2021 refsbank.info