Диплом: Тарифне регулювання ЗЕД в Україні (ID:617)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Тарифне регулювання ЗЕД в Україні (Код работы:617)

Информация о работе Раздел: Международная экономика
Вид работы: Диплом
Объем: 125 стр.
Цена: 150 грн.
Код работы (ID): 617
Добавлена: 23.05.2004
Просмотров: 1806
Просмотр
«Тарифне регулювання ЗЕД в Україні»
СодержаниеВступ 2
1. Сутність тарифного регулювання ЗЕД 7
1.2. Суть та особливості зовнішньоекономічної політики країни 7
1.2 Історія ГАТТ/СОТ в сфері регулювання тарифних методів 14
1.3 Тарифне регулювання 25
2. Особливості тарифного регулювання ЗЕД в Україні 36
2.1 Державне регулювання ЗЕД в Україні 36
2.2 Тарифне регулювання в Україні 63
2.3 Тарифне регулювання в Україні в світлі вимог ГАТТ/СОТ 86
3. Проблеми та перспективи тарифного регулювання в Україні 95
3.1 Вплив тарифного регулювання на розвиток окремих галузей народного господарства України 95
3.2 Пропозиції щодо поліпшення тарифного регулювання в Україні 109
Висновки 116
Література 119
Додаток 1. Концептуальна модель тарифної політики України 124
Додаток 2. Схема застосування імпортного мита 125

Література
1. Митний кодекс України вiд 11.07.2002 № 92-IV
2. Закон України " Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року N 959-XII
3. Закон України „Про Єдиний митний тариф” вiд 05.02.1992 № 2097-XII
4. Закон України „Про Митний тариф України” вiд 05.04.2001 № 2371-III
5. Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік
6. Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік
7. Закон України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік
8. Указ Президента України „Про Концепцію трансформації митного тарифу України на 1996-2005 роки відповідно до системи ГАТТ/СОТ” від 6 квітня 1996 року N 255/96
9. Основні засади грошово-кредитної політики на 2004 рік схвалені рішенням Ради Національного банку України від 17.09.2003 р. № 21.
10. Зведення правил зовнішньоторговельного співробітництва України з державами-учасницями СНД вiд 01.01.1998
11. Генеральна угода з тарифів та торгівлі вiд 30.10.1947.
12. Наказ Державної митної служби України „Про затвердження Примірного положення про відділ тарифів та митної вартості і Порядків його роботи” N 782 від 02.12.99.
13. Алексей Фесенко. Нетарифные меры регулирования. Новосибирск: Отдел нетарифного и экспортного контроля Новосибирской таможни, 2001
14. Аніловська Г. Інтеграція України у світове господарство. // Фінанси України, 2004,№1.
15. Вірван. Проблеми та перспективи України в міжнародній торгівлі. // Фінанси України,2003,№5.
16. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. –К.: Деміург, 2003. – 296 с.
17. Держкомстат України. Доповідь про соціально-економічне становище України за січень — листопад 2003 року, с 41.
18. Єдиний економічний простір в оцінках українських експертів. // Український монітор. -2003. -№15.
19. Зовнішні економічні зв'язки України // Матеріали серверу http://www.openukraine.com
20. Зовнішньоторговельний режим України та перспективи його вдосконалення: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 [Електронний ресурс] / Н.С. Науменко / Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 20 с.: рис., табл. — укp.
21. Інтеграція України у світову систему господарства через спеціальний режим інвестування: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Л.М. Волощенко / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с. — укp.
22. Каніщенко. Формування експортної спеціалізації України. //Економіка
України,2002, ,№11.
23. Карімова Т. В., Лилик І. В. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.//Прикладні аспекти маркетингової діяльності - http://uam.iatp.org.ua/jurnal/3_2000/article6.htm
24. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
25. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.
26. Конституційна реформа та її вплив на формування зовнішньої та безпекової політики України // Український монітор. -2004. -№3.
27. Крючкова І. Структурні зрушення у зовнішній торгівлі України: тенденції та перспективи // Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.3-6.
28. Лазебник Л. Зовнішньоторговельні чинники розвитку України//Актуальні
проблеми економіки, 2003,№5.
29. Матеріали серверу Державного комітету статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua
30. Митна політика в контексті європейського вектору інтеграції України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / А.Б. Яценко / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 18 с.: рис. — укp.
31. Митно-тарифне регулювання у 2001 році.//Журнал "Митна справа" №1 2001р.
32. Міжнародне становище України, її зовнішня та безпекова політика у 2003-му році // Український монітор. -2004. -№3.
33. Новицький В. Національні інтереси України в контексті цивілізаційних
детермінант та економічної глобалізації. // Економіка України, 2003,№7.
34. Основи митної справи. Навчальний посібник. За ред. П.В. Пашка 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 318 с.
35. Пєшков О. Стан i тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України.//Вісник податкової служби №42, 2002
36. Платіжний баланс України за 9 місяців 2003 року // Щоквартальне аналітично-статистичне видання Національного банку України, 2004 рік. – 74 с.
37. Прейгер. Торговельні партнери України: пошук шляхів. //Економіка
України,2002,№11.
38. Регулювання зовнішньоторговельних відносин України у процесі приєднання до СОТ: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / І.Б. Іринчина / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp.
39. Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека / В. Г. Андрійчук, О. С. Власюк, А. І. Мокій, В. П. Тітаренко ; За ред. В. Г. Андрійчука : Монографія. - К. : НІСД, 1996. - 150 с. - (Сер. "Екон. стратегії"; Вип. 4).
40. Розвиток міжнародної регіональної торговельно-економічної інтеграції: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В.В. Приходько / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp.
41. Россия и ВТО: тарифное регулирование. М:Бюро правовой информации, 2002.//Адреса посилання - http://www.bpi.ru/bulletin.asp?ob_no=8857
42. Світова організація торгівлі (СОТ) - правова та інституціональна основа світової торговельної системи.// Українська асоціація імпортерів та експортерів - http://www.uaie.org/viewdoc.php?typeedit=s&idn=820
43. Сепетий Д. Глобалізація та перспективи об'єднаної Європи.// http://www.geocities.com/nspilka/library/sepetyj_3.html
44. Соціальний компонент інтеграції України в глобальну економічну систему: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01/ І.І. Богатирьов / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — укp.
45. Стан переговорного процесу з вступу України до СОТ // Інформаціно-аналітичні та довідкові матеріали до засідання Кабінету міністрів України з питання вступу України до Світової організації торгівлі. Матеріали серверу „Україна та Світова організація торгівлі” (http://wto.gov.ua). 2004 рік.
46. Татаренко Н. Економічний націоналізм як методологічна основа
мобілізаційної моделі розвитку//Економіка України, 2003,№9.
47. Україна у Світовій організації торгівлі: очікування та реальні перспективи: Зб. ст. за ред. Я. А. Жаліла. К.:НІСД, 2002. (Сер. "Безпека економічних трансформацій"; Вип. 18).
48. Україна: свій шлях до СОТ.// Українська асоціація імпортерів та експортерів, 10.10.2002
49. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
50. Філіпенко А.С. Світова економіка. К:”Либідь”, 2000.
51. Формування митно-тарифної політики України за умов ринкової трансформації: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.05.01 / О.П. Гребельник / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 41 с.: рис. — укp.
52. Циганкова Т., Петрашко М. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник.
-К.: КНЕУ, 2001.
53. Чи підпадає законопроект під сферу регулювання законодавства Європейського Союзу або норм і принципів системи ГАТТ/СОТ? Висновок Комітету ВР з питань Євроінтеграції (12.05.2003).
Литература1. Митний кодекс України вiд 11.07.2002 № 92-IV
2. Закон України " Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року N 959-XII
3. Закон України „Про Єдиний митний тариф” вiд 05.02.1992 № 2097-XII
4. Закон України „Про Митний тариф України” вiд 05.04.2001 № 2371-III
5. Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік
6. Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік
7. Закон України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік
8. Указ Президента України „Про Концепцію трансформації митного тарифу України на 1996-2005 роки відповідно до системи ГАТТ/СОТ” від 6 квітня 1996 року N 255/96
9. Основні засади грошово-кредитної політики на 2004 рік схвалені рішенням Ради Національного банку України від 17.09.2003 р. № 21.
10. Зведення правил зовнішньоторговельного співробітництва України з державами-учасницями СНД вiд 01.01.1998
11. Генеральна угода з тарифів та торгівлі вiд 30.10.1947.
12. Наказ Державної митної служби України „Про затвердження Примірного положення про відділ тарифів та митної вартості і Порядків його роботи” N 782 від 02.12.99.
13. Алексей Фесенко. Нетарифные меры регулирования. Новосибирск: Отдел нетарифного и экспортного контроля Новосибирской таможни, 2001
14. Аніловська Г. Інтеграція України у світове господарство. // Фінанси України, 2004,№1.
15. Вірван. Проблеми та перспективи України в міжнародній торгівлі. // Фінанси України,2003,№5.
16. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. –К.: Деміург, 2003. – 296 с.
17. Держкомстат України. Доповідь про соціально-економічне становище України за січень — листопад 2003 року, с 41.
18. Єдиний економічний простір в оцінках українських експертів. // Український монітор. -2003. -№15.
19. Зовнішні економічні зв'язки України // Матеріали серверу http://www.openukraine.com
20. Зовнішньоторговельний режим України та перспективи його вдосконалення: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 [Електронний ресурс] / Н.С. Науменко / Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 20 с.: рис., табл. — укp.
21. Інтеграція України у світову систему господарства через спеціальний режим інвестування: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Л.М. Волощенко / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с. — укp.
22. Каніщенко. Формування експортної спеціалізації України. //Економіка
України,2002, ,№11.
23. Карімова Т. В., Лилик І. В. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.//Прикладні аспекти маркетингової діяльності - http://uam.iatp.org.ua/jurnal/3_2000/article6.htm
24. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
25. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.
26. Конституційна реформа та її вплив на формування зовнішньої та безпекової політики України // Український монітор. -2004. -№3.
27. Крючкова І. Структурні зрушення у зовнішній торгівлі України: тенденції та перспективи // Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.3-6.
28. Лазебник Л. Зовнішньоторговельні чинники розвитку України//Актуальні
проблеми економіки, 2003,№5.
29. Матеріали серверу Державного комітету статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua
30. Митна політика в контексті європейського вектору інтеграції України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / А.Б. Яценко / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 18 с.: рис. — укp.
31. Митно-тарифне регулювання у 2001 році.//Журнал "Митна справа" №1 2001р.
32. Міжнародне становище України, її зовнішня та безпекова політика у 2003-му році // Український монітор. -2004. -№3.
33. Новицький В. Національні інтереси України в контексті цивілізаційних
детермінант та економічної глобалізації. // Економіка України, 2003,№7.
34. Основи митної справи. Навчальний посібник. За ред. П.В. Пашка 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 318 с.
35. Пєшков О. Стан i тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України.//Вісник податкової служби №42, 2002
36. Платіжний баланс України за 9 місяців 2003 року // Щоквартальне аналітично-статистичне видання Національного банку України, 2004 рік. – 74 с.
37. Прейгер. Торговельні партнери України: пошук шляхів. //Економіка
України,2002,№11.
38. Регулювання зовнішньоторговельних відносин України у процесі приєднання до СОТ: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / І.Б. Іринчина / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp.
39. Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека / В. Г. Андрійчук, О. С. Власюк, А. І. Мокій, В. П. Тітаренко ; За ред. В. Г. Андрійчука : Монографія. - К. : НІСД, 1996. - 150 с. - (Сер. "Екон. стратегії"; Вип. 4).
40. Розвиток міжнародної регіональної торговельно-економічної інтеграції: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В.В. Приходько / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp.
41. Россия и ВТО: тарифное регулирование. М:Бюро правовой информации, 2002.//Адреса посилання - http://www.bpi.ru/bulletin.asp?ob_no=8857
42. Світова організація торгівлі (СОТ) - правова та інституціональна основа світової торговельної системи.// Українська асоціація імпортерів та експортерів - http://www.uaie.org/viewdoc.php?typeedit=s&idn=820
43. Сепетий Д. Глобалізація та перспективи об'єднаної Європи.// http://www.geocities.com/nspilka/library/sepetyj_3.html
44. Соціальний компонент інтеграції України в глобальну економічну систему: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01/ І.І. Богатирьов / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — укp.
45. Стан переговорного процесу з вступу України до СОТ // Інформаціно-аналітичні та довідкові матеріали до засідання Кабінету міністрів України з питання вступу України до Світової організації торгівлі. Матеріали серверу „Україна та Світова організація торгівлі” (http://wto.gov.ua). 2004 рік.
46. Татаренко Н. Економічний націоналізм як методологічна основа
мобілізаційної моделі розвитку//Економіка України, 2003,№9.
47. Україна у Світовій організації торгівлі: очікування та реальні перспективи: Зб. ст. за ред. Я. А. Жаліла. К.:НІСД, 2002. (Сер. "Безпека економічних трансформацій"; Вип. 18).
48. Україна: свій шлях до СОТ.// Українська асоціація імпортерів та експортерів, 10.10.2002
49. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
50. Філіпенко А.С. Світова економіка. К:”Либідь”, 2000.
51. Формування митно-тарифної політики України за умов ринкової трансформації: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.05.01 / О.П. Гребельник / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 41 с.: рис. — укp.
52. Циганкова Т., Петрашко М. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник.
-К.: КНЕУ, 2001.
53. Чи підпадає законопроект під сферу регулювання законодавства Європейського Союзу або норм і принципів системи ГАТТ/СОТ? Висновок Комітету ВР з питань Євроінтеграції (12.05.2003).
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Митно-тарифне регулювання зовнішньої торгівлі в Україні

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні 6 1.1. Законодавчі підстави митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 6 1.2. Форми і методи митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 23 Розділ 2. Основні етапи розвитку митно-тарифного регулювання в Україні 35 2.1. Становлення митно-тарифного регулювання експортно-імпортних операцій в Україні 35 2.2. Практичний досвід митно-тарифного регулювання торгівлі насінням соняшника в Україні (застосування експортного мита 45 Розділ 3. Митно-тарифне регулювання у контексті інтеграції України Світової організації торгівлі 54 3.1. Розвиток зовнішньоторгівельних операцій в Україні та їх митно-тарифне регулювання 54 3.2. Інтеграція митного законодавства до норм ГАТТ/СОТ та пропозиції щодо вирішення окремих проблем з питань митно-тарифного регулювання в Україні 62 Висновки 71 Список літератури 74 Додатки 77
 • МИТНО-ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

  Вступ. 3 1. Митно-тарифне регулювання. Загальні положення. 5 2. Мито та його види. 7 3.Тарифні пільги та преференції. 10 Висновок 11 Література 12
 • Тарифне регулювання ЗЕД в Україні

  Вступ 2 1. Сутність тарифного регулювання ЗЕД 7 1.2. Суть та особливості зовнішньоекономічної політики країни 7 1.2 Історія ГАТТ/СОТ в сфері регулювання тарифних методів 14 1.3 Тарифне регулювання 25 2. Особливості тарифного регулювання ЗЕД в Україні 36 2.1 Державне регулювання ЗЕД в Україні 36 2.2 Тарифне регулювання в Україні 63 2.3 Тарифне регулювання в Україні в світлі вимог ГАТТ/СОТ 86 3. Проблеми та перспективи тарифного регулювання в Україні 95 3.1 Вплив тарифного регулювання на розвиток окремих галузей народного господарства України 95 3.2 Пропозиції щодо поліпшення тарифного регулювання в Україні 109 Висновки 116 Література 119 Додаток 1. Концептуальна модель тарифної політики України 124 Додаток 2. Схема застосування імпортного мита 125 Література 1. Митний кодекс України вiд 11.07.2002 № 92-IV 2. Закон України " Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року N 959-XII 3. Закон України „Про Єдиний митний тариф” вiд 05.02.1992 № 2097-XII 4. Закон України „Про Митний тариф України” вiд 05.04.2001 № 2371-III 5. Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік 6. Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік 7. Закон України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік 8. Указ Президента України „Про Концепцію трансформації митного тарифу України на 1996-2005 роки відповідно до системи ГАТТ/СОТ” від 6 квітня 1996 року N 255/96 9. Основні засади грошово-кредитної політики на 2004 рік схвалені рішенням Ради Національного банку України від 17.09.2003 р. № 21. 10. Зведення правил зовнішньоторговельного співробітництва України з державами-учасницями СНД вiд 01.01.1998 11. Генеральна угода з тарифів та торгівлі вiд 30.10.1947. 12. Наказ Державної митної служби України „Про затвердження Примірного положення про відділ тарифів та митної вартості і Порядків його роботи” N 782 від 02.12.99. 13. Алексей Фесенко. Нетарифные меры регулирования. Новосибирск: Отдел нетарифного и экспортного контроля Новосибирской таможни, 2001 14. Аніловська Г. Інтеграція України у світове господарство. // Фінанси України, 2004,№1. 15. Вірван. Проблеми та перспективи України в міжнародній торгівлі. // Фінанси України,2003,№5. 16. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. –К.: Деміург, 2003. – 296 с. 17. Держкомстат України. Доповідь про соціально-економічне становище України за січень — листопад 2003 року, с 41. 18. Єдиний економічний простір в оцінках українських експертів. // Український монітор. -2003. -№15. 19. Зовнішні економічні зв'язки України // Матеріали серверу http://www.openukraine.com 20. Зовнішньоторговельний режим України та перспективи його вдосконалення: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 [Електронний ресурс] / Н.С. Науменко / Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 20 с.: рис., табл. — укp. 21. Інтеграція України у світову систему господарства через спеціальний режим інвестування: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Л.М. Волощенко / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с. — укp. 22. Каніщенко. Формування експортної спеціалізації України. //Економіка України,2002, ,№11. 23. Карімова Т. В., Лилик І. В. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.//Прикладні аспекти маркетингової діяльності - http://uam.iatp.org.ua/jurnal/3_2000/article6.htm 24. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с. 25. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с. 26. Конституційна реформа та її вплив на формування зовнішньої та безпекової політики України // Український монітор. -2004. -№3. 27. Крючкова І. Структурні зрушення у зовнішній торгівлі України: тенденції та перспективи // Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.3-6. 28. Лазебник Л. Зовнішньоторговельні чинники розвитку України//Актуальні проблеми економіки, 2003,№5. 29. Матеріали серверу Державного комітету статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua 30. Митна політика в контексті європейського вектору інтеграції України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / А.Б. Яценко / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 18 с.: рис. — укp. 31. Митно-тарифне регулювання у 2001 році.//Журнал "Митна справа" №1 2001р. 32. Міжнародне становище України, її зовнішня та безпекова політика у 2003-му році // Український монітор. -2004. -№3. 33. Новицький В. Національні інтереси України в контексті цивілізаційних детермінант та економічної глобалізації. // Економіка України, 2003,№7. 34. Основи митної справи. Навчальний посібник. За ред. П.В. Пашка 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 318 с. 35. Пєшков О. Стан i тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України.//Вісник податкової служби №42, 2002 36. Платіжний баланс України за 9 місяців 2003 року // Щоквартальне аналітично-статистичне видання Національного банку України, 2004 рік. – 74 с. 37. Прейгер. Торговельні партнери України: пошук шляхів. //Економіка України,2002,№11. 38. Регулювання зовнішньоторговельних відносин України у процесі приєднання до СОТ: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / І.Б. Іринчина / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp. 39. Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека / В. Г. Андрійчук, О. С. Власюк, А. І. Мокій, В. П. Тітаренко ; За ред. В. Г. Андрійчука : Монографія. - К. : НІСД, 1996. - 150 с. - (Сер. "Екон. стратегії"; Вип. 4). 40. Розвиток міжнародної регіональної торговельно-економічної інтеграції: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В.В. Приходько / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp. 41. Россия и ВТО: тарифное регулирование. М:Бюро правовой информации, 2002.//Адреса посилання - http://www.bpi.ru/bulletin.asp?ob_no=8857 42. Світова організація торгівлі (СОТ) - правова та інституціональна основа світової торговельної системи.// Українська асоціація імпортерів та експортерів - http://www.uaie.org/viewdoc.php?typeedit=s&idn=820 43. Сепетий Д. Глобалізація та перспективи об'єднаної Європи.// http://www.geocities.com/nspilka/library/sepetyj_3.html 44. Соціальний компонент інтеграції України в глобальну економічну систему: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01/ І.І. Богатирьов / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — укp. 45. Стан переговорного процесу з вступу України до СОТ // Інформаціно-аналітичні та довідкові матеріали до засідання Кабінету міністрів України з питання вступу України до Світової організації торгівлі. Матеріали серверу „Україна та Світова організація торгівлі” (http://wto.gov.ua). 2004 рік. 46. Татаренко Н. Економічний націоналізм як методологічна основа мобілізаційної моделі розвитку//Економіка України, 2003,№9. 47. Україна у Світовій організації торгівлі: очікування та реальні перспективи: Зб. ст. за ред. Я. А. Жаліла. К.:НІСД, 2002. (Сер. "Безпека економічних трансформацій"; Вип. 18). 48. Україна: свій шлях до СОТ.// Українська асоціація імпортерів та експортерів, 10.10.2002 49. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с. 50. Філіпенко А.С. Світова економіка. К:”Либідь”, 2000. 51. Формування митно-тарифної політики України за умов ринкової трансформації: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.05.01 / О.П. Гребельник / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 41 с.: рис. — укp. 52. Циганкова Т., Петрашко М. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 2001. 53. Чи підпадає законопроект під сферу регулювання законодавства Європейського Союзу або норм і принципів системи ГАТТ/СОТ? Висновок Комітету ВР з питань Євроінтеграції (12.05.2003).
 • Тарифне регулювання міжнародної торгівлі

  Тарифне регулювання міжнародної торгівлі Митна класифікація Митна оцінка Правила походження товарів Аргументи в захист тарифів Література
 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

  Вступ 3 1. Сутність митно-тарифного регулювання ЗЕД 6 1.1 Поняття та значення митного тарифу 6 1.2 Класифікація видів мита 12 2. Особливості митно-тарифного регулювання ЗЕД в Україні 17 2.1 Митно-тарифне регулювання в Україні 17 2.2 Перспективи розвитку митно-тарифного регулювання в Україні в світлі вимог ГАТТ/СОТ 40 Висновки 49 Література 51 Додаток 1. Концептуальна модель тарифної політики України 55 Додаток 2. Схема застосування імпортного мита 56


© 2013 - 2022 refsbank.info