Диплом: сучасний стан та перспективи розвитку архівного менеджменту (ID:52536)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

сучасний стан та перспективи розвитку архівного менеджменту (Код работы:52536)

Информация о работе Раздел: Документоведение
Вид работы: Диплом
Объем: 101 стр.
Цена: 200 грн.
Код работы (ID): 52536
Добавлена: 10.06.2016
Просмотров:
СодержаниеЗМІСТ


ВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВИТОКИ, ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
АРХІВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ………………………………………………7
1.1. Основні поняття і визначення архівного менеджменту…………….…7
1.2. Цілі та завдання розвитку архівного менеджменту………………...…
23
Висновки до 1 розділу………………………………………………………….33
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ
АРХІВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ………………………………35
2.1. Нормативно-правові засади організації менеджменту архівної
справи……………………………………………………………………………35
2.2. Сучасні методи управління архівними установами………….…….…53
2.3. Організаційно-технологічна складова архівного
менеджменту…….59
Висновки до 2 розділу…………………………………………………………71
РОЗДІЛ 3 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АРХІВНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ…………………………………………………………..…73
3.1. Інноваційні підходи в управлінні архівом……………………………..73
3.2. Оцінка ефективності роботи архіву, як запорука належного
архівного менеджменту…………………………………………………….…84
Висновки до 3 розділу……………………………………………………….…90
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….………95
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року//
Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. – № 48. – ст.650.
2. Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон
України від 24 грудня 1993 року //Відомості Верховної Ради України
(ВВР). – 1994. – № 15. – ст.86.
3. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон
України від 22 травня 2003 року //Відомості Верховної Ради України
(ВВР). – 2003. – №36. – ст.275.
4. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня
2011 року //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 32.
– ст. 314.
5. Національний стандарт України: діловодство й архівна справа.
Терміни та визначення понять. – ДСТУ 2732:2004. – К.,
Держспоживстандарт України, 2005 – 32с.
6. Національний стандарт України ДСТУ 44231:2005 «Інформація
та документація. Керування документаційними процесами. Ч. 1.
Основні положення». – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 28
с.
7. Національний стандарт України ДСТУ 44232:2005 «Інформація
та документація. Керування документаційними процесами. Ч. 2.
Настанови». – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 44 с.
8. Архівістика: Термінологічний словник / Автори-упоряд.:
К.Є.Новохатський, К.Т.Селіверстова, Н.І.Гончарова та ін. – К.:
Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України; Український
державний науково-дослідний інститут архівної справи та
документознавства, 2008. – 106 с.
9. Архівознавство: Підручник для студентів історичних факультетів
вищих навчальних закладів України /За заг.ред Я.С. Калакури та І.Б.
Матяш. – К.:Видавн.дім „КМ Академія”, 2009. – С.147-167.
10. Багриновський К.А. Нові інформаційні технології / К.А.
Багриновський, Е.Ю.Хрусталєв. – М.: “ЭКО”, 2012. – 556c.
11. Бездрабко В. Проблеми державного управління та наукове
забезпечення документально-комунікаційного циклу: обговорення
триває / В. Бездрабко // Вісник Кн. палати. – 2006. – № 7. – С. 50-52.
12. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем / А.М.
Береза. – К.: КНЕУ, 2009. – 189 с.
13. Боряк Г. В. Електронні архівні публікації в Інтернеті: проблеми
репрезентації інформаційних ресурсів / Г. В. Боряк // Архіви України. –
2013. – № 4–6. – С. 163.
14. Боряк Г. В. Архіви України і виклики сучасного суспільства:
Штрихи до колективного портрета користувача архівної інформації /
Г. В. Боряк, Г. В. Папакін // Архіви України. – 2013. – № 1–3 (251). –
С. 48-52.
15. Боряк Г.В. Модерне архівне законодавство України: від
тоталітарної спадщини до демократичних стандартів / Г.В.Боряк, К.Є.
Новохатський //Архіви України. – 2010. – №4-6. – С.5-10.
16. Васильєв О. Нові форми інформаційного обслуговування /
О.Васильєв //Вісник книжкової палати України. – 2009. – № 9. – С.20
– 21.
17. Волинець А. Проблеми інформаційного забезпечення архівної
справи /А. Волинець // Археографія. Археологія. Джерелознавство. –
2012. – Вип. 1. – С. 69-71.
18. Гончарова Н. Документаційне забезпечення менеджменту:
Навчальний посібник. М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т
культури і мистецтв. / Н. Гончарова. – К.: Центр навчальної
літератури, 2008. – 259 с.
19. Драгомірова Л. Національний архівний фонд України:
нормативно-правове поле формування та функціонування / Л.
Драгомірова // Архіви України. – 2014. – № 4–6 (255) – С. 22-36.
20. Дерев’янко А.Г. Інформаційні центри: структура і методи
діяльності. Навчальний посібник. /А.Г. Дерев’янко. –К. – 2012. – 421
с.
21. Дюжев Д.В. Інформаційне суспільство: соціально-правові
аспекти суспільного розвитку / Д.В. Дюжев // Наука. Релігія.
Суспільство. – 2008. – № 1. – С. 116-122.
22. Захарченко Т. Застосування ЕОМ у роботі державних архівів
України /Т. М. Захарченко // Архіви України. – 2006. – № 4-6. – С. 37-
47.
23. Захарченко Т. М. Автоматизовані інформаційно-пошукові
системи архівних установ України та проблеми їхньої експлуатації / Т.
М. Захарченко // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та
перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф., (19-20 лист. 1996р.). – К.,
1997. – Ч.1. – С. 344-348
24. Зощенко О.В. Інформаційне суспільство: ознаки і динаміка /
О.В. Зощенко // Інтелект. Особистість. Цивілізація: Тематичній
збірник наукових праць із соціально-філософських проблем. –
Донецьк: ДонДУЄТ, 2004. – 150с.
25. Какорін М.О. Інформаційні технології як фактор інновацій у
архівознавстві / М.О. Какорін // Формування ринкових відносин в
Україні: Збірник наукових праць. – №5. – 2008. – С. 106-109.
26. Калакура Я. С. Архівознавство: наука чи система наукових
знань? /Я.С. Калакура // Студії з архів. справи та документознавства.
– 2007. – т. 2. – С. 43–49.
27. Калакура Я. С. Архівний менеджмент як галузь наукового
знання і навчальна дисципліна / Я. С. Калакура // Студії з архівної
справи та документознавства. – Т. 15. – К., 2007. – С. 18–26
28. Коломієць Г. С. Інформаційна продукція: ринок, маркетинг,
підготовка кадрів. / Г. С.Коломієць, А. Л. Маньковський– К.: Либідь,
2006. – 176 с.
29. Кулицький С.П. Організація інформаційної діяльності у сфері
управління. / С.П. Кулицький. – К., 2008. – 224 с.
30. Литвиненко О. Інформаційні технології та Україна у світовому
контексті /О. Литвиненко //Людина і політика. – 2011. – № 12. – С. 8-
15.
31. Лозицький В. Національний архівний фонд як складова частина
інформаційних ресурсів суспільства. / В. Лозицький // Студії з архівної
справи та документознавства. – 2008. – Т. 3. – С. 51-52.
32. Ляхоцький В. Витоки національного архівного законодавства /
В. Ляхоцький //Київська старовина. – 2013. – №4. – С.36-46.
33. Марчук Н.В. Інформаційна цивілізація: соціальні риси
віртуального феномена / Н.В. Марчук //Наука. Релігія. Суспільство. –
2006. – № 4. – С. 209-214.
34. Маруховський О. Переваги та вади інформаційного суспільства
/О.Маруховський // Політичний менеджмент. – 2011. – № 1 (10). –
C.127-136.
35. Матвієнко О. В. Основи інформаційного менеджменту:
Навчальний посібник. / О. В. Матвієнко. – К.: Центр навчальної
літератури, 2004. – 128 с.
36. Матяш І.Б. Сучасна українська архівістика: організація,
проблеми, завдання / І.Б.Матяш //Бібліотекознавство.
Документознавство. Інформологія. – 2007. – №1. – С.45-50.
37. Матяш І. Організація архівної справи в сучасній Україні / І.
Матяш //Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики,
Випуск 11 (2) Київ: Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 10-
26.
38. Методи і моделі інформаційного менеджменту: навч. посібник /
Д.В. Александров, А.В. Костров, Р.І. Макаров, Є.Р. Хорошева; під
ред. А.В. Кострова. – Львів, 2007. – 336 с.
39. Місюра А. Моніторинг стану збереженості документів
Національного архівного фонду України / А. Місюра, А. Шурубура, І.
Корчемна //Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2010.
– Т. 6. – С. 97-101.
40. Музинчук О.В.Вплив умов зберігання на фізичний стан
документів /О.В. Музинчук //Бібліотекознавство. Документознавство.
Інформологія. – 2006. – №1. – С. 12-15.
41. Нестеренко А. Архівний менеджмент - значення і завдання /
А.Нестеренко // Інформація і нові технології. – 2012. – № 3. – С. 12-
14.
42. Новохатський К.Є. Шляхи вдосконалення нормативно-правової
бази діяльності архівних установ / К.Є. Новохатський // Архіви
України. – 2007. – №1-3. – C.3-8.
43. Новохатський К.Є. Національні архівні фонди в пострадянських
державах: порівняльний аналіз архівних законів / К.Є. Новохатський
//Архіви України. – 2006. – №1-2. – С.3.
44. Омельчук В.Ю. Національна бібліографія України: тенденції
розвитку, проблеми розробки / В.Ю. Омельчук // Бібліотечний вісник.
– 2010. –№ 5. – С. 1-13.
45. Пиріг Р.Я. Архівне будівництво в Україні: проблеми наукового
забезпечення / Р.Я. Пиріг // Актуальні проблеми розвитку архівної
справи в Україні: Доповіді та повідомлення наукової конференції 15-16
березня 1995 р. / Упор. Т.П.Прись. – К., 2006. – С. 92-96.
46. Портнов Г. В. Деякі питання формування Національного
архівного фонду на сучасному етапі / Г. В. Портнов // Актуальні
проблеми розвитку архівної справи в Україні: Доповіді та повідомлення
наукової конференції 15-16 березня 1995 р. – К., 2009. – С. 22-25.
47. Проценко П.П. Проблематика переходу до інформаційного
суспільства /П.П. Проценко //Політичний менеджмент. – 2009. – №
6(9). – С. 129-137.
48. Санцевич А.В. Роль архівів у розвитку історичної науки / А.В.
Санцевич // Архіви України. – 2008. – № 3. – С. 19-25.
49. Селіверстова К. Організація архівної справи в Україні: тенденції,
шляхи модернізації / К. Селіверстова // Студії з архівної справи та
документознавства. – 2007. – Т. 4. – С. 33– 54.
50. Смоляков А.В. Закон створює правову основу для розв’язання
суто професійних питань / А.В. Смоляков // Архіви України. – 2012. –
№ 6. – С. 3.
51. Сошинська В. Основні канали професійної комунікації
документно- інформаційній сфері / В. Сошинська // Вісник Книжкової
палати. – 2013. – №9. – С. 30- 32.
52. Хенсен С. Архіви, особові фонди та рукописні зібрання: До
правил уніфікованої каталогізації архівних та рукописних документів /
пер. з рос. В.Шаріпової // Національна архівна інформаційна система
“Архівна та рукописна україніка” і комп'ютеризація архівної справи в
Україні. Вип. 1. Інформатизація архівної справи в Україні: Сучасний
стан та перспективи: 36. наук. пр. – К., 2010. – С. 225-259.
53. Хромченко Л. Г. Організація інформаційної діяльності (теоретичні
основи): навч. посіб. для студентів спеціальності «Міжнародна
інформація», «Міжнародні економічні відносини». / Л. Г. Хромченко. –
Х. : «МСУ Харків», 2008. – 352с.
54. Чукут С А. Електронна демократія: сутність та основні етапи /
С. А. Чукут // Вітчизняний і зарубіжний досвід впровадження
електронного урядування : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / за заг.
ред. д-ра наук з держ. упр., проф. С. А. Чукут, канд. наук з держ.
упр. О. В. Загвойської. – К. : Майкрософт, 2010. – С. 96-98.
55. Шаповал О.В. Розробка національних стратегій інформаційного
розвитку – пріоритет сучасності / О.В. Шаповал // Нова парадигма. –
2009. – № 38. – С. 166-172.
56. Автократов В. М. Теоретические проблемы отечественного
архивоведения / В. М. Автократов. – М., 2001. – С. 98.
57. Астахова Л.В. Документационное обеспечение управления как
отрасль деятельности / Л.В. Астахова // Делопроизводство. – 2007.
– № 2. – С. 15-17.
58. Зурковски П. Информационный бизнес: взгляд изнутри / П.
Зурковски // Международная экономика и международные
отношения. – 2007. – № 8. – С. 96-104.
59. Корюшкова А. А. Информационный рынок: продукция, услуги,
цены и ценообразование. / А. А. Корюшкова. – М.: Коринф, 2007. –
108 с.
60. Костров А.В. Основы информационного менеджмента: Учебное
пособие. / А.В. Костров. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 350с.
61. Матяш И. Б. Архивная наука и документоведение Украины на
современном этапе /И. Б. Матяш, С. Г. Кулешов // Отечественные
архивы. – 2012. – № 6. – С. 46–55.
62. Ракитов А. И. Информация, наука, технология в глобальных
исторических изменениях. / А. И. Ракитов. – М.: ИНИОН, 2008. – 104
с.
63. Смолян Г. Л. Путь к информационному обществу:
экономические и социально-культурные предпосылки. /Г. Л. Смолян.
– М.: Науч.изд. центр "Инженер", 2006. – 55 с.
64. Сокова А.Н. Архивы и управление документацией за рубежом.
Основные проблемы: Аналитический обзор. /А.Н. Сокова. – М.:
Главархив СССР, ВНИИДАД, 2009. – 60 с.
65. Хорхордина Т.И. От архивоведения к архивософии? К
постановке проблемы / Т.И. Хорхордина // Труды Историко-
архивного института. – Т. 33. – М., 2006. – С. 177-192.
Дополн. информацияТелефон для связи:
097-21-41-699
063-14-14-012
ПродавецВера Гоц
Примечание от продавца работы 097-21-41-699 063-14-14-012
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • сучасний стан та перспективи розвитку архівного менеджменту

  ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВИТОКИ, ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АРХІВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ………………………………………………7 1.1. Основні поняття і визначення архівного менеджменту…………….…7 1.2. Цілі та завдання розвитку архівного менеджменту………………...… 23 Висновки до 1 розділу………………………………………………………….33 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ АРХІВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ………………………………35 2.1. Нормативно-правові засади організації менеджменту архівної справи……………………………………………………………………………35 2.2. Сучасні методи управління архівними установами………….…….…53 2.3. Організаційно-технологічна складова архівного менеджменту…….59 Висновки до 2 розділу…………………………………………………………71 РОЗДІЛ 3 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АРХІВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ…………………………………………………………..…73 3.1. Інноваційні підходи в управлінні архівом……………………………..73 3.2. Оцінка ефективності роботи архіву, як запорука належного архівного менеджменту…………………………………………………….…84 Висновки до 3 розділу……………………………………………………….…90 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….………95
 • Сучасний стан та перспективи розвитку гірськолижного відпочинку в Україні

  Вступ 3 1. Загальна характеристика гірськолижного відпочинку в Україні 5 1.1. Фізично-географічні передумови розвитку гірськолижного відпочинку України 5 1.2. Історичний нарис становлення гірськолижного відпочинку України 9 2. Сучасний стан гірськолижного відпочинку в Україні 13 2.1. Сучасні гірськолижні центри України та їх характеристика 13 2.2. Особливості обслуговування туристів на маршрутах гірськолижному відпочинку 23 3. Перспективи розвитку гірськолижного відпочинку в Україні 27 3.1. Проблеми розвитку гірськолижного відпочинку в Україні 27 3.2. Подальші перспективи розвитку гірськолижного відпочинку в Україні 29 Висновки 31 Список використаної літератури та джерел 33 Додатки 36-37 Мета даної роботи детально дослідити сучасний стан та перспективи розвитку гірськолижного відпочинку в Україні. Джерельна база курсової роботи складає 27 джерел і охоплює спеціальну літературу по гірськолижному туризму, а також путівники, джерела інтернет , зокрема: підручник «Рекреалогія» , спеціалізована література «Горнолыжный спорт за рубежом» , журнал «Регіональна економіка» . Структура роботи складається з вступу, основної частини, висновків, використаної літератури та додатків.
 • Загальнодержавні структура бібліотек у незалежній Україні. Сучасний стан та перспективи розвитку

  Вступ 3 Розділ I. Загальнодержавна структура бібліотек у незалежній Україні 5 1.1. Державна політика в галузі бібліотечної справи 5 1.2. Спеціалізація бібліотек. 12 1.3. Мережні інформаційні ресурси. 14 Розділ II. Сучасний стан та перспективи розвитку бібліотек 22 2.1. Сучасний стан системи обслуговування в бібліотеці 22 2.2. Модернізація науково-методичної діяльності. 31 2.3. Формування нових напрямів і форм інформаційно-бібліотечної кооперації 39 Висновок 44 Список використаної літератури 48
 • Сучасний стан та перспективи розвитку гірськолижного відпочинку в Україні, на прикладі туристичного комплексу «Буковель»

  Вступ 3 1. Загальна характеристика поняття «гірськолижний відпочинок» 5 1.1. Теоретичні засади 5 1.2. Історичні засади 8 2. Сучасний стан гірськолижного відпочинку 13 2.1. Ресурсна база ТК «Буковель» 13 2.2. Розвиненість інфраструктури ТК «Буковель» 21 3. Перспективи розвитку в майбутньому 25 3.1. Можливості подальшого розвитку туристичного комплексу «Буковель» 25 3.2. Міжнародний курортний статус туристичного комплексу «Буковель» в майбутньому 27 Висновки 29 Список використаних джерел 31 Додатки 33-35 Мета даної роботи детально дослідити сучасний стан та перспективи розвитку гірськолижного відпочинку в Україні на прикладі туристичного комплексу «Буковель». Джерельна база курсової роботи складає 27 джерел і охоплює спеціальну літературу по гірськолижному туризму, а також путівники.
 • Будівельний комплекс України , сучасний стан та перспективи розвитку

  Вступ 3 1. Будівельний комплекс – одна з важливих галузей народного господарства 4 2. Сучасний стан та перспективи розвитку будівельного комплексу України. 10 Висновки 13 Список використаної літератури 14


© 2013 - 2019 refsbank.info