Диплом: мотивації трудової діяльності персоналу на підприємстві (ID:52383)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

мотивації трудової діяльності персоналу на підприємстві (Код работы:52383)

Информация о работе Раздел: Менеджмент
Вид работы: Диплом
Объем: 118 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 52383
Добавлена: 09.01.2014
Просмотров:
СодержаниеЗміст
Вступ……………………………………………………………………………..
Розділ 1. Теоретичні основи мотивації трудової діяльності
персоналу на підприємстві в умовах конкурентного
середовища
1.1 Огляд вітчизняних та зарубіжних концепцій на
мотивацію трудової діяльності
працівників……………………………………………………………..
1.2 Методологічні основи впливу мотивації трудової
діяльності на досягнення загальних цілей підприємства в
умовах ринкової
економіки…………………………………………………………………………
1.3 Проблеми пошуку механізмів мотивації трудової
діяльності
персоналу…………………………………………………………………………
1.4 Організаційно-економічна характеристика діяльності
компанії «Ельдорадо»..
……………………………………………………………………
Розділ 2. Дослідження впливу мотивації трудової діяльності
персоналу в компанії «Ельдорадо».
2.1 Аналіз трудової діяльності в компанії
«Ельдорадо»…………………….
2.2 Аналіз мотивації трудової діяльності в компанії
«Ельдорадо»…………
2.3 Причини пасивності працівника в компанії
«Ельдорадо»……………….
2.4. Мотивуючі чинники, принципи впливу на мотивацію
людей в компанії
«Ельдорадо»……………………………………………………………………..
2.5 Методи поліпшення параметрів роботи в компанії
«Ельдорадо»………..
2.6. Економічна мотивація в компанії
«Ельдорадо»……………………………
Розділ 3. Напрями вдосконалення мотивації трудової
діяльності в компанії «Ельдорадо».
3.1 Обґрунтування шляхів вдосконалення мотивації трудової
діяльності в компанії
«Ельдорадо»……………………………………………………………
3.2 Пропозиції та рекомендації щодо подальшого
вдосконалення мотивації діяльності працівників в компанії
«Ельдорадо»………………………………..
3.3 Охорона праці та техніки безпеки в компанії
«Ельдорадо»……………….
Висновки і пропозиції………………………………………………………..
Список використаних
джерел………………………………………………….
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України "Про охорону праці" // htth/ /zakon.
rada.gov.ua/ cgibin/ laws/ main/ cgi.
2. Закон України від 24.0.1995 р. №108/95-ВР “Про
оплату праці" // Все для бухгалтера в торгівлі. - 2005. -
№22. - С.1-16.
3. Законодавство України про працю. Збірник
законодавчих та нормативних актів. - К.: Атака, 2003. -
944с.
4. Збірник законів України про працю / Упор. Болотіна
Н.Б. - К.: Знання, 2006. - 349 с.
5. Кодекс законів про працю України: станом на 1 жовтня
2006 р. - К.: Паливода А.В., 2006. - 104 с.
6. Азарова А.О., Ковальчук О.А. Використання goal -
технології як одного з методів управління та мотивації
персоналу // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №8. -
С.161 - 165.
7. Баєва О. Індивідуально-типологічний підхід у виявленні
потреб людини як базисна основа мотивації // Персонал -
2005. - №9. - С.81 - 84.
8. Байда О., Моргулець О.Б. Мотивація праці як складова
успіху організації // Вісник Київського інституту бізнесу та
технології. - 2006. - №1. - С.55 - 57.
9. Бакирова Г.Х. Тренінг управления персоналом. - С.
Пб.: Речь, 2004. - 400с.
10. Балабанова Л.В., Сордор О.В. Управління персоналом:
Навч. посібник. - К.: ВД “Професіонал“, 2006. - 512 с.
11. Басько Г.М., Бабич В.А. Структура компонентів
кадрового потенціалу підприємства // Економіка і держава. -
2007. - № 3. - С.81 - 84.
12. Безтелесна Л., Міщук Г., Мартинюк С. Удосконалення
механізму мотивації продуктивності найманих працівників //
Україна: аспекти праці. - 2006. - №1. - С.42-48.
13. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці:
Навч. посібник. - К.: Знання-Прес, 2005. - 313 с.
14. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піга Ю.В.
Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів
економічних спеціальностей вищих навчальних закладів I-IV
рівнів акредитації. Друге видання, виправлене і доповнене -
К.: “Каравела”; Львів: “Навчальний світ” - 2004, 2005. - 298с.
15. Бондаренко О.О. Трудова мотивація: проблеми та
розвиток // Економіка та держава. - 2005. - №4. - С.64 - 66.
16. Варданян И. Мотивационная система персонала //
Управление персоналом - 2006. - №5. - С.21 - 24.
17. Василенко В.О., Ткаченко Г.І. Стратегічне управління
підприємством. Навчальний посібник. Видання 2-ге,
виправлене і доповнене. За редакцією Василенка В.О. - К.:
Центр навчальної літератури, 2004. - 400 с.
18. Верещагина Л.А., Психология потребностей и
мотивации персонала / Л.А. Верещагина, И.М. Карелина. -
2-е изд., доп. - Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2005. - 156
с.
19. Виноградський М.Д. Менеджмент в організації: Навч.
посіб. / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М.
Шкапова. - 3-тє вид., виправлене. - К.: Кондор, 2004. - 598
с.
20. Волнухина Е. Модель “Мотивація - стимул” является
системой индивидуального подхода к каждому работнику/
Е. Волухина, Ю. Мельник; / Служба кадров. 2005. - №11. -
С.61 - 64.
21. Гандич И. Чудо нематериального стимулирования //
Менеджмент и менеджер. - 2005. - № 3 - С.31 - 35.
22. Гапич Е. Автоматизация управления персоналом и
стратегия компании // Деньги и технологии. Украинский
промышленный журнал. - 2005. - № 3. - С.44 - 45.
23. Гаркавенко Н.О. Професійна зайнятість населення в
умовах зміни форм власності та розвитку підприємництва //
Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - № 10. -
С.132 - 142.
24. Гольда А.В. Роль мотивації у підвищенні ефективності
використання трудового потенціалу // Формування
ринкових відносин в Україні. - 2004. №1. - С.76 - 78.
25. Гольда А.В. Формування системи мотивації та
стимулювання трудової діяльності з орієнтацією на кінцевий
результат // Формування ринкових відносин в Україні. -
2006. - №9. - С.158-161.
26. Гольда А.В. Зарубіжний досвід мотивації праці
трудового потенціалу в умовах ринкової економіки //
Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - №2. -
С.94 - 97.
27. Гончарова Н.М. Державний механізм реалізації політики
мотивації праці в сільському господарстві // Економіка і
держава. - 2006 - № 5. - С.87-89.
28. Греськін Т.С. Розвиток мотиваційного механізму як
фактор підвищення продуктивності праці // Держава та
регіони. - 2006. - №2 - С.69 - 71.
29. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові
відносини: Підручник - К.: "Знання", 2006. - 559 с.
30. Дергаусов М. Людські ресурси як інструмент реалізації
стратегії підприємства // Економіка України. - 2006. - № 6. -
С.26 - 30.
31. Докучаєв О.А. Методи дослідження мотивації
персоналу підприємства // Економіка і держава. - 2006. - №
8. - С.79 - 82.
32. Донцова Ю., Актуальные проблемы мотивации
офисных работников // Служба кадров - 2006 - №11. - С.43
- 46.
33. Економіка підприємства: Підручник / За редакцією С.Ф.
Покрокивного. - Видання 2-ге перероблене та доповнене. -
К.: КНЕУ, 2001. - 528с.
34. Економіка підприємства: Посібник / За редакцією П.С.
Харіва. - Тернопіль: Економічна думка. 2004. - 500с.
35. Ермакова А. Формирование позитивного
мотивационного климата // Отдел Кадров - 2005. - №8. -
С.70 - 72.
36. Єськов О. Мотивація і стимулювання праці // Бізнес. -
2007. - №2. - С.82 - 85.
37. Жадан О.В., Вовк І. Є. Адресна мотивація персоналу
щодо підвищення ефективності роботи підприємства //
Менеджер. - 2002. - № 1. - С.95 - 98.
38. Завадський Й. Фактори мотивації персоналу в
менеджменті // Персонал. - 2006. - №9. - С.53 - 59.
39. Іванілов О.С., Губа О.М. Застосування в комерційних
організаціях узагальненої системи стимулювання праці //
Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №3. - С.52 - 56.
40. Іванов Ю. Мотиваційний механізм сучасного
підприємства: теорія і практика розбудови // Економіка
України. - 2005. - №11. - С.94 - 97.
41. Ілященко А.Х. історичний аспект формування
мотивації праці // Економіка та держава. - 2007. - № 7. -
С.82 - 85.
42. Караваєв І. Найтрадиційніший вид мотивації: Порядок
преміювання працівників підприємства // Бізнес-консультант
- 2007. - №1. - С.32-33.
43. Клокар О.О. Вплив основних факторів на трудову
мотивацію сільськогосподарських працівників // Економіка
АПК. - 2006. - № 5. - С.139 - 143.
44. Коваленко М. Мотивація і стимулювання праці
менеджерів як напрямок підвищення ефективності
корпоративного управління // Наукові записки
Тернопільського педагогічного університету імені В.
Гнатюка. - 2004. - № 16 - С.162 - 164.
45. Коваленко М.А. Менеджмент трудової активності
працівників підприємства / М.А. Коваленко, І.І. Грузнов, Л.
Є. Сухомлин. - Херсон: Олді-плюс, 2006. - 288 с.
46. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. - К.:
КНЕУ, 2004. - 337с.
47. Колпаков В.М. Стратегический кадровый менеджмент:
Учеб. Пособие / В.М. Колпаков, Г.А. Дмитренко. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - К.: МАУП, 2005. - 752 с.
48. Корецька С.О. Мотивація трудової діяльності в
соціально-економічному механізмі регулювання ринку праці і
заробітної праці // Держава та регіони. - 2006. - №3. - С.151
- 156.
49. Корпоративна культура: Навч. посіб. / Ред. Хаєт Г.Л. -
К.: ЦУЛ, 2003. - 403 с.
50. Котвицький А.А. Модель організації матеріального
стимулювання персоналу // Формування ринкових відносин
в Україні. - 2004. №2. - С.103.
51. Кравчук І. Фактори матеріальної мотивації як необхідна
передумова економічного зростання // Фінанси України. -
2005. - №5. - С.56 - 59.
52. Криворотько І.О. Аналіз кадрових ризиків та шляхи їх
зниження на промислових підприємствах // Держава і
регіони. - 2007. - № 1. - С.165 - 168.
53. Крушельницька О.В., Управління персоналом: Навч.
посіб. / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. - 2-ге вид.,
перероб. і доп. - К.: Кондор, 2006. - 308 с.
54. Кузнецький В., Заохочення і покарання // Галицькі
контракти, 2005. - №16. - С.44 - 46.
55. Кузьмін О. Є., Основи менеджменту: Підруч. / О. Є.
Кузьмін, О.Г. Мельник. - К.: Академвидав, 2003. - 416 с.
56. Кушнір Л. Практики управління людськими ресурсами
на українських підприємствах // Синергія. 2004. - № 1. - С.4
- 11.
57. Кушплер Л. Практика управління людськими ресурсами
на українських підприємствах. Огляд підходів: який обрати?
// Синергія. - 2005. - №1, - С.4 - 10.
58. Ліфінцев Д.С. Вплив корпоративної культури на
мотивацію персоналу // Актуальні проблеми економіки,
2006. - №2. - С.154 - 158.
59. Махсма Н.Б. Економіка праці та соціально - трудові
відносини: Навч. Посіб. - К.: Атака, 2005. - 304 с.
60. Менеджмент организиций: Учеб. пособ. / Киржнер
Л.А., Киенко Л.П., Лепейко Т.И., Тимонин А.М. - К.: КНТ,
2006. - 688 с.
61. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. / Данюк В.М.,
Петюх В.М., Цимбалюк С.О. та ін. - К.: КНЕУ, - 2005 - 398 с.
62. Менеджмент: Навч. посіб. / Ред. Крамаренко В.І. - К.:
ЦУЛ, 2003. - 248 с.
63. Мескон М.Х., Основы менеджмента=Management /
М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури: Пер. с англ. - М.:
Дело, 2000. - 704 с.
64. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч. - практ.
Посіб. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2006. - 311 с.
65. Нємцов В.Д., Менеджмент організацій / В.Д. Нємцов,
Л. Є. Довгань, Г.Ф. Сініок. - Навч. посібник. - К.: ТОВ “УВПК
“ЕксОб”, 2000. - 392 с.
66. Осовська Г.В., Основи менеджменту: Навч. посіб. - К.:
Кондор, 2003. - 556 с.
67. Охріменко А.Г., Основи менеджменту: Навч. посіб. -
К.: ЦНЛ, 2006. - 130 с.
68. Перетятько А., Таряник О. Активізація мотиваційного
зв’язку: очікування - винагорода - результати праці //
Україна: аспекти праці. - 2006. - №8. - С.84
69. Петрович Й.М. Формування потреб розвитку та
джерела виникнення мотивації персоналу // Регіональна
економіка. - 2006. - № 4. - С.265 - 267.
70. Побережна Г.Р. Мотивація як складова ефективного
управління персоналом організації // Економіка АПК - 2000. -
№ 1. - С.78 - 83.
71. Подольчак Н. Підвищення ефективності менеджменту
підприємств на засадах використання R - теорія мотивації //
Економіка України. - 2005. - №9. - С.61 - 70.
72. Попова О. Особливості управління системою
мотивування в процесі стратегічного управління
підприємством // Економіка. - 2006. - №12. - С.47 - 49.
73. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навчальй
посібник 3-тє видання, перероблене і доповнене. - К.:
Вінар, 2003. - 219 с.
74. Притула О. Особливості формування мотиваційних
механізмів підвищення ефективності господарювання в
сфері підприємств // Регіональна економіка. - 2004. - № 1. -
С.112 - 118.
75. Психология менеджмента: Учеб. / Ред. Г.С.
Никифоров. - СПб: Питер, 2004. - 639 с.
76. Ревенко А.П. Оплата праці в структурі виробництва //
Економічна теорія. - 2007. - №2. - С.70 - 83.
77. Савельєва В.С. Управління персоналом: Навч. посіб. /
В.С. Савельєва, О.Л. Єськов. - К.: Професіонал. 2005. - 336
с.
78. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу: Навч.
посіб. - К.: КНЕУ, 2002. - 351 с.
79. Сай І.А. Особливості формування трудових ресурсів в
економіці // Економіка і держава. - 2008. - № 2. - С.103 -
104.
80. Семенов А.Г. Мотивація трудової діяльності на
підприємстві // Держава та регіони. - 2007. - № 1. - С.303 -
306.
81. Семкіна М.В. Економічна мотивація інвестування в
розвиток людського капіталу підприємства // Актуальна
проблема економіки. - 2004. - № 5. - С.178 - 185.
82. Семкіна М.В. Індикатори економічної та соціальної
ефективності мотивації праці // Актуальні проблеми
економіки. - 2004. - № 10. - С.181 - 184.
83. Семкіна М.В. Філософія мотивації праці в умовах
формування конкурентних відносин // Україна: елементи
праці. - 2004. - № 2. - С.31 - 38.
84. Ситнік О.Д. Ковальчук О.О. Оцінка персоналу в системі
мотивації // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - №11. -
С.84 - 87.
85. Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент. - Курс
лекцій. - К.: МАУП, 2001. - 168 с.
86. Соціально-економічна мотивація праці: методологія
оцінки ефективності та принципи регулювання: Монографія
/ Семикіна М.; Отв. ред.В. В. Онікієнко; М-во освіти і науки
України, КНТУ. - Кіровоград: Мавік, 2004. - 124 с.
87. Стадник В.В., Менеджмент: Підручник. / В.В. Стадник,
М.А. Йохна. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Академвидав, 2007.
- 472 с.
88. Сумець О.М. Стратегія підприємства. Теорія, ситуації,
приклади: Навчальний посібник. - К.: ВД “Професіонал”,
2005. - 320 с.
89. Управління персоналом фірми: Навч. посіб. /
Крамаренко В.І., Холод Б.І., Нагорська М. М.; Ред.
Крамаренко В.І., Холод Б.І. - К.: ЦУЛ, 2003. - 271 с.
90. Управління персоналом: Навч. посіб. /Виноградський
М.Д., Бєляєва М.Д., Виноградська А.М., Шконова О.М. - К.:
ЦНЛ, 2006. - 504 с.
91. Управління персоналом: Навчальний посібник /
Савельєва В., Єськов О.,; М-во освіти і науки України. - К.:
Професіонал, 2005. - 335 с.
92. Усатенко О.В. Оцінка конкурентоспроможності
управлінського персоналу промислових підприємств. //
Держава та регіони. - 2007. - №1. - С.343 - 346.
93. Харченко М., Шкорінов С. Показники оцінки результатів
діяльності працівників підприємств та деякі підходи до
організації матеріального стимулювання їх праці // Україна:
аспекти праці. - 2003. - №4. - С.25 - 28.
94. Хміль Ф.І. Управління персоналом: Підручник для
студентів вищих навчальних закладів. - К.: Академвидав,
2006. - 488 с
95. Хміль Ф.І., Основи менеджмента: Підручник. - К.:
Академвидав, 2005. - 608 с.
96. Цвікович В. Проблеми трудової мотивації та шляхи її
вирішення // Наукові записки ТНПУ. Серія. Економіка. - 2005.
- №18. - С.273 - 275.
97. Череп А.В. Стимулювання праці - необхідний елемент
ринкової економіки, що впливає на витрати виробництва //
Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - №2. - С.16.
98. Шкурін Г.Т. Мотивація аграрної праці: стан і
перспективи розвитку // Економіка АПК. - 2005. - № 9. -
С.139 - 144.
99. Шляхетко В.В. Мотивація до праці як джерело
господарського поступу держави // формування ринкових
відносин в Україні. - 2007. - №2 - С.141 - 144.
100. Шокун В.В., Основи менеджменту: Навч. посіб. / В.В.
Шокун, Т.І. Пішеніна. - К.: Ун-т України, 2005. - 340 с.
101. http: / www.Management.com.ua.
102. http: / www.Ekonomics.com.ua.
103. http: / personal. in.ua.
ПродавецРуслана Синеок
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • мотивації трудової діяльності персоналу на підприємстві

  Зміст Вступ…………………………………………………………………………….. Розділ 1. Теоретичні основи мотивації трудової діяльності персоналу на підприємстві в умовах конкурентного середовища 1.1 Огляд вітчизняних та зарубіжних концепцій на мотивацію трудової діяльності працівників…………………………………………………………….. 1.2 Методологічні основи впливу мотивації трудової діяльності на досягнення загальних цілей підприємства в умовах ринкової економіки………………………………………………………………………… 1.3 Проблеми пошуку механізмів мотивації трудової діяльності персоналу………………………………………………………………………… 1.4 Організаційно-економічна характеристика діяльності компанії «Ельдорадо».. …………………………………………………………………… Розділ 2. Дослідження впливу мотивації трудової діяльності персоналу в компанії «Ельдорадо». 2.1 Аналіз трудової діяльності в компанії «Ельдорадо»……………………. 2.2 Аналіз мотивації трудової діяльності в компанії «Ельдорадо»………… 2.3 Причини пасивності працівника в компанії «Ельдорадо»………………. 2.4. Мотивуючі чинники, принципи впливу на мотивацію людей в компанії «Ельдорадо»…………………………………………………………………….. 2.5 Методи поліпшення параметрів роботи в компанії «Ельдорадо»……….. 2.6. Економічна мотивація в компанії «Ельдорадо»…………………………… Розділ 3. Напрями вдосконалення мотивації трудової діяльності в компанії «Ельдорадо». 3.1 Обґрунтування шляхів вдосконалення мотивації трудової діяльності в компанії «Ельдорадо»…………………………………………………………… 3.2 Пропозиції та рекомендації щодо подальшого вдосконалення мотивації діяльності працівників в компанії «Ельдорадо»……………………………….. 3.3 Охорона праці та техніки безпеки в компанії «Ельдорадо»………………. Висновки і пропозиції……………………………………………………….. Список використаних джерел………………………………………………….
 • Мотивація трудової діяльності на підприємстві

  Вступ 3 1.Теорії мотивації персоналу 5 1.1. Змістові теорії мотивації 5 1.2. Процесійні теорії мотивації 11 2. Мотивація і стимулювання трудової діяльності на підприємстві 13 3. Організація мотивації трудової діяльності на підприємстві 20 4. Стан мотивації праці на підприємствах України 23 Висновок 28 Список використаної літератури 30
 • Формування мотиваційного механізму забезпечення ефективної трудової діяльності персоналу підприємств

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методичні питання щодо мотиваційного механізму трудової діяльності персоналу на підприємстві 6 1.1. Сутність та значення мотивації персоналу підприємства та характеристика основних теорій мотивації 6 1.2. Особливості матеріальної та нематеріальної мотивації персоналу підприємства 27 1.3. Управління формуванням мотиваційного механізму трудової діяльності персоналу на підприємстві 39 РОЗДІЛ 2. Аналіз особливостей системи мотивації на підприємстві та її основні недоліки 49 2.1. Загальна характеристика підприємства та ефективність його функціонування 49 2.2. Аналіз ефективності використання трудового потенціалу підприємства 54 2.3. Аналіз системи мотивації та її недоліки 71 РОЗДІЛ 3. Основні напрямки вдосконалення мотиваційного механізму на підприємстві 79 3.1. Вдосконалення системи мотивації на підприємстві 79 3.2. Удосконалення преміальної системи за підсумками роботи за рік 87 3.3. Покращення нематеріальної мотивації персоналу 101 ВИСНОВОК 108 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 111 ДОДАТКИ 116
 • МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Мотивація трудової поведінки персоналу як об’єкта дослідження 7 1.1. Сутність та значення мотивації трудової поведінки персоналу 7 1.2. Розвиток теорії мотивації 13 1.3. Існуючий досвід мотивації 18 РОЗДІЛ 2. Характеристика ВАТ «...» 24 2.1. Історична довідка та організаційно-правова форма 24 2.2. Потужність та асортимент продукції товариства 27 2.2. Потужність та асортимент продукції товариства 27 2.3. Основні показники діяльності підприємства 32 2.4. Сировинна база та збут продукції 40 2.5. Схема управління ВАТ «...» 45 2.6. Інфраструктура підприємства 48 2.7. Виробнича структура підприємства 52 РОЗДІЛ 3. Дослідження процесу мотивації на сучасному етапі 59 3.1. Аналіз основних показників роботи ВАТ «...» 59 3.2. Аналіз фінансового стану підприємства 67 3.3. Аналіз досвіду використання різних підходів мотивації трудової діяльності персоналу 77 3.4. Порівняльний аналіз мотивації трудової діяльності на базі зарубіжного та вітчизняного досвіду 80 3.5. Фактори впливу на процес мотивації 83 РОЗДІЛ 4. Пропозиції щодо покращення мотивації трудової діяльності персоналу 87 4.1. Пропозиції щодо покращення мотивації трудової діяльності персоналу 87 4.2. Пропозиції щодо покращення мотивації трудової діяльності персоналу ВАТ «...» 90 4.2.1. Методика оцінки ефективності економічної та соціальної ефективності мотивації трудової діяльності персоналу 95 4.2.2. Методика мотивації трудової діяльності працівників виходячи з оцінки персоналу 96 4.3. Методика розробки програм стимулювання праці 100 Висновки і пропозиції 104 Список використаних джерел 109 Додатки 114
 • Мотивація трудової діяльності персоналу підприємства

  Вступ…………………………………………………………………………………….3 Розділ 1. Теоретичні аспекти мотивації трудової діяльності персоналу підприємства 1.1. Сутність системи мотивації трудової діяльності персоналу підприємства……6 1.2. Механізм управління мотиваційними аспектами персоналу підприємства….14 1.3. Методичні засади управління мотиваційними аспектами…………………….24 Висновки до розділу 1………………………………………………………………..32 Розділ 2. Дослідження практичної та теоретичної мотиваційної складової на підприємстві ВАТ “Київський маргариновий завод» 2.1. Аналіз динаміки обсягу та структури системи мотивації на підприємстві ВАТ “Київський маргариновий завод»……………………………………………..…….34 2.2. Характеристика чинників що визначають обсяг та структуру системи мотивації ВАТ “Київський маргариновий завод»…………………….…….……..47 2.3. Оцінка стану системи ефективного управління мотиваційної складової ВАТ “Київський маргариновий завод»………………………………………….…….….54 Висновки до розділу 2……………………………………………………………….66 Розділ 3. Система управління мотиваційними аспектами на підприємстві ВАТ “Київський маргариновий завод» 3.1. Стратегічні підходи щодо формування мотиваційних аспектів на підприємстві ВАТ “Київський маргариновий завод»……………………………………...……..67 3.2. Обгрунтування потреби достатності і коштів для формування мотиваційної складової……………………………………………………………………..………83 Висновки до розділу 3………………………………………………………………93 Висновки та пропозиції……………………………………………………………..95 Список використаних джерел………………………………………………………98 Додатки…………………………………………………….……………………….102


© 2013 - 2018 refsbank.info