Контрольная: Задачі екологічне право (ID:51823)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Задачі екологічне право (Код работы:51823)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Контрольная
Объем: 20 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 51823
Добавлена: 04.06.2012
Просмотров:
СодержаниеЗавдання 1

Гр. Михайленко при спорудженні на приватизова¬ній присадибній ділянці водозабірної свердловини виявив, що в межах його земельної ділянки є значна кількість піску квар¬цового та глини фарбової. Він вирішив обміняти пісок та гли¬ну на необхідні йому будівельні матеріали у свого родича.
Дайте характеристику інститутам загального та спеціального природокористування.
Який порядок спорудження водозабірної свердловини?
Визначте права та обов'язки власників земельних ді¬лянок. Надайте правову оцінку діям гр. Михайленка та їх нас¬лідкам?

Завдання 2

Гр. Васильчук уклав договір оренди з лісгоспом про надання земельної ділянки лісового фонду терміном на 10 ро¬ків для заготівлі сіна та деревної зелені. Через рік працівни¬ками державної лісової охорони було з'ясовано, що на нада¬ній ділянці були вирубані чагарники та 4 сосни. Громадянин пояснив, що ці рослини йому заважали, а згодом він висадить відповідні саджанці.
Дайте правову характеристику видів спеціального лі¬сокористування, передбачених у завданні.
Вирішіть справу. Визначить особливості майнової відповідальності при порушенні вимог лісового законодавст¬ва.

Завдання 3

Гр. Кістов працював шофером і на закріпленому за ним автомобілі перевозив аміачну воду від залізничної станції на поля сільськогосподарського підприємства. В одному із рейсів він злив у річку з цистерни приблизно 200 літрів аміачної води, від чого відбулося забруднення річки та масова загибель риби.
Дайте правову оцінку ситуації. Визначить заходи що¬до охорони водних об'єктів. Охарактеризуйте види відпові¬дальності за порушення екологічного законодавства.
ЛитератураСписок використаних джерел:

1. Конституція (Основний Закон) України: прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Лісовий Кодекс України від 21 січня 1994 року //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 17. – ст.99.
3. Водний Кодекс України від 6 червня 1995 року //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1995. – №24. – ст.189.
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР). ─ 1984. ─ додаток до № 51. ─ ст.1122.
5. Кримінальний Кодекс України від 5 квітня 2001 року //Відомості Верховної Ради України (ВВР). ─ 2001. ─ № 25-26.
6. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 року //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – № 41. – ст.546.
7. Про екологічну експертизу: Закон України від 9 лютого 1995 року //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1995. – № 8. – ст.54.
8. Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки: навч. та науково-практ. посібник. – К.: Знання-Прес, 2008. – 250с.
9. Баб’як О. С, Біленчук П. Д., Чирва Ю. О. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2007. – 216 с.
10. Балюк Г.І. Екологічне право України. Конспект лекції у схемах (Загальна і Особлива частина): Навч. Посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 192 с.
11. Екологічне право. Особлива частина Підручник. Для студентів юридичних вузів і факультетів. За редакцією академіка АПрН України, В.І. Андрейцева. – К.: Істина, 2001 – 350с.
12. Екологічне право України За редакцією професорів В. К. Попова і А. П. Гетьмани. – Харків, «Право», 2001. – 375с.
13. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. – 848 с
14. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: “Новий Світ-2000”, 2003. – 248 с.
Дополн. информацияТелефон для связи:

097-21-41-699
063-14-14-012
ПродавецВера Гоц
Примечание от продавца работы 097-21-41-699 063-14-14-012
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Екологічне право

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Принципи екологічного права як галузі та їх співвідношення з принципами правової охорони навколишнього природного середовища (ст. 3 закону «Про охорону навколишнього природного середовища») 5 2. Відповідальність за ядерну шкоду: національне і міжнародно-правове регулювання. 9 3. Органи управління у галузі охорони навколишнього природного середовища спеціальної компетенції: система, завдання, повноваження. 18 4. Екологічне страхування. Екологічний аудит та його відмінність від екологічної експертизи. 25 Висновки 31 Питання для роздумів 32 Проаналізуйте основні наукові погляди на юридичну природу сукупності норм, що складають екологічне право. Визначте й аргументуйте свою позицію з цього питання. Чи має, на Вашу думку, практичне значення теоретична дискусія з приводу юридичної природи і сутності екологічного права як галузі? 32 Практичні завдання 34 Список використаних джерел 37
 • Екологічне право як навчальна дисципліна і галузь науки

  ПЛАН ВСТУП……………………………………………………………………………..с. 3 1. Передумови виникнення та мета навчальної дисципліни «Екологічне право» ……………………………………………………………………………………...с. 4 2. Поняття екологічного права та його місце в системі екологічних і правових наук…………………………………………………………………………………с. 8 3. Система екологічного права………………………………………………….с. 13 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...с. 16 ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………….с. 18
 • Задачі екологічне право

  Завдання 1 Спеціалізоване лісогосподарське об'єднання подало до господарського суду позов щодо компенсації шкоди, заподіяної незаконною заготівлею деревини за межами ділянки, обумовленої у лісорубочному ордері, наданому сільськогосподарському акціонерному товариству. Крім того, товариство здійснювало самовільне: сінокосіння, випасання худоби та заготівлю вторинних лісових матеріалів. Представник сільськогосподарського акціонерного товариства у суді заявив, що дії товариства відповідали отриманому дозволу на заготівлю деревини, тому що відповідно до чинного законодавства на даній земельній ділянці лісового фонду товариство може здійснювати будь-які лісові користування. Охарактеризуйте підстави та порядок виникнення, здійснення та припинення зазначених видів права лісокористування. Визначте відповідальність за скоєні дії, а також висвітить порядок відшкодування заподіяної шкоди. Завдання 2 При перевірці додержання вимог екологічного за¬конодавства при здійсненні підприємницької діяльності влас¬никами АЗС було встановлено, що автозаправочними станці¬ями одного із районів міста допускалися розлив мастила, бен¬зину та інших небезпечних речовин на території станції та за її межами. У результаті таких дій були забруднені відповідні земельні ділянки. При з'ясуванні названих фактів власники АЗС посилалися на виробничу необхідність, на право приватної власності на земельні ділянки, на яких розташовані АЗС, та на право самостійного господарювання на цих ділянках. Визначте порядок та умови придбання у приватну власність земельних ділянок для зазначеної мети. Окресліть права та обов'язки приватних власників. До компетенції яких державних органів входить кон¬троль за екологічною безпекою підприємницької діяльності? Охарактеризуйте види порушень екологічного законодавства, які мали місце, та відповідальність за них. Які особ¬ливості відшкодування шкоди, заподіяної екологічними правопорушеннями? Завдання 3 Громадянину Зіновьєву як суб'єкту підприємниць¬кої діяльності було надано на умовах оренди озеро площею 9 га для лікувальних цілей терміном на 22 роки. Прокурор міста вважав, що міська рада не мала права укладати даного дого¬вору і звернувся до суду про визнання дій міськради такими, що суперечать чинному законодавству. Чи повинен суд задовольнити цю вимогу? Вирішіть справу. Дайте правову характеристик ко¬ристування водними об’єктами на умовах оренди.
 • Задачі екологічне право

  Завдання 1 Влітку гр. Петренко, гр. Сидорчук та гр. Толочко, відпочиваючи в лісі, розвели багаття, напнули намети. Згодом вони спустилися до річки, не загасивши багаття. В результаті цього сталася пожежа, було знищено 3 га лісового масиву. Дайте правову оцінку діям гр. Петренка, гр. Сидорчука та гр. Толочка. Охарактеризуйте правовий режим лісів. Визначіть коло прав та обов'язків лісокористувачів. Які правові заходи передбачаються щодо охорони лісів? Завдання 2 Інспектор рибоохорони у квітні місяці на березі р. Ворскла поблизу м. Кобеляки затримав гр. Оніщука, який не є членом товариства рибалок, з спінінгом, електровудкою та іншими знаряддями лову. Гр. Оніщук встиг виловити 11 карпів, 2 щуки та 41 рака. Свої дії він пояснював тим, що ловив рибу з берега і не на продаж, а здійснювати любительське рибальство можна на всіх водоймах, при цьому кількість добутого не обмежується. Дайте правову оцінку діям гр. Оніщука. Охарактеризуйте правове регулювання рибальства та визначіть його законодавчу основу. Завдання 3 На території сільськогосподарського товариства росли три трьохсотрічні дуби. Дерева були визнані пам'ятками природи. Проте навколо дерев паслася худоба, зокрема кози, які об'їдали кору. Сільськогосподарське товариство під кронами дерева часто зберігало пестициди та добрива. Внаслідок цього два дуби стали гинути, і зберегти їх не вдалося. На кого покладено обов'язок по охороні пам'яток природи? Хто та яку відповідальність несе за загибель дерев - пам 'ятників природи? Який правовий режим пам 'яток природи?
 • Задачі екологічне право

  Завдання 1 Гр. Михайленко при спорудженні на приватизова¬ній присадибній ділянці водозабірної свердловини виявив, що в межах його земельної ділянки є значна кількість піску квар¬цового та глини фарбової. Він вирішив обміняти пісок та гли¬ну на необхідні йому будівельні матеріали у свого родича. Дайте характеристику інститутам загального та спеціального природокористування. Який порядок спорудження водозабірної свердловини? Визначте права та обов'язки власників земельних ді¬лянок. Надайте правову оцінку діям гр. Михайленка та їх нас¬лідкам? Завдання 2 Гр. Васильчук уклав договір оренди з лісгоспом про надання земельної ділянки лісового фонду терміном на 10 ро¬ків для заготівлі сіна та деревної зелені. Через рік працівни¬ками державної лісової охорони було з'ясовано, що на нада¬ній ділянці були вирубані чагарники та 4 сосни. Громадянин пояснив, що ці рослини йому заважали, а згодом він висадить відповідні саджанці. Дайте правову характеристику видів спеціального лі¬сокористування, передбачених у завданні. Вирішіть справу. Визначить особливості майнової відповідальності при порушенні вимог лісового законодавст¬ва. Завдання 3 Гр. Кістов працював шофером і на закріпленому за ним автомобілі перевозив аміачну воду від залізничної станції на поля сільськогосподарського підприємства. В одному із рейсів він злив у річку з цистерни приблизно 200 літрів аміачної води, від чого відбулося забруднення річки та масова загибель риби. Дайте правову оцінку ситуації. Визначить заходи що¬до охорони водних об'єктів. Охарактеризуйте види відпові¬дальності за порушення екологічного законодавства.


© 2013 - 2020 refsbank.info