Курсовая: Сучасний розвиток документознавства в Україні (ID:51684)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Сучасний розвиток документознавства в Україні (Код работы:51684)

Информация о работе Раздел: Документоведение
Вид работы: Курсовая
Объем: 48 стр.
Цена: 75 грн.
Код работы (ID): 51684
Добавлена: 30.03.2012
Просмотров:
СодержаниеЗМІСТ


ВСТУП
3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА, ЯК НАУКИ ПРО ДОКУМЕНТ
5
1.1. Підходи сучасних українських дослідників до визначення
сутності
документознавства, як наукової дисципліни
5
1.2. Тлумачення змісту документознавства
8
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ СУЧАСНОГО
ВІТЧИЗНЯНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ЙОГО МІСЦЯ
СЕРЕД ІНШИХ НАУК ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЦИКЛУ
16
2.1. Структура сучасного вітчизняного документознавства
16
2.2. Визначення місця сучасного документознавства у
системі суміжних
і споріднених наук
21
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ
ЕТАПІ РОЗВИТКУ
29
3.1. Напрямки сучасних досліджень у галузі
документознавства в Україні 29
3.2. Гармонізація запровадження європейських стандартів у
систему
українського документознавства
33
ВИСНОВКИ
41
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
43
ДОДАТКИ
46
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Антоненко І. Є. Сучасні нормативно-правові акти з
керування документаційними процесами // Студії з архів.
справи та документознавства /Держкомархів України;
УНДІАСД; Європейський ун-т. – К., 2006. – Т. 14. – С. 48–
58.
2. Бездрабко В.В. Документознавство в Україні:
інституціоналізація та сучасний розвиток: монографія. –
К.:Четверта хвиля, 2009. – 720 с.
3. Бездрабко В. Трансформації тлумачення діловодства
як віддзеркалення становлення документознавства // Вісн.
Акад. праці і соціальних відносин Федерації профспілок
України. – 2008. – № 2. – С. 105–110.
4. Бєлоусова І.О. Основні етапи розвитку
документознавства // Актуальні питання документознавства:
історія та сьогодення: Матеріали І регіональної науково-
практичної конференції. – Луганськ: Альма-матер. – 2008. –
С.10 – 13.
5. Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні
основи / УДНДІАСД, ДАКККіМ. – К., 2000. – 160 с.
6. Кулешов С. Документологія як навчальний курс та
наукова дисципліна //Студії з арх. справи та
документознавства. – 2006. – Т. 14. – С. 58–61.
7. Кулешов С. Українське документознавство: сучасний
стан та перспективи розвитку// Студії з арх. справи та
документознавства. – 1999. – Т. 4. – С. 95–99.
8. Кулешов С. Г. Документаційні ресурси інформаційного
забезпечення прийняття управлінських рішень // Наукові
праці НБУВ. – К., 2005. – Вип. 14. – С. 231–240.
9. Нілова І. Документознавство як наукова дисципліна //
Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 4. – С.27 – 30.
10. Палеха Ю. І. Культура діловодства в сучасних
установах України: становлення, технологія, організація
керування: Автореф. дис. … канд. іст. наук / Держкомархів
України; УНДІАСД. – К., 2005. – 18 с.
11. Слободяник М. Структура сучасного
документознавства // Вісник Книжкової палати. – 2003. – №
4. – С.18 – 21.
12. Слободяник М. С. Документологія: Зміст. Перспективи
// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. –
2004. – № 4. – С. 4–9.
13. Слободяник М. С. Галузеве документознавство:
перспективні напрями досліджень //
Документознавство.Бібілотекознавство. Інформаційна
діяльність: проблеми науки, освіти, практики. Матеріали ІІ
Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17–18 трав. 2005 р.). – К.,
2005. – С. 5–8.
14. Швецова-Водка Г. До питання про історію розвитку
документознавства //Вісник Книжкової палати. – 2008. – №
7. – С. 15 – 16.
15. Швецова–Водка Г.М. Об’єкт і предмет
документознавства // Студії з арх. справи та
документознавства. – 2007. – Т. 15. – С. 89–95.
16. Швецова-Водка Г. М. Структура документознавства і
його місце серед суміжних наукових дисциплін // Студії з
архівної справи та документознавства. – 2004. – Т.12. – С.
120–125.
17. Швецова-Водка Г. М. Загальна теорія документології –
методологічна основа дисциплін документально-
комунікаційного циклу // Документознавство.
Бібілотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми
науки, освіти, практики. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ.
конф. (Київ, 17–18 трав. 2005 р.). – К., 2005. – С. 9–10.
18. Гельман-Виноградов К. Б. О сложностях трактовки
понятия «документ» и способах их преодоления //
Делопроизводство. – 2005. – № 2. – С. 16–24.
19. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник – 3-е
изд., стер. – К.: О во «Знання», КОО, 2001. – 460 с.
20. Кушнаренко Н. Н. Новый этап институционализации
науки о документе //Научные и технические библиотеки. –
2005. – № 11. – С. 39.
21. Нестерович Ю. К вопросу о дефиниции понятия
документа в рамках документоведения // Архівознавство.
Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць.
Вип. 7: Архівна наука та наука в архівах. – К., 2005. – С. 48–
54.
22. Столяров Ю. Н. Документ – понятие
конвенциональное (в порядке дискуссии) //
Делопроизводство. – 2005. – № 4. – С. 11–18.
23. Столяров Ю. Н. О месте документоведения в системе
наук // Документация в информационном обществе:
парадигмы ХХІ века: Докл. и сообщ. на Х Междунар. науч.-
практ. конф. / ВНИИДАД. – М., 2004. – С. 284–288.
24. Титунова И. Б. К вопросу об определении понятия
«документ» //Делопроизводство. – 2006. – № 3. – С. 8–10.
25. Шпилевская И. Н. Эволюция дефиниции термина
«документ» и система функций документа // Документация
в информационном обществе: парадигмы ХХІ века: Докл. и
сообщ. на Х Междунар. науч.-практ. конф. / ВНИИДАД. –
М., 2004. – С. 299–302.
Дополн. информация097-21-41-699

063-14-14-012
ПродавецВера Гоц
Примечание от продавца работы 097-21-41-699 063-14-14-012
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Сучасний розвиток документознавства в Україні

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА, ЯК НАУКИ ПРО ДОКУМЕНТ 5 1.1. Підходи сучасних українських дослідників до визначення сутності документознавства, як наукової дисципліни 5 1.2. Тлумачення змісту документознавства 8 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ СУЧАСНОГО ВІТЧИЗНЯНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ЙОГО МІСЦЯ СЕРЕД ІНШИХ НАУК ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЦИКЛУ 16 2.1. Структура сучасного вітчизняного документознавства 16 2.2. Визначення місця сучасного документознавства у системі суміжних і споріднених наук 21 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ 29 3.1. Напрямки сучасних досліджень у галузі документознавства в Україні 29 3.2. Гармонізація запровадження європейських стандартів у систему українського документознавства 33 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43 ДОДАТКИ 46
 • Сучасний розвиток документознавства в Україні

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Становлення сучасного документознавства 5 2. Розвиток документознавства в 20 ст. та вплив на сучасне документознавство 8 3. Розвиток документознавства на сучасному етапі: зміст, перспективи 13 4. Завдання сучасного документознавства, його зв'язки з іншими науковими дисциплінами. 23 Висновок 29 Література 31 Мета курсової роботи полягає в тому щоб якомога глибше розширити і зрозуміти які ж саме проблеми виникають на шляху науковців що намагаються прослідкувати і дати конкретне визначення документознавства. Також ми будемо намагатися прослідити розвиток документознавства за останні роки як на Україні так і за її межами. Саме історія розвитку науки дасть можливість швидше вдосконалити і досягти успіхів у розвитку документознавства. Розглянувши концепції які існують на даному етапі можна буде зробити висновки щодо стану сучасного документознавства. Предметом та об”єктом дослідження в даній роботі буде виступати як документознавство як наука так і документ як сам по собі. Ми розгянемо основні концепції які існують на даному етапі розвитку цієї науки. Об”єктами дослідження стануть також всі системи і способи документування. Детальне вивчення і аналіз всіх предметів і об”єктів безпосередньо пов”язаних з документознавством дасть можливість ширше розкрити всі проблеми пов”язані з вивченням цієї наукової галузі.
 • РОЗВИТОК ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. . ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ЯК НАУКА: ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК 5 РОЗДІЛ ІІ. ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ І СУЧАСНИЙ СТАН ДОКУМЕНТУВАННЯ В УКРАЇНІ ЯК ОСНОВНИЙ ПРЕДМЕТ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА. 12 РОЗДІЛ ІІІ. СТРУКТУРА СУЧАСНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 23 ВИСНОВКИ 36 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 38 Метою дослідження є виявлення особливостей структури сучасного докуметознавства. Мета дослідження зумовила такі його завдання: • висвітлити етапи формування документальної системи в Україні як основного предмета документознавства; • визначити етапи розвитку документознавства як науки про документ; • проаналізувати сучасну структуру документознавства. Об’єктом дослідження є проблеми формування та розвитку сучасного документознавства . Предметом дослідження є особливості розвитку документознавства як науки про документ в Україні. Аналіз досліджуваного матеріалу базується на загальнонаукових методах якісного і кількісного аналізу, синтезу, зіставлення, спостереження. Методологію роботи складають дослідження з питань документознавства та стилістики вітчизняних та зарубіжних дослідників, презентовані у списку використаної літератури.
 • Розвиток вітчизняного документознавства

  Вступ 2 Розділ I. Становлення та еволюція документознавства в Україні 1991-2008 рр. 6 1.1. Формування вітчизняних документознавчих шкіл 6 1.2. Вклад вітчизнаних документознавців у дослідження документологічних проблем та викладання документознавства 11 Розділ ІІ. Перспективні напрямки документологічних досліджень в Україні 22 2.1. Розвиток та зміна парадигми документологічних досліджень 22 2.2. Теоретично-методологічні дослідження перспективні напрямки 26 Висновки 31 Список використаної літератури 33
 • Сучасний розвиток документоводства в Україні

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ГОЛОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ 6 1.1. Аналітичний огляд літератури з досліджуваної теми 6 1.2. Документознавство як інтегральна наукова дисципліна про документ і документаційну діяльність 17 РОЗДІЛ 2. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ СУЧАСНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 24 2.1. Термінологічна нестабільність дефініцій поняття «документ» 24 2.2. Характеристика зовнішньої форми документа 26 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 35 ДОДАТКИ 42


© 2013 - 2019 refsbank.info