Курсовая: Організаційно-управлінські інновації як фактор активізації діяльності підприємства (ID:51053)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеОрганізаційно-управлінські інновації як фактор активізації діяльності підприємства (Код работы:51053)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Вступ........................................................................................ 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА...................................... 4
1.1. Поняття інновації, нововведень, інноваційного
процесу та інноваційної діяльності................................... 4
1.2. Система управління інноваціями....................................... 7
1.3. Реструктуризація як процес реалізації впровадження
організаційно-управлінських інновацій............................ 9
1.4. Ефективність інноваційної діяльності підприємства..... 26

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА......................................... 29
2.1. Загальні відомості про ВАТ "Газприлад".......................... 29
2.2. Організаційна структура та стилі управління на
підприємстві.......................................................................... 31
2.3. Інновації в структурі Київського заводу газового
устаткування та приладів.................................................. 34
2.4. Розрахунок економічного ефекту від
запровадження нововведень на підприємстві................... 38

РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ....................................................... 43

Висновок.................................................................................... 48
Література................................................................................. 50
1. Василенко В.О., Шматько В.Г. Ін-новаційний менеджмент: Навчальний посібник. Видання 3-е, вип.. та доп. / За ред. В.О. Василенко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 440 с. Викладаються сучасні прийоми і підходи інноваційного менеджменту на базі пере-дового вітчизняного й іноземного досвіду, теоретичних і методологічних положень з відновлення окремих продуктів і виробни-цтва в сучасних умовах. Розглядаються особливості організаційних форм іннова-ційних компаній, їхня тактика і політика на різних етапах життєвого циклу виробів і організації.
2. Герчикова И.Н. Менеджмент: Під-ручник - М.: ЮНІТІ "Банки і біржі", 1994.- 375 с.

У книзі в доступній формі викладені осно-ви менеджменту - науки і практики керу-вання. Перша частина присвячена загаль-ному представленню про менеджмент: ос-новні поняття, функції менеджменту, поча-тку теорії керування, стратегічний мене-джмент, організаційні структури і механіз-ми керування. В другій частині - знайомст-во з конкретними напрямками менеджмен-ту, такими, як маркетинг, інноваційний ме-неджмент, інвестиційний менеджмент, ке-рування ризиками, соціально-екологічний менеджмент.
3. Гольштейн Г.Я. Основы менеджме-нта: Конспект лекцій. – Таганрог.: ТРТУ, 1997. – 132 с.
Конспект лекцій розкриває основні поло-ження теорії управління, узагальнення практики менеджменту фірми в умовах ри-нкової економіки, а також викладені мето-ди управління фірмою як суб’єктом ринку.
4. Гринев В.Ф. Инновационный мене-джмент: Учебное пособие. – К.: МА-УП, 2001. – 146 с. У навчальному посібнику викладено мето-дологічні засади управління інноваційним процесом в умовах ринкової економіки. Розглянуто організаційній структури інно-ваційного менеджменту і принципи добору інноваційної стратегії, також проблеми й принципи управління персоналом іннова-ційної організації та інноваційними проек-тами. Висвітлено питання експертизи й ефективності використання інновацій, у тому числі на державному рівні управлін-ня.

5. Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А., Максименко Т.М. Мотивационный менеджмент: Учеб. пос. – К.: МАУП, 2002. – 248 с.
У навчальному посібнику розглядається фундаментальна функція менеджменту — мотивація персоналу, що зумовлює підви-щення ефективності використання і розви-тку потенціалу працівників в організації їхньої доцільної трудової діяльності.6. Йохна М.А., Стадник В.В. Економі-ка і організація інноваційної діяльнос-ті: Навчальний посібник. – К.: Видав-ничий центр “Академія”, 2005. – 400 с.
У посібнику висвітлено теоретичні засади інноваційної діяльності, роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності су-часного підприємства, типи і складові ін-новаційної політики та інноваційної стра-тегії підприємства, джерела та методи по-шуку інноваційних ідей. Розглянуто етапи планування та управління інноваційними процесами, форми і джерела фінансування, напрями державної підтримки, методики оцінювання інноваційної діяльності та ін-новаційних процесів
7. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. - К: КНЕУ, 2003. - 502с.
Навчальний посібник розкриває сутності та закономірності здійснення інноваційного процесу та особливостей управління його етапами; формуванні у майбутніх фахівців комплексу знань щодо базових принципів, методів та інструментів управління впро-вадженням нововведень в організаціях, узагальнюючи теоретичні та практичні на-дбання в управлінні інноваціями провідних іноземних та вітчизняних фірм.
8. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: “Ака-демвидав”. 2003. – 416 с. (Альма-матер) У підручнику розглянуто сутність менедж-менту, його місце в системі управління, роль менеджерів, управлінців, види органі-зацій як об’єктів управління, процес, функ-ції та методи менеджменту, управлінські рішення та методи їх оптимізації, організа-ційні зміни та організаційний розвиток, ефективність менеджменту тощо. Висвіт-лено характерні особливості менеджменту на підприємствах деяких зарубіжних країн.
9. Мельник Л.Г., Карінцев О.І. Еконо-міка підприємства: Конспект лекцій: Навч. посіб. – Суми: ВТД “Універси-тетська книга”, 2003. – 412 с.

Матеріал, викладений у навчальному посі-бнику, відбиває вплив об’єктивних еконо-мічних законів на діяльність господарюю-чих суб’єктів. У книзі розглянуто системи взаємопов’язаних факторів виробництва і реалізації продукції; проаналізовано ін-струментарій, що забезпечує порівняльну вартісну оцінку затрат і результатів діяль-ності, приділено увагу питанням пошуку і реалізації діяльності найбільш ефективних напрямів розвитку підприємств в умовах невизначеності.
10. Осовська Г.В., Осовська О.А. Ме-неджмент організації: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – 860 с.
Ринкова економіка формує нові ви-моги до підприємства і його працівників. Ці вимоги диктується не тільки могутньою ринковою конкуренцією і високими стан-дартами якості товарів, що випускаються підприємством, а й необхідністю гнучкої реакції фірми на ринкові і виробничі ситу-ації, які швидко змінюються. Тому в на-вчальному посібнику особлива увага при-діляється системі управління організацією, системі функціонального менеджменту, конкретній політиці організації та її діагно-стиці.

11. Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія і практика: Під-ручник. – 2-ге вид., перероблене і до-повнене. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 490 с.
У підручнику висвітлено сутність та зна-чення менеджменту, підходи до управління з точки зору різних шкіл менеджменту, ор-ганізаційні форми управління, основні ти-пи стратегії фірм, технолога сучасного управління, поняття влади та лідерства у діяльності менеджерів, методи управління організацією та методи пошуку нових ідей та рішень.


12. Сухоруков А.І. Економіка та орга-нізація інноваційної діяльності: Нау-кове видання. – К.: Ін-т муніципаль-ного менеджменту та бізнесу, 2001. – 184 с.
Навчальний посібник розкриває сутності та закономірності здійснення інноваційного процесу та особливостей управління його етапами; теоретичні засади інноваційної діяльності, роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності сучасного підп-риємства тощо.
13. Устенко О.Л. Экономика предпри-ятия: Методическое пособие. – К.: МАУП, 2000. – 47 с. Розглянуто типологію та зміст сучасного менеджменту; висвітлено сучасні підходи до теорії менеджменту; методи пошуку но-вих ідей і рішень, удосконалення управлін-ня; наведено приклади організаційних форм управління, стратегій діяльністю під-приємств у ринкових умовах, технології сучасного менеджменту; показано пробле-ми влади та лідерства, трансформації орга-нізаційних форм управління в умовах пе-реходу до ринкових методів управління.
14. Харів П.С. . Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів: Монографія. – Тернопіль: “Економічна думка ”, 2003. – 326 с . В монографії досліджено значення іннова-ційної діяльності підприємств для забезпе-чення економічного зростання національ-ної економіки та подано методологічні під-ходи до економічної оцінки таких іннова-ційних процесів, як освоєння нових видів продукції, впровадження нових технологі-чних процесів і методів організації вироб-ництва.
15. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с. (Альма-матер)
Розглянуто типологію та зміст сучасного менеджменту; висвітлено сучасні підходи до теорії менеджменту; методи пошуку но-вих ідей і рішень, удосконалення управлін-ня; наведено приклади організаційних форм управління, стратегій діяльності під-приємств у ринкових умовах, технології сучасного менеджменту; показано пробле-ми влади та лідерства, трансформації орга-нізаційних форм управління в умовах пе-реходу до ринкових методів управління.
16. Інноваційна діяльність: Наукове видання./ Під ред. А.М. Стельмащука. – Тернопіль.: Економічна думка, 2001. – 176 с.

Висвітлено сутність та значення інновацій-ної діяльності, напрямки її використання для забезпечення конкурентоспроможності галузі, підприємства, продукції. Розглянуто складові інноваційного процесу та іннова-ційної політики підприємства, а також на-прями, форми їх фінансування.
17. Реструктуризація підприємств: Навч. посіб. / За ред. В.М. Заболотно-го. – К.: Міленіум, 2001. – 440 с.
Книга являє собою практичний і всеосяж-ний довідник по методах реструктуризації підприємств, організацій, фірм, бізнесу в нинішньому стрімко мінливому світі. Розг-лядаються правові основи й організація проведення реструктуризації, діагностика підприємства, традиційні та сучасні види реструктуризації, ефективні методи рест-руктуризації, удосконалювання бізнесів-процесів, реорганізація виробничої струк-тури, керування персоналом, особливості реструктуризації кризового підприємства.

18. http://www.cecsi.ru/coach/innovation_system.html

19. http://www.cecsi.ru/coach/innovation_vs_operations.html
20.
http://www.buro-dv.ru/public/kraushkin/kr_13.htm
21.
http://www.devbusiness.ru/development/eod/od¬basics.htm#10
Смотрите также

© 2013 - 2019 refsbank.info