Диплом: Основний капітал методи, способи, та прийом натуральної та вартісної оцінки В.14 (ID:50423)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеОсновний капітал методи, способи, та прийом натуральної та вартісної оцінки В.14 (Код работы:50423)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Зміст

Вступ 3
Розділ 1 Основний капітал: Методи, способи, та прийом натуральної та вартісної оцінки 5
1.1 Економічна сутність основного капіталу 5
1.2. Класифікація основного капіталу 12
1.3 Джерела фінансування основного капіталу 27
1.4 Методи оцінки основного капіталу 30
Розділ 2. Розрахунково-аналітичний розділ 42
2.1 Розрахунок показників виробничої програми підприємства 42
2.2 Розрахунок чисельності промислово-виробничого персоналу 42
2.3 Розрахунок фонду заробітної плати працівників підприємства 45
2.4 Вартісна оцінка основних виробничих фондів підприємства. 47
2.5 Калькулювання собівартості продукції 51
2.6 Розрахунок кошторису витрат на виробництво продукції підприємства 54
2.7 Визначення сукупного нормативу оборотних засобів підприємства. 58
2.8 Визначення ціни продукції. 60
2.9 Визначення основних фінансово-економічних показників діяльності підприємству у базовому і звітному роках. 60
2.10 Визначення точки беззбитковості. 63
2.11 Визначення показників рентабельності 65
2.12 Визначення показників ефективності використання ресурсів підприємства у базовому і звітному роках. 67
2.13 Аналіз основних техніко-економічних показників 70
Висновки 73
Список використаної літератури 75
Список використаної літератури

1. Бланк И.А. Управление формированием капитала. / И.А. Бланк– К. : Вид-во "Ника-Центр", 2000. – С. 95-98.
2. Волков А.С. Искусство финансирования бизнеса. Выбор оптимальных схем./ А.С. Волков– М.: Изд-во "Вершина", 2006. – С. 154.
3. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.; іл.
4. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994 р., № 334/94-ВР із змінами та доповненнями (остання редакція від 01.01.2008 р.). – С. 34-36.
5. Закон України від 28.12.1994р. № 334/94-ВР (у редакції Закону України від 22.05.97р. № 283/97-ВР) зі змінами та доповненнями // Всеукраїнський бухгалтерський тижневик “Баланс”. - 2006. № 19 (613), 8 травня. – С. 49.
6. Ковалев В.В. Управление финансовой структурой фирмы : учебн.-практ. пособ. / В.В. Ковалев– М.: ТК Велби, 2007. – С. 147.
7. Макаровська Т. П. Практикум з економіки підприємства. / Т. П. Макаровська— К., 2006. – 326с.
8. Малів З.О. Економіка підприємства : Навч. посіб , - 2-ге вид., стер./ З.О.Малів, І.М. Луцький– К.: Знання, 2006 – 580 с.
9. Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність в Україні : навч. посіб./ А.С. Музиченко– К. : Вид-во "Кондор", 2005. – 406 с.
10. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій // Всеукраїнський бухгалтерський тижневик „Баланс”. – 2005. – №1, 4 січня. – С. 29.
11. Рудык Н.Б. Структура капитала корпораций: теория и практика./ Н.Б. Рудык– М. : Изд-во "Дело", 2004. – С. 112.
12. Спасів Н.Я. Пріоритети фінансового забезпечення відтворення основного капіталу в умовах глобалізації [Електронний ресурс]/ Н.Я. Спасів – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
13. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. / О.О. Терещенко– К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.
14. Філіппова С.В. Джерела фінансування інвестицій в основний капітал підприємств України/ С.В. Філіппова, Н.М. Сімакова // Труды Одесского политехнического университета. – 2007. – № 2 (28). – С. 15.
15. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів./ Л.І. Шваб– К.: Каравела, 2005. – 568 с.
16. Шкварчук Л. О. Аналіз джерел формування основного капіталу/ Л.О. Шкварчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. −№19.7. – с. 219-223.
17. Яновський О. Нематеріальні активи в комерційній діяльності підприємств/ О. Яновський // Інтелектуальна власність. – 2003. №8. – С. 42-44.
18. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.liga.net/smil.
19. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.refine.org.ua/pageid-1400-1.html/
20. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.smartcat.ru/p_marketing/books/book_52/ch2_3.shtml.
Смотрите также

© 2013 - 2018 refsbank.info