Курсовая: Термінологічні проблеми документознавства. (ID:50328)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Термінологічні проблеми документознавства. (Код работы:50328)

Информация о работе Раздел: Документоведение
Вид работы: Курсовая
Объем: 43 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 50328
Добавлена: 17.06.2011
Просмотров:
СодержаниеЗМІСТ


ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
ЯК ІНТЕГРАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПРО
ДОКУМЕНТ І ДОКУМЕНТАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 5
1.1. Трактування документознавства як наукової
дисципліни: історіографічний аспект 5
1.2. Структура сучасного документознавства 9
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ
ТЕРМІНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 16
2.1. Проблема визначення основоположних термінів
у документознавстві 16
2.2. Проблеми створення термінологічних словників 23
РОЗДІЛ ІІІ. ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ 28
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 37
ДОДАТКИ 40
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

1. Бездрабко В.В. Поль Отле і наука про документ // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 4. – С.6 – 10.
2. Бездрабко В.В. К.Г. Мітяєв і становлення документознавства //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 1. – С. 8 – 21.
3. Булик-Верхола С.З. Формування і розвиток української термінології //Українська термінологія і сучасність. Зб. наук. пр. Вип. V / Відп. ред. Л.О.Симоненко. – К.: КНЕУ, 2005.– С. 41-45.
4. Д’яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: семантичні та соціолінґвістичні аспекти. – К.: Вид. дім „КМ Academia”, 2006. – 218 с.
5. Загорецька О.М. Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у другій половині XX - на початку XXI століття: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.10 / Державний комітет архівів України Український НДІ архівної справи та документознавства. – К., 2005. – 16 с.
6. Кияк Т.Р. До питання про “своє” та “чуже” в українській термінології //Мовознавство. – К., 2004. – № 1. – С. 22-25.
7. Комова М. В. Документознавство. – Львів, Тріада плюс, 2007.– 294 с.
8. Комова М. В. Українська термінографія: Бібліограф, покажчик. – Львів. 2007. – 112 с.
9. Комова М.В. Документознавча термінологія. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 167 с.
10. Кочан І.М. Теоретичні засади вироблення термінологічних стандартів в українській мові // Мова і культура нації. – Львів, 2009. – С. 40-49.
11. Кулешов С.Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи. УДНДІАСД, ДАККІМ. – К., 2007. – 162 с.
12. Ліпінська А.В. Науково-технічна термінологія: Навч. посіб. для дистанційного навчання. – К.: Університет "Україна", 2007. – 219 с.
13. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Менеджмент інформаційних офісних систем. – К., 2006. – 154 с.
14. Нілова І. Документознавство як наукова дисципліна // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 4. – С.27 – 30.
15. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: Підручник. – Львів: Світ, 2004. – 216 с.
16. Сербенська О.А. Формування і розвиток української наукової термінології //Наукове товариство імені Т.Шевченка і українське національне відродження. Зб. наук. пр. і матеріалів першої наукової сесії НТШ (березень 1990). – Львів, 2006. – С. 141-147.
17. Симоненко Л. О. Термінологічний словник //Українська мова. Енциклопедія. – К.,2007. – С. 630–631.
18. Слободяник М. Структура сучасного документознавства //Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 4. – С.18 – 21.
19. Тараненко О.О. Словник // Українська мова: Енциклопедія. – К., 2008. – С. 563.
20. Філіпова Л. Системи управління електронним документообігом: загальні поняття термінології, організації, технології (зарубіжний досвід)//Вісник Книжкової палати. – 2006. – №4. – С.15-18.
21. Цивін М.Н. Термінологічні проблеми вивчення дисципліни „Електронний документообіг”//Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – №1. – С.7-11.
22. Швецова-Водка Г. М. Типологія документа. – К., 1999. – 176 с.
23. Шевчук А.В. Введение в терминологическую лексикографию: Учеб. пособие. – М., 2006. – 103 с.
24. Шерков Г.К. О понятии электронный документ //Документация в информационном обществе: электронное делопроизводство и электронный архив: Докл. и сообщения на шестой междунар. науч.-практ. конф. – М., 2005. – С. 54 – 57.
25. Щавелев А.В. Документоведение: Учебник – 3-е изд., стер. – К.: «Знання», КОО, 2001. – 460 с.
26. Щавелев А.В. К вопросу о классификации русских словарей // Вопросы языкознания. –2008. – № 1. – С. 100–108.
27. Янков А.В. Определение объекта и предмета документоведения //НТБ. – 2008. – № 4. – С. 30 – 43.
Дополн. информацияТелефон для связи:

097-21-41-699
063-14-14-012
066-748-74-41
ПродавецВера Гоц
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Термінологічні проблеми документознавства.

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ЯК ІНТЕГРАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПРО ДОКУМЕНТ І ДОКУМЕНТАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 5 1.1. Трактування документознавства як наукової дисципліни: історіографічний аспект 5 1.2. Структура сучасного документознавства 9 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 16 2.1. Проблема визначення основоположних термінів у документознавстві 16 2.2. Проблеми створення термінологічних словників 23 РОЗДІЛ ІІІ. ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ 28 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 37 ДОДАТКИ 40
 • Теоретичні проблеми сучасного документознавства (+ реферат до дипломної роботи)

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика концептуальних теоретичних засад науки про документ 6 1.1. Аналітичний огляд літератури з досліджуваної теми 6 1.2. Роль і місце документології в системі сучасного документознавства 19 1.3. Сутність і форми зв’язків документознавства з іншими науками. Документознавство як інтегральна наукова дисципліна про документ і документаційну діяльність 23 РОЗДІЛ 2. Основні поняття документознавства 35 2.1. Інформація як об’єкт документування 35 2.1.1. Соціальне значення інформації 35 2.1.2. Інформація як зміст документу. Інформаційні стандарти 38 2.2. Документ як наукове поняття 41 2.2.1. Термінологічна нестабільність дефініцій поняття «документ» 41 2.2.2. Характеристика зовнішньої форми документа 43 2.2.3. Властивості та функції сучасної документації 45 РОЗДІЛ 3. Формування термінології – провідна проблема сучасного документознавства в Україні 49 3.1. Проблеми та перспективи розвитку термінології документознавства. Стандартизація класифікаційних систем у документознавстві 49 3.2. Особливості функціонування термінологічної лексики в управлінській сфері 57 ВИСНОВКИ 70 СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 77
 • РОЗВИТОК ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. . ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ЯК НАУКА: ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК 5 РОЗДІЛ ІІ. ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ І СУЧАСНИЙ СТАН ДОКУМЕНТУВАННЯ В УКРАЇНІ ЯК ОСНОВНИЙ ПРЕДМЕТ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА. 12 РОЗДІЛ ІІІ. СТРУКТУРА СУЧАСНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 23 ВИСНОВКИ 36 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 38 Метою дослідження є виявлення особливостей структури сучасного докуметознавства. Мета дослідження зумовила такі його завдання: • висвітлити етапи формування документальної системи в Україні як основного предмета документознавства; • визначити етапи розвитку документознавства як науки про документ; • проаналізувати сучасну структуру документознавства. Об’єктом дослідження є проблеми формування та розвитку сучасного документознавства . Предметом дослідження є особливості розвитку документознавства як науки про документ в Україні. Аналіз досліджуваного матеріалу базується на загальнонаукових методах якісного і кількісного аналізу, синтезу, зіставлення, спостереження. Методологію роботи складають дослідження з питань документознавства та стилістики вітчизняних та зарубіжних дослідників, презентовані у списку використаної літератури.
 • Сучасний розвиток документознавства в Україні

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Становлення сучасного документознавства 5 2. Розвиток документознавства в 20 ст. та вплив на сучасне документознавство 8 3. Розвиток документознавства на сучасному етапі: зміст, перспективи 13 4. Завдання сучасного документознавства, його зв'язки з іншими науковими дисциплінами. 23 Висновок 29 Література 31 Мета курсової роботи полягає в тому щоб якомога глибше розширити і зрозуміти які ж саме проблеми виникають на шляху науковців що намагаються прослідкувати і дати конкретне визначення документознавства. Також ми будемо намагатися прослідити розвиток документознавства за останні роки як на Україні так і за її межами. Саме історія розвитку науки дасть можливість швидше вдосконалити і досягти успіхів у розвитку документознавства. Розглянувши концепції які існують на даному етапі можна буде зробити висновки щодо стану сучасного документознавства. Предметом та об”єктом дослідження в даній роботі буде виступати як документознавство як наука так і документ як сам по собі. Ми розгянемо основні концепції які існують на даному етапі розвитку цієї науки. Об”єктами дослідження стануть також всі системи і способи документування. Детальне вивчення і аналіз всіх предметів і об”єктів безпосередньо пов”язаних з документознавством дасть можливість ширше розкрити всі проблеми пов”язані з вивченням цієї наукової галузі.
 • Розробка термінології – провідна проблема сучасного документознавства

  Вступ 2 1. Проблеми та перспективи розвитку термінології документознавства 6 2. Особливості функціонування термінологічної лексики в управлінській сфері 11 Висновки 17 Джерела та література 19


© 2013 - 2019 refsbank.info