Диплом: Управління зайнятістю населення в умовах ринку (ID:50297)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Управління зайнятістю населення в умовах ринку (Код работы:50297)

Информация о работе Раздел: Менеджмент
Вид работы: Диплом
Объем: 127 стр.
Цена: 250 грн.
Код работы (ID): 50297
Добавлена: 28.04.2011
Просмотров:
СодержаниеЗМІСТ

Завдання на магістерську роботу 2
Реферат 4
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і
термінів 6
Вступ 7
1 Теоретико-методологічний підхід оцінки зайнятості населення і
формування стратегії її регулювання 11
1.1 Зайнятість населення та її вплив для економіки 11
1.2 Методи управління зайнятістю населення 18
1.3 Особливості управління зайнятістю в умовах переходу до ринку 34
Висновки до розділу 1 42
2 Дослідження зайнятості населення України 43
2.1 Дослідження демографічного стану в Україні і його взаємозв’язок
з проблемою зайнятості населення 43
2.2 Методологічні основи дослідження зайнятості населення і
соціально-економічний розвиток міст 54
2.3 Основні проблеми, що виникають у державі у сфері регулювання
зайнятості населення 68
Висновки до розділу 2 73
3. Пропозиції, щодо удосконалення управління зайнятістю в Україні 75
3.1 Удосконалення організаційно-економічного механізму планування
рівня зайнятості населення 75
3.2 Концептуальні основи розподілу незайнятого населення 87
3.3 Стратегія регулювання зайнятості населення у період переходу до ринку101
Висновки до розділу 3 114
Висновки 117
Перелік посилань 121
ЛитератураПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Бабич В.П. Долгосрочные факторы и условия экономического развития // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.- 2001.- С.93-96.
2. Колот І.П., Внукова Н.М., Темнікова І.М. Аналіз впливу форми власності на показники використання праці //Управление трудовыми ресурсами: проблеми і перспективи розвитку. Збірник доп.міжн.конф. Хмельницький – ч.ІІ, 1997. – С. 485-488.
3. Лібанова Е., Баланда А. Незареєстрована зайнятість в Україні: формування і можливості державного регулювання //Україна: аспекти праці. Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. - 2000. - №4. - С. 3-8.
4. Франдюк І.В., Анішіна Н.В., Шапіло Т.Г. Проблеми молодіжного сектору ринку праці. // Зайнятість та ринок праці. Міжвідомчий науковий збірник НАН України і Міністерства праці України. – 1995. - №3. – С. 170-181.
5. Палий Е. Рынок труда на Украине. //Материалы Национального семинара по социальной защите безработных и пенсионному обеспечению. – К., 1995.
6. Фельд С.Д. Единый энергетический баланс народного хозяйства. – М.: Экономика, 1964. – С. 157.
7. Торкатюк В.И., Косенко В.И., Ковалев В.И. Оптикоэлектронные системы в строительстве. /Под ред. К.т.н. Торкатюка В.И. – М.: ЦНИИинформации, 1985. – 260 с.
8. Труд и заработная плата в СССР: Словарь-справочник /Сост.и общ.ред. С.Богатыренко. – 2-е изд.доп.и перераб. – М.: Экономика, 1989. – С. 81.
9. Lewin, Kurt, Field Theori in Social Science. – Harper and Brothers, New York, 1951.
10. Экономика и жизнь. – 1991. - №6. – С. 22-24.
11. Ачкасов А.Е. Модели функций оценки целенаправленности функционирования организационных систем. 3-я Всесоюзная школа: Проектирование автоматизированных систем контроля и управления сложными объектами: Тезисы докладов. – Харьков, 1989. – С. 51-52.
12. Лушкин В.А., Понікаров В.Д., Ялдін І.В., Ачкасов А.Є. Контроль і ревізія підприємств: Навч.посібник. – Житомир, 2000. – 368 с.
13. Ачкасов А.Е. и др. Адаптивное управление нестационарными объектами в условиях априорной неопределенности. ІІ Всесоюзный семинар по линейным ускорителям заряжения: Тезисы докладов. – Харьков, 1989. – С. 51-52.
14. Баланда А.Л. Неформальна зайнятість (методологія і методика дослідження): Автореф. дис... к.е.н: 08.09.01 / Нац. акад.. наук України Рада по вивченню продукт. сил України. – К., 1999. – 18 с.
15. Бутко В., Белокур Е. Рынок труда и процессы его региональной трансформации // Экономика Украины. 1998, №5, С. 18.
16. Богиня Д. П., Семикіна М. В. Трудовий менталітету системі мотивації праці.—Кіровоград: Поліграф-Терція, 2000.—226 с.
17. Ачкасов А.Е., Котлик С.В., Максимов Ю.Б. Модели и методы решения объемно-динамических задач распределения ресурсов в строительном производстве. – Харьков: Харьковский ин-т радиоэлектроники, 1985. – 40с. – Рук.деп. в ЦНИИС 30.08. - №59/80.
18. Ачкасов А.Е., Бобровский Ю.А. Математическая модель оперативного управления строительным производством. /В кн.: Вопросы РАСУ. – Ташкент: НПО Кибернетика АН УзССР, 1984. - №34. – С. 51-56.
19. Геец В. Социогуманитарные составляющие перспектив перехода к соціально ориентированной экономике в Украине // Экономика Украины. – 2000. - № 2. – С. 4-12.
20. Дейнека О.Г. Розміщення продуктивних сил України. Навчальний посібник. Курс лекцій. - Харків: 2001. - 120 с.
21. Економічна активність населення України в 2007р. //Статистичний збірник. Державний комітет статистики України. – К., 2008. – 28 с.
22. Єпіфанов А.О., Сало І.В. Регіональна економіка. - К.: Наукова думка, 2000. - 344 с.
23. Богданов Б. М. Обработка неоднородного распределения работающих по заработной плате. //Экономика и математические методы. – 1966. – вып. 2. – С. 18-21.
24. Задорожный Г. В., Карпенко В. В., Тютюнникова С. В. Труд: проблемы управления и оплаты в транзитивной экономике.— Х.:ХИБМ, 2005.—178с.
25. Болотин А. Мировая экономика за 100 лет. МЭ и МЭО. -2001- № 9. - С.90-114.
26. Иванилов А. С. Региональное управление трудовыми ресурсами (теоретико-методологические и практические проблемы). X., 2005. 278 с.
27. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва: Навч. посіб. для студ. екон. та геогр. спец. виш. навч. закл. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2002. - 260 с.
28. Ким М.Н. Трудовой потенциал и занятость: Учеб. пособие. - Харьков: ХГУ, 2003.-132 с.
29. Колєшня Л. Масове безробіття чи активна політика зайнятості на ринку праці? //Україна: аспекти праці. Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. – 2006. – 34. –С. 6-9.
30. Левченко О. Якість трудового потенціалу як визначна умова конкурентоспроможності робочої сили //Україна: аспекти праці. Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. – 1999. - №4. – С. 12-16.
31. Лібанова Е., Баланда А. Незареєстрована зайнятість в Україні: формування і можливості державного регулювання //Україна: аспекти праці. Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. – 2000. - №4. – С. 3-8.
32. Оцінка пропозиції робочої сили на регіональних ринках праці. /За ред. С.І.Дорогунцева. – К.: РВПС України, 2006. – С. 4-5.

33. Ачкасов А.Е. Экономические исследования и анализ инновационных процессов при формировании эффективной занятости. //Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірка наукових праць. Випуск 24. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2001. – С. 160-164.
34. Ачкасов А.Е. Моделирование занятости населения Украины на основе функции распределения теории игр. //Коммунальное хозяйство городов. Научно-технический сборник. — Вып. 34. Серия: Экономические науки. – К.: Техника, 2001. – С. 156 .
35. Ачкасов А.Е. Методологические основы создания системы государственного регулирования трудовых ресурсов //Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірка наукових праць. Випуск 131’2001. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2001. – 244 с.
36. Мельник О., Плотников О. Макроекономічний аналіз структури зайнятості //Економіка України. – 1993. - №4. – С. 76-80.
37. Перерва П.Г. Самомаркетинг менеджера и бизнесмена. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 592 с. (Серия «Психология бизнесмена»)
38. Ачкасов А.Е. Особенности формирования рынка труда. //Вісник Харківського національного університету ім.. В.М. Карабіна. Економічна серія №530. Проблема прискорення розвитку економіки. – С. 190-194.
39. Антоненко Л.А. Теория циклов М.И. Туган-Барановского и Н.Д Кондратьева/Вестник Харьковского национального университета. – 2002. – 578. С. 11-14.
40. Василенко П.М. Безробітні в Україні і проблеми їх працевлаштування // Зайнятість та ринок праці. Міжвідомчий науковий збірник НАН України і Міністерства праці України. – 1995. - №3. – С. 110-115.
41. Дмитрук И.А., Торкатюк В.И. Эффективные методы сокращения затрат ручного труда при возведении комбикормовых заводов. //В кн.: Повышение эффективности сельскохозяйственного строительства на основе механизации трудоемких работ и сокращение затрат ручного труда. Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции 25-27.09.1985. – Полтава: Облстатуправление, 1985. – С. 31-32.
42. Людина і праця. – 1999. - №8 – С. 55.
43. Шевченко Л. С. Занятость в рыночной экономике//Бизнес-Информ 1995. №№3-14, 17-18, 21-24.
44. Шевченко Л.С. Рынок труда: анализ экономичсеких концепций. – К.: Экономика Украины, 1994. - №4. – С. 31.
45. Шишкин А.Ф. Экономическая теория: Учебное пособие для ВУЗов. 2-е изд. 2-х кн. Кн.2. - М.: Гранит. Изд. центр ВЛАДОС, 1996. - 352 с. - С. 170.
46. Шкаратан О. И., Перепелкин А. С. Экономический рост и нацио¬нальное развитие. "ЭКО: экономика и ор¬ганизация промышленного производства". №10. - 1988. - С. 3-20.
47. Штольберг В. Социология труда. М.: Экономика, 1982.-272с.
48. Экономика без тайн: конспекты учебника//Российский экономический журнал. - 1993. - №4. - с.121.
49. Экономика и жизнь. – 1991. - №6. – С. 22-24.
50. Экономика труда / Под ред. Н. И. Погорелова.— К.: ИСМО МО Укр., 1997— Ч. I— 206 с.
51. Экономика труда / Под ред. П. Э. Шлендера и Ю. П. Кокина М.: Юрист, 2002.— 579 с.
52. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г.Г. Меликьяна, Р. П. Колосовой.--М.: МГУ, 1996.—623 с.
53. Экономико-математический анализ производства и потребления. – М.: Экономика, 1969. – С. 156.
54. Экономическая стратегия государства в нестабильных экономических системах/ Я.А. Жалило. – К.: НИСД, 1998. – С.15.
55. Эренберг Р. Дж., Смит Р. С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. Пер. с англ.— М.: МГУ, 1996—800с.
56. Форрестер Дж. Динамика развития города. – М.: Прогресс, 1974. – 288 с.
57. Франдюк І.В., Анішіна Н.В., Шапіло Т.Г. Проблеми молодіжного сектору ринку праці. // Зайнятість та ринок праці. Міжвідомчий науковий збірник НАН України і Міністерства праці України. – 1995. - №3. – С. 170-181.
58. Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати / Редкол. Д.П. Богиня (відп. ред.), Г.Т. Куліков, Л.С. Лисогор. – Ін-т економіки НАНУ – К., 2001. – 300 с.
ПродавецАлександр Юрьевич Малый
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Управління зайнятістю населення в умовах ринку

  ЗМІСТ Завдання на магістерську роботу 2 Реферат 4 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 6 Вступ 7 1 Теоретико-методологічний підхід оцінки зайнятості населення і формування стратегії її регулювання 11 1.1 Зайнятість населення та її вплив для економіки 11 1.2 Методи управління зайнятістю населення 18 1.3 Особливості управління зайнятістю в умовах переходу до ринку 34 Висновки до розділу 1 42 2 Дослідження зайнятості населення України 43 2.1 Дослідження демографічного стану в Україні і його взаємозв’язок з проблемою зайнятості населення 43 2.2 Методологічні основи дослідження зайнятості населення і соціально-економічний розвиток міст 54 2.3 Основні проблеми, що виникають у державі у сфері регулювання зайнятості населення 68 Висновки до розділу 2 73 3. Пропозиції, щодо удосконалення управління зайнятістю в Україні 75 3.1 Удосконалення організаційно-економічного механізму планування рівня зайнятості населення 75 3.2 Концептуальні основи розподілу незайнятого населення 87 3.3 Стратегія регулювання зайнятості населення у період переходу до ринку101 Висновки до розділу 3 114 Висновки 117 Перелік посилань 121
 • Управління туристичною фірмою в умовах становлення і розвитку ринку туризму в Україні

  Вступ 4 Розділ 1. Теоретико-методологічні підходи в управлінні підприємством туристичної галузі в умовах становлення та розвитку ринку 8 1.1. Принципи і методи управління туристичним підприємством, їх сутність та особливості галузі 8 1.2. Управління внутрішнім середовищем туристичного підприємства 21 1.3. Вплив зовнішнього середовища на діяльність туристичного підпри-ємства 34 Розділ 2. Аналіз організації управління туристичним підприємством в умовах становлення та розвитку ринку 45 2.1. Організаційна структура та принципи управління у туристичному підприємстві 45 2.2. Нормативно-правове забезпечення організації та оцінка туристичного підприємства 60 2.3. Особливості кадрової політики туристичного підприємства 66 Розділ 3. Удосконалення організації управління туристичним підприємст-вом в сучасних умовах становлення та розвитку ринку в Україні 75 3.1. Шляхи удосконалення організаційної структури туристичного під-приємства 75 3.2. Напрями оптимізації кадрової політики туристичного підприємства 87 Висновки 105 Список використаних джерел 109 Додатки 116
 • Методологічні проблеми зайнятості населення в умовах розбудови ринкових відносин

  Вступ 2 1. Сутність, форми та види зайнятості 3 2. Аналіз сучасного стану зайнятості населення в Україні 7 3. Методологічні проблеми та перспективи зайнятості населення в умовах розбудови ринкових відносин в Україні 21 Висновки 30 Література 34 Додаток А. Динаміка основних показників ринку праці в 2003-2004 рр. 36 Додаток Б. Попит на робочу силу за видами економічної діяльності в 2004-2005 рр. (на початок року) 37
 • Структура і динаміка споживчого ринку як показники рівня життя населення

  1. Споживчий ринок та його основні елементи 3 1.1 Сутність споживчого ринку і характеристика найважливіших елементів 4 1.2 Попит, пропозиція та їх взаємодія 6 2. Аналіз рівня життя населення України та його вплив на динаміку споживчого ринку 19 2.1 Рівень життя населення України 19 2.2 Аналіз рівня доходів населення України 26 3. Основні тенденції, проблеми та перспективи розвитку споживчого ринку України 30 3.1 Структура та динаміка споживчого ринку України протягом 1995-2001 30 3.2 Аналіз споживчого ринку в 2002-2003 рр, проблеми та перспективи розвитку 36 Література 41
 • Структура і динаміка споживчого ринку як показники рівня життя населення

  Вступ 3 1. Споживчий ринок та його основні елементи 4 1.1 Сутність споживчого ринку і характеристика найважливіших елементів 4 1.2 Попит, пропозиція та їх взаємодія 6 2. Аналіз рівня життя населення України та його вплив на динаміку споживчого ринку 19 2.1 Рівень життя населення України 19 2.2 Аналіз рівня доходів населення України 26 3. Основні тенденції, проблеми та перспективи розвитку споживчого ринку України 31 3.1 Структура та динаміка споживчого ринку України протягом 1995-2001 31 3.2 Аналіз споживчого ринку в 2002-2003 рр, проблеми та перспективи розвитку 37 Висновки 40 Література 42


© 2013 - 2019 refsbank.info