Курсовая: Облік витрат на біологічні перетворення та виходу с\г продукції (ID:50253)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеОблік витрат на біологічні перетворення та виходу с\г продукції (Код работы:50253)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ

Вступ 3
1. Виробничо-фінансова характеристика ТзОВ “Агросвіт” 5
2. Методологічні основи обліку витрат на біологічні перетворення поточних біологічних активів 16
2.1 Об’єкт обліку витрат поточних біологічних активів у рослиництві 16
2.2 Об’єкт обліку витрат поточних біологічних активів у тваріництві 24
3 Облік витрат на біологічні перетворення та виходу сільсклогосподарскої продукції на ТзОВ “Агросвіт” 32
3.1 Облік витрат на біологічні перетворення біологічних активів у рослиництві 32
3.2 Облік витрат на біологічні перетворення біологічних активів у тваринициві 43
3.3 Облік вибуття сільскогосподарскої продукції 54
Висновки та пропозиції 58
Список використаної літратури 62
Додатки 65
Список використаної літратури

1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні. Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-14 // Вісник податкової служби України, - №35, - 1999.
2. Про оподаткування прибутку підприємств. Закон України від 22 травня 1997 р. № 283-ВР та зі змінами від 24 грудня 2002 р. № 349-4.
3. Про охорону праці. Закон України від 8 лютого 1995 р.// Збірник «Закони України». ТІ., - с.333-367.
4. Про екологічну експертизу. Закон України від 2 жовтня 1992 р.// Збірник «Закони України». ТІ., - с.367-370.
5. Про аудиторську діяльність. Закон України від 14 вересня 2009 р. № 3125-12// «Баланс» № 43, с.814.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» (зі змінами і доповненнями). Затверджено Наказом міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318.// Національні стандарти в бухгалтерському обліку. Питання використання: Навч. посібник. – 2-ге вид. / М.Г. Михайлов, О.А. Мельник, В.М. Теслюк та ін.: за ред. М.Г. Михайлова. – К.; Вища освіта, 2002. 400с.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» // «Все для бухгалтера в торгівлі», № 29, - 127с.
8. Інструкція № 291 – інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 99 р. № 291.
9. Наказ міністерства аграрної політики України від 18 травня 2002 р. № 132 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МАП України від 6 грудня 2001 р. № 355) «Про затвердження Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств».
10. План рахунків бухгалтерського обліку та інструкція по його застосуванню. Мінфін України, 2000р.
11. Білуха Н.Г. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: КДТЕУ, 2000, - 692с.
12. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – Житомир: «Рута», 2008. – 756с.
13. Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник. – Житомир: «Рута», 2002. – 544с.
14. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: Підручник. – Житомир: «Рута», 2002. – 592с.
15. Верба Н. Програмні продукти для автоматизації бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах // Вісник аграрної науки Причорномор’я – 2008 – ВНП №4 – с.132-135.
16. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник, - К.:Лібра, 2007. – 880с.
17. Жук В.М. Нові методологічні засади обліку сільськогосподарської діяльності та проблеми практичного застосування П(С)БО 30 «Біологічні активи» // Облік і фінанси АПК – 2006 - №6 – с.34-42.
18. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 440с.
19. Канцуров О.О. Облік сільськогосподарської діяльності відповідно до П(С)БО 30 «Біологічні активи» // Облік і фінанси АПК – 2006 - №11- с.90-91.
20. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2004. – 568с.
21. Лаврінко Л. Що змінилося в обліку сільськогосподарської продукції // Баланс-Агро – 2004 - №4- с.26-27.
22. Малюга Н. Первинні документи та вимоги до їх складання: облік в сільському господарстві // Баланс-Агро – 2006 - №5 – с.17-18.
23. Маренич Т.Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях: Підручник/ За ред. В.Я. Амбросова. – 2-е видання, доповнене і перероблене. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 896с.
24. Огійчук М.Ф., Плаксієнко В.Я., Панченко Л.Г. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник/ За ред. проф. М.Ф. Огійчука. – 3-тє вид., перероблене і доповнене. – К.: Алеута, 2006. – 878с.
25. Плаксієнко В.Я., Пісьмаченко Л.М., Рябий Є.І. Бухгалтерський облік в сільському господарстві України: Підручник/ За ред. В.Я. Плаксієнко. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 490с.
26. Прокопенко О. Статистична звітність сільськогосподарських підприємств // Баланс-Агро – 2006 - №1-2 – с.47-48.
27. Сук Л. Бухгалтерський облік сільськогосподарської продукції // Бухгалтерія в сільському господарстві – 2004 - №6 – с.49-50.
28. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: «А.С.К.», 2000, - 770с.
29. Тютюник Ю.М. Фінансовий аналіз бізнесу: Навч. посібник . – Полтава: ІнтерГрафіка, 2004. – 288с.
30. Уланчук В., Оляднічук Н. Удосконалення первинного обліку в аграрних підприємствах сьогодення // Облік і фінанси АПК – 2006 - №1 – с.120-125.
31. Фесенко Д.М. Актуальні питання бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах: Навч. посібник. – Полтава, 2006. – 500с.
Смотрите также

© 2013 - 2022 refsbank.info