Курсовая: Регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв’язків Німеччини (ID:50244)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеРегіональні аспекти зовнішньоекономічних зв’язків Німеччини (Код работы:50244)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Вступ 3
1.Значення і види зовнішньоекономічних зв'язків країни, загальні закономірності та принципи їх розвитку 5
2.Передумови формування зовнішньоекономічних зв'язків Німеччини 9
3.Структура та динаміка зовнішньої торгівлі Німеччини 15
4.Зовнішні зв'язки Німеччини в кредитній, фінансово-інвестиційній, транспортно-комунікаційній та науково-технологічній сферах 26
5. Проблеми і перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв'язків Німеччини 35
Висновки 38
Список використаної літератури 41
Список використаної літератури

1. Абатуров В., Саматов Р. Внешняя торговля: мировой опыт // Аналитико-информационный центр “Тахма”, 2009.
2. Варналій З.С. Міжнародна торгівля: основи теорії і практики. – К. : Т-во «Знання»; КОО, 2007.
3. . Варналій З.С. Основи міжнародної торгівлі. – К.: Знання України, 2008.
4. Варналій З.С. Торгівля як чинник розвитку: стан та перспективи / З.С. Варналій, А.П. Павлюк // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4.
5. Владимирова Т.В. Торговля на международных рынках: Практ. пособие. – М.: Экзамен, 2008.
6. Егорова Н.Е., Маренный М.А. Внешнеэкономическая деятельность / Н.Е.Егорова, М.А.Маренный. – Х.: Компания Спутник+, 2008
7. Економіка зарубіжних країн. / За ред.: Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Осипова В.М.- 3-тє вид. перероб. та доп. Навч. пос— К: Центр учбової літератури, 2007 — 544 с., с. 179-180
8. Зовнішньоекономічна діяльність : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ Ред. І.І. Дахно. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 360 с
9. Козик В. В. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник/ В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. - 6-те вид., стер. . - К.: Знання, 2006. - 407 с.
10. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник. – К.: Знання-прес, 2001. – 277 с.
11. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 299 с.
12. Киреев А. П. Международная экономика: В 2 ч. – М.: Академия, 2008.
13. . Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Підручник / За ред. О.А. Кириченка. — К.: Знання, 2009. — 493 с..
14. Новицький В.Є.Міжнародна економічна діяльність України:Підручник.—К.:КНЕУ,2007
15. Основи світогосподарських зв’язків: Учб. посіб. для екон. вузів и фак./ В. Н. Гринева, В.В. Мамонова, В. В. Парамонов: Під ред. В. Н. Гриневой, В. В. Парамонова. – Х.: Основа, 2007.
16. Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности. – М.: Высшая школа, 2009.
17. Стан двостороннього торговельно-економічного співробітництва України з ФРН. [Електронний ресурс]- Режим доступу : http://ukrexport.gov.ua/ukr/torg_econ_vidn/ger/4259.html
18. Міжнародні організації - Кучик О.С [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://pidruchniki.com.ua/19991130/ekonomika/mizhnarodni_organizatsiyi
19. Козик В.В., Пайкова Л.А., Давнленко Н.Б., Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2002. — 406 с. [Електронний ресурс]- Режим доступу : http://pulib.if.ua/book/8
20. Курс лекцій. «Міжнародна економіка». [Електронний ресурс]- Режим доступу : http://www.vuzlib.net/lazebnik/_index.htm
21. Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні [Електронний ресурс]- Режим доступу : http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/Startseite.html
22. Політологія: Навчальний посібник / Гелей С. Д., Рутар С. М. [Електронний ресурс]- Режим доступу : http://politics.ellib.org.ua/pages-2323.html
23. Офіційний сайт Державного комітета статистики України
[Електронний ресурс]- Режим доступу : http://www.UKRstat.gov.ua -
Смотрите также

© 2013 - 2020 refsbank.info