Курсовая: Мотивація лідерської поведінки (на приклады ТОВ «ГАЛЕОН») (ID:50242)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеМотивація лідерської поведінки (на приклады ТОВ «ГАЛЕОН») (Код работы:50242)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Вступ 3
Розділ 1Теоретичні оспекти дослідження мотиваційної діяльності лідера 5
1.1.Стан вивчення проблеми:визначення сильних сторін і потреб розвитку лідера у науковій літературі 5
1.2 Сутність понять:лідер,сильні сторони,потреби,розвиток 12
Розділ 2.Аналіз мотиваційної діяльності лідера 19
2.1. Методика дослідження 19
2.2 Результати дослідження 25
Розділ 3.Практичні рекомендаці щодо посилення мотивації лідера 27
Висновки 30
Список використаної літератури 32
ДОДАТКИ 34
Список використаної літератури

1. Алифанов С. А. Основные направления анализа лидерства // Вопросы психологии. — 1991. — № 3. — С. 90–97.
2. Баєва О. Біологічні основи влади і лідерства // Персонал. — 2006. — № 12. — С. 67.
3. Бендас Т.В. Гендерная психология. – СПб.: Питер, 2005. – 431 с.
4. Бендас Т.В. Гендерные исследования лидерства // Вопросы психологии. – 2000. – №1. – С. 87-95.
5. Бендас Т.В. Психология лидерства: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2009. – 448 с.
6. Бєсєдін М. О., Нагаєв В. М. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід: Підручник (модульний варіант). — К.: ЦУЛ, 2005.
7. Васильев В. К. Методика экспертной оценки лидерских качеств // Теоретические и прикладные вопросы психологии / Под. общ. ред. проф. Крылова А. А. — Спб., 1996. — С. 112.
8. Евтихов О.В. Стратегии и приемы лидерства: теория и практика. – СПб.: Речь, 2007. – 238 с.
9. Управління персоналом: Навч. посібн. / М. Д. Ви-ноградський, С. В. Бєляєва, А. М. Виноградська та ін. — Е.: ЦУЛ, 2006.
10. Воронько О. Керівні кадри: державна політика та система управління: Навч. посібник. — К.: УАДУ, 2000.
11. Грішнова О. А. Людський капітал: Формування в системі освіти і професійної підготовки. — К.: «Знання». — 2001. — с. 235–236.
12. Завадський Й. С. Менеджмент: Підручник. — Т.2. — К.: УФІМБ, 2002. — 511 с.
13. Карделл Ф. Д. Психотерапия и лидерство / Франк Давид Карделл. – СПб. : «Речь», 2000. – 234 с.
14. Конфисагор А.Г. Психология власти. 2002. - 124 с.
15. Кнорринг В. И. Искусство управлення. — М.: БЕК, 1997. — 182 с.
16. Менегетти А. Психология лидера / Антонио Менегетти. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Славянская ассоциация Онтопсихологии, 1999. – 144 с.
17. Мітлош А.В. Психосоціальний аспект формування особистості лідера // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологія: Зб. наук. пр.– К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. № 6 (30).
18. Мітлош А.В. Психологічний аналіз становлення особистості лідера // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. акад. С.Д. Максименка.– К.: Міленіум, 2005.– Т. 7, вип. 4.
19. Мітлош А.В. Психологічні особливості творчої діяльності лідера // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості: Зб. наук. пр. / За ред. В.О. Моляко.– Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007.
20. Управління персоналом: Навч. посіб. для ВНЗ / М.Д. Виноградський, С.В. Бєляєва, А.М. Виноградська та ін. – К.: ЦНЛ, 2006. – 504 с.
21. Типы лидеров. [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://old.k2kapital.com/training/personal/detail.php?&print=yes&ID=463473
Смотрите также

© 2013 - 2018 refsbank.info