Курсовая: Аналіз ефективності використання робочого часу менеджера (ID:50158)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

Название Аналіз ефективності використання робочого часу менеджера (Код работы:50158)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Зміст
Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи аналізу ефективності робочого часу 4
1.1. Суть організації управлінської праці 4
1.2. Робочий час та його основні елементи 9
1.3. Діагностика робочого часу 11
Розділ 2. Аналіз ефективності використання робочого часу менеджерів на ВАТ «Три ведмеді» 14
2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Три ведмеді» 14
2.2. Аналіз ефективності використання робочого часу менеджера на ЗАТ «Три ведмеді» 19
Розділ 3. Шляхи удосконалення та підвищення ефективності використання робочого часу менеджера на підприємстві 26
Висновок 29
Список використаних джерел 30
Список використаних джерел
1. Закон України "Про акціонерні товариства " (ВВРУ, 17.09.08р.).
2. Баканов М. И., Шермет А. Д. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Бандурка О. М. Фінансова діяльність підприємства – К.: Либідь, 2002 р.
4. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю. В. Економіка підприємства: Навч. Посібник для студентів економічнихспеціальностей вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації. Друге видання. – К.: “Каравела”; Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – 289 с.
5. Бондар І.Ю., Чаюн І.Ю. Планування виробничої програми підприємства та її ресурсне обґрунтування. – К.: КДТЕУ, - 2000. – 65 с.
6. Дупай М.М., Денчук П.Н., Питель С.В. Організація, облік, звітність та оподаткування малого бізнесу: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2002. – 222 с.
7. Економіка підприємства: Навч. посіб. /За заг. Ред. В.Г.Герасимчука, А.Е.Розенплентера.– К.: ІВЦ «Видавництво» Політехніка»,2003.– 264 с.
8. Економічна теорія: Політекономія: Підручник/ За ред. В.Д.Базилевича. – 3-тє вид., перероб. І доп. – К.: Знання – Прес, 2004. – 615 с.
9. Зінь Е.А., Турченюк М.О. Планування діяльності підприємства: Підручник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 320 с.
10. Ильин А.И. Планирование на предприятии / Учеб. Пособие. В 2 ч. Ч .1. Стратегическое планирование. Ч.2. Тактическое планирование. – Мн.: «Новое знание». – 2000. – 719 с.
11. Онисько С.М., Марич П.М. Фінанси підприємств" підр. -2004р.Львів."Магнолія Плюс"
12. Протопопова В.О., Полянський А.Н. Економіка підприємства. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Київ: ЦУЛ, 2003 – 220 с.
13. Русак Н. Л; Русак В. Л. „Основи фінансового аналізу”, монографія
14. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Мн.: ИП “Экоперспектива”, 2002, с. 409 - 485.
15. Фащевский В. Н. Об анализе платежеспособности и ликвидности предприятия. // Бухгалтерский учет. - 2001 - № 11, с. 27 - 28.
16. Финансовый менеджмент: теория и практика. / Под ред. Стояновой - М.: 2002.
17. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О.М., Коробков М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.
18. Шермет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа предприятия. - М.: ИНФРА-М, 2000, с. 72 - 75.
19. Экономика предприятия. Учебник / Под общ. ред. С. Ф. Покропивного. — Пер. с укр. 2-го перераб. и доп. изд. — К.: КНЭУ, 2002.
Смотрите также

© 2013 - 2019 refsbank.info