Диплом: Організаційно-правові засади діяльності Державної виконавчої служби України (ID:49999)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Організаційно-правові засади діяльності Державної виконавчої служби України (Код работы:49999)

Информация о работе Раздел: Административное право
Вид работы: Диплом
Объем: 106 стр.
Цена: 240 грн.
Код работы (ID): 49999
Добавлена: 12.12.2010
Просмотров: 125
СодержаниеВ С Т У П
РОЗДІЛ 1
Організаційно-правові основи діяльності Державної
Виконавчої Служби
1.1. Законодавче забезпечення діяльності Державної
Виконавчої Служби
1.2. Структура та повноваження Державної Виконавчої
Служби
РОЗДІЛ 2
Законодавчі процедури забезпечення Державною
Виконавчою Службою виконання судових рішень
2.1. Роль та функції виконавчого провадження
2.2. Порядок здійснення виконавчого провадження
РОЗДІЛ 3
Організаційно-кадрове забезпечення діяльності Державної
Виконавчої Служби
3.1. Особливості проходження служби державними
службовцями
3.2. Юридична відповідальність працівників Державної
Виконавчої Служби
В И С Н О В К И
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
ЛитератураКонституція України від 28 червня 1996 р. (зі змінами та
доповненнями) // Відомості Верховної Ради...
Закон України від 5.10.1995 р. «Про боротьбу з корупцією»//
Відомості Верховної Ради України...
Закон України від 21 квітня 1999 р. «Про виконавче
провадження»// Відомості Верховної Ради….
Закон України від 24 березня 1998 р. «Про державну
виконавчу службу»// Відомості Верховної Ради...
Закон України від 16.12.1993 р. «Про державну службу»//
Відомості Верховної Ради України...
Закон України від 5 червня 2003 р. «Про іпотеку»//
Відомості Верховної Ради...
Закон України від 5.11.1991 р. «Про пенсійне
забезпечення»// Відомості Верховної Ради України...
Закон України від 22.05.2003 р. «Про податок з доходів
фізичних осіб»// Відомості Верховної Ради України...
Закон України від 28 листопада 2002 р. «Про внесення змін
до Закону України «Про виконавче провадження»//
Відомості Верховної Ради...
Закон України від 7 лютого 2002 року «Про судоустрій
України»// Відомості Верховної Ради...
Закон України від 19 жовтня 2000 р. «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям
Законів України «Про Державну виконавчу службу» та «Про
виконавче провадження»// Відомості Верховної Ради
України...
Закон України від 10 липня 2003 р. «Про внесення змін до
законів України «Про державну виконавчу службу» та «Про
виконавче провадження»// Офіційний Вісник України…
Закон України від 23 червня 2005 р. «Про внесення змін до
закону України «Про державну виконавчу службу» та «Про
виконавче провадження»// Відомості Верховної Ради
України...
Закон України від 22 грудня 2006 p. «Про внесення змін до
законів України «Про державну виконавчу службу» та «Про
виконавче провадження» про реформування органів
державної виконавчої служби» №521-V // Відомості
Верховної Ради України...
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1998 р.
«Про систему органів юстиції» // Офіційний вісник України...
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 р.
«Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності
органів державної виконавчої служби»// Офіційний Вісник
України...
Класифікатор галузей законодавства України, затверджений
наказом Мін’юсту від 2 червня 2004 р. № 43/5 //
Юридичний вісник України...
Наказ Міністерства юстиції від 28.12.1999 р. «Про
затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій,
заяв і скарг та організацію особистого приймання громадян
у Міністерстві юстиції України підпорядкованих йому органах
юстиції та на підприємствах, в установах і організаціях, що
належать до сфери його управління» // …
Наказ Міністерства юстиції «Про затвердження Порядку
здійснення державною виконавчою службою України
виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)
стосовно підприємств, установ, організацій, діяльність яких
пов'язана з державною таємницею» //…
Наказ Міністерства юстиції, Державної митної служби України
від 17 серпня 2001 р. № 46/5/571 «Про затвердження
Порядку передачі митними органами майна, конфіскованого
за рішенням судів, органам державної виконавчої служби»//
Офіційний Вісник України…
Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 28 січня
2005 p. №55 «Про затвердження Рекомендацій з організації
праці державних службовців у органах виконавчої влади»//

Інструкція про порядок взаємодії органів внутрішніх справ
України та органів державної виконавчої служби при
примусовому виконанні рішень судів та інших органів
(посадових осіб), затверджена наказом МВС, Мін’юсту від 25
червня 2002р. № 607/56/5 // Офіційний Вісник України…
Інструкція про проведення виконавчих дій, затверджена
наказом Мін’юсту від 15 грудня 1999 р. №74/5 // Офіційний
Вісник України…
Положення про районний, районний у місті, міський (міста
обласного значення), міськрайонний відділ Державної
виконавчої служби, затверджене наказом Міністерства
юстиції від 3 березня 2007 р. № 83/5 // режим доступу:
http://...
Господарський процесуальний кодекс України від 6
листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради…
Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. //…
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року //
Офіційний Вісник України…
Цивільний кодекс України. – К...
Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня
2004 р. // Офіційний Вісник України…
Адміністративне право України / За ред. Т.О.Коломоєць. –
К...
Арбитражный процесс / Под ред. М.К.Треушникова и
В.М.Шерстюка. – М...
Баранкова В.В. Виконаня судових рішень // Цивільне
процесуальне право України / За ред. В.В Комарова. – Х...
Бахрах Д.Н. Административное право. – М...
Бичкова С.С., Бобрик В.І., Ізарова І.І. та ін. Цивільне
процесуальне право України. – К…
Білоусов Ю. Цивільне виконавче право як самостійна галузь
права // …
Білоусов Ю.В. Виконавче провадження. – К...
Бортняк Ф.В. Примусові заходи у діяльності державної
виконавчої служби // ...
Бортняк Ф.В. Принципи діяльності державної виконавчої
служби // Підприємництво, господарство і право...
Бортняк Ф.В. Форми діяльності державної виконавчої
служби // Науковий вісник Київського національного
університету внутрішніх справ...
Бортняк Ф.В. Форми діяльності державної виконавчої
служби // Науковий вісник Київського національного
університету внутрішніх справ...
Виконавче провадження. Законодавство. Судова практика:
Зб. нормативних актів. - К...
Гладун З.С. Адміністративне право України. - Тернопіль:
Карт-Бланш...
Грось А. Исполнение судебных решений по спорам с
участием предпринимателей // Российская юстиция...
Дубенко С.Д. Державна служба: теорія і організація.
Концепція її реформування // Реформування державного
управління в Україні: проблеми і перспективи / Кол. авт.
Наук. керівн. Цвєтков В.В - К.:...
Желюк Т.Л. Державна служба. - К.: ВД «Професіонал»...
Ігонін Р.В. Поняття та система суб’єктів виконавчого
провадження // Вісник Одеського інституту внутрішніх
справ...
Ігонін Р.В. Правовий статус державної виконавчої служби //
Науковий вісник Національної академії ДПС України...
Ігонін Р.В., Перепелиця А.І. Принципи функціонування
державної виконавчої служби України // Науковий вісник
Національної академії ДПС України. ..
Коваленко В.Л. Типи і види державної служби України:
новий підхід до класифікації // Наукові засади реформування
державної служби в Україні / За ред. В.Б.Авер'янова. – К...
Коліушко І. Адміністративна реформа в Україні // Право
України...
Кройтор В.А., Ясынюк Н.М. Исполнительное производство.
– Х...
Крупнова Л.В. Правове регулювання юридичної
відповідальності працівників державної виконавчої служби //
Право України...
Крупнова Л.В. Соціально-правовий захист працівників органів
державної виконавчої служби // Науковий вісник
Національної академії ДПС України...
Миронюк Р. Виконавче провадження у справах про
адміністративні правопорушення: окремі питання // Право
України...
Науково-практичний коментар Закону України «Про
боротьбу з корупцією» / За ред. М.І.Мельника. – К...
Оніщук М. Державна Виконавча служба: на шляху до
реформ та ефективності // Дзеркало тижня...
Памятники русского права. Памятники права периода
укрепления русского централизованного государства XV-
XVII вв. / Под ред. Л.В.Черепнина. - Вып. 4. – М...
Пособие по исполнительному производству для судебных
приставов-исполнителей / Под ред. И.В.Решетниковой. –
М...
Решетникова И.В. Понятие гражданского процессуального
права, его соотношение с другими отраслями права //
Гражданский процесс / Под ред. К.И.Комиссарова,
Ю.К.Осипова. – М...
Салашний П. Державна виконавча служба: ефект
присутності // Юридичнимй журнал...
Стаднік Г.В. Правові засади бюджетного фінансування
органів Державної виконавчої служби в Україні (Частина 1)
// Бюлетень міністерства юстиції України...
Фурса С., Щербак С. Принципи організації та діяльності
державної виконавчої служби // Підприємництво,
господарство і право...
Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні. Загальна частина.
– К...
Фурса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні.
– К...
Хащина Т. Проблемні питання взаємодії з органами
державної виконавчої служби // Вісник прокуратури...
Цивільне процесуальне право України / За ред. С.С.Бичкової.
– К...
Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-
практичний коментар / За ред. С.С.Бичкової. - К...
Черноног Є.С. Державна служба: історія, теорія і практика.
– К...
Штефан М. Цивільний процес. – К...
Штефан М.К, Омельченко М.П., Штефан С.М. Виконання
судових рішень. – К...
Штефан О.О. Цивільне процесуальне право України. - К...
Щербак С. Виконавче провадження як одна з правозахисних
функцій держави // Право України...
Щербак С. Місце виконавчого провадження в системі права
України // Підприємництво, господарство і право...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы В связи с технической ошибкой на сайте Вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переслать полученное письмо- заказ мне, владельцу работы Александру, на адрес [email protected] или [email protected] Детали: 0983019422 Спасибо за сотрудничество!!! Если Вы не получили письмо на свой адрес - просто позвоните мне... 0983019422
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Організаційно-правові засади діяльності Державної виконавчої служби України

  В С Т У П РОЗДІЛ 1 Організаційно-правові основи діяльності Державної Виконавчої Служби 1.1. Законодавче забезпечення діяльності Державної Виконавчої Служби 1.2. Структура та повноваження Державної Виконавчої Служби РОЗДІЛ 2 Законодавчі процедури забезпечення Державною Виконавчою Службою виконання судових рішень 2.1. Роль та функції виконавчого провадження 2.2. Порядок здійснення виконавчого провадження РОЗДІЛ 3 Організаційно-кадрове забезпечення діяльності Державної Виконавчої Служби 3.1. Особливості проходження служби державними службовцями 3.2. Юридична відповідальність працівників Державної Виконавчої Служби В И С Н О В К И СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
 • Конституційно-правові засади державної служби в Україні.

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Розвиток вчення про державну службу в різних галузях правознавства 5 2. Конституційно-правові засади державної служби в Україні 7 2.1. Основні засади функціонування державної служби 7 2.2. Конституційні засади розвитку і реформування державної служби 8 2.3. Інституціональні положення державної служби 9 2.4. Регулювання діяльності державної служби законодавчими актами України 15 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19
 • Функції та організаційно-правові засади діяльності Міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в Україні

  ЗМІСТ Вступ…………………………………………………….…………………………..4 Розділ 1 Організаційно-правові аспекти функціонування центральних органів виконавчої влади в України 1. Система, порядок формування і основи діяльності центральних органів виконавчої влади……………………………………….…………………………...6 1.1.1 Міністерства - центральний орган виконавчої влади…………..…………..6 1.1.2 Державний комітет та ЦОВВ зі статусом державних комітетів…......….…9 1.1.3 Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом………….11 1.1.4 Організація діяльності центральних органів виконавчої влади…………..13 2.2 Структура центральних органів виконавчої влади………………………......14 Розділ 2 Специфіка діяльності міністерств ті інших центральних органів виконавчої влади 2.1 Форми і методи діяльності центральних органів виконавчої влади………..21 2.2 Функції та компетенція центральних органів виконавчої влади …...……...24 Розділ 3 Актуальні питання реформи центральних органів виконавчої влади в Україні………………………………………………………………………………30 Висновки …………………………………………………………………………...36 Перелік використаних джерел ………………………………………….…………38
 • Правове регулювання організації та діяльності Державної митної служби України

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 8 1.1. Історичні та правові засади створення Державної митної служби в Україні 8 1.2. Правові основи організації та основні завдання і функції державної митної служби України 12 1.3. Структура та повноваження Державної митної служби України 22 РОЗДІЛ ІІ. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ 36 2.1. Особливості функціонування діяльності Колегії Державної митної служби України 36 2.2. Правові засади діяльності регіональних митниць та митниць 41 2.3. Основні завдання, функції і повноваження Центральної енергетичної митниці 66 РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 75 3.1. Деякі проблеми та недоліки діяльності митних органів 75 3.2. Шляхи і перспективи розвитку митної служби в Україні 79 ВИСНОВКИ 98 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 103 Додатки
 • Організація і правова регламентація діяльності державної податкової служби

  Вступ …………………………………………………………………. 3 1. Організаційно-правові засади діяльності Державної податкової служби України ……………………….. 5 1.1. Правова регламентація діяльності Державної податкової служби України …………………………………………...…………. 5 1.2. Організаційна структура Державної податкової служби України …………………………………………………….. 10 2. Повноваження державної податковоїх адміністрації …...… 18 2.1. Завдання та функції Державної податкової адміністрації України, державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях і містах із районним поділом, Державних податкових адміністрацій по районах, районам у містах і містах без районного поділу …………………...……... 18 2.2. Повноваження органів державної податкової служби ............... 23 3. Правовий статус податкової міліції ………………...……….. 29 Висновки ………………………….............................................…… 29 Список використаної літератури ………..........................……… 30


© 2013 - 2022 refsbank.info