Диплом: Захист прав людини у період збройних конфліктів (ID:49998)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Захист прав людини у період збройних конфліктів (Код работы:49998)

Информация о работе Раздел: Международное право
Вид работы: Диплом
Объем: 107 стр.
Цена: 240 грн.
Код работы (ID): 49998
Добавлена: 12.12.2010
Просмотров: 38
СодержаниеВ С Т У П
Р О З Д І Л 1
Поняття та становлення механізму захисту прав людини у
період збройних конфліктів
1.1. Становлення міжнародно-правових норм, що
регулюють захист прав людини в період збройних
конфліктів
1.2. Міжнародно-правові органи по захисту прав людини в
період збройних конфліктів
1.3. Механізми забезпечення захисту прав та свобод людини
Р О З Д І Л 2
Особливості захисту прав окремих категорій населення у
період збройних конфліктів
2.1. Захист поранених, хворих та осіб, що зазнали
корабельної аварії
2.2. Захист учасників збройних конфліктів
2.3. Захист цивільного населення
2.4. Захист жертв збройних конфліктів неміжнародного
характеру
Р О З Д І Л 3
Міжнародна відповідальність за порушення прав людини в
період збройних конфліктів
3.1. Правові обмеження засобів і методів ведення збройної
боротьби
3.2. Індивідуальна відповідальність за порушення прав
людини в період збройних конфліктів
3.3. Колективна відповідальність за порушення прав людини
в період збройних конфліктів
В И С Н О В К И
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ЛитератураЄвропейська конвенція про захист прав і основних свобод
людини 1950 p. // Практика Європейського суду з прав
людини: Рішення. Коментарі. — K...
Женевские Конвенции от 12 августа 1949 г. и
дополнительные Протоколы к ним. Международный
Комитет Красного Креста. — М...
Загальна декларація прав людини 1948 p. // Загальна
декларація прав людини: 45-я річниця. 1948-1993. ЮНЕСКО.
— Париж...
Конвенція про закони і звичаї сухопутної війни 1907 р.
(Гаага) // Чинне міжнародне право / Сост. Ю.М. Колосов і
Е.С. Крівчикова...
Конвенція про незастосування строку давності до воєнних
злочинів і проти людства // Права человека: Сб. междунар.
договоров. — Т. 1 (ч. 2). Универсальные договоры. —
Женева...
Конвенція про політичні права жінок 1953 p. // …
Конвенція про попередження злочинів геноциду і
покарання за нього 1948 p. // Права человека: Сб.
междунар. договоров. — Т. 1 (ч. 2). Универсальные
договоры. — Женева...
Конвенція про права дитини 1989 р. — К.: Столиця...
Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової
дискримінації 1966 p. // …
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966
р. // ….
Міжнародний пакт про соціальні, економічні та культурні
права 1966 p. // Комітет з економічних, соціальних і
культурних прав. Виклад фактів / Харківська правозахисна
група. — Харків...
Протокол о запрещении или ограничении применения мин,
мин-ловушек и других устройств, с поправками, внесенными
3 мая 1996 г. (Протокол II с поправками, внесенными 3 мая
1996 г.) // Московский журнал международного права...
Статут Організації Об’єднаних Націй // ...
Азаров А.Я. Права человека. Новое знание. — М...
Антонович М.М. Міжнародне публічне право. — К.:
Академія; Алерта...
Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооружённый конфликт:
право, политика, дипломатия. — М.: ….
Баймуратов М.О. Международное публичное право. — Х:
Одиссей...
Баймуратов М.О. Міжнародне право. — Суми: ВТД
«Університетська книга»; Одеса: …
Баймуратов М.О., Аль Нсур Мохаммад Абдель Карім Мусса.
Захист прав жінок і дітей у період кризових ситуацій і
міжнародне право: Монографія. — Одеса: Юридична
література...
Баскин Ю. Я., Фельдман Д. И. История международного
права. — М...
Бекназар-Юзбашев Т.Б. Права человека и международное
право. — М...
Бирюков П.Н. Международное право. — М.: Юристь...
Богданов О.В. Всеобщее и полное разоружение
(международно-правовые вопросы). — М...
Броунли Я. Международное право: В 2 кн. — М.: Прогресс...
Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне
право. Основи теорії. — К.: ...
Ван Бюрен Дж. Міжнародне право в галузі прав дитини /
Пер. з англ.; Наук. ред. М.О.Баймуратов. — Одеса...
Гассер Ганс-Петер. Вызов, брошенный 26-й конференцией
Красного Креста и Красного Полумесяца // Московский
журнал международного права...
Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Права человека:
Учебник. — М...
Гроций Г. О праве войны и мира: В 3 кн. — М...
Гусейнов Л.Г. К вопросу об объективной ответственности в
сфере международной защиты прав человека // Вопросы
устойчивого и бескризисного развития (научно-
периодическое издание Международной кафедры ЮНЕСКО
и Сибирского отделения РАН). — №1. — Новосибирск, …
Гусейнов Л.Г. Международная ответственность государств
за нарушения прав человека. — К.,...
Гусейнов Л.Г. Особенности толкования международных
договоров о правах человека // Белорусский журнал
международного права и международных отношений...
Действующее международное право. Том 1 / Сост.
Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. — М...
Денисов В.Н., Бєлоусов М.М. Важливий етап розвитку
міжнародного гуманітарного права // Радянське право...
Деятельность Организации Объединенных Наций в области
прав человека. — Нью-Йорк...
Дмитриев А.И. Становление международного
гуманитарного права (XIX — начало XX в.). — К...
Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. —
К...
Дрейпер Ж. Развитие международного гуманитарного
права // Международное гуманитарное право. — М...
Дяченко В.І., Цюрупа М.В. Міжнародне гуманітарне право.
— К.: Кондор...
Ильин Ю.Д. Право человека и государства на безопасность
в современном мире. — М...
Исакович С. В. Международно-правовые проблемы прав
человека в вооруженных конфликтах // Вестник Киевского
университета. Серия: Международные отношения и
международное право…
Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право. —
М.: Изд-во Эксмо...
Калъсховен Фриц. Ограничения методов и средств ведения
войны // Международный комитет Красного Креста...
Карташкин В.А. Всеобщая декларация и права человека в
современном мире. (К 40-й годовщине принятия Всеобщей
декларации прав человека) // Советский ежегодник
международного права. — М…
Карташкин В.А. Международная защита прав человека.
Основные вопросы сотрудничества государств. — М...
Карташкин В.А. ООН и права человека // Российский
ежегодник международного права. 1993-1994. — Санкт-
Петербург...
Карташкин В.А. Права человека в международном и
внутригосударственном праве. — М...
Корбут Л.В., Поленина С.В. Международные конвенции и
декларации о правах женщин и детей. Сборник
универсальных и региональных международных
документов. — М...
Котляров И.И. Международное гуманитарное право. — М.:
Юрлитинформ...
Куликов Р. О международно-правовой ответственности за
нарушение прав человека. — М...
Ломакина М.В. Международная защита прав женщин //
Московский журнал международного права. …
Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. —
М...
Манов Б.Г. ООН и содействие осуществлению соглашений о
правах человека. — М...
Мартинюк С. Дотримання прав людини під час збройних
конфліктів // Юридичний вісник України…
Международное право / Отв. ред. Ю.М.Колосова,
В.И.Кузнецов. — М...
Международное право в документах / Сост. Н.Т.Блатова. —
М...
Международное сотрудничество государств в области прав
человека / Отв. ред. В.Н.Денисов. — К...
Міжнародне право / За ред. М.В.Буроменського. — К...
Міжнародне право: Основні галузі / За ред. В.Г.Буткевича. —
К...
Островський Я.А. Чи продовжують трибунали по колишній
Югославії й Руанді традиції Нюрнберга й Токіо //
Московський журнал міжнародного права...
Пикте Жан. Развитие и принципы международного
гуманитарного права. — М...
Пикте Жан. Развитие и принципы международного
гуманитарного права. — М...
Полторак А.И., Савинский JI.И. Вооруженные конфликты и
международное право. — М...
Полторак А.И., Савинский Л.И. Вооруженные конфликты и
международное право. — М...
Права человека / Отв. ред. Е.А.Лукашева. — М.: НОРМА-
ИНФРА-М...
Права человека и процессы глобализации современного
мира / Отв. ред. Е.А.Лукашева. — М...
Пронюк В.М. Сучасне міжнародне право. — К...
Пустогаров В. В. Международное гуманитарное право. —
М...
Робертсон Дж. Злочини проти людства: боротьба за
правосуддя в усьому світі / Пер. з англ.; Наук. ред.
М.О.Баймуратов. — Одеса...
Смирнов М.Г. О системе и характере норм, регулирующих
вооруженные конфликты немеждународного характера //
Государство и право…
Стадник Г. Виникнення і розвиток міжнароодної та
європейської інституційної системи захисту прав людини і
формування її нормативно-правової основи // Право
України...
Стремоухов А.В. Правовая защита человека. — СПб...
Тимченко Л.Д. Международное право. — X.: Консум;
Национ. ун-т внутр. дел...
Тиунов О.И. Международное гуманитарное право. — М.:
НОРМА-ИНФРА-М...
Толкачова Н.Б. Система захисту прав людини в
Європейському Союзі // Часопис Київського університету
права...
Тункин Г.И. Право и сила в международной системе. — М...
Хеткернс Ж.-М., Досвальд-Бек Л. Обычное международное
гуманитарное право: Нормы. — Женева: МККК...
Черкес М.Е. Международное право. — Х.: Одиссей...
Ярмакі В.Х. Джерела міжнародного гуманітарного права, що
застосовується в період збройних конфліктів і сфера його
застосування // Південноукраїнський правничий часопис...
Ярмакі В.Х. Історичні аспекти становлення міжнародного
гуманітарного права (права збройних конфліктів) // Вісник
Одеського інституту внутрішніх справ...
Ярмакі В.Х. Історично-правові аспекти виникнення та
розвитку права війни і його джерел // Вісник Одеського
інституту внутрішніх справ...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы В связи с технической ошибкой на сайте Вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переслать полученное письмо- заказ мне, владельцу работы Александру, на адрес [email protected] или [email protected] Детали: 0983019422 Спасибо за сотрудничество!!! Если Вы не получили письмо на свой адрес - просто позвоните мне... 0983019422
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Захист прав людини у період збройних конфліктів

  В С Т У П Р О З Д І Л 1 Поняття та становлення механізму захисту прав людини у період збройних конфліктів 1.1. Становлення міжнародно-правових норм, що регулюють захист прав людини в період збройних конфліктів 1.2. Міжнародно-правові органи по захисту прав людини в період збройних конфліктів 1.3. Механізми забезпечення захисту прав та свобод людини Р О З Д І Л 2 Особливості захисту прав окремих категорій населення у період збройних конфліктів 2.1. Захист поранених, хворих та осіб, що зазнали корабельної аварії 2.2. Захист учасників збройних конфліктів 2.3. Захист цивільного населення 2.4. Захист жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру Р О З Д І Л 3 Міжнародна відповідальність за порушення прав людини в період збройних конфліктів 3.1. Правові обмеження засобів і методів ведення збройної боротьби 3.2. Індивідуальна відповідальність за порушення прав людини в період збройних конфліктів 3.3. Колективна відповідальність за порушення прав людини в період збройних конфліктів В И С Н О В К И СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • Захист прав людини в період збройних конфліктів

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти захисту прав людини в період збройних конфліктів 7 1.1. Сутність та поняття збройних конфліктів 7 1.2. Нормативно-правова база захисту прав людини в збройних конфліктах 24 Розділ 2. Забезпечення захисту прав людини в період збройних конфліктів 45 2.1. Правове становище учасників збройних конфліктів 45 2.2. Особливість правового статусу військовополонених 52 Розділ 3. Підстави виникнення та реалізації міжнародно-правової відповідальності 57 Висновки 77 Список використаної літератури 77
 • Загальна характеристика Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод і Протоколів до неї

  Вступ 2 Розділ І. Захист прав людини і її основоположних свобод в Європейському Союзі 4 Розділ ІІ. Загальна характеристика Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї 10 2.1 Формування змісту і процес прийняття Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 10 2.2 Характеристика основних норм Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Протоколів до неї та її контрольного механізму 14 2.3 Нова реформа - Протокол № 14 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 25 Висновки 27 Список використаних джерел 28
 • Захист прав людини в праві ЄС

  Вступ 2 1. Правове оформлення захисту прав людини в Європейському Союзі (ЄС) 3 2. Система захисту прав людини у рамках Ради Європи 9 3. Європейський суд з прав людини та процедура звернення до цієї інстанції 17 4. Співвідношення правової регламентації захисту прав людини ЄС і Ради Європи 21 5. Захист прав людини в рамках євроінтеграції України 26 Висновки 33 Список використаних джерел 34
 • Міжнародний захист прав та свобод людини

  "ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВНИХ СВОБОД 7 1.1. Історичний процес виникнення, розвитку і вирішення проблем прав і свобод людини і громадянина 7 1.2 Проблеми забезпечення прав людини у правовій системі України: ретроспективний аналіз 14 1.3. Міжнародні механізми прав людини і основних свобод 19 РОЗДІЛ ІІ. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ 32 2.1 Основні універсальні міжнародно-правові акти у сфері прав і свобод людини 32 2.2 Місце Європейської Конвенції про захист основних прав та свобод людини 35 2.3 Система захисту прав і свобод людини в рамках Ради Європи 41 ВИСНОВОК 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 56"


© 2013 - 2022 refsbank.info