Диплом: Нормативно-правові акти органів державного управління як джерело права (ID:49997)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Нормативно-правові акти органів державного управління як джерело права (Код работы:49997)

Информация о работе Раздел: Административное право
Вид работы: Диплом
Объем: 103 стр.
Цена: 240 грн.
Код работы (ID): 49997
Добавлена: 12.12.2010
Просмотров: 73
СодержаниеВ С Т У П
Р О З Д І Л 1
Загальна характеристика джерел права та місце
нормативно-правових актів в системі джерел права
1.1. Джерела права: поняття та види
1.2. Нормативно правові акти в системі джерел права
України
Р О З Д І Л 2
Органи державного управління та система нормативно
правових актів цих органів
2.1. Поняття, ознаки та система органів державного
управління
2.2. Система нормативно-правових актів органів державного
управління
2.3. Види, класифікація та юридичне значення нормативно-
правових актів органів державного управління як джерела
права
Р О З Д І Л 3
Сучасні тенденæї розвитку системи нормативно-правових
актів органів державного управління
3.1. Колізії та проблемні питання що пов’язані з нормативно-
правовими актами органів державного управління
3.2. Шляхи вирішення колізій
В И С Н О В К И
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ЛитератураГосподарський процесуальний кодекс України, прийнятий 6
листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради...
Конституція України. — К.: Парламентське видавництво...
Про внесення змін до Конституції України: Закон України від
8.12.2004 р. // Відомості Верховної Ради України...
Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних а
визнанням недійсними актів державних чи інших органів:
Роз'яснення Президії Вищого Арбітражного суду України від
26 січня 2000 р. // http://zakon.rada.gov.ua...
Про Єдиний державний реєстр нормативних актів: Указ
Президента України від 27 червня 1996 p. № 468/96 //
http://...
Про затвердження Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від
28.12.1992 р. №731 // http://zakon.rada.gov.u....
Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного
реєстру нормативно-правових актів та користування ними:
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. №
376 // http://...
Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах
виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від
17 жовтня 1997 р. №1153 із наступними змінами і
доповненнями // http://...
Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996
р. // Відомості Верховної Ради України. — ...
Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади:
Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. // Урядовий
кур'єр...
Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня
1999 р. // Урядовий кур'єр…
Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-
правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента
від 10 червня 1997 р. №503/97 // http://...
Про прокуратуру: Закон України від 5.11.1991 р. // Відомості
Верховної Ради України...
Про урядові комітети: Постанова Кабінету Міністрів України
від 17 лютого 2000 р. №339 // Офіційний вісник України...
Административное право /Под ред. Ю.М.Козлова,
Л.Л.Попова. — М.: Юристь...
Адміністративна процедура та адміністративні послуги.
Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-
упорядник В.П.Тимощук. — К...
Адміністративне право України / За ред. Т.О.Коломоєць. —
К...
Адміністративне право України / За ред. Ю.П.Битяка. — К.:
Юрінком Інтер...
Адміністративне право України / За ред. Ю.П.Битяка. — Х.:
Право...
Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М.
Административное право Российской Федерации. — М...
Бахрах Д.Н. Административное право России: Учеб. для
вузов. — М.: ...
Бахрах Д.Н., Xазанов С.Д. Формы и методы деятельности
государственной администрации. — Екатеринбург...
Бобылев А.И. Источники (формы) права // Право и
политика...
Борденюк В. Механізм (апарат) державного управління як
система органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування // Право України…
Борденюк В.І. Місцеве самоврядування та державне
управління: конституційно-правові основи співвідношення та
взаємодії: Монографія. — К.: Парламентське видавництво…
Братасюк В.М. Інтелектуальна традиція постмодерну та
проблеми реформування правової системи сучасної України
// Проблеми філософії права. — Київ-Чернівці: ...
Васильев А.С. Административное право Украины (общая
часть). — Харьков: ...
Васильев Р.Ф. Правовые акты органов управления. — М...
Васильев А.С. Административное право Украины (общая
часть). — X...
Васильєв А.С. Акты государственного управления в системе
правовых средств управленческой деятельности // Акты
управления: вопросы теории. Межвуз. сб. науч. тр. /
Ивановский государственный университет. — Иваново:
ИГУ...
Веніславський Ф.В. Організаційно-правові проблеми
попередження державно-правових конфліктів // Актуальні
проблеми державного управління. — X...
Габричидзе Б.Н., Елисеев Б.П. Российское
административное право: Учеб. для вузов. — М.: НОРМА-
ИНФРА-М...
Галлиган Д., Полянский В., Старилов Ю. Административное
право: история развития и основные современные
концепции. — М...
Гладун З.С. Адміністративне право України. — Тернопіль...
Горбунова Л.М. Закон — основа підзаконної нормотворчості
// Бюлетень Міністерства юстиції України...
Гураленко Л. Основні концептуальні підходи до розуміння
категорії «джерело права» // Юридична Україна...
Давид Р. Основные правовые системы современности. —
М...
Державне управління / За ред. А.Ф.Мельник. — К...
Дрейшев В.В. Правотворчество в советском
государственном управлении. — M...
Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії,
правові конструкції та наукові концепції) / За ред.
О.В.Зайчука, Н.М.Оніщенко. — К.: Юрінком Інтер...
Загальна теорія держави і права / За ред. М.В.Цвіка,
О.В.Петришина. — Х...
История политических и правовых учений: Учебник / Под
ред. О.Э.Лейста. — M...
Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія
держави і права. — Львів: ...
Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія
держави та права. — Львів: ...
Коваль Л. В. Адміністративне право України. — К...
Козловський А.А. Право як пізнання: Вступ до гносеології
права. — Чернівці: …
Колпаков В. Правові акти державного управління: поняття,
властивості, види // Підприємництво, господарство і право...
Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право
України. — К.: ...
Коренев А.П. Административное право России: В 3-х ч. —
М.: ...
Корчевна Л.О. Проблема різноджерельного права: Дослід
порівняльного правознавства: Монографія. — К.: Інститут
держави і права ім. В.M.Корецького HAH України...
Курінний Є.В. Предмет і об’єкт адміністративного права
України: Монографія. — Дніпропетровськ...
Лата Н. Прийняття нормативно-правових актів органів
виконавчої влади // Вісник прокуратури...
Лата Н.Ф. Вплив нормотворчої діяльності органів виконавчої
влади на внутрішню торгівлю // Державне регулювання
торгівлі у ринкових умовах. Матеріали конференції. — К….
Лата Н.Ф. Порядок прийняття нормативних актів органами
виконавчої влади у світлі українського законодавства //
Наука і вища освіта. Матеріали конференції. — Запоріжжя...
Лата Н.Ф. Прийняття нормативно-правових актів органів
виконавчої влади // Вісник прокуратури...
Малиновський В.Я. Державне управління. — К.: Атіка...
Манжула А. Аджміністративно-правовий статус місцевих
органів виконавчої влади щодо управління економікою в
регіоні // Підприємництво, господарство і право...
Марченко М.М. Источники права. — М...
Марченко М.Н. Источники права: понятие, содержание,
система и соотношение с формой права // Вестник
Московского университета. Серия 11. Право….
Мицкевич А.В. Акты высших органов советского
государства. Юридическая природа нормативных актов
высших органов государственной власти й управления
СССР. — М...
Місевич С.В. Поняття джерел канонічного права //
Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького
національного університету ім. Ю. Федьковича. — Вип. 3. —
Чернівці: …
Морозова Л.А. Еще раз о судебной практике как источнике
права // Государство и право…
Никеров Г.И. Понятие и источники административного
права зарубежных стран. —Вестник международного
университета. ...
Новоселов В.И. Законность актов органов управления. —
М...
Оборотов И. Нормативно-правовой акт: время жизни //
Юридический вестник...
Овсянко Д.М. Административное право / Под ред.
Г.А.Туманова. — М.: ...
Онупрієнко А. Місцеві державні адміністрації в системі
виконавчої влади // Підприємництво, господарство і право…
Остапенко О.І., Кісіль З.Р., Ковалів М.В., Кісіль Р.В.
Адміністративне право. — К...
Павлов С.С. Правова традиція та звичай: смислові межі
понять // Часопис Київського університету права...
Пацурківський П.С. Сучасні проблеми правопізнання. —
Чернівці: Рута...
Петрова Л.В. Джерела права // Вісник Академії правових
наук України...
Пиголкин А.С. Подготовка проектов нормативных актов
(организация и методика). — М...
Плахотнюк Н.Г. Нормативна модель процедури
нормотворчості органів державного управління в Україні //
Бюлетень Міністерства юстиції України...
Ромашов Р.А., Пархоменко Н.М., Легуша С.М. Теорія
держави і права. — К.: ...
Скакун О.Ф. Теорія держави і права. — Х.: Консум...
Стефанюк В. Правові акти управління // Право України...
Сущенко В.Д., Колпаков В.К., Столбовий В.П.
Адміністративне право: теоретична частина. — К...
Теорія держави і права / За ред. С.Л.Лисенкова. — К.:
Юрінком Інтер...
Тимошенко В.I. Держава і право в неокантіанстві //
Проблеми філософії права. — Київ-Чернівці...
Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс:
полный курс. — М...
Тихомиров Ю.А. Курс административного права й процесса.
— М...
Управленческие процедуры / Отв. ред. Б.М.Лазарев. — М.:
...
Черкес В. До питання про сучасні проблеми оскарження
правових актів управління // Підприємництво, господарство і
право...
Юридическая процессуальная форма: теория и практика /
Под общ. ред. П.Е.Недбайло, В.М.Горшенева. — М...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы В связи с технической ошибкой на сайте Вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переслать полученное письмо- заказ мне, владельцу работы Александру, на адрес [email protected] или [email protected] Детали: 0983019422 Спасибо за сотрудничество!!! Если Вы не получили письмо на свой адрес - просто позвоните мне... 0983019422
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Нормативно-правові акти органів державного управління як джерело права

  В С Т У П Р О З Д І Л 1 Загальна характеристика джерел права та місце нормативно-правових актів в системі джерел права 1.1. Джерела права: поняття та види 1.2. Нормативно правові акти в системі джерел права України Р О З Д І Л 2 Органи державного управління та система нормативно правових актів цих органів 2.1. Поняття, ознаки та система органів державного управління 2.2. Система нормативно-правових актів органів державного управління 2.3. Види, класифікація та юридичне значення нормативно- правових актів органів державного управління як джерела права Р О З Д І Л 3 Сучасні тенденæї розвитку системи нормативно-правових актів органів державного управління 3.1. Колізії та проблемні питання що пов’язані з нормативно- правовими актами органів державного управління 3.2. Шляхи вирішення колізій В И С Н О В К И СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • Нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування

  Вступ Розділ 1. Поняття і види нормативно-правового акта Розділ 2. Місце та роль нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування в системі підзаконних актів Розділ 3. Правова основа нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування Висновки Список використаної літератури
 • Закони та підзаконні нормативно-правові акти

  Вступ 1. Закон та його види 2. Підзаконні нормативно-правові акти 3. Юридичні властивості нормативно-правових актів Висновки Список використаних джерел
 • Нормативно правові акти

  ЗМІСТ 2 Вступ 3 1. Історичні передумови виникнення нормативно-правових актів 4 2. Нормативно-правові акти: поняття та основні риси 9 3. Класифікація нормативно-правових актів 12 4. Дія нормативно-правових актів у просторі, часі і по колу осіб 17 Висновки 21 Список використаної літератури 22ЗМІСТ 2 Вступ 3 1. Історичні передумови виникнення нормативно-правових актів 4 2. Нормативно-правові акти: поняття та основні риси 9 3. Класифікація нормативно-правових актів 12 4. Дія нормативно-правових актів у просторі, часі і по колу осіб 17 Висновки 21 Список використаної літератури 22
 • Нормативно-правові акти в Україні

  Вступ...................................................................................................................3 Розділ 1. Нормативно-правові акти: поняття, ознаки, структура.................5 Розділ 2. Поняття та види законів. Конституція як Основний закон держави, її властивості та функції в правовій системі.........9 Розділ 3. Класифікація та загальна характеристика підзаконних нормативно-правових актів.............................................................19 Розділ 4. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі й за колом осіб.....................................................................................26 Висновки...........................................................................................................30 Список використаної літератури.....................................................................31


© 2013 - 2022 refsbank.info