Диплом: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ ОСІБ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ (ID:49995)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ ОСІБ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ (Код работы:49995)

Информация о работе Раздел: Трудовое право
Вид работы: Диплом
Объем: 101 стр.
Цена: 240 грн.
Код работы (ID): 49995
Добавлена: 12.12.2010
Просмотров: 52
СодержаниеВступ
Розділ 1. Загальні засади правового регулювання статусу
непрацездатних осіб за законодавством України
1.1. Поняття непрацездатності за законодавством України та
основні напрями державної політики в цій сфері
1.2. Характеристика чинної нормативної бази, яка регулює
відносини щодо непрацездатності в Україні
1.3. Становлення та розвиток законодавства у сфері
правового захисту непрацездатних осіб
Розділ 2. Особливості правового регулювання інституту
непрацездатності
2.1. Правовий статус органів регулювання інституту
непрацездатності
2.2. Державні гарантії захисту у випадку непрацездатності
2.3. Огляд судової практики у справах щодо
непрацездатності
Розділ 3. Тенденції розвитку національного законодавства
про правовий захист непрацездатних осіб
3.1. Проблеми правового захисту непрацездатних осіб за
законодавством України
3.2. Основні напрями удосконалення законодавства України
у сфері непрацездатності
3.3. Досвід зарубіжних країн у сфері регулювання відносин
щодо непрацездатних осіб та доцільність його запозичення
в Україні
Висновки
Список використаних джерел і літератури
ЛитератураКонституція України від 28 червня 1996 р. №254к/96-ВР //
Відомості Верховної Ради України. ...
Кодекс законів про працю України. Офіційний текст. Станом
на 1 вересня 2009 року. — К.: ...
Цивільний кодекс України. — К.: ...
Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості
Верховної Ради України. ...
Закон України «Основи законодавства України про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від
14 січня 1998 р. №16/98-ВР // Офіційний вісник України...
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про
прожитковий мінімум» від 16 червня 2005 р. №2661-15 //
Відомості Верховної Ради України...
Закон України "Про державні соціальні стандарти та
державні соціальні гарантії" від 5 жовтня 2000 р. №2017-ІІІ
// Офіційний вісник України...
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" від 23 вересня 1999 p. №1105-XIV //
Офіційний вісник України...
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності
та витратами, зумовленими народженням та похованням"
від 18 січня 2001 р. №2240-ІІІ // Офіційний вісник України...
Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування» від 26 червня 1997 р. (зі змінами та
доповненнями) // Відомості Верховної Ради України...
Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні" від 21 березня 1991 р. №875-ХІІ // Відомості
Верховної Ради УРСР…
Закон України «Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»
від 16 грудня 1993 р. №3721-ХІІ // Відомості Верховної Ради
України. ...
Закон України "Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада
1991 р. №1788-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. ...
Закон України «Про розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового державного соціального
страхування» від 11 січня 2001 р. № // Відомості Верховної
Ради України. ...
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального статусу» від 22 жовтня 1993 р. №3551-ХІІ //
Відомості Верховної Ради України...
Положення про Пенсійний фонд України: Затверджено
Наказом Президента України від 1 березня 2001 р.
№121/2001 // Офіційний вісник України...
Постанова Верховної Ради України про порядок введення в
дію Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 6
грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України...
Порядок організації та проведення медико-соціальної
експертизи втрати працездатності: Затверджено
Постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.1994 р. //
Зібрання постанов Уряду України...
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання
розслідування та обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві" від 21 серпня 2001 р.
№1094 // Офіційний вісник України. ...
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про медико-соціальну експертизу і Положення
про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інваліда"
від 22 лютого 1992 р. №83, зі змінами, внесеними
Постановою Кабінету Міністрів від 1 червня 2002 р. №738 //
Зібрання постанов Уряду України. ...
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку організації та проведення медико-соціальної
експертизи втрати працездатності" від 4 квітня 1994 р.
№221 // Зібрання постанов Уряду України...
Про встановлення груп інвалідів: Інструкція Міністерства
охорони здоров'я України: Затв. Наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 7 квітня 2004 р. №183
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2004
р. за №516/9115) // ...
Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про
затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що
засвідчують тимчасову непрацездатність громадян" від 13
листопада 2001 р. №455 // Офіційний вісник України...
Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про
затвердження Порядку встановлення медико-соціальними
експертними комісіями ступеня втрати професійної
працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно
ушкодження здоров'я, пов'язане з виконанням трудових
обов'язків" від 22 листопада 1995 р. №212 // ...
Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Академії
медичних наук України, Міністерства праці та соціальної
політики України "Про затвердження Інструкції про
застосування переліку професійних захворювань" від 29
грудня 2000 р. №374/68/338 // Офіційний вісник України. ...
Методичний лист про проведення автоматизованим
заходом перерахунків пенсій у зв'язку з підвищенням розміру
трудових пенсій: Затверджено наказом Міністерства праці та
соціальної політики України і правлінням Пенсійного фонду
України ...
Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР. —
М...
Андріїв В.М. Відповідальність підприємств у соціальному
забезпеченні // Соціальний захист...
Андріїв В.М. До питання про трудовий стаж у пенсійному
забезпеченні // Право України...
Андріїв В.М. Законодавчі засади соціального забезпечення //
Введення у соціальну роботу. — К.: ...
Андріїв В.М. Поняття і класифікація процесуальних гарантій
в пенсійному забезпеченні // Право України...
Андріїв В.М. Про перспективи реформування пенсійної
системи // Вісник Академії праці і соціальних відносин
Федерацій профспілок України...
Андріїв В.М. Соціальне страхування: історія проблеми //
Соціальний захист...
Аронов Д. Страхові гарантії соціального захисту населення //
Україна: аспекти праці. ...
Артементов В. Системи альтернативного пенсійного
забезпечення. Світовий досвід // Профспілкові відомості. ...
Безугла Я.І. Актуальні проблеми соціального забезпечення і
захисту в Україні // Проблеми соціального захисту в Україні:
Матеріали наук.-практ. конф. 20-21 червня 1996 р. —
Чернігів...
Битяк Ю.П. Адміністративне право України. — К.: Юрінком
Інтер...
Болотіна Н.Б. Конституційні засади формування соціального
права України. — О.: ...
Болотіна Н.Б. Соціальна політика і соціальне право України
та Європейського Союзу: питання адаптації // Актуальні
проблеми політики: Зб. наук. праць. — Випуск 8. — О...
Варнхейген М. Розвиток системи державного пенсійного
забезпечення у США // Соціальний захист. ...
Вегера С. Європейська соціальна хартія і Україна // Україна:
аспекти праці. ...
Гарасимів Т.З. Словник термінів до навчальних курсів
“Трудове право” та “Право соціального забезпечення
України”. — Дрогобич: Відродження...
Горілий А.Г. Історія соціальної роботи в Україні: Конспект
лекцій. — Тернопіль...
Григоров Ю.Г., Козловская С.Г., Семесько Г.М., Повороднюк
В.В., Кузнецова С.М. Особенности старения населения
различных регионов Украины // Проблемы старения и
долголетия...
Гуменюк І.О. Конституційні гарантії права на соціальне
забезпечення в Україні // Сучасний конституціоналізм та
конституційна юстиція: Матеріали Міжнарод. наук.-практ.
конференції...
Гуменюк І.О. Міжнародні стандарти в сфері соціального
страхування // Актуальні проблеми політики: Зб. наук.
праць / Голов. ред. С.В.Ківалов, відп. за вип. Л.І.Кормна. —
О.: ...
Диба І. Утримання непрацездатних батьків // Юридичний
вісник України...
Дмитренко Ю.П. Трудове право України. — К.: Юрінком
Інтер...
Єременко І. Звільнення працівника в період тимчасової
непрацездатності // Довідник кадровика. ...
Заржицький О. До питання про визнання особи
непрацездатною // Право України...
Іванова І. Правові основи соціального захисту дітей-інвалідів
// Український часопис прав людини. ...
Максимчук В. Пенсійна реформа України // Профспілкова
газета…
Малая медицинская энциклопедия / Отв. ред. В.Х.
Василенко. — М...
Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. — М.:
Книжный мир...
Надточій Б. Соціальне страхування у контексті історії //
Соціальний захист. ...
Нечай А. Удосконалення правового забезпечення соціальної
допомоги в Україні // Право України...
Новіков В. Соціальна політика і пенсійне забезпечення //
Соціальний захист...
Новікова О. Концепція соціальної політики України:
Проблеми і шляхи вирішення // Соціальна праця і соціальна
робота...
Поліщук В.О. Пенсійне забезпечення громадян України:
проблеми сьогодення та перспективи майбутнього //
Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. — Випуск 12.
— О...
Понікаров В.Д., Топоркова М.М. Пенсійне та соціальне
забезпечення. — Х.: ІНЖЕК...
Право соціального забезпечення України: Навч. посіб. /
Б.С.Стичинський, І.В.Зуб, П.І.Мінюков та ін. — К.: Видав. дім
"Юридична книга"…
Прилипко С. Право на пенсійне забезпечення та його
реалізація в умовах ринкової економіки // Право України...
Прилипко С. Солідарні засади у соціальному забезпеченні //
Право України...
Приходько С. Вдосконалення сфери соціального захисту
громадян з огляду на адміністративну реформу в Україні //
Право України...
Приходько С. Держава і соціальний захист громадян //
Право України...
Приходько С. Здійснення громадянами права на соціальний
захист та гарантії його забезпечення // Право України...
Приходько С. Соціальний захист громадян у контексті
реалізації Конституції України // Сучасний конституціоналізм
та конституційна юстиція: Матеріали Міжнарод. наук.-практ.
конф. — Жовтень. — 2000. — О...
Прокопова Т.С. Питання соціального страхування та
забезпечення в Україні // Удосконалення трудового
законодавства в умовах ринку. — К.: Ін Юре...
Розвиток цивільного й трудового законодавства в Україні /
Я.М.Шевченко, О.М.Молявко, А.Л.Салатко та ін. — Харків:
Консум...
Сергієва Л. Формування соціальної політики на рівні
національної держави: європейський досвід та Україна //
Вісник Національної академії державного управління...
Сивак С. Конституційні гарантії права на пенсійне
забезпечення і пенсійна реформа // Право України. ...
Сивак С.М. До питання про соціальний ризик // Вісник
Львівського національного університету імені Івана Франка.
— Сер. юрид. — Вип. 37. — Львів...
Сидорова Л. Звільнення працівника в період тимчасової
непрацездатності: судова практика // Кадровик. Трудове
право і управління персоналом. ...
Синчук С.М. Стійка непрацездатність в системі соціальних
ризиків: правові аспекти // Трудове право України...
Синчук С.М., Буряк В.Я. Право соціального забезпечення
України: Навч. посіб. / За ред. С.М.Синчук. — К...
Синчук С.М., Буряк В.Я. Право соціального забезпечення
України. — К...
Синчук С.М. Теорія соціального ризику за правом
соціального забезпечення // Право України….
Сирота І.М. Пенсійне забезпечення в Україні. — К.: Юрінком
Інтер...
Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні. —
Харків: Одісей...
Словник української мови / Під ред. В.О. Винник, В.В.
Жайворонок, Л.О. Родніна, Т.К. Черторизька. — К...
Соловьева Л. Социальное обеспечение в западных странах:
проблемы 90-х годов // Мировая экономика и
международные отношений...
Сташків Б. Види матеріального забезпечення
непрацездатних за сімейним законодавством //
Підприємництво, господарство і право...
Сташків Б. Загальна характеристика юридичних фактів у
пенсійному забезпеченні // Право України. — ...
Сташків Б. Проблеми соціального захисту населення у
конституційному праві // Місцеве самоврядування та
статутне право в Україні: Зб. мат. — Чернігів: Чернігівські
обереги…
Сташків Б.І. Державні органи України, які здійснюють
управління у сфері соціального забезпечення інвалідів //
Соціальний захист...
Сташків Б.І. Правовий статус інвалідів // Соціальний захист...
Сташків Б.І. Розгляд судами справ про встановлення фактів,
що мають юридичне значення для пенсійного забезпечення
// Соціальний захист...
Сташків Б.І. Соціальні установи по роботі з інвалідами //
Соціальний захист. ...
Сташків Б.І. Судовий захист конституційного права на
соціальне забезпечення // Актуальні проблеми політики: Зб.
наук. праць. — Випуск 13-14. — О…
Сташків Б.І. Теорія права соціального забезпечення. — К.:
Знання...
Трудовое и социальное право зарубежных стран: основные
институты / Под ред. Э.Б. Френкеля. — М...
Удовенко Г. Як реформувати систему соціального
забезпечення // Віче...
Фогель Я.М. Право на пенсию и его гарантии. — М.: Юрид.
лит...
Шумна Л.П. Конституційно-правовий статус інвалідів в Україні
// Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць / Голов.
ред. С.В.Ківалов; відп. за вип. Л.І.Кормич. — О...
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (комплект
из 86 томов: 82 основных + 4 дополнительных). — М...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы В связи с технической ошибкой на сайте Вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переслать полученное письмо- заказ мне, владельцу работы Александру, на адрес [email protected] или [email protected] Детали: 0983019422 Спасибо за сотрудничество!!! Если Вы не получили письмо на свой адрес - просто позвоните мне... 0983019422
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ ОСІБ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  Вступ Розділ 1. Загальні засади правового регулювання статусу непрацездатних осіб за законодавством України 1.1. Поняття непрацездатності за законодавством України та основні напрями державної політики в цій сфері 1.2. Характеристика чинної нормативної бази, яка регулює відносини щодо непрацездатності в Україні 1.3. Становлення та розвиток законодавства у сфері правового захисту непрацездатних осіб Розділ 2. Особливості правового регулювання інституту непрацездатності 2.1. Правовий статус органів регулювання інституту непрацездатності 2.2. Державні гарантії захисту у випадку непрацездатності 2.3. Огляд судової практики у справах щодо непрацездатності Розділ 3. Тенденції розвитку національного законодавства про правовий захист непрацездатних осіб 3.1. Проблеми правового захисту непрацездатних осіб за законодавством України 3.2. Основні напрями удосконалення законодавства України у сфері непрацездатності 3.3. Досвід зарубіжних країн у сфері регулювання відносин щодо непрацездатних осіб та доцільність його запозичення в Україні Висновки Список використаних джерел і літератури
 • Правове регулювання сумісництва і суміщення за законодавством України

  План Вступ 3 1. Робота за сумісництвом 5 1.1. Загальні положення про роботу за сумісництвом 5 1.2. Порядок прийому на роботу і умови праці за сумісництвом, порядок звільнення працівників, що працюють за сумісництвом 7 1.3. Роботи, що не є сумісництвом 19 2. Обмеження на роботу за сумісництвом 23 2.1. Види обмежень сумісництва 23 2.2. Обмеження сумісництва на державних підприємствах 26 2.3. Обмеження сумісництва державних службовців в органах управління юридичних осіб 28 3. Суміщення професій (посад) за чинним законодавством України 32 3.1. Правове регулювання суміщення професій (посад) за чинним законодавством України 32 3.2. Порівняльна характеристика сумісництва та суміщення 35 Висновки 39 Перелік використаної літератури 41-43 Метою курсової роботи є всебічний аналіз правового регулювання сумісництва та суміщення за чинним законодавством України. З урахуванням мети курсової роботи і не претендуючи на повне та безперечне висвітлення всіх нюансів цієї складної проблеми, я прагнув вирішити такі основні завдання: - дослідити основний понятійний апарат законодавства про сумісництво та суміщення за чинним законодавством України; - проаналізувати правове регулювання сумісництва та суміщення за чин-ним законодавством України в умовах розвитку ринкової економіки; - обгрунтувати нові теоретичні підходи по вдосконаленню норм націона-льного законодавства про сумісництва та суміщення за чинним законо-давством України в сучасних умовах. Методологічну і теоретичну основу наукового дослідження складають загальнотеоретичні і спеціальні праці вчених-правознавців: Б.С. Стичинського, І.В. Зуба, В.Г. Ротаня, В.С. Венедиктова, а також закони, постанови Верховної Ради України, відомчі нормативні акти та індивідуальні колективні угоди
 • Регулювання праці жінок та молоді за міжнародним трудовим правом та законодавством України

  ВСТУП 2 1. МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ДЛЯ ЖІНОК ТА МОЛОДІ 4 1.1. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СВІТІ ПРАЦІ 4 1.2. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ МОЛОДІ ТА НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА МІЖНАРОДНИМ ТРУДОВИМ ПРАВОМ 7 1.3. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК 11 2. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК ТА МОЛОДІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 14 2.1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 14 2.2. РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ МОЛОДІ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 19 ВИСНОВКИ 23 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 24
 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ВИЩИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДЕРЖАВИ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття та види служби та службовців 5 Розділ 2. Правове регулювання праці державних службовців 13 Розділ 3. Особливості правового статусу посадових осіб 26 Висновки 32 Список використаної літератури 35
 • Право на відпустку за трудовим законодавством України

  Вступ 3 1. Правове регулювання відпустки за законодавством України 5 1.1. Поняття відпустки за трудовим законодавством України 5 1.2. Характеристика відпусток за трудовим законодавством 8 2. Загальна характеристика порядку надання відпусток за трудовим законодавством України 15 2.1. Порядок надання щорічної основної відпустки 15 2.2. Щорічні додаткові відпустки за трудовим законодавством 19 3. Порядок надання відпусток окремим категоріям громадян за трудовим законодавством 23 3.1. Правове регулювання надання основної та додаткової відпустки інвалідам 23 3.2. Порядок надання відпусток неповнолітнім працівникам 27 Висновки 31 Список використаної літератури: 37


© 2013 - 2022 refsbank.info