Диплом: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ID:49993)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (Код работы:49993)

Информация о работе Раздел: Гражданское право
Вид работы: Диплом
Объем: 108 стр.
Цена: 240 грн.
Код работы (ID): 49993
Добавлена: 12.12.2010
Просмотров: 91
СодержаниеВ С Т У П
РОЗДІЛ 1
Загальна характеристика правового регулювання діяльності
засобів масової інформації в Україні
1.1. Правові основи інформаційної діяльності в Україні
(гарантії свободи слова, гарантії невтручання в особисте
життя тощо)
1.2. Поняття та види засобів масової інформації в Україні
1.3. Загальна характеристика правового статусу засобів
масової інформації та їх представників в Україні
РОЗДІЛ 2
Права, обов’язки представників засобів масової інформації та
відповідальність за порушення у сфері інформаційної
діяльності
2.1. Права представників засобів масової інформації у сфері
інформаційної діяльності
2.2. Відповідальність за порушення прав представників
засобів масової інформації і практика притягнення до такої
відповідальності
2.3. Обов’язки представників засобів масової інформації як
суб’єктів інформаційних відносин та відповідальність за їх
порушення
РОЗДІЛ 3
Перспективи розвитку та міжнародне співробітництво у
сфері інформаційної діяльності
3.1. Деякі проблеми реалізації прав у сфері інформаційної
діяльності представниками засобів масової інформації
3.2. Гармонізація законодавства України у сфері
інформаційної діяльності з нормами Європейського Союзу та
Ради Європи
В И С Н О В К И
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
ЛитератураЄвропейська конвенція про транскордонне телебачення
(Страсбург, 5.V.1989) // http://www.rada.gov.ua...
Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року.
— http://www.rada.gov.ua...
Кодекс України про адміністративні правопорушення //
Засоби масової інформації / Упор. Т.Котюжинська,
Л.Панкратова. — К...
Конвенція про захист прав людини та основних свобод
(Рим, 4.ХІ.1950) // Голос України...
Конституція України. — К.: Парламентське видавництво...
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року //
Офіційний Вісник України…
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права
(16.12.1966) // http://zakon.rada.gov.ua...
Положення про державний реєстр друкованих засобів
масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів
інформаційної діяльності, затверджене наказом Міністерства
Юстиції України від 21.06.2007 р. №412/5 // Офіційний
вісник України...
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997
р. №1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів
масової інформації, інформаційних агентств та розміри
реєстраційних зборів» // Правове регулювання
інформаційної діяльності в Україні / Упоряд. С.Е.Демський. —
К...
Про авторське право та суміжні права: Закон України від
11.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України...
Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5.10.1995 р. //
Відомості Верховної Ради України. — ...
Про вибори народних депутатів: Закон України від
25.03.2004 р. // Відомості Верховної Ради України…
Про вибори Президента України: Закон України від 5.03.1999
р. // Відомості Верховної Ради України…
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо сприяння реалізації виборчих прав громадянами,
забезпечення свободи політичних дебатів, неупередженого
ставлення засобів масової інформації до кандидатів у
депутати, партій (блоків) — суб'єктів виборчого процесу:
Закон України від 17.11.2005 р. // Відомості Верховної Ради
України…
Про державну підтримку засобів масової інформації та
соціальний захист журналістів: Закон України від 23 вересня
1997 р. // Відомості Верховної Ради України...
Про державну реєстрацію друкованих засобів масової
інформації, інформаційних агентств та розмірів
інформаційних зборів: Постанова КМУ від 17.11.97 р. //
Офіційний вісник України. ..
Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні:
Закон України від 16 листопада 1992 р. // Відомості
Верховної Ради України…
Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон
України від 5 липня 1994 р. // Відомості Верховної Ради. ..
Про захист суспільної моралі: Закон України // Відомості
Верховної Ради України…
Про інформаційні агентства: Закон України від 28 лютого
1995 р. // Відомості Верховної Ради України...
Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. //
Відомості Верховної Ради...
Про міжнародні договори України: Закон України // Відомості
Верховної Ради...
Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності:
Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної
Ради...
Про порядок висвітлення діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування в Україні
засобами масової інформації: Закон України від 23 вересня
1997 р. // Відомості Верховної Ради, ...
Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від
16.03.2000 р. // Відомості Верховної Ради України...
Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь
громадськості в процеci прийняття рішень та доступ до
правосуддя з питань, що стосуються довкілля: Закон України
// Відомості Верховної Ради...
Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 p. // Відомості
Верховної Ради України..
Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення в
Україні: Закон України від 18.07.1997 р. // Відомості
Верховної Ради України...
Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21
грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України..
Цивільний кодекс України. — К.: Видавнича компанія
"Воля...
Арістова І.В. Державна інформаційна політика:
організаційно-правові аспекти / За ред. О.М. Бандурки. —
Харків...
Бачило И.Д., Лопатин В.Я., Федотов М.А. Информационное
право. — СПб...
Белкин А.А., Гумерова Л.Ш. Понятие и особенности
правового статуса органа советского государственного
управления // Государственное управление и право:
история и современность...
Богданов Е.В. Сущность и ответственность юридического
лица // Государство и право. ...
Богомолова І. Права і обов’язки ЗМІ //
http://www.upp.org.ua...
Бондар Ю. Свобода слова: українська мірка. — К.: МАУП..
Бондар Ю.В. Національний інформаційний простір новітньої
України: становлення та функціонування у процесі
політичної трансформації суспільства: Монографія. — К.: ...
Бурило Ю. Нормативно-правове регулювання державного
управління інформаційною сферою // Юридична Україна…
Васютина В. Особливості інформаційної політики України на
сучасному етапі // Вибори та демократія...
Видання. Основні види. Терміни та визначення. ДСТУ 3017-
95. Чинний від 01.01.96. — К.: Держстандарт України...
Все про медіа регіонів України // Зб. аналіт. статей в рамках
проекту «Громадська експертиза. Свобода слова». — К...
Гладун З.С. Адміністративне право України. — Тернопіль:
Карт-Бланш…
Гоян О.Я. Основи телерадіожурналістики і
радіоменеджменту. — К.: Веселка...
Громадські медіа в Україні / Упор. Р.В.Шутов. — К.: Макрос...
Денисова О.С. Основні засоби та методи впливу преси на
формування і розвиток правової свідомості суспільства //
Вісник Запорізького юридичного інституту...
Домбровський І.П. Взаємовідносини з пресою: правові та
моральні аспекти // Журналіст України. — …
Журналісти: їхні права та обов’язки. — Ужгород: Ліра...
Зернецька О.В. Глобальний розвиток систем масової
комунікації і міжнародні відносини. — К…
Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому
праву. — Л...
Інформаційна політика України: Європейський контекст:
Монографія / Я.В.Губерський, Є.Є.Камінський,
Є.А.Макаренко та ін. — К...
Кобзар Ю. Інформаційне законодавство: європейський
вектор розвитку // Віче...
Кобзар Ю.М. Електронні ЗМІ: криза якісного зростання.
Тенденції розвитку українського медіаринку та проблеми
вдосконалення правової бази // Віче...
Кобзар Ю.М. Основні напрями та проблеми розвитку
нормативно-правової бази інформаційної діяльності:
результати роботи парламенту третього скликання //
Статистика України...
Корконосенко С.Г. Печать, управление, самоуправление. —
Тула...
Кохановська О. Класифікація та види інформації у доктрині
права і законодавстві України // Підприємництво,
господарство і право…
Кохановська О. Проблемні питання застосування
спеціальних цивільно-правових способів захисту
інформаційних прав у діяльності засобів масової інформації //
Підприємництво, господарство і право. — ...
Кравчук О. Поняття та правовий статус засобів масової
інформації в Україні // Право України. — ...
Красноступ Г. Визначення правових основ захисту
суспільства від розповсюдження інформаційної продукції, що
негативно впливає на суспільну мораль // Финансовая
консультация. ...
Красноступ Г. Правове регулювання спеціалізованих засобів
масової інформації // http://www.uapp.org...
Легеза Ю. Засіб масової інформації як юридична особа //
Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право»...
Людвик О.В. Теоретико-методологічні підходи до
класифікації засобів масової інформації України // Бюлетень
Міністерства юстиції України...
Марущак А. Доступ до інформації: права журналістів //
http://www.uapp.org...
Марущак А. Доступ журналістів до інформації: особливості
правового статусу // Юридичний журнал...
Марущак А. Друковані ЗМІ напередодні реформування:
реальність і перспективи // Юридичний радник...
Марущак А.І. Інформаційне право: Доступ до інформації. —
К.: КНТ...
Молдован В.В., Мелащенко В.Ф. Конституційне право.
Опорні конспекти. Словник-довідник. — К...
Основы взаимодействия органов внутренних дел со
средствами массовой информации и общественными
организациями: / Под ред. В.П.Сальникова. — СПб...
Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні / За
ред. Ю.С.Шемшученка, І.С.Чижа. — К.: Юридична думка...
Правове регулювання діяльності журналістів в Україні. — К.:
Факт...
Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні:
Станом на 1 січня 2001 року / Упоряд. С.Е. Демський. — К.:
Юрінком...
Правовий та податковий аспекти діяльності друкованих
засобів масової інформації в Україні // Вісник податкової
служби України...
Приступенко Т. Преса: між законом і цензурою. Правове
регулювання діяльності засобів масової інформації в Україні
на сучасному етапі // Український юрист...
Розвиток медіа в Європі та Україні: орієнтири для порядку
денного. Матеріали міжнародного семінару. — К.: К.І.С...
Санченко С. Юридичні ризики журналістської роботи //
Юридична Газета...
Скакун О.Ф. Теорія держави і права. — Харків...
Соснін О. Проблеми правового регулювання інформаційної
політики в Україні // Віче…
Социологический справочник / Под ред. В.И.Воловича. —
К...
Федотов М.А. Право массовой информации в Российской
Федерации. — М.: Междунар. отношения…
Хахановський В.Г., Шевчук Р.М. Зміст поняття «інформація»
у правовій науці та в чинному законодавстві України //
Науковий вісник Київського національного університету
внутрішніх справ. — …
Хмельницький О.О. Інформаційна культура: Підготовка
кадрів до інформаційної роботи. — К...
Чиж І. Україна: шлях до інформаційного суспільства. — К.:
Либідь...
Шевченко Т. Правовий статус Інтернет-ЗМІ в Україні:
проблеми, перспективи врегулювання // Юридична газета...
Юридична енциклопедія. — К...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы В связи с технической ошибкой на сайте Вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переслать полученное письмо- заказ мне, владельцу работы Александру, на адрес [email protected] или [email protected] Детали: 0983019422 Спасибо за сотрудничество!!! Если Вы не получили письмо на свой адрес - просто позвоните мне... 0983019422
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

  В С Т У П РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика правового регулювання діяльності засобів масової інформації в Україні 1.1. Правові основи інформаційної діяльності в Україні (гарантії свободи слова, гарантії невтручання в особисте життя тощо) 1.2. Поняття та види засобів масової інформації в Україні 1.3. Загальна характеристика правового статусу засобів масової інформації та їх представників в Україні РОЗДІЛ 2 Права, обов’язки представників засобів масової інформації та відповідальність за порушення у сфері інформаційної діяльності 2.1. Права представників засобів масової інформації у сфері інформаційної діяльності 2.2. Відповідальність за порушення прав представників засобів масової інформації і практика притягнення до такої відповідальності 2.3. Обов’язки представників засобів масової інформації як суб’єктів інформаційних відносин та відповідальність за їх порушення РОЗДІЛ 3 Перспективи розвитку та міжнародне співробітництво у сфері інформаційної діяльності 3.1. Деякі проблеми реалізації прав у сфері інформаційної діяльності представниками засобів масової інформації 3.2. Гармонізація законодавства України у сфері інформаційної діяльності з нормами Європейського Союзу та Ради Європи В И С Н О В К И СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
 • Конституційно-правовий статус засобів масової інформації

  Вступ ………………………………………………………………………………3 1. Поняття інформації основні принципи інформаційних відносин в Україні 5 1.1. Роль засобів масової інформації ……………………………………………5 1.2. Конституційні норми та чинне законодавство України про інформацію ………………………………………………………………………..7 2. Види інформації та конституційно-правове регулювання 12 2.1. Основні галузі види та джерела інформації ……………………………...12 3. Правовий статус друкованих та аудіовізуальних засобів масової інформації ………………………………………………………………………..21 4. Взаємовідносин держави і друкованих ЗМІ в Україні ……………………..25 Висновок …………………………………………………………………………32 Список використаної літератури 35
 • Складання плану, використання засобів масової інформації

  Вступ 3 1. Поняття засоби масової інформації (ЗМІ) 4 2. План використання засобів масової інформації 6 Висновок 13 Список використаної літератури 14 Рекламний менеджмент
 • Рекламні засоби масової інформації, як інформаційне джерело здійснення інформаційно-аналітичної діяльності (на приклад територіальних засобів). (Методи використання ЗМІ для здійснення ІАД)

  ВСТУП 3 1.Використання засобів масової інформації в рекламних цілях 3 2. Стан інформаційного простору Чернігівської області 7 ВИСНОВОК 9 Список літератури 10
 • Роль засобів масової інформації в демократизації

  Зміст Вступ 3 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження зв'язку політики і засобів масової інформації 8 1.1. Засоби масової інформації та розвиток демократії: методологічні проблеми взаємодії 8 1.2. Інформація як філософська категорія і як соціально-політичне явище 22 1.3. Вплив інформаційної політики на реформування всіх сфер життя суспільства 26 2. Інформаційні аспекти управління суспільством 34 2.1.Політика держави в області інформатизації 34 2.2. Інформаційні технології і реформування суспільства 41 2.3.Теоретико-методологічні проблеми етики засобів масової інформації 47 3. Етика ЗМІ як фактор політичної культури в політичних процесах 54 3.1. Впровадження етичних стандартів в українських ЗМІ 54 3.2. Практична реалізація американськими та російськими друкованими ЗМІ стратегій впливу на соціально-політичний процес в Україні 61 3.3. Особливості функціонування ЗМІ в процесі становлення демократії в Україні 77 Висновки 88 Література 94-98 Метою роботи є розкриття змісту основних функцій засобів масової інформації у процесі демократизації суспільства. У відповідності до мети дослідження рекомендацій у роботі поставлено такі задачі: - проаналізувати теоретико-методологічні аспекти дослідження зв’язку ЗМІ та політики; - дослідити функції ЗМІ у суспільстві та визначити механізми їхнього впливу на розвиток політичної системи; - охарактеризувати особливості функціонування засобів масової інформації в умовах демократії; - розкрити зміст та визначити шляхи створення такої моделі взаємодії політичної та медіа-систем, яка забезпечує функціонування ЗМІ як каналу масової комунікації, що сприяє розвитку демократії; - проаналізувати тенденції розвитку засобів масової інформації в Україні та визначити специфіку моделі взаємодії українських ЗМІ з політичною системою; - запропонувати практичні рекомендації щодо створення в Україні системи засобів масової інформації, яка сприятиме демократизації та консолідації суспільства. Об’єктом дослідження є демократизація суспільства як одна з провідних тенденцій сучасного світового розвитку. Предметом дослідження є вплив засобів масової інформації на процеси демократичного розвитку суспільства. Методи дослідження. У роботі був застосований комплекс дослідницьких методів. Провідним був системний підхід, що забезпечив дослідження взаємодії засобів масової інформації і політичних інститутів як підсистем загальної соціальної системи. Цей підхід обумовив використання також методу структурно-функціонального аналізу для розкриття структури медіа-системи та виявлення таких функції ЗМІ, які забезпечують демократичний розвиток суспільства. При цьому, моделювання використовувалось для з’ясування закономірностей комунікативного процесу та механізмів взаємодії влади, громадської думки і ЗМІ. Діалектичний підхід дав змогу дослідити не тільки стан, але й суперечності, динаміку та тенденції процесу взаємодії ЗМІ та влади, визначити перспективи розвитку ЗМІ в контексті розвитку демократії. Порівняльний метод застосовувався при визначенні спільних рис та специфіки існуючих моделей взаємодії політичної та медіа-систем. Соціологічний та статистичний методи були потрібні для аналізу особливостей розвитку та функціонування ЗМІ в Україні


© 2013 - 2021 refsbank.info