Диплом: ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ (ID:49992)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ (Код работы:49992)

Информация о работе Раздел: Международное право
Вид работы: Диплом
Объем: 113 стр.
Цена: 240 грн.
Код работы (ID): 49992
Добавлена: 12.12.2010
Просмотров: 81
СодержаниеВ С Т У П
Р О З Д І Л 1
Поняття та принципи міжнародно-правової охорони
Світового океану
1.1. Поняття міжнародно-правової охорони Світового океану
1.2. Принципи міжнародно-правової охорони Світового
океану
Р О З Д І Л 2
Характеристика джерел міжнародно-правової охорони
Світового океану
2.1. Джерела міжнародно-правової охорони морського
середовища
2.2. Джерела міжнародно-правової охорони річок і озер
2.3. Джерела міжнародно-правової відповідальності за
забруднення Світового океану
Р О З Д І Л 3
Проблеми міжнародного співробітництва в області охорони
Світового океану
3.1. Особливості проблем міжнародно-правової охорони вод
Світового океану
3.2. Шляхи подолання проблем охорони Світового океану в
процесі міжнародного співробітництва
В И С Н О В К И
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ЛитератураКонвенція про запобігання забрудненню моря скидами
відходів та інших матеріалів від 29.12.1972 р. //
http://zakon.nau.ua...
Конвенція про захист Чорного моря від забруднення від
21.04.1992 р. // Офіційний вісник України. ...
Конвенція про охорону і використання транскордонних
водотоків і міжнародних озер від 17.03.1992 р. //
http://zakon.rada.gov.ua...
Международная Конвенция по Морскому Праву 1982 г. //
Серков В.А., Яновский Н.А. и др. Международная
конвенция по морскому праву 1982 г.: Пособие для
офицеров ВМФ. — М.: …
Міжнародна конвенція про цивільну відповідальність за
збиток від забруднення нафтою 1984 р.
Міжнародна конвенція щодо втручання у відкритому морі у
випадках аварій, які призводять до забруднення нафтою від
29.11.1969 р. // http://zakon.rada.gov.ua...
Протокол про воду і здоров’я до Конвенції про охорону і
використання транскордонних водотоків і міжнародних озер
від 17.06.199 р. // http://zakon.nau.ua...
Протокол про захист морського середовища Чорного моря
від забруднення з наземних джерел від 21.04.1992 р. // …
Протокол про захист морського середовища Чорного моря
від забруднення, викликаного похованням від 21.04.1992 р.
// …
Протокол про співробітництво у боротьбі з забрудненням
морського середовища Чорного моря нафтою та іншими
шкідливими речовинами у надзвичайних ситуаціях від
21.04.1992 р. // …
Анцелевич Г.А. Международно-правовой статус и режим
использования морских объектов обшего наследия
человечества. Перспективи развития в порядке де de lege
ferenda. — К...
Анцелевич Г.О. Екологія морських об’єктів спільної
спадщини людства під загрозою (міжнародно-правові
аспекти її захисту і проблеми) // Зовнішня торгівля: право і
економіка...
Анцелевич Г.О. Міжнародно-правова проблема екологічного
захисту вод відкритого моря // Зовнішня торгівля: право і
економіка...
Анцелевич Г.О. Розвиток правового статусу вод відкритого
моря в порядку de lеgе ferenda // Зовнішня торгівля: право
та економіка...
Баймуратов М.А. Международное публичное право. — Х...
Баймуратов М.О. Міжнародне право. — Суми:
Університетська книга; Одеса…
Висоцький А.Ф. Морський регіоналізм (міжнародно-правові
проблеми регіонального співробітництва держав). — К...
Воробйов В. Реалізація принципу «забруднювач платить» в
сфері охорони морського природного середовища в
Європейському Союзі // Проблеми державотворення і
захисту прав людини в Україні; Матеріали XII регіон. наук.-
практ. конф. — Л...
Гуцуляк В.И. Морское право. — М...
Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері
охорони довкілля / Кол. авт.: Андрусевич А., Андрусевич
Н., Козак З. — Львів...
Законодавство Європейського Союзу у сфері охорони
навколишнього середовища / Ю.С.Голік, А.В.Войтенко,
О.Е.Ілляш та ін. — Полтава...
Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право. —
М.: Изд-во Эксмо...
Кириленко В.П., Сидорченко В.Ф. Мореплавание и
предотвращение загрязнения Мирового океана
(международно-правовьте аспекты). — М...
Киселев В.А. Международные соглашения по
предотвращению загрязнения морской среды с судов. — ...
Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей
среды. — М...
Копылов М.Н. Введенние в международное экологическое
право. — М...
Короткий Т.Р. Международно-правовая охрана морской
среды от загрязнения судов. — Одесса...
Краткое изложение решений, консультативних заключений
и постановлений Международного Суда: 1948-1991. — Нью-
Йорк...
Крупка Ю. Відповідальність держави за транскордонну
ядерну шкоду // Право України...
Кукушкина А.В. Становление принципа зкологической
безопасности в современном международном праве//
Московский журнал международного права...
Лазарев М.И. Океан и будущее. — М...
Лесогоров М.М. Забруднення морського середовища і
морське право // Вісник Одеського інституту внутрішніх
справ...
Лозо В.И. Правовые основы экологической стратегии
Европейского Союза (Концепция, программное
обеспечение, систематизация и комментарий
действующего законодательства ЕС). — Х...
Лукашук И.И. Международное право: Особенная часть. —
М...
Мацокин Л. Классификация и районирование прибережных
акваторий Черного моря по уровням загрязнения //
Судоходство...
Международное право / Отв. ред. Ю.М.Колосов,
В.И.Кузнецов. — М.: МО, 1998. — 624 с.
Международное публичное право / Отв. ред. К.А.Бекяшев.
— М...
Мелешин М.Т. Экологические проблемы Мирового океана.
— М...
Мережко А.А. История международно-правовых учений. —
К...
Микієвич М.М., Андрусевич Н.І., Бурякова Т.О. Європейське
право навколишнього середовища. — Львів..
Минаева Ю. К вопросу об актуальности правового
регулирования гражданско-правовой ответственпости за
ущерб от загрязнения бункерной нефтью с судов //
Сибирский юридический вестник...
Міжнародне право / За ред. В.А.Ліпкана. — К.: КНТ...
Міжнародне право: Основні галузі / За ред. В.Г.Буткевича. —
К...
Мовчан А.П. Международное морское право. — М...
Морское право. Конвенция ООН по морскому праву. — Нью-
Йорк...
Научно-технический прогресс и актуальные вопросы
международного права / Н.Н.Ульянова, А.А. Шишко,
Е.Т.Рулько и др.; Отв. ред. Н.Н.Ульянова, А.А.Шишко. — К...
Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право
Європейського Союзу. — К...
Право Европейского Союза / Под ред. С.Ю.Кашкина. — М...
Правовая охрана окружающей природной среды в странах
Восточной Европы / Под ред. В.В.Петрова. — М.: Высшая
школа...
Современное международное морское право и практика
его применения Украиной. — К...
Соколова Н.А. Теоретические проблемы международного
права окружающей среды. — Иркутск...
Сперанская Л.В. Международно-правовая ответственность
государств за загрязнение Мирового океана. — М...
Степанов О.М. Глобальний контроль за безпекою суден і
захист навколишнього середовища. Підтримка з боку ІМО //
Зовнішня торгівля: право і економіка...
Сурилова Е.А. Сравнительное экологическое право. —
Одесса...
Тимошенко А.С. Формирование и развитие международного
права окружающей среды. — М….
Тимченко Л.Д. Международное право. — Х...
Топорнин Б.Н. Европейское право: Учебник. — М., 1999.
Холопцев А. Сероводородная катастрофа Черного моря:
миф или возможное будущее // Судоходство...
Чернышев В.Ф. Правовое регулирование деятельности
порта. — О...
Чернявський А. Форми матеріальної міжнародно-правової
відповідальності за забруднення поверхневих вод //
Підприємництво, господарство і право...
Чернявський А.Л. Особливості міжнародно-правової
відповідальності за значне забруднення поверхневих вод //
Південноукраїнський правничий часопис...
Чернявський А.Л. Покладення на державу обов’язку
припинити діяльність, що призводить до забруднення вод
відкритого моря, як форма міжнародно-правової
відповідальності // Підприємництво, господарство і право...
Чичварин В.А. Охрана окружающей природной среды и
международные отношения. — М...
Шемшученко Ю.С. Міжнародні аспекти охорони природи. —
К...
Шемшученко Ю.С. Правовые основы охраны окружающей
среды в сельском хозяйстве. — К...
Шемякин А.Н. Современное международное морское право
и перспективы его развития. — О...
Шишко А.А. Предупреждение трансграничного загрязнения
(международно-правовые проблемы). — К...
Щипцов А.А., Анцелевич Г.А., Ищенко А.В. и др.
Антарктика: история, современность, перспективи. — К...
Экология и международное право /Авт.-сост. Анатов А.Г. —
М...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы В связи с технической ошибкой на сайте Вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переслать полученное письмо- заказ мне, владельцу работы Александру, на адрес [email protected] или [email protected] Детали: 0983019422 Спасибо за сотрудничество!!! Если Вы не получили письмо на свой адрес - просто позвоните мне... 0983019422
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ

  В С Т У П Р О З Д І Л 1 Поняття та принципи міжнародно-правової охорони Світового океану 1.1. Поняття міжнародно-правової охорони Світового океану 1.2. Принципи міжнародно-правової охорони Світового океану Р О З Д І Л 2 Характеристика джерел міжнародно-правової охорони Світового океану 2.1. Джерела міжнародно-правової охорони морського середовища 2.2. Джерела міжнародно-правової охорони річок і озер 2.3. Джерела міжнародно-правової відповідальності за забруднення Світового океану Р О З Д І Л 3 Проблеми міжнародного співробітництва в області охорони Світового океану 3.1. Особливості проблем міжнародно-правової охорони вод Світового океану 3.2. Шляхи подолання проблем охорони Світового океану в процесі міжнародного співробітництва В И С Н О В К И СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • Води Світового океану

  Вступ Розділ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВОД СВІТОВОГО ОКЕАНУ 1.1. Фізико-хімічні властивості вод Світового океану 1.2. Рух води в Світовому океані Розділ ІІ РЕСУРСИ ВОД СВІТОВОГО ОКЕАНУ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 2.1. Ресурси Світового океану 2.2. Використання ресурсів Світового океану в народному господарстві 2.3. Екологічні проблеми, пов’язані з використанням вод та їх охорона Висновки Список використаної літератури
 • Сучасні напрямки розвитку міжнародно-правової охорони атмосфери землі і космічного простору

  Вступ........................................................................................................................3 Розділ 1. Напрямки міжнародно-правового співробітництва держав у сфері охорони атмосферного повітря ..................................5 Розділ 2. Особливості договірної практики держав з охорони озонового шару .....................................................................................14 Розділ 3. Міжнародно-правова охорона космічного простору.........................23 Висновки.................................................................................................................27 Список використаної літератури..........................................................................30
 • Забруднення світового океану

  Вступ 3 1. Проблема забруднення світового океану 4 2. Промислові і хімічні забруднення Cвітового океану 8 3. Міжнародні механізми рішення екологічних проблем 12 Висновок 15 Список використаної літератури 16Вступ 3 1. Проблема забруднення світового океану 4 2. Промислові і хімічні забруднення Cвітового океану 8 3. Міжнародні механізми рішення екологічних проблем 12 Висновок 15 Список використаної літератури 16
 • Обставини, що звільняють від міжнародно-правової відповідальності

  Вступ ....................................................................... 3 1. Поняття міжнародно-правової відповідальності і класифікація міжнародних правопорушень .... 5 2. Підстави і суб'єкти міжнародно-правової відповідальності ............................................... 11 3. Обставини, що звільняють від міжнародно- правової відповідальності ................................ 15 Висновки ................................................................ 21 Література ........................................................... 23


© 2013 - 2022 refsbank.info