Диплом: ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (ID:49991)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (Код работы:49991)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Диплом
Объем: 100 стр.
Цена: 240 грн.
Код работы (ID): 49991
Добавлена: 12.12.2010
Просмотров: 87
СодержаниеВступ
Розділ 1
Загальні засади правового регулювання у сфері лісового
господарства
1.1. Особливості нормативно-правового регулювання
використання лісових ресурсів
1.2. Новели правового регулювання лісових відносин в
Україні 9
1.3. Державне регулювання та управління у сфері лісових
відносин
Розділ 2
Особливості правового статусу Державного комітету
лісового господарства України
2.1. Склад і структура Державного комітету лісового
господарства України
2.2. Основні функції та завдання Державного комітету
лісового господарства України
2.3. Основні види діяльності Державного комітету лісового
господарства України
Розділ 3
Шляхи вдосконалення правового регулювання діяльності у
сфері лісового господарства
3.1. Проблеми реформування та розвитку лісового
господарства України
3.2. Перспективи вирішення проблем правового
регулювання діяльності у сфері лісового господарства
Висновки
Список використаних джерел
ЛитератураАкулов-Муратов В. Держлісінспекція: аналіз і оцінка
діяльності та необхідності існування як впливового важеля
державного контролю й управління лісокористуванням в
Україні // Вісник Національної академії державного
управління...
Акулов-Муратов В.В. Еколого-правові питання та проблеми
недосконалості діючого лісового і екологічного
законодавства як фактор зниження ефективності
державного управління // Екологічний менеджмент як
складова частина сталого розвитку: Зб. наук. пр.
Донецького держ. ун-ту упр. ..
Андрейцев В.І. Екологічне право: Особлива частина. — К.:
Істина...
Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право
України: Навчальний посібник. — К.: Атіка, ...
Бейкун А.Л. Державне регулювання діяльності обласного
агропромислового комплексу (організаційно-правові
питання): Автореферат на здобуття наукового ступеня
канд. юрид. наук: 12.00.06 / НАН України, Інститут держави
і права ім. В.М.Корецького. — К...
Бобко А. Удосконалення лісового господарства // Економіка
України. ..
Бобров В.Р. Вольные охотники и землекопы // Лесная
промышленность...
Большая Советская Энциклопедия. — Т. 14. — М.: БСЕ...
Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей
среды): Уч. для высших юрид. уч. заведений. — М.:
Юристь...
Вовк Ю.А. Советское природоресурсовое право и правовая
охрана окружающей среды. Общая часть. — X.: Высшая
школа, Изд-во при Харьковском университете...
Голубець М.А. Екосистемологія. — Львів: Поллі...
Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник.
— К.: Либідь...
Державне управління: теорія і практика / За ред. д.ю.н.,
проф. Авер'янова В.Б. — К.: Юрінком Інтер, ...
Екологічне право України: Підручник для студентів юрид.
вищ. навч. закладів / В.К.Попов, А.П.Гетьман, С.В.Размєтаєв
та ін. / За ред. В.К.Попова та А.П.Гетьмана. — Харків: ...
Еколого-правове управління в галузі лісового господарства
України. — Чернівці: Книги-ХХІ, ...
Жмотов А.И. Государственное управление охраной
природы в СССР / Под ред. В.М.Манохина. — Саратов: Изд-
во Саратовского университета...
Залыгин С. Экология и общество // Правда. ...
Исторические аспекты лесной политики. — М.:
Министерство лесной промышленности СССР...
Ключевский О.В. Курс русской истории. — Т. 1 // Лесная
промышленность...
Кобецька Н.Р. Екологічне право України. — К.: Юрінком
Інтер...
Коваль А.В. Адміністративне право: Курс лекцій для студ.
юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, ...
Колбасов С. Экология: политика и право. — М.: Наука...
Лавров В.В. Конфлікт соціальних, економічних та
екологічних цінностей як базова перепона на шляху до
сталого розвитку системи "суспільство-природа" в умовах
конкурентного середовища // Науковий вісник: Екологізація
економіки як інструмент сталого розвитку в умовах
конкурентного середовища. — Львів: НЛТУУ...
Лавров В.В., Солодкий В.Д. Напрямки та завдання щодо
запровадження принципів сталого розвитку в Північній
Буковині // Науковий вісник: Екологізація економіки та освіти
як фактор сталого розвитку суспільства. — Львів: НЛТУУ...
Лавров В.В., Солодкий В.Д. Приклад системного підходу до
формування програми інтегрованого управління
водозбірними басейнами Чернівецької області з
використанням екологічної ролі лісів // Лісівництво і
агролісомеліорація. — Харків...
Лазаренко Я. Розвиток лісового законодавства України //
Право України...
Лісовий кодекс України // Зб. законодав. актів та нормат.
док. України в галузі охорони, захисту, використання та
відтворення лісів. — Чернівці: Зелена Буковина...
Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. посібник. —
Луцьк: Ред.-вид. відділ "Вежа" Волинського державного
університету ім. Лесі Українки...
Мельник П.В. Поняття державного управління в галузі
охорони лісів // Наше право...
Морозов Г.В. Учение о лесе. — М...
Морозов Г.Ф. Избранные труды. — Т. 2. — М...
Науково-практичний коментар Лісового кодексу України //
Бюлетень законодавства і юридичної практики України. ...
Немировский Е.И. Правовая охрана лесов. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М.: …
Остерберг Б. Инструменты лесного законодательства //
Матеріали семінару «Формування та розвиток лісової
політики України на сучасному етапі». Українсько-шведський
проект «Стратегічний план розвитку лісового сектору
України». — К...
Петров В.В. Экологическое право России. Учебник для
вузов. — М.: Изд-во БЕК...
Петров В.В. Экология и право. — М…
Попков М., Сторожук В., Полякова Л., Кирилюк С., Савущик
Н. О ключевых понятиях лесного законодательства
Украины. — WoodBusiness...
Природоресурсовое право и правовая охрана окружающей
среды: Учебник / Под ред. В.В.Петрова. — М.: Юридическая
литература...
Про охорону навколишнього природного середовища: Закон
України від 25 червня 1991 року // Закони України. — К.:
Інститут законодавства Верховної Ради України...
Решения партии и правительства по хозяйственным
вопросам. ...
Романовский Н. Курс русского лесного законодательства. —
СПб, ...
Рябець К.А. Екологічне право України. — К.: Центр учбової
літератури, ...
Рябець Т.А. Деякі питання адміністративно-правового
регулювання діяльності органів державної влади у галузі
лісового господарства // Актуальні проблеми юридичної
науки: Зб. тез міжнар. наук. конференції «Шості осінні
юридичні читання». — Хмельницький, ...
Рябець Т.А. Деякі питання здійснення державного
контролю у галузі лісового господарства // Новітині
тенденції розвитку демократичного врядування: світовий та
український досвід: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар.
участю. — К.: ...
Синицын С.Г. Безотходное лесопользование в мире
экономических стрессов // Лесная промышленность...
Ткаченко М.Е. Задачи лесного хозяйства // Лесной
специалист. — 1930. — №7-8. — С. 10-13.
Україна в європейському процесі захисту лісів // Лісовий і
мисливський журнал. ...
Фурдичко О.І., Лавров В.В., Гладун Г.Б., Возняк Р.Р.
Стратегія удосконалення лісового комплексу України у
контексті просторового розвитку агросфери //
Агроекологічний журнал...
Шершун С. Поняття лісу та інших основних категорій
лісового законодавства // Право України...
Яковлев В.Н. Экологическое право / Отв. ред. П.С.Никитюк.
— Кишинев: Штиинца...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы В связи с технической ошибкой на сайте Вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переслать полученное письмо- заказ мне, владельцу работы Александру, на адрес [email protected] или [email protected] Детали: 0983019422 Спасибо за сотрудничество!!! Если Вы не получили письмо на свой адрес - просто позвоните мне... 0983019422
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

  Вступ Розділ 1 Загальні засади правового регулювання у сфері лісового господарства 1.1. Особливості нормативно-правового регулювання використання лісових ресурсів 1.2. Новели правового регулювання лісових відносин в Україні 9 1.3. Державне регулювання та управління у сфері лісових відносин Розділ 2 Особливості правового статусу Державного комітету лісового господарства України 2.1. Склад і структура Державного комітету лісового господарства України 2.2. Основні функції та завдання Державного комітету лісового господарства України 2.3. Основні види діяльності Державного комітету лісового господарства України Розділ 3 Шляхи вдосконалення правового регулювання діяльності у сфері лісового господарства 3.1. Проблеми реформування та розвитку лісового господарства України 3.2. Перспективи вирішення проблем правового регулювання діяльності у сфері лісового господарства Висновки Список використаних джерел
 • Правовий статус Антимонопольного комітету України

  ПЛАН 1. Поняття Антимонопольного комітету України, особливості його статусу 2. Основні функції Антимонопольного комітету України 3. Система органів Антимонопольного комітету України Використана література
 • Правовий статус Антимонопольного комітету

  Вступ 3 1. Правові засади регулювання діяльності антимонопольного комітету України 4 2. Загальна характеристика завдань та структури антимонопольного комітету 6 3. Діяльність антимонопольного комітету України по контролю за дотриманням вимог антимонопольного законодавства 12 Висновок 17 Використана література 18
 • Правовий статус вищих органів державної влади і управління (Президент України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України)

  ПЛАН 1. Правовий статус Президента України……………………………………...c. 3 2. Правовий статус Верховної Ради України…………………………………c. 9 3. Правовий статус Кабінету Міністрів України……………………………c. 15 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 21
 • концентрація лісогосподарського виробництва на підприємствах державного комітету лісового господарства україни© 2013 - 2021 refsbank.info