Диплом: СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЦІННІСТЬ ДЕРЖАВИ (ID:49988)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЦІННІСТЬ ДЕРЖАВИ (Код работы:49988)

Информация о работе Раздел: Теория государства и права
Вид работы: Диплом
Объем: 92 стр.
Цена: 240 грн.
Код работы (ID): 49988
Добавлена: 09.12.2010
Просмотров: 50
СодержаниеВ С Т У П
Р О З Д І Л 1
Загальна характеристика поняття соціальної держави
1.1. Виникнення та розвиток концепції соціальної держави
1.2. Поняття соціальної держави
1.3. Принципи соціальної держави
Р О З Д І Л 2
Соціальна сутність і цінність держави
2.1. Цінність держави
2.2. Ознаки соціальної держави
2.3. Функції та завдання соціальної держави
Р О З Д І Л 3
Соціальне призначення держави як політична реальність
3.1. Моделі соціальної держави
3.2. Соціальне призначення держави в Західній Європі
3.3. Проблеми розвитку України як соціальної держави
В И С Н О В К И
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
ЛитератураАктуальні проблеми теорії держави та права. Частина 1.
Актуальні проблеми теорії держави. — К...
Аристотель. Политика // Сочинения: В 4 т. — М...
Афанасьев B.C., Афанасьева Л.В. Некоторые проблемы
теории социального государства // Социальное
государство: мировой опыт и реалии России. — М...
Бабкін В.Д. Конституційні засади соціальної держави України
// Правова держава…
Бабкін В.Д. Соціальна держава та захист прав людини //
Правова держава...
Безлепкина Л.Ф. Социальное государство — это социальное
развитие для всех // Социальное обеспечение...
Берданова О. Проблеми розвитку України як соціальної
держави // Вісник Національної академії державного
управління при Президентові України...
Бондар І., Соколенко Н. Концептуальні положення
соціальної політики: механізми реалізації// Праця і зарплата...
Вайшвила Альфонсас. Социальное правовое государство:
приобретаемая и теряемая реальность / Конституционно-
правовые проблемы формирования социального правового
государства. Материалы международной научно-
практической конференции. — Минск...
Габиш Г. Социальные гарантии в условиях рыночной
экономики // Общество и экономика...
Гетьман Г.Л., Килимник Ю.В. Чи стане Україна соціальною
державою? Бесіди про Конституцію. — К...
Гордієнко Д. Соціальна держава в Західній Європі (від теорії
до суспільної реальності) // Людина і політика...
Государственное право Германии: В 2 т. — М...
Гошовська В. Соціальна держава: типи, сутність, зміст //
Вісник Національної академії державного управління...
Гриценко Н.Н. Социальное государство (социально-
экономический аспект) // Общество и экономика...
Гуменюк І. Концепція соціальної держави: теоретико-
методологічні засади формування змісту // Право України...
Диманис М.Д. Социально-демократическая концепция
государства // Политические исследования...
Жмир В. Соціальна держава, соціальна політика, соціальна
робота (спроба концептуального аналізу) // Соціальна
політика і соціальна робота...
Загальна теорія держави і права / Р.А.Калюжний,
С.М.Тимченко, Н.М.Пархоменко, С.М.Легуша. — К.: Вид-во
ПАЛИВОДА А.В...
Загальна теорія держави і права: Підручник / За ред.
М.В.Цвіка, В.Д.Ткаченка, О.В.Петришина. — X.:Право...
Калашников С.В. Функциональная теория социального
государства. — М.: Экономика...
Коваль О.А. Поняття і ознаки соціальної держави як
суспільно-політичного ідеалу сучасності // Законодавство
України. науково-практичні коментарі...
Кондратьєв В. Соціальна держава в теоретико-правових і
філософських дослідженнях // Право України...
Конституція України. — Х.: Право...
Копєйчиков М. Соціальна держава як політична реальність
// Вісник Академії правових наук України...
Корнієнко В. Реалізація ідеалу соціально-правової держави в
українському суспільстві // Право України...
Королев Б.Н. О дефинициях социального государства //
Вестник Монсковского университета. Серия 12.
Политические науки...
Котюк В.О. Загальна теорія держави і права. — К.: Атіка...
Лeдяx И.А. Социальное государство и права человека /
Социальное государство и защита прав человека. — М...
Лобода Ю.П. Ідеологічні аспекти теорії соціальної сутності
держави // Держава і право. Випуск 2. — К...
Лобода Ю.П. Цінність держави як елемент її сутності //
Актуальні проблеми політики. Випуск 10. — Одеса...
Лобода Ю.П., Левченков О.І., Снегірьов В.В. До проблеми
визначення суті сучасної Української держави // Вісник
Луганського інституту внутрішніх справ...
Людський розвиток регіонів України: методика оцінки та
сучасний стан / Авт. кол. — К.: Рада з вивчення
продуктивних сил України...
Мартышин О.В. О «либертарно-юридической» теории права
и государства // Государство и право...
Махновський І. Демократична соціальна, правова держава і
громадянське суспільство: єдність та обумовленість // Право
України...
Милецкий В.П. Социальное государство: эволюция идей,
сущность и перспективы становления в современной
России // Политические процессы в России в
сравнительном измерении. — СПб...
Мюллер-Армак А. Принципы социального рыночного
хозяйства // Социальное рыночное хозяйство. Теория и
этика экономического порядка в России и Германии. —
СПб...
Новікова О. Концепція соціальної політики України:
проблеми і шляхи розв'язання // Соціальна політика і
соціальна робота...
Оборотов Ю.М., Крестовська Н.М., Крижанівський А.Ф.,
Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права. — Х.: Одіссей...
Общая теория государства и права. Курс лекций. Вып. 2.
Теория государства / Под. ред. В.И. Гоймана. — М...
Основы конституционного строя Украины. — К...
Панкевич О. До питання про основні завдання соціальної
держави (загальнотеоретичний аспект) // Вісник Академії
правових наук України...
Панкевич О.З. Соціальна держава: проблеми загальної
теорії: Монографія. — Л.: Львівський юридичній інститут
МВС...
Панкевич О.Проблеми соціальної держави: дискусія триває
// Право України...
Перглер Т. Німецька модель соціальної держави // Нова
політика...
Подгорний С. Проблеми соціальних держав // Нова
політика...
Рабінович П. Громадянське суспільство і правова держава
(загальнотеоретичні міркування) // Українське право...
Рабінович П., Лобода Ю. Соціальна сутність держави:
теоретико-методологічні засади дослідження // Право
України...
Рабінович П.М. Соціальна держава // Мала енциклопедія
етнодержавознавства / НАНУ, ІДП ім. В.М.Корецького. —
К...
Рабінович П.М., Лобода Ю.П. Соціальна сутність держави як
складник предмета теоретико-історичної юриспруденції //
Вісник Академії правових наук України...
Розанваллон П.С. Новый социальный вопрос. — М.: Изд-во
«Ad Marginet»...
Роик В. Социальное государство и гражданское общество //
Человек и труд...
Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине. —
Харьков...
Сіленко А. Деякі тенденції розвитку соціальної держави //
Право України...
Сіленко А.О. Соціальна держава. Теорія перемін.
Монографія. — Одеса: Українська державна академія зв'язку
ім. Попова...
Скакун О.Ф. Теорія державні права. — X.: Консум...
Скрипнюк O.B. Соціальна, правова держава в Україні:
проблеми теорії і практики. До 10-річчя незалежності
України. Монографія. — К.: Інститут держави і права ім. В.М.
Корецького НАН України...
Скрипнюк О. Ідея соціальної справедливості в контексті
теорії соціальної, правової держави // Вісник Академії
правових наук України...
Скрипнюк О.В. Методологічні проблеми взаємодії соціальної
та правової держави // Адвокат...
Сокуренко О. Гуманістичний зміст концепції соціальної
держави // Право України...
Строган А.Ю. Сутність, природа, цінність та призначення
соціальної правової держави // Економіка та держава...
Tанци В. Роль государства в экономике и эволюция
концепций // Мировая экономика и международные
отношения…
Тодыка Ю.Н. Основы конституционного строя Украины. —
X...
Торлопов В.А. Основные модели социального государства
// Человек и труд...
Четвернни В.А. Понятия права и государства. — М...
Шаповал В. Конституційна категорія соціальної держави //
Право України...
Эволюция теории и практики «государства
благосостояния» в 80-е годы: Сб. обзоров. — М.: ИНИОН АН
СССР...
Юрженко Л., Шепіло Ю. Конструювання моделі соціальної
держави // Політичний менеджмент...
Юсов А.В. Держава як головний інститут політичної системи
сучасного суспільства // Часопис Київського університету
права...
Яковюк І. Виникнення та розвиток концепції соціальної
держави // Вісник Академії правових наук України...
Яковюк І. Соціальна держава: до визначення змісту поняття
// Вісник Академії правових наук України...
Яковюк І.В. Про обсяг поняття «соціальна держава» (на
основі порівняльного аналізу моделей ФРН і України) //
Право України...
Якубенко В. Принципи соціальної держави // Право
України...
Якушик В.М. Проблеми типології правової держави //
Філософська соціологічна думка...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы В связи с технической ошибкой на сайте Вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переслать полученное письмо- заказ мне, владельцу работы Александру, на адрес [email protected] или [email protected] Детали: 0983019422 Спасибо за сотрудничество!!! Если Вы не получили письмо на свой адрес - просто позвоните мне... 0983019422
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЦІННІСТЬ ДЕРЖАВИ

  В С Т У П Р О З Д І Л 1 Загальна характеристика поняття соціальної держави 1.1. Виникнення та розвиток концепції соціальної держави 1.2. Поняття соціальної держави 1.3. Принципи соціальної держави Р О З Д І Л 2 Соціальна сутність і цінність держави 2.1. Цінність держави 2.2. Ознаки соціальної держави 2.3. Функції та завдання соціальної держави Р О З Д І Л 3 Соціальне призначення держави як політична реальність 3.1. Моделі соціальної держави 3.2. Соціальне призначення держави в Західній Європі 3.3. Проблеми розвитку України як соціальної держави В И С Н О В К И СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
 • СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЦІННІСТЬ ДЕРЖАВИ

  В С Т У П Р О З Д І Л 1 Загальна характеристика поняття соціальної держави 1.1. Виникнення та розвиток концепції соціальної держави 1.2. Поняття соціальної держави 1.3. Принципи соціальної держави Р О З Д І Л 2 Соціальна сутність і цінність держави 2.1. Цінність держави 2.2. Ознаки соціальної держави 2.3. Функції та завдання соціальної держави Р О З Д І Л 3 Соціальне призначення держави як політична реальність 3.1. Моделі соціальної держави 3.2. Соціальне призначення держави в Західній Європі 3.3. Проблеми розвитку України як соціальної держави В И С Н О В К И СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
 • Форми держави та її культурна цінність

  ВСТУП 2 1. Поняття держави. Основні ознаки держави 4 2. Форми держави та її культурна цінність. 10 2.1. Поняття форми держави, її культурна цінність. 10 2.2. Форми держави. 13 2.2.1. Форма правління. 13 2.2.2. Форма державного устрою 20 2.2.3. Форми державного режиму 24 2.3. Причини зміни форм державного режиму. 27 3. Україна як форма держави 28 ВИСНОВКИ 29 Список використаної літератури 31
 • Виникнення і розвиток ідеї правової держави її культурна цінність

  Вступ 3 1. Ідея правової держави як загальнолюдська цінність 5 2. Поняття правової держави її правова сутність 12 2.1 Ознаки правової держави 12 2.2. Функції правової держави 18 2.3. Формування теоретичних основ правової держави 21 3. Погляди сучасних дослідників держави і права на проблему правової держави 26 3.1. Погляди вчених на правову культуру, як на основний засіб формування правової держави 26 3.2. Погляди вчених на діалектичну єдність суперечностей правової і соціальної держави 30 Висновки 43 Список використаної літератури: 46
 • Соціальне призначення і моральний сенс юридичної професії. Загальні вимоги до діяльності працівників прокуратури

  ПЛАН 1. Соціальне призначення і моральний сенс юридичної професії………..…с. 3 2. Загальні вимоги до діяльності працівників прокуратури………………..с. 12 ЛІТЕРАТУРА………………………………….................................................с. 15


© 2013 - 2022 refsbank.info