Диплом: ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗГЛЯДУ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ (ID:49986)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗГЛЯДУ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ (Код работы:49986)

Информация о работе Раздел: Хозяйственное право
Вид работы: Диплом
Объем: 124 стр.
Цена: 240 грн.
Код работы (ID): 49986
Добавлена: 09.12.2010
Просмотров: 55
СодержаниеВСТУП
РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ВЛАСНОСТІ
1.1. Історичний аспект виникнення та еволюції права
власності
1.2. Поняття власності та права власності
1.3. Зміст права власності
РОЗДІЛ 2
ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ГОСПОДАРСЬКИМИ СУДАМИ
СПОРІВ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ
2.1. Порушення провадження спорів про право власності у
господарському суді
2.2. Особливості розгляду господарськими судами
віндикаційних і негаторних позовів
2.3. Особливості розгляду господарськими судами інших
видів позовів
РОЗДІЛ 3
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗГЛЯДУ ГОСПОДАРСЬКИХ
СПОРІВ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ
3.1. Зарубіжний досвід розгляду спорів про право власності
3.2 Удосконалення вітчизняного законодавства щодо
розгляду господарських спорів про право власності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
ЛитератураГосподарський кодекс України // Відомості Верховної Ради...
Господарський процесуальний кодекс України (зі змінами та
доповненнями) // Відомості Верховної Ради України...
Гражданский кодекс Латвийской республики / Пер.
И.Алфеевой. — СПб.: Юридический центр Пресс...
Гражданское уложение Германии: Ввод. Закон к гражд.
уложению / Пер. с нем. — М...
Житловий кодекс Української РСР (зі змінами і
доповненнями) // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/...
Законодавство України про нотаріат / Бюлетень
законодавства і юридичної практики України...
Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради
України...
Конституция СССР 1936 г. // Хрестоматія з історії держави і
права України. — К...
Конституція України. — К.: Парламентське видавництво...
Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки
// Хрестоматія з історії держави і права України
(А.С.Чайковський та ін.). — К.: Юрінком Інтер...
Конституція УРСР 1937 р. // Історія держави і права України.
Частина 2: У 2-х книгах / А.Й. Рогожин, М.М. Страхов, В.Д.
Гончаренко та ін.; За ред. А. Й. Рогожина. — К.: Ін Юре...
Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради
України...
Правові позиції ВСУ щодо розгляду судами окремих категорій
цивільних справ / За ред. П.І.Шевчука. — К.: Ін Юре...
Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій
судових справ (Житлове право): Лист Верховного Суду
України від 26.05.2001 р. // Юридичний вісник України...
Про виконавче провадження: Закон України // Відомості
Верховної Ради...
Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини: Закон України від
23.02.2006 р. // Відомості Верховної Ради України…
Про власність: Закон України від 7.02.1991 р. // Відомості
Верховної Ради УРСР...
Про внесення змін і доповнень і про визнання таким, що
втратило чинність, деяких роз'яснень президії Вищого
арбітражного суду України: Роз'яснення Вищого
господарського суду № 04-5/609 від 31.05.2002 р. //
http://zakon.nau.ua...
Про внесення змін та визнання такими, що втратили
чинність, деяких законодавчих актів України у зв'язку з
прийняттям Цивільного кодексу України: Закон України від
27.04.2007 р. // Відомості Верховної Ради України...
Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991
р. // Відомості Верховної Ради України...
Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з
судовим захистом права державної власності: Роз'яснення
Президії Вищого арбітражного суду України від 2 квітня 1994
р. // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого
арбітражного суду України...
Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з
судовим захистом права державної власності: Роз'яснення
Президії Вищого арбітражного суду України від 2 квітня 1994
р. // Інформаційний вісник Вищого арбітражного суду
України...
Про деякі приписи законодавства, яке регулює питання,
пов’язані із здійсненням права власності та його захистом:
Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від
31.01.2001 р. №01-8/97 // Вісник господарського
судочинства...
Про оренду державного та комунального майна: Закон
України від 10.04.1992 р. // Відомості Верховної Ради
України...
Про приватизацію державного майна: Закон України від
4.03.1992 р. // Відомості Верховної Ради України...
Про судову практику у справах за позовами про захист права
приватної власності: Постанова Пленуму Верховного Суду
України від 22.12.1995 р. №20 // Приватна власність в
Україні: Збірник законодавства / Бюлетень законодавства і
юридичної практики України...
Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р.
// Відомості Верховної Ради...
Французский гражданский кодекс / Под ред. Д.Г.Лавровой /
Пер. А.А.Жуковой, Г.А.Пашковской. — СПб.: Юридический
центр Пресс...
Цивільний кодекс України. — К.: Видавнича компанія
"Воля"...
Цивільний кодекс УРСР від 18 липня 1963 р. // Відомості
Верховної Ради УРСР...
Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості
Верховної Ради України...
Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс
України: Науково-практичний коментар. — К.: Юстиніан...
Бенедисюк І. Право власності // Бухгалтерія...
Бєлкін М.Л., Бєлкіна Ю.Л. Проблеми застосування рішень
Європейського суду з прав людини як джерела права в
законодавстві України та в судовій практиці // Вісник
господарського судочинства...
Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского
права. — М...
Будзилович І., Юрченко А. Оренда землі в Україні // Право
України...
Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на
захист прав та інтересів громадян: Коментарі, позовні заяви,
заяви, скарги. — К.: Юрінком Інтер...
Васильєв С.В. Довідник з підготовки до судового розгляду
окремих категорій цивільних справ. — Х.: Еспада...
Васильченко В.В., Михайленко О.О. Коментар та постатейні
матеріали до законодавства України про власність та інші
речові права. — Х.: Одіссей...
Венедиктов А.В. Гражданско-правовая охрана
социалистической собственности. — М...
Вирішення господарських спорів. Застосування норм
матеріального права в роз’ясненнях і листах Вищого
господарського суду України. — К.: Юстініан...
Голобуцький В.О. Запорізька Січ в останні роки свого
існування. 1734-1775. — К...
Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о
правах человека и Европейская социальная хартия: право и
практика. — М.: Изд-во МНИМП...
Господарське процесуальне право України / За ред.
О.І.Харитонової. — К.: Істина...
Гражданский кодекс Украины. Научно-практический
комментарий. — Харьков...
Гражданское и торговое право зарубежных государств /
Отв. ред. Е.А.Васильев, А.С.Комаров. — В 2-х т. — Т. 1. —
М.: Междунар. отношения...
Гражданское право Украины. — Ч. 1 / Под ред.
А.А.Пушкина, В.М.Самойленко. — Харьков...
Гражданское право. — Т. І / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П.
Сергеева. — СПб...
Гуржій О.І. Заїмка землі й вільні військові села та містечка в
загальному розвитку аграрних відносин на Лівобережній
Україні (друга половина XVII — перша половина XVIII ст. ) /
Історія та історіографія України: Зб. наук, праць. — К...
Деледивка С.Г. Захист прав добросовісного набувача.
Проблеми, судова практика // Юриспруденція: теорія і
практика...
Дзера О.І. Цивільно-правові засоби захисту права власності в
Україні. — К.: Юрінком Інтер...
Дождев Д.В. Римское частное право. — М.: Норма...
Доліненко Л.О., Доліненко В.О., Сарновська С.О. Цивільне
право України. — К.: Кондор...
Єфімов О., Гулик А. Захист права власності // Бухгалтерія...
Жилінкова І. Превентивний спосіб захисту права власності //
Вісник академії правових наук України...
Заіка Ю.О. Українське цивільне право. — К.: Правова
єдність...
Заіка Ю.О., Співак В.М. Право власності. Спадкове право. —
К.: Наукова думка...
Іванов В.М. Історія держави і права України. — К.: МАУП...
Ківалова Т. Відшкодування шкоди у системі способів захисту
прав власника // Вісник прокуратури...
Мазур О.С. Цивільне право України. — К.: Центр навчальної
літератури...
Майоров В. Виндикационный и негаторный иски //
Юридическая практика…
Маттеи У., Суханов Е. Основные положения права
собственности. — М...
Мироненко О. Спроби обґрунтування засад захисту
радянських конституцій 20-30-х років в офіційних колах
СРСР та УРСР // Вісник Конституційного Суду України...
Науково-практичний коментар Господарського
процесуального кодексу України / За ред. О.І.Харитонової.
— К.: Істина...
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: /
За ред. В.М.Косака. — К.: Істина...
Панченко М.І. Цивільне право України. — К.: Знання...
Пидопригора А.А. Основы римского гражданского права. —
К.: Вентури...
Покровский И. А. История римского права. — М.: Статут...
Право власності в Україні / За ред. О.В.Дзери,
Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер...
Правові основи майнових земельних відносин / За ред.
В.М.Єрмоленка. — К: Магістр-XXI сторіччя...
Практика розгляду господарських спорів судами України.
Довідник на 2006 рік: збірник. — К.: Юридична практика...
Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський
процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. — X.:
Консум...
Проблемы гражданского и предпринимательского права
Германии / Пер. с нем. — М.: БЕК...
Спасибо-Фатєєва І. Форми права власності // Вісник академії
правових наук України...
Старженецкий В.В. Россия и Совет Европы: право
собственности. — М...
Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. — М...
Токарєва В.І. Цивільне право України: Практикум. — К.:
Центр учбової літератури...
Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита
права собственности в СССР. — Л...
Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право:
Частное право. Цивилистика. Физические лица.
Юридические лица. Вещное право. Обязательства. Виды
договоров. Авторское право. Представительство: Учебное
пособие. — К...
Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. — К.:
Істина...
Харченко Г.Г. Право власності: проблеми теорії і практики //
Південноукраїнський правничий часопис...
Харченко Г.Г. Проблемні питання форм власності в Україні
// Часопис Київського університету права...
Цивільне право України / Є.О.Харитонов, Н.О.Саніахметова.
— К.: Істина...
Цивільне право України: У 2-х кн. / За ред. О.В.Дзери,
Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер...
Цивільний кодекс України: Коментар. — Одеса: Юридична
література...
Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар /
За ред. Є.О.Харитонова, О.І.Харитонової, Н.Ю.Голубєвої. —
К.: Правова єдність...
Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П. та ін.
Господарське процесуальне право. — Суми: Університетська
книга...
Шелухін Н.М., Зубатенко О.М. Господарське процесуальне
право. — К.: Центр навчальної літератури...
Шупінська О.В. Забезпечення реалізації та захисту права
власності у контексті положень Європейської конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод // Зовнішня
торгівля: право та економіка...
Яковлєв А.А. Втручання у повноваження власника в
юриспруденції Європейського Суду з прав людини //
Електронне наукове фахове видання Науковий журнал
Форум Права...
Яковлєв А.А. Особливості тлумачення поняття «майно»
Європейським Судом з прав людини // Вісник Академії праці і
соціальних відносин...
Яковлєв А.А. Особливості публічно-правового закріплення
права на вільне володіння власністю у Протоколі 1 до
Конвенції про захист прав людини та основоположних
свобод // Зовнішня торгівля: право та економіка...
Ярема А.Г. та ін. Науково-практичний коментар до
цивільного законодавства. — Т. 1. — К.: А.С.К.;
Севастополь: Інститут юридичних досліджень...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы В связи с технической ошибкой на сайте Вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переслать полученное письмо- заказ мне, владельцу работы Александру, на адрес [email protected] или [email protected] Детали: 0983019422 Спасибо за сотрудничество!!! Если Вы не получили письмо на свой адрес - просто позвоните мне... 0983019422
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗГЛЯДУ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ

  ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ВЛАСНОСТІ 1.1. Історичний аспект виникнення та еволюції права власності 1.2. Поняття власності та права власності 1.3. Зміст права власності РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ГОСПОДАРСЬКИМИ СУДАМИ СПОРІВ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ 2.1. Порушення провадження спорів про право власності у господарському суді 2.2. Особливості розгляду господарськими судами віндикаційних і негаторних позовів 2.3. Особливості розгляду господарськими судами інших видів позовів РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗГЛЯДУ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ 3.1. Зарубіжний досвід розгляду спорів про право власності 3.2 Удосконалення вітчизняного законодавства щодо розгляду господарських спорів про право власності ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
 • ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ ЯК ЗАСІБ ЇХ ВРЕГУЛЮВАННЯ

  ВСТУП Розділ 1. Загальна правова характеристика інституту досудового врегулювання господарських спорів 1.1. Історичні аспекти досудового врегулювання господарських спорів 1.2. Сутність досудового врегулювання господарських спорів Розділ 2. Організаційно правові аспекти врегулювання господарських спорів 2.1. Поняття і зміст претензії 2.2. Порядок пред’явлення претензії Розділ 3. Особливості стадії досудового врегулювання господарських спорів 3.1. Доцільність та необхідність досудового врегулювання господарських спорів 3.2. Шляхи вдосконалення прав при досудовому врегулюванню господарських спорів на досвіді зарубіжних країн ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • Майно як об’єкт господарської діяльності. Правові засади формування статутного капіталу господарських товариств. Загальна характеристика статутного та резервного фондів господарських товариств

  Зміст ВСТУП.....................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. Майно як об’єкт господарської діяльності...................................7 1.1. Поняття та елементи правового режиму майна суб’єктів господарської діяльності….…………………………………………….............7 1.2. Структура майна господарського товариства........................................22 1.3. Джерела формування майна господарських товариств.......................30 РОЗДІЛ 2. Правові засади формування статутного капіталу господарських товариств...................................................................................41 2.1. Правовий режим формування статутного капіталу акціонерних товариств...............................................................................................................41 2.1.1. Правові засади формування акціонерного капіталу..........................41 2.1.2. Види акцій та процедура їх випуску......................................................50 2.1.3. Перехід права власності на акції............................................................66 2.2. Особливості формування статутного капіталу інших господарських товариств...............................................................................................................70 2.3. Правовий режим дивідендів.......................................................................76 РОЗДІЛ 3. Загальна характеристика статутного та резервного фондів господарських товариств...................................................................................82 ВИСНОВКИ..........................................................................................................89 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.........................................................92
 • Тема 4. Досудове врегулювання господарських спорів

  Зміст Вступ 3 1. Загальні поняття та значення досудового врегулювання господарських спорів 5 2. Порядок пред’явлення та розгляд претензій. Повідомлення заявника про результати розгляду претензії 13 3. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладенні зміні та розірванні господарських договорів 20 Висновки 28 Список використаних джерел та літератури 30 Додатки 33
 • Практика розгляду судами трудових спорів щодо відшкодування моральної шкоди заподіяної працівникові

  ВСТУП 3 1. Поняття та умови відшкодування моральної шкоди заподіяної працівникові 4 2. Правові питання практики розгляду судами трудових спорів щодо відшкодування моральної шкоди 12 ВИСНОВОК 14 використана література 15


© 2013 - 2021 refsbank.info