Диплом: Правове регулювання договірних відносин у сфері перевезення вантажів (ID:49985)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Правове регулювання договірних відносин у сфері перевезення вантажів (Код работы:49985)

Информация о работе Раздел: Гражданское право
Вид работы: Диплом
Объем: 112 стр.
Цена: 240 грн.
Код работы (ID): 49985
Добавлена: 09.12.2010
Просмотров: 61
СодержаниеВСТУП
РОЗДІЛ 1
Загальні положення про правове регулюванняу сфері
перевезень
1.1. Поняття та види зобов‘язань у сфері перевезень
1.2. Історія розвитку правового регулювання у сфері
перевезень
1.3. Законодавство України про транспортні перевезення
РОЗДІЛ 2
Договір про перевезення вантажів
2.1. Поняття та зміст договору про перевезення вантажів,
його місце у системі договорів перевезення
2.2. Порядок укладення, зміни та припинення договору
перевезення вантажів
2.3. Відповідальність за порушення договорів про
перевезення вантажів
РОЗДІЛ 3
Проблемі питання правового регулювання договорів
перевезення вантажів
3.1. Судова практика у сфері перевезення вантажів
3.2. Зарубіжний досвід правового регулювання перевезення
вантажів
3.3. Проблеми правового регулювання договорів
перевезення вантажів та шляхи їх вирішення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
ЛитератураГосподарський кодекс України // Відомості Верховної Ради...
Господарський процесуальний кодекс. — К.: МАУП...
Кодекс торгового мореплавства України // Відомості
Верховної Ради України...
Конвенція, що стосується міжнародних залізничних
перевезень (Convention relative aux transports internationaux
ferroviares — COTIF)...
Повітряний кодекс України від 4 травня 1993 р. // ВВР...
Правила перевезень вантажу автомобільним транспортом в
Україні, затверджені наказом Міністерства транспорту
України від 14 листопада 1997 p. //
http://www.ststrans.com.ua/laws/rulers_per.ans...
Про автомобільний транспорт: Закон України від 5 квітня
2001р. (в ред. Закону від 23.02.2006 р.) // ВВР...
Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996
р. // ВВР...
Про затвердження Концепції реформування транспортного
сектора економіки: Постанова Кабінету міністрів України від
09.11.2000 р. №1684 // Офіційний вісник України...
Про заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям під
час перевезення небезпечних вантажів автомобільним
транспортом: Постанова Кабінету Міністрів України від
29.01.99 р. // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?
nreg=104-
99.%EF&test=4/UMfPEGznhhKSt.Zi4bd2ZWHI4/gs80msh8Ie6..
.
Про ліцензування певних видів господарської діяльності:
Закон України від 1.06.2000 р. // Відомості Верховної Ради
України...
Про перевезення небезпечних вантажів: Закон України від
06.04.2000 р. // Відомості Верховної Ради України...
Про приєднання України до Європейської Угоди про
міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів
(ДОПНВ): Закон України від 2.03.2000 р. // Відомості
Верховної Ради...
Про приєднання України до Конвенції про міжнародні
залізничні перевезення (КОТІФ): Закон України від 5 червня
2003 p. // Відомості Верховної Ради України...
Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. //
ВВР...
Статут автомобільного транспорту Української РСР // ЗП
УРСР...
Статут внутрішнього водного транспорту СРСР,
затверджений постановою Ради Міністрів СРСР від 15
жовтня 1955 р. №1801 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=v1801400-55...
Статут залізниць України // Офіційний вісник України...
Цивільний кодекс України. — К.: Видавнича компанія
"Воля"...
Аллахвердов М.А., Савичев Г.П. Договоры о перевозках
грузов. — М...
Безлюдько І.О. Договір перевезення вантажу повітряним
транспортом: визначення в законодавстві України //
Держава і право...
Безлюдько І.О. Договір перевезення вантажу повітряним
транспортом // Науковий вісник національної академії
внутрішніх справ України...
Безлюдько І.О. Система договорів перевезення за новим
законодавством України // Право України...
Безлюдько І.О. Характеристика договору перевезення
вантажу повітряним транспортом // Науковий вісник
Національної академії внутрішніх справ України...
Булгакова І.В. Особливості відповідальності сторін за
договором залізничного перевезення вантажів // Вісник
господарського судочинства...
Булгакова І.В. Поняття та значення договору залізничного
перевезення вантажів за законодавством України // Вісник
господарського судочинства...
Витрянский В.В. Договор перевозки. — М.: Статут...
Герасимов Р.О. Природа і статус регламентів Міжнародної
організації цивільної авіації ІКАО у міжнародному праві //
Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник
наукових праць. Серія: правознавство...
Гіжевський В.К., Мілашевич А.В. Правове регулювання
транспортної системи України. — К...
Господарський Кодекс України: Коментар /За ред.
Н.О.Саніахметової. — Харків: Одіссей...
Гуцуляк В.Н. Международное морское право (публичное и
частное.) — Ростов н/Д.: Феникс...
Данилова Б.А., Мукминова Т.Л. Юридические и
практические аспекты применения КОТИФ в Украине //
Залізничний транспорт України...
Деркач Э.М. Договорные отношения при перевозке грузов
железнодорожным транспортом // Вісник Запорізького
національного університету. — Запоріжжя: Запорізький нац.
ун-т...
Деркач Э.М. О реформировании законодательства Украины
о железнодорожном транспорте с учетом транспортной
политики ЕС // Реалізація чинних Цивільного та
Господарського кодексів України: проблеми та перспективи.
— К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН
України...
Деркач Э.М. Правовое регулирование тарифов при
осуществлении перевозки грузов железнодорожным
транспортом // Розвиток господарсько-правового
забезпечення сучасної економіки: Матеріали Міжнар. наук.-
практ. конф. (27 жовтня 2006 р.). — Донецьк: Донецький
юридичний інститут Луганського держ. ун-ту внутрішніх
справ МВС України...
Деркач Э.М. Правовые основы регулирования перевозки
грузов в международном железнодорожном сообщении //
Гармонизация законодательства Украины и международная
интеграция: внешнеэкономический аспект. — Донецк: ИЭПИ
НАН Украины...
Деркач Э.М. Правовые средства государственного
регулирования перевозки грузов железнодорожным
транспортом // Запорізькі правові читання: Тези доповідей
щорічної Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 травня 2006 р.).
— Запоріжжя: Запорізький нац. ун-т МОН України...
Деркач Э.М. Промышленный железнодорожный транспорт:
пробелы в правовом регулировании // Підприємництво,
господарство і право...
Договірне право України: Особлива частина / За ред.
О.В.Дзери. — К.: Юрінком Інтер...
Договірні зобов’язання / За ред. І.І.Балаклицького. — К.:
Юристконсульт...
Договори від А до Я: зразки договорів; юридичне
оформлення; податковий та бухгалтерський облік операцій.
— К...
Домашенко О. Правові особливості перевезення вантажів //
Справочник экономиста...
Єфімов О. Договори, що стосуються перевезення //
Справочник экономиста...
Жук А.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Господарське право. —
К.: Кондор...
Зобов’язальне право: теорія і практика / За ред. О.В.Дзери.
— К.: Юрінком Інтер...
Кирилов С. Договір перевезення вантажу. Загальні правила,
про які не можна забувати // Податки та бухгалтерський
облік...
Клепікова О.В. Правова природа договору морського
перевезення вантажів // Вісник Вищого арбітражного суду
України...
Клепікова О.В. Правова природа коносамента //
Підприємництво, господарство і право...
Клепікова О.В. Предмет і метод правового регулювання
відносин, що виникають у сфері перевезення вантажів
морським транспортом // Вісник Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки...
Колянковська Т.О. Відповідальність перевізників за
прострочення в доставці вантажів при перевезеннях в
прямому змішаному сполученні // Актуальні проблеми
держави і права. Зб. наук. праць. — Одеса: Юридична
література...
Колянковська Т.О. Деякі питання дослідження договору
перевезення вантажів в прямому змішаному сполученні //
Актуальні проблеми держави і права. Зб. наук. праць. —
Одеса: Юрид. літ...
Колянковська Т.О. Правовідносини, що виникають із
перевезень вантажів автомобільним транспортом // Правове
життя сучасної України: Тези доповідей 9-ї звітної наукової
конференції професорсько-викладацького і аспірантського
складу / Відп. ред. Ю.М. Оборотов. — Одеса.: Фенікс...
Кострицький І.Л. Особливості правового регулювання
договору перевезень вантажів // Південноукраїнський
правничий часопис...
Кострюков С. Правове регулювання організації перевезень
вантажів залізничним транспортом в Україні // Юридична
Україна...
Кравчук Г.А. Перевезення вантажів залізницею: правове
регулювання та судова практика (за матеріалами круглого
столу) // Вісник господарського судочинства...
Левковець П.Р., Мельниченко О.І., Зеркалов Д.В.
Перевезення небезпечних вантажів. — К.: Арістей...
Международное воздушное право. Кн. 1. — М.: Наука...
Науково-практичний коментар до цивільного законодавства
України: В 4-х тт. — Т. 3. — К.: А.С.К.; Севастополь:
Інститут юридичних досліджень...
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: /
За ред. В.М.Косака. — К.: Істина…
Осетинський А.Й. Розвиток вітчизняного законодавства у
сфері перевезень вантажів залізницею та деякі аспекти
правозастосовчої практики // Вісник господарського
судочинства...
Перевезення вантажів залізницею: правове регулювання та
арбітражна практика: Тези доп. і виступів наук.-практ.
семінару. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга»...
Перетерский И.С. Воздушное право. — М...
Правове регулювання перевезень в Україні / За ред. Є.О.
Харитонова. — Х.: Одісей, 2006. — 560 с.
Роїна О.М. Господарський процес. — К...
Роїна О.М. Господарський процес: Збірник процесуальних
документів. З можливістю копіювання. — К.: С.В.Д.;
ТРЕЙДІНГ...
Роїна О.М. Договори у господарській діяльності. — К.: КНТ...
Самойленко Г.В. Деякі проблеми правового регулювання
перевезень вантажів у внутрішньому водному сполученні та
шляхи його реформування // ІІІ Міжрегіональна науково-
практична конференція «Концепція формування
законодавства України» (листопад 1998 р.) Наукові статті. —
Запоріжжя...
Самойленко Г.В. Система договорів як механізм реалізації
нормативно-правового регулювання перевезень вантажів у
внутрішньому водному сполученні // Матеріали засідання
міжнародного „круглого столу”, присвяченого пам’яті
професора К.Г. Федорова (12 травня 2000р.). —
Запоріжжя...
Самойленко Г.В. Сутність договору перевозки вантажів
річковим транспортом: правові питання // Право України...
Самойленко Г.В. Цивільно-правова характеристика
допоміжних договорів у транспортних зобов’язаннях //
Митна справа...
Свистун Л. Особливості укладання договорів перевезення
вантажів автомобільним транспортом // Підприємництво,
господарство і право...
Свистун Л. Щодо питання відповідальності сторін за
договором перевезення вантажів автомобільним
транспортом // Підприємництво, господарство і право...
Свистун Л.Я. Довгостроковий договір на перевезення
вантажів автомобільним транспортом // Право України...
Свистун Л.Я. Історичне становлення законодавства про
договори перевезення вантажів автомобільним транспортом
// Матеріали науково-практичної конференції курсантів,
студентів та молодих науковців “Актуальні проблеми
економічної безпеки України в умовах її інтеграції до
світового співтовариства” (31 березня — 1 квітня 2005 р., м.
Дніпропетровськ, Академія митної служби України). —
Дніпропетровськ...
Свистун Л.Я. Правове регулювання відповідальності сторін за
договором перевезення вантажів автомобільним
транспортом // Вісник Запорізького державного
університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки...
Свистун Л.Я. Правове регулювання договору перевезення
вантажів автомобільним транспортом в Україні //
Підприємництво, господарство і право...
Свистун Л.Я. Сутність договору перевезення вантажів
автомобільним транспортом: правова характеристика //
Вісник Академії митної служби України...
Смирнов В.Т. Права и обязанности участников договора
грузовой перевозки. — Л...
Стрельцова Е.Д. Генеза договору морського перевезення
вантажу // Правова держава...
Стрельцова Е.Д. Закон прапора судна як один з колізійних
принципів міжнародного приватного морського права //
Правова держава...
Стрельцова Е.Д. Особливості суб’єктного складу договору
морського перевезення вантажу // Правова держава...
Стрельцова Е.Д., Черкес М.Е. Морская перевозка грузов. —
Одесса: БАХВА...
Теньков С.О. Науково-практичний коментар до
Господарського Кодексу України: Від 16 січня 2003 р. — К.:
А.С.К….
Урусова Г. Господарські договори: укладення, зміна,
розірвання за ГКУ // Бухгалтерія...
Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В.К.Мамутова. —
К.: Юринком Интер...
Хозяйственный договор. Общие положения. —
Свердловск...
Цивільне право України / Є.О.Харитонов, Н.О.Саніахметова.
— К.: Істина...
Цивільне право України / За ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-
Фатєєвої, В.Л.Яроцького. — К.: Юрінком Інтер...
Цивільне право України / За ред. Р.О.Стефанчука. — К.:
правова єдність….
Цивільне право України. Академічний курс: У 2-х тт. — Т. 1.
/ За ред. Я.М.Шевченка. — К.: Ін Юре...
Цивільне право України. У 2-х кн. / За ред. О.В.Дзери,
Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер...
Цивільне право України: Договірні та недоговірні
зобов’язання / За ред. С.С.Бичкової. — К.: КНТ...
Цивільний кодекс України: коментар / За ред.
Є.О.Харитонова, О.М.Калітенко. — Одеса: Юридична
література...
Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар /
За ред. Є.О.Харитонова, О.І.Харитонової, Н.Ю.Голубєвої. —
К.: Правова єдність...
Шелухін М. Подолати вузьковідомчий підхід до регулювання
діяльності залізничного транспорту // Право України...
Шелухін М. Статут залізниць України потребує змін //
Правничий часопис Донецького університету...
Шелухін М.Л. Господарське законодавство у сфері
транспортної діяльності залізниць України // Проблеми
правознавства та правоохоронної діяльності. За матеріалами
міжвуз. наук.-практ. конф. «Проблеми правового
регулювання діяльності суб’єктів підприємництва». —
Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ при
Донецькому державному університеті...
Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право. — К...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы В связи с технической ошибкой на сайте Вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переслать полученное письмо- заказ мне, владельцу работы Александру, на адрес [email protected] или [email protected] Детали: 0983019422 Спасибо за сотрудничество!!! Если Вы не получили письмо на свой адрес - просто позвоните мне... 0983019422
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Правове регулювання договірних відносин у сфері перевезення вантажів

  ВСТУП РОЗДІЛ 1 Загальні положення про правове регулюванняу сфері перевезень 1.1. Поняття та види зобов‘язань у сфері перевезень 1.2. Історія розвитку правового регулювання у сфері перевезень 1.3. Законодавство України про транспортні перевезення РОЗДІЛ 2 Договір про перевезення вантажів 2.1. Поняття та зміст договору про перевезення вантажів, його місце у системі договорів перевезення 2.2. Порядок укладення, зміни та припинення договору перевезення вантажів 2.3. Відповідальність за порушення договорів про перевезення вантажів РОЗДІЛ 3 Проблемі питання правового регулювання договорів перевезення вантажів 3.1. Судова практика у сфері перевезення вантажів 3.2. Зарубіжний досвід правового регулювання перевезення вантажів 3.3. Проблеми правового регулювання договорів перевезення вантажів та шляхи їх вирішення ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ

  Вступ. 4 1. Загальна характеристика міжнародних перевезень та їх правового регулювання. 6 1.1. Види превезень. 6 1.2. Джерела правового регулювання міжнародних перевезень. 8 1.2.1. Національне законодавство. 9 1.2.2. Міжнародні договори. 12 1.2.3. Двосторонні міжнародні договори. 13 2. Особливості правового регулювання міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом.. .15 2.1. Правове регулювання організації та ліцезування міжнародних перевезень вантажів в Україні. 15 2.2. Зміст та укладення договорів про перевезення вантажів. 18 2.3. Транспортний документ. 22 Висновки. 24 Список використаної літератури. 26 Додаток 1. Основні багатосторонні міжнародні договори, що регулюють міжнародні автомобільні перевезення вантажів. 28 Додаток 2. Основні двосторонні договори України в сфері регулювання автомобільних перевезень вантажів. 30
 • Договір перевезення вантажів

  План 1. Правове регулювання перевезення вантажів. Поняття договору перевезення вантажів 3 2. Обов`язки сторін за договором перевезення вантажів 8 3. Межі відповідальності перевізника. Звільнення перевізника від відповідальності 14 Список літератури 19
 • Правове регулювання перевезень вантажів

  Вступ 2 1. Правове регулювання перевезень вантажів 3 2. Обов”язки сторін за договором перевезення вантажів. 4 2.1. План вантажних перевозок 4 2.2. Розрахунки за перевозку вантажів 6 2.3. Навантаження і розвантаження вантажів 9 2.4. Охорона вантажів 11 2.5. Тара і терміни 12 2.6. Особливості договорів 16 3. Межі відповідальності перевізника 21 4. Звільнення перевізника від відповідальності 25 Висновки 28 Література 29
 • Договір перевезення

  Вступ 2 1. Поняття цивільного договору 3 2. Загальні положення договорів про надання послуг 13 3. Договори про перевезення вантажів 14 3.1 Юридичні ознаки та сторони договору перевезення вантажу 15 3.2 Основні обов’язки перевізника та відправника 16 3.3 Претензії та позови щодо договору перевезення вантажів 20 3.4 Договір перевезення пасажира та багажу 21 4. Правове регулювання перевезення вантажів 23 5. Правове регулювання перевезення вантажів Дунаєм 29 5.1 Угода про загальні умови перевезення вантажів у міжнародному сполученні по Дунаю 30 5.2 Угода про взаємне агентування суден у Дунайських портах 31 Висновок 35 Список використаної літератури 37Вступ 2 1. Поняття цивільного договору 3 2. Загальні положення договорів про надання послуг 13 3. Договори про перевезення вантажів 14 3.1 Юридичні ознаки та сторони договору перевезення вантажу 15 3.2 Основні обов’язки перевізника та відправника 16 3.3 Претензії та позови щодо договору перевезення вантажів 20 3.4 Договір перевезення пасажира та багажу 21 4. Правове регулювання перевезення вантажів 23 5. Правове регулювання перевезення вантажів Дунаєм 29 5.1 Угода про загальні умови перевезення вантажів у міжнародному сполученні по Дунаю 30 5.2 Угода про взаємне агентування суден у Дунайських портах 31 Висновок 35 Список використаної літератури 37


© 2013 - 2022 refsbank.info