Диплом: Правове регулювання договірних відносин у сфері перевезення вантажів (ID:49985)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Правове регулювання договірних відносин у сфері перевезення вантажів (Код работы:49985)

Информация о работе Раздел: Гражданское право
Вид работы: Диплом
Объем: 112 стр.
Цена: 240 грн.
Код работы (ID): 49985
Добавлена: 09.12.2010
Просмотров: 61
СодержаниеВСТУП
РОЗДІЛ 1
Загальні положення про правове регулюванняу сфері
перевезень
1.1. Поняття та види зобов‘язань у сфері перевезень
1.2. Історія розвитку правового регулювання у сфері
перевезень
1.3. Законодавство України про транспортні перевезення
РОЗДІЛ 2
Договір про перевезення вантажів
2.1. Поняття та зміст договору про перевезення вантажів,
його місце у системі договорів перевезення
2.2. Порядок укладення, зміни та припинення договору
перевезення вантажів
2.3. Відповідальність за порушення договорів про
перевезення вантажів
РОЗДІЛ 3
Проблемі питання правового регулювання договорів
перевезення вантажів
3.1. Судова практика у сфері перевезення вантажів
3.2. Зарубіжний досвід правового регулювання перевезення
вантажів
3.3. Проблеми правового регулювання договорів
перевезення вантажів та шляхи їх вирішення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
ЛитератураГосподарський кодекс України // Відомості Верховної Ради...
Господарський процесуальний кодекс. — К.: МАУП...
Кодекс торгового мореплавства України // Відомості
Верховної Ради України...
Конвенція, що стосується міжнародних залізничних
перевезень (Convention relative aux transports internationaux
ferroviares — COTIF)...
Повітряний кодекс України від 4 травня 1993 р. // ВВР...
Правила перевезень вантажу автомобільним транспортом в
Україні, затверджені наказом Міністерства транспорту
України від 14 листопада 1997 p. //
http://www.ststrans.com.ua/laws/rulers_per.ans...
Про автомобільний транспорт: Закон України від 5 квітня
2001р. (в ред. Закону від 23.02.2006 р.) // ВВР...
Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996
р. // ВВР...
Про затвердження Концепції реформування транспортного
сектора економіки: Постанова Кабінету міністрів України від
09.11.2000 р. №1684 // Офіційний вісник України...
Про заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям під
час перевезення небезпечних вантажів автомобільним
транспортом: Постанова Кабінету Міністрів України від
29.01.99 р. // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?
nreg=104-
99.%EF&test=4/UMfPEGznhhKSt.Zi4bd2ZWHI4/gs80msh8Ie6..
.
Про ліцензування певних видів господарської діяльності:
Закон України від 1.06.2000 р. // Відомості Верховної Ради
України...
Про перевезення небезпечних вантажів: Закон України від
06.04.2000 р. // Відомості Верховної Ради України...
Про приєднання України до Європейської Угоди про
міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів
(ДОПНВ): Закон України від 2.03.2000 р. // Відомості
Верховної Ради...
Про приєднання України до Конвенції про міжнародні
залізничні перевезення (КОТІФ): Закон України від 5 червня
2003 p. // Відомості Верховної Ради України...
Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. //
ВВР...
Статут автомобільного транспорту Української РСР // ЗП
УРСР...
Статут внутрішнього водного транспорту СРСР,
затверджений постановою Ради Міністрів СРСР від 15
жовтня 1955 р. №1801 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=v1801400-55...
Статут залізниць України // Офіційний вісник України...
Цивільний кодекс України. — К.: Видавнича компанія
"Воля"...
Аллахвердов М.А., Савичев Г.П. Договоры о перевозках
грузов. — М...
Безлюдько І.О. Договір перевезення вантажу повітряним
транспортом: визначення в законодавстві України //
Держава і право...
Безлюдько І.О. Договір перевезення вантажу повітряним
транспортом // Науковий вісник національної академії
внутрішніх справ України...
Безлюдько І.О. Система договорів перевезення за новим
законодавством України // Право України...
Безлюдько І.О. Характеристика договору перевезення
вантажу повітряним транспортом // Науковий вісник
Національної академії внутрішніх справ України...
Булгакова І.В. Особливості відповідальності сторін за
договором залізничного перевезення вантажів // Вісник
господарського судочинства...
Булгакова І.В. Поняття та значення договору залізничного
перевезення вантажів за законодавством України // Вісник
господарського судочинства...
Витрянский В.В. Договор перевозки. — М.: Статут...
Герасимов Р.О. Природа і статус регламентів Міжнародної
організації цивільної авіації ІКАО у міжнародному праві //
Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник
наукових праць. Серія: правознавство...
Гіжевський В.К., Мілашевич А.В. Правове регулювання
транспортної системи України. — К...
Господарський Кодекс України: Коментар /За ред.
Н.О.Саніахметової. — Харків: Одіссей...
Гуцуляк В.Н. Международное морское право (публичное и
частное.) — Ростов н/Д.: Феникс...
Данилова Б.А., Мукминова Т.Л. Юридические и
практические аспекты применения КОТИФ в Украине //
Залізничний транспорт України...
Деркач Э.М. Договорные отношения при перевозке грузов
железнодорожным транспортом // Вісник Запорізького
національного університету. — Запоріжжя: Запорізький нац.
ун-т...
Деркач Э.М. О реформировании законодательства Украины
о железнодорожном транспорте с учетом транспортной
политики ЕС // Реалізація чинних Цивільного та
Господарського кодексів України: проблеми та перспективи.
— К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН
України...
Деркач Э.М. Правовое регулирование тарифов при
осуществлении перевозки грузов железнодорожным
транспортом // Розвиток господарсько-правового
забезпечення сучасної економіки: Матеріали Міжнар. наук.-
практ. конф. (27 жовтня 2006 р.). — Донецьк: Донецький
юридичний інститут Луганського держ. ун-ту внутрішніх
справ МВС України...
Деркач Э.М. Правовые основы регулирования перевозки
грузов в международном железнодорожном сообщении //
Гармонизация законодательства Украины и международная
интеграция: внешнеэкономический аспект. — Донецк: ИЭПИ
НАН Украины...
Деркач Э.М. Правовые средства государственного
регулирования перевозки грузов железнодорожным
транспортом // Запорізькі правові читання: Тези доповідей
щорічної Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 травня 2006 р.).
— Запоріжжя: Запорізький нац. ун-т МОН України...
Деркач Э.М. Промышленный железнодорожный транспорт:
пробелы в правовом регулировании // Підприємництво,
господарство і право...
Договірне право України: Особлива частина / За ред.
О.В.Дзери. — К.: Юрінком Інтер...
Договірні зобов’язання / За ред. І.І.Балаклицького. — К.:
Юристконсульт...
Договори від А до Я: зразки договорів; юридичне
оформлення; податковий та бухгалтерський облік операцій.
— К...
Домашенко О. Правові особливості перевезення вантажів //
Справочник экономиста...
Єфімов О. Договори, що стосуються перевезення //
Справочник экономиста...
Жук А.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Господарське право. —
К.: Кондор...
Зобов’язальне право: теорія і практика / За ред. О.В.Дзери.
— К.: Юрінком Інтер...
Кирилов С. Договір перевезення вантажу. Загальні правила,
про які не можна забувати // Податки та бухгалтерський
облік...
Клепікова О.В. Правова природа договору морського
перевезення вантажів // Вісник Вищого арбітражного суду
України...
Клепікова О.В. Правова природа коносамента //
Підприємництво, господарство і право...
Клепікова О.В. Предмет і метод правового регулювання
відносин, що виникають у сфері перевезення вантажів
морським транспортом // Вісник Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки...
Колянковська Т.О. Відповідальність перевізників за
прострочення в доставці вантажів при перевезеннях в
прямому змішаному сполученні // Актуальні проблеми
держави і права. Зб. наук. праць. — Одеса: Юридична
література...
Колянковська Т.О. Деякі питання дослідження договору
перевезення вантажів в прямому змішаному сполученні //
Актуальні проблеми держави і права. Зб. наук. праць. —
Одеса: Юрид. літ...
Колянковська Т.О. Правовідносини, що виникають із
перевезень вантажів автомобільним транспортом // Правове
життя сучасної України: Тези доповідей 9-ї звітної наукової
конференції професорсько-викладацького і аспірантського
складу / Відп. ред. Ю.М. Оборотов. — Одеса.: Фенікс...
Кострицький І.Л. Особливості правового регулювання
договору перевезень вантажів // Південноукраїнський
правничий часопис...
Кострюков С. Правове регулювання організації перевезень
вантажів залізничним транспортом в Україні // Юридична
Україна...
Кравчук Г.А. Перевезення вантажів залізницею: правове
регулювання та судова практика (за матеріалами круглого
столу) // Вісник господарського судочинства...
Левковець П.Р., Мельниченко О.І., Зеркалов Д.В.
Перевезення небезпечних вантажів. — К.: Арістей...
Международное воздушное право. Кн. 1. — М.: Наука...
Науково-практичний коментар до цивільного законодавства
України: В 4-х тт. — Т. 3. — К.: А.С.К.; Севастополь:
Інститут юридичних досліджень...
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: /
За ред. В.М.Косака. — К.: Істина…
Осетинський А.Й. Розвиток вітчизняного законодавства у
сфері перевезень вантажів залізницею та деякі аспекти
правозастосовчої практики // Вісник господарського
судочинства...
Перевезення вантажів залізницею: правове регулювання та
арбітражна практика: Тези доп. і виступів наук.-практ.
семінару. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга»...
Перетерский И.С. Воздушное право. — М...
Правове регулювання перевезень в Україні / За ред. Є.О.
Харитонова. — Х.: Одісей, 2006. — 560 с.
Роїна О.М. Господарський процес. — К...
Роїна О.М. Господарський процес: Збірник процесуальних
документів. З можливістю копіювання. — К.: С.В.Д.;
ТРЕЙДІНГ...
Роїна О.М. Договори у господарській діяльності. — К.: КНТ...
Самойленко Г.В. Деякі проблеми правового регулювання
перевезень вантажів у внутрішньому водному сполученні та
шляхи його реформування // ІІІ Міжрегіональна науково-
практична конференція «Концепція формування
законодавства України» (листопад 1998 р.) Наукові статті. —
Запоріжжя...
Самойленко Г.В. Система договорів як механізм реалізації
нормативно-правового регулювання перевезень вантажів у
внутрішньому водному сполученні // Матеріали засідання
міжнародного „круглого столу”, присвяченого пам’яті
професора К.Г. Федорова (12 травня 2000р.). —
Запоріжжя...
Самойленко Г.В. Сутність договору перевозки вантажів
річковим транспортом: правові питання // Право України...
Самойленко Г.В. Цивільно-правова характеристика
допоміжних договорів у транспортних зобов’язаннях //
Митна справа...
Свистун Л. Особливості укладання договорів перевезення
вантажів автомобільним транспортом // Підприємництво,
господарство і право...
Свистун Л. Щодо питання відповідальності сторін за
договором перевезення вантажів автомобільним
транспортом // Підприємництво, господарство і право...
Свистун Л.Я. Довгостроковий договір на перевезення
вантажів автомобільним транспортом // Право України...
Свистун Л.Я. Історичне становлення законодавства про
договори перевезення вантажів автомобільним транспортом
// Матеріали науково-практичної конференції курсантів,
студентів та молодих науковців “Актуальні проблеми
економічної безпеки України в умовах її інтеграції до
світового співтовариства” (31 березня — 1 квітня 2005 р., м.
Дніпропетровськ, Академія митної служби України). —
Дніпропетровськ...
Свистун Л.Я. Правове регулювання відповідальності сторін за
договором перевезення вантажів автомобільним
транспортом // Вісник Запорізького державного
університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки...
Свистун Л.Я. Правове регулювання договору перевезення
вантажів автомобільним транспортом в Україні //
Підприємництво, господарство і право...
Свистун Л.Я. Сутність договору перевезення вантажів
автомобільним транспортом: правова характеристика //
Вісник Академії митної служби України...
Смирнов В.Т. Права и обязанности участников договора
грузовой перевозки. — Л...
Стрельцова Е.Д. Генеза договору морського перевезення
вантажу // Правова держава...
Стрельцова Е.Д. Закон прапора судна як один з колізійних
принципів міжнародного приватного морського права //
Правова держава...
Стрельцова Е.Д. Особливості суб’єктного складу договору
морського перевезення вантажу // Правова держава...
Стрельцова Е.Д., Черкес М.Е. Морская перевозка грузов. —
Одесса: БАХВА...
Теньков С.О. Науково-практичний коментар до
Господарського Кодексу України: Від 16 січня 2003 р. — К.:
А.С.К….
Урусова Г. Господарські договори: укладення, зміна,
розірвання за ГКУ // Бухгалтерія...
Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В.К.Мамутова. —
К.: Юринком Интер...
Хозяйственный договор. Общие положения. —
Свердловск...
Цивільне право України / Є.О.Харитонов, Н.О.Саніахметова.
— К.: Істина...
Цивільне право України / За ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-
Фатєєвої, В.Л.Яроцького. — К.: Юрінком Інтер...
Цивільне право України / За ред. Р.О.Стефанчука. — К.:
правова єдність….
Цивільне право України. Академічний курс: У 2-х тт. — Т. 1.
/ За ред. Я.М.Шевченка. — К.: Ін Юре...
Цивільне право України. У 2-х кн. / За ред. О.В.Дзери,
Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер...
Цивільне право України: Договірні та недоговірні
зобов’язання / За ред. С.С.Бичкової. — К.: КНТ...
Цивільний кодекс України: коментар / За ред.
Є.О.Харитонова, О.М.Калітенко. — Одеса: Юридична
література...
Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар /
За ред. Є.О.Харитонова, О.І.Харитонової, Н.Ю.Голубєвої. —
К.: Правова єдність...
Шелухін М. Подолати вузьковідомчий підхід до регулювання
діяльності залізничного транспорту // Право України...
Шелухін М. Статут залізниць України потребує змін //
Правничий часопис Донецького університету...
Шелухін М.Л. Господарське законодавство у сфері
транспортної діяльності залізниць України // Проблеми
правознавства та правоохоронної діяльності. За матеріалами
міжвуз. наук.-практ. конф. «Проблеми правового
регулювання діяльності суб’єктів підприємництва». —
Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ при
Донецькому державному університеті...
Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право. — К...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от пр