Диплом: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ (ID:49981)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ (Код работы:49981)

Информация о работе Раздел: Конституционное право
Вид работы: Диплом
Объем: 92 стр.
Цена: 240 грн.
Код работы (ID): 49981
Добавлена: 09.12.2010
Просмотров: 84
СодержаниеВступ
Розділ 1
Загальна характеристика правового статусу національних
меншин в Україні
1.1. Правова визначеність поняття «національна меншина»
1.2. Поняття правового статусу національних меншин
1.3. Структура та принципи правового статусу національних
меншин в Україні
Розділ 2
Конституційні гарантії прав і обов’язків національних меншин
в Україні
2.1. Основні права та обов’язки національних меншин в
Україні
2.2. Право національних меншин на політичне
самовизначення та представництво
2.3. Гарантії реалізації прав національних меншин України
Розділ 3
Сучасні проблеми та перспективи вдосконалення
конституційно-правового статусу національних меншин в
Україні
3.1. Проблеми в галузі гуманітарних прав національних
меншин в Україні
3.2. Роль національних меншин в Україні в формуванні
громадянського суспільства
3.3. Перспективи імплементації європейських стандартів у
галузі національних меншин в українське законодавство
Висновки
Список використаних джерел
ЛитератураАнтонович М. Права національних меншин в Україні:
національне законодавство та міжнародно-правові стандарти
// Право України...
Арановский К. Государственное право зарубежных стран:
Учебник для вузов. — М...
Беліцер Н. Національні меншини: правові норми, документи,
суспільні уявлення та очікування // Сприяння поширенню
толерантності у поліетнічному суспільстві / О.Майборода,
Р.Чілачава, Т.Пилипенко та ін. — К.: Фонд «Європа-ХХІ»...
Биков О.М. Конституційно-правовий статус національних
меншин в Україні. — К...
Біро Г. Рамкова конвенція про захист національних меншин:
вагомий чинник миру та безпеки на європейському
континенті // Права людини в поліетнічному суспільстві. —
К.: Інститут законодавства Верховної Ради України...
Бойко Т.І. Правове забезпечення представників
національних меншин в Україні як чинник становлення
громадянського суспільства // Науковий вісник Київського
національного університету внутрішніх справ...
Бугаєв С. Право національних меншин на політичне
представництво: актуальні проблеми законодавчого
забезпечення в Україні // Вибори та демократія...
Волошин Ю.О. Територіальні та екстериторіальні форми
самоорганізації національних меншин: проблеми класифікації
та визначення // Часопис Київського університету права...
Гаджиев К.С. Политическая наука: Учебное пособие. — М...
Гакман С. Проблеми та перспективи імплементації
європейських стандартів у галузі національних меншин в
українське законодавство // Вісник Національної академії
державного управління при Президентові України...
Європейська хартія регіональних мов або мов меншин від 5
листопада 1992 р. // Права людини в документах Ради
Європи. — Книга друга. — К...
Закон України «Про національні меншини в Україні» від 25
червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради...
Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії
регіональних мов або мов меншин від 1992 р.» // Голос
України...
Законодавство України про інформацію // Бюлетень
законодавства і юридичної практики України...
Законодавча діяльність: Словник термінів і понять / За ред.
акад. НАН України В.М.Литвина. — К.: Парламентське вид-
во...
Картунов О. Нова чи оновлена концепція прав
етнонаціональних меншин? // Політичний менеджмент...
Колісник В. Про визначення поняття правового статусу
національних меншин та його головних елементів // Вісник
Академії правових наук України...
Колісник В.П. Національно-етнічні відносини в Україні:
теоретичні засади та конституційно-правові аспекти. — Х...
Конвенція про захист прав людини та основних свобод
(4.ХІ.1950) // Голос України...
Кондик П. Правові аспекти формування державної
етнонаціональної політики України у світлі європейської
інтеграції України // Юридичний журнал...
Конституционное (государственное) право. Справочник /
Под ред. В.Лафитского. — М...
Конституційне право України / За ред. В.П.Колісника та
Ю.Г.Барабаша. — Х.: Право...
Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 р. — К.: Право...
Копєйчиков В.В. Основи конституційного права України. —
К...
Копєйчиков В.В., Селіванов В.М. Автономізація // Мала
енциклопедія етнодержавознавства. — К...
Копиленко О. До проблеми правового статусу Автономної
Республіки Крим // Вісник Академії правових наук України...
Кот С. Мова і політика // Українське слово...
Ларченко М. Національні меншини. Правові запобіжники
дискримінації // Віче...
Левицька Г.Р. Правовий статус національних меншин в
Україні // Проблеми державотворення і захисту прав
людини в Україні. — Львів...
Лопушинський І. Державна мовна політика України та право
національних меншин на освіту // Вісник Національної
академії державного управління при Президентові України...
Мицик В.В. Європейське міжнародне право щодо мовних
прав національних меншин та вітчизняний досвід //
Юриспруденція: Теорія і практика...
Мицик В.В. Права національних меншин у міжнародному
праві. — К.: ВПЦ «Київський університет»...
Москаль Г. Стан та перспективи імплементації положень
Рамкової конвенції про захист національних меншин в Україні
// Міжнаціональні відносини і національні меншини України:
стан, перспективи / За ред. P.Чілачави. — К.: Головна
спеціалізована редакція літератури мовами національних
меншин України...
Нікітюк В. Межі здійснення прав етнонаціональних меншин //
Політика і час...
Нікітюк В.О. Статус етнонаціональних меншин (порівняльно-
правовий аспект). — К.: Друк. вид-во "Естет"...
Пелих Н. Правовий статус національних меншин в Україні //
Підприємництво, господарство і право...
Пєтков В.П., Пєтков С.В. Питання наукової розробки
проблеми правового статусу національних меншин в Україні
// Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС
України...
Пліско В. Щодо правової визначеності поняття «національна
меншина» // Право України...
Погорілко В., Бобровник С. Державний устрій // Юридична
енциклопедія / Відповід. ред. Ю.С.Шемшученко. У 6 т. — Т.
2. — К...
Погорілко В.Ф. Національно-державний устрій СРСР. — К...
Попеску І. Права національних меншин у законодавстві та
міжнародних зобов'язаннях України // Людина і політика...
Потрібна реформа людини // Голос України...
Права людини в поліетнічному суспільстві / Упоряд.
А.Санченко. — К.: Інститут законодавства Верховної Ради
України...
Права людини. Міжнародні договори України, декларації,
документи / Упоряд. Ю.К.Качуренко. — К.: Наук. думка...
Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави.
Посібник для студентів спеціальності "Правознавство". —
К...
Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина.
— К...
Рамкова конвенція про захист національних меншин // Збірка
договорів Ради Європи. Українська версія. — К.:
Парламентське видавництво...
Рамкова конвенція про захист національних меншин.
Україна: стан виконання. — К.: Інститут законодавства
Верховної Ради України...
Римаренко Ю. Права людини та громадянина, права народів,
права етнічних меншин // Український часопис прав
людини...
Рябошапко Л. Українська держава та національні меншини:
поступ до взаємної толерантності // Віче...
Телешун С. Державний устрій України: проблеми політики
теорії і практики. — Івано-Франківськ...
Тищенко Ю. Питання представництва раніш депортованих в
органах виконавчої влади та місцевого самоврядування //
Правова допомога раніше депортованим громадянам:
теоретичні та практичні аспекти як шлях до законодавчих
змін. — К...
Ткаченко Є. Поняття мови національної меншини //
Юридична Україна...
Товт М. Міжнародно-правовий захист національних меншин
(тенденції сучасного розвитку). — Ужгород...
Товт М. Міжнародно-правовий захист національних меншин
в Україні та система контролю Ради Європи // Право
України...
Тодика Ю.М., Журавський В.С. Конституційне право України.
— К...
Чиркин В. Конституционное право зарубежных стран.
Учебник. — М...
Чілачава P., Пилипенко Т. Деякі аспекти реалізації
державної політики у сфері міжнаціональних відносин //
Міжнаціональні відносини і національні меншини України:
стан, перспективи / За ред. P.Чілачави. — К.: Головна
спеціалізована редакція літератури мовами національних
меншин України...
Чуб О.О. Конституційне право громадян України на участь в
управлінні державними справами. — Х...
Шаповал В., Баранчук П. Питання форм державного устрою
в українській політично-правовій думці (друга половина ХІХ
— початок XX століття) // Вісник Академії правових наук
України...
Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред.
А.Я.Сухарев; Ред. кол.: М.М.Богуславский, М.И.Козырь,
Г.М.Миньковский и др. — М.: Сов. энциклопедия...
Юрченко М.М., Шевчук В.В. Право національних меншин на
інформацію: нормативно-правова регламентація та практика
його забезпечення в Україні // Південноукраїнський
правничий часопис...
Якемчук Р. Міжнародний захист меншин // Політика і час...
Якемчук Р. Міжнародний захист меншин // Політика і час...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы В связи с технической ошибкой на сайте Вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переслать полученное письмо- заказ мне, владельцу работы Александру, на адрес [email protected] или [email protected] Детали: 0983019422 Спасибо за сотрудничество!!! Если Вы не получили письмо на свой адрес - просто позвоните мне... 0983019422
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ

  Вступ Розділ 1 Загальна характеристика правового статусу національних меншин в Україні 1.1. Правова визначеність поняття «національна меншина» 1.2. Поняття правового статусу національних меншин 1.3. Структура та принципи правового статусу національних меншин в Україні Розділ 2 Конституційні гарантії прав і обов’язків національних меншин в Україні 2.1. Основні права та обов’язки національних меншин в Україні 2.2. Право національних меншин на політичне самовизначення та представництво 2.3. Гарантії реалізації прав національних меншин України Розділ 3 Сучасні проблеми та перспективи вдосконалення конституційно-правового статусу національних меншин в Україні 3.1. Проблеми в галузі гуманітарних прав національних меншин в Україні 3.2. Роль національних меншин в Україні в формуванні громадянського суспільства 3.3. Перспективи імплементації європейських стандартів у галузі національних меншин в українське законодавство Висновки Список використаних джерел
 • Правовий статус громадських організацій та національних меншин

  Вступ Розділ 1. Поняття та статус громадських об’єднань Розділ 2. Поняття та статус національних меншин Розділ 3. Актуальні проблеми законодавчого регулювання захисту прав національних меншин в Україні Висновки Список використаної літератури
 • Правовий статус угорців в Україні

  В Вступ / Розділ 1. Поняття та законодавче регулювання правового статусу національних меншин / Розділ 2. Основні права та обов’язки національних меншин. Механізм та гарантії реалізації прав національних меншин в Україні / Розділ 3. Правовий статус угорців в Україні / Висновки / Список використаної літератури
 • Конституційно правовий статус органів місцевого самоврядування: питання теорії та практики

  ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………………………4 Розділ 1 Теоретичні аспекти дослідження рівня конституційно-правового статусу органів місцевого самоврядування в Україні 1.1 Поняття місцевого самоврядування та його основні елементи…………....…6 1.2 Конституційно-правовий статус сільських, селищних та міських рад…..…10 1.3 Конституційно-правовий статус обласних та районних рад………………...18 1.4 Конституційно-правовий статус сільського, селищного та міського голови…………………………………………………….20 1.5 Конституційно-правовий статус виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад………………………..…23 Розділ 2 Проблеми та шляхи удосконалення реалізації конституційно-правових положень щодо статусу органів місцевого самоврядування 2.1 Питання конституційно-правових засад взаємовідносин держави і органів місцевого самоврядування. Пріоритетні завдання………….28 2.2 Проблема реформування органів місцевого самоврядування. Недоліки існуючої системи на прикладі м.Донецька……………………………33 2.3 Умови ефективності та функціонування конституційно-правового механізму реалізації повноважень органів місцевого самоврядування………..37 Висновки……………………………………………………………………………41 Перелік використаних джерел…………………………………………………….44
 • Конституційно-правовий статус громадських організацій

  Вступ......................................................................................................................3 Розділ 1. Загальна характеристика громадських організацій в Україні та їх конституційно-правовий статус....................................5 1.1. Поняття громадських організацій.........................................................5 1.2. Конституційно-правовий статус громадських організацій: поняття та структура...............................................................................7 1.3. Взаємовідносини громадських організацій із органами державної влади....................................................................................10 Розділ 2. Система громадських організацій в Україні та їх функції..............15 2.1. Правове регулювання порядку створення та діяльності громадських організацій......................................................................15 2.2. Система та класифікація громадських організацій в Україні...........24 2.3. Функції громадських організацій........................................................30 2.4. Гарантії діяльності громадських організацій та їх юридична відповідальність...................................................................32 Висновки................................................................................................................35 Список використаної літератури.........................................................................37


© 2013 - 2022 refsbank.info