Курсовая: ОСНОВНІ РИСИ ЗЛОЧИННОСТІ ХХІ СТОЛІТТЯ (ID:49962)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ОСНОВНІ РИСИ ЗЛОЧИННОСТІ ХХІ СТОЛІТТЯ (Код работы:49962)

Информация о работе Раздел: Криминология
Вид работы: Курсовая
Объем: 35 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 49962
Добавлена: 09.12.2010
Просмотров: 54
СодержаниеВступ
Розділ 1. Загальні тенденції злочинності в сучасній Україні
Розділ 2. Проблема криміналізації суспільної свідомості через
призму посилення фонових явищ і росту сучасної злочинності
Розділ 3. Наркобізнес як найбільша загроза сучасній цивілізації
Висновки
Список використаних джерел і літератури
ЛитератураБандурка A.M., Зелинский А.Ф. Вандализм. — X.: Ун-т внутр.
дел...
Баулін Ю.В. Виклики «нової» злочинності і проблеми
кримінального права // Кримінальне право України...
Болотова В.О., Чернецька Т.Н. Безпритульні діти:
соціальний портрет // Вісник НУВС. — X.: НУВС...
Борзых О.А. Природа детского бродяжничества и его
причины в современных условиях // Вісник ЛІВС МВС
України: Науково-теоретичний журнал. — Луганськ: РВВ
ЛІВС...
Бульба В.В. Стан боротьби з незаконним обігом наркотиків в
Україні // Вісник НУВС. — X.: НУВС...
Быков С.А. Наркомания среди молодежи как показатель
дезадаптированности // Социс...
Валуйська М.Ю. Про деякі риси морально-психологічного
портрета злочинців, які вчинили умисні вбивства при
обтяжуючих обставинах // Проблеми законності: Респ.
міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я.Тацій. — X.: Нац. юрид.
акад. України...
Гайдар А.І. Організована злочинність та її вплив на групову
злочинність неповнолітніх // Вісник НУВС. — X...
Голіна В.В. Кримінологічна характеристика і попередження
злочинності неповнолітніх // Питання боротьби зі
злочинністю: Зб. наук. пр. — X.: Право...
Голіна В.В., Батиргареєва B.C., Головкін Б.М. План заходів,
спрямованих на формування у громадян антикримінальної
культури, поширення знань і навичок, необхідних їм для
того, щоб не стати жертвами злочинній проявів
насильницького і корисливого характеру, запобігання
необережним злочинам // Питання боротьби зі
злочинністю: Зб. наук. пр. — X.: Право...
Ґоттфредсон М., Герші Т. Загальна теорія злочину / Пер. з
англ. Н.Бордукової. — X.: Акта...
Даньшин И.Н. «Фоновые» явления преступности как
дополнительный предмет криминологии // Проблеми
законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. Б.Я.Тацій.
— X.: Нац. юрид. акад. України...
Даньшин И.Н. Детерминация преступности
несовершеннолетних // Питання боротьби зі злочинністю:
Зб. наук. пр. — X.: Право...
Дорога Л.В. Злочинність неповнолітніх у сфері сексуальних
відносин та шляхи її попередження // Питання боротьби зі
злочинністю: Зб. наук. пр. — X...
Забрянский Г. На грани преступления // Соц. законность...
Закалюк А.П., Женунтій В.І., Кулик О.Г., Бова А.А. Система
інформації про причини й умови наркозлочинності в Україні:
основні результати виконання наукового проекту // Питання
боротьби зі злочинністю: Зб. наук. пр. — X.: Право...
Кальман О., Христич І. Злочинів менше не буде. Основні
тенденції розвитку злочинності в Україні у сучасних умовах
// Юридичний вісник України...
Клочкова А.В., Пристанская О.В. Информационные
предпосылки криминализации общественного сознания //
Вестник Московского университета. Серия 11. Право...
Криминология / Под ред. В.Н.Бурлакова, Н.М.Кропачева. —
СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет,
Питер...
Курс кримінології: Загальна частина / За заг. ред.
О.М.Джужи. — К.: Юрінком Інтер...
Курс кримінології: Особлива частина / За заг. ред.
О.М.Джужи. — К.: Юрінком Інтер...
Мороз В.Ф. Безпритульність та бездоглядність як чинники
делінквентності дітей та підлітків // Актуальні проблеми
держави і права: Збірник наукових праць. — Одеса:
Юридична література...
Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та
запобігання: Науково-практичний посібник / А.А.Бова,
В.І.Женунтій, А.П.Закалюк та ін. / За заг. ред. А.П.Закалюка.
— К.: Юрінком Інтер...
Нечаева А.М. Детская беспризорность — опасное
социальное явление // Государство и право...
Нікітін Ю. Кримінолого-концептуальна модель запобігання
злочинності в сучасному українському суспільстві //
Юридична Україна...
Оробець K.M. Кримінологічні особливості організаторів
організованих злочинних груп (за матеріалами практики
судів Харківської області) // Наука і вища освіта: Тези
доповідей учасників XII міжвуз. студ. наук. конф., м.
Запоріжжя...
Оробець К. Фонові явища і злочинність: головні
взаємозв’язки // Юридичний журнал...
Оробець К.М. Аналіз умов тривалості існування
організованих злочинних груп // Актуальні проблеми
сучасної науки і правоохоронної діяльності: Матеріали
науково-практичної конференції курсантів та слухачів,
Харків, 21 травня 2005 р. / МВС України, Нац. ун-т внутр.
справ. — X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ...
Оробець К.М. Професійна злочинність: видові ознаки й деякі
аспекти кримінологічної характеристики // Митна справа...
Півненко В. До проблеми формування нової стратегії
боротьби зі злочинністю // Юридичний радник…
Піщенко Г. Характеристика загальнокримінальної корисливої
злочинності та її детермінація // Право України...
Пономаренко Ю.Г. Кримінологічна характеристика
злочинності у сфері незаконного наркообігу // Вісник НУВС.
— X.: НУВС...
Про основи соціального захисту бездомних громадян і
безпритульних дітей: Закон України від 2 червня 2005 року
№2623-IV // Урядовий кур'єр...
Рущенко І.П. Соціологія злочинності: Монографія. — X.: Вид-
во Націон. ун-ту внутр. справ...
Садков E.B. Маргинальность и преступность // Coцис...
Смирнов М., Комісарчук Р. Щодо криміналістичної
характеристики економічної організованої злочинної
діяльності // Вісник прокуратури...
Соболев В.О., Ярмиш О.Н. Соціологічний вимір наркоманії як
фактор успішної профілактики наркозалежності серед
підлітків і молоді // Вісник НУВС…
Тимошенко В. Кримінологічна характеристика наркобізнесу
— її сутність та призначення // Право України...
Тимошенко В.А. Наркобізнес: національна та міжнародна
протидія новим викликам: Монографія. — К.: Вид-во НАСБ
України...
Туркевич І.К. Запобігання корупції: проблеми та шляхи
удосконалення // Боротьба з корупцією: міжнародний досвід
і його актуальність для України: Матеріали науково-
практичної конференції, 12 грудня 2002 року, м. Київ. — К.:
Вид-во НА СБ України...
Фіцула М. Педагогічні проблеми профілактики
правопорушень неповнолітніх // Право України...
Хруппа М., Вінс О. Кримінологічне поняття наркобізнесу //
Право України...
Хруппа Н. Наркобизнес, отмывание доходов, в том числе
международного масштаба, деятельность
правоохранительных органов по борьбе с этими
проявлениями: направления, результативность,
предложения // Правові проблеми боротьби зі злочинністю:
Зб. праць дослідників проекту "А" Науково-дослідницької
програми Академії правових наук України та Нац. ін-ту
юстиції Департаменту юстиції США. — Харків: Вид-во
КримАрт...
Цаллагов Б. Профілактика правопорушень серед учнів
(методичний матеріал) // Право України...
Шакун В.І. Злочинність неповнолітніх — нові виклики для
України // Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. пр. —
X.: Право...
Штанько Д.О. Наркотизація молоді: аспекти, проблеми і
наслідки // Вісник НУВС. — X.: НУВС...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы В связи с технической ошибкой на сайте Вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переслать полученное письмо- заказ мне, владельцу работы Александру, на адрес [email protected] или [email protected] Детали: 0983019422 Спасибо за сотрудничество!!! Если Вы не получили письмо на свой адрес - просто позвоните мне... 0983019422
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • ОСНОВНІ РИСИ ЗЛОЧИННОСТІ ХХІ СТОЛІТТЯ

  Вступ Розділ 1. Загальні тенденції злочинності в сучасній Україні Розділ 2. Проблема криміналізації суспільної свідомості через призму посилення фонових явищ і росту сучасної злочинності Розділ 3. Наркобізнес як найбільша загроза сучасній цивілізації Висновки Список використаних джерел і літератури
 • Основні форми організованої злочинності в світі

  ВСТУП 2 Розділ І. Організована злочинність та її прояви у сучасному світі 3 1.1 Поняття організованої злочинності на міжнародному рівні 3 1.2 Організована злочинність у світовому вимірі 6 Розділ ІІ. Характеристика основних форм організованої злочинності 15 2.1 Формування організованої злочинності та її структура 15 2.2 Основні форми організованої злочинності і сфери її впливу 20 ВИСНОВКИ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26
 • Монополія, причини її виникнення і основні риси. Монополізм в Україні

  ЗМІСТ ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1 МОНОПОЛІЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 1.1. Теорія монополії 8 1.2. Сутність та наслідки монополій 11 1.3. Причини виникнення та розвиток монополій 13 РОЗДІЛ 2 ОСНОВНІ РИСИ ТА ВИДИ МОНОПОЛІЙ 2.1. Основні риси монополій 17 2.2. Види та типи монополій 21 РОЗДІЛ 3 МОНОПОЛІЗМ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 25 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
 • Розкриття причин і умов злочинності. Вітчизняні та зарубіжні криміналогічні концепції причин та умов злочинності

  1. Вступ 2 2. Загальне розкриття причин і умов злочинності 3 2.1. Криміногенні детермінанти 4 2.2. Причини 4 2.3. Умови 5 3. Вітчизняні криміналогічні концепції причин та умов злочинності 6 3.1. Соціально-психологічні явища 8 4. Зарубіжні криміналогічні концепції причин та умов злочинності 9 4.1 “Особисті” 10 4.2. Міжнародні 11 5. Дискусійні питання щодо вчення про причини та умови злочинності 14 6. Висновки 17 7. Література 20
 • Монополія, причини її виникнення і основні риси. Монополізм в Україні

  ЗМІСТ ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОНОПОЛІЗМУ 1.1 .Сутність та види монополізму 7 1.2.Причини виникнення та основні риси монополії 13 РОЗДІЛ 2.МОНОПОЛІЗМ В УКРАЇНІ 2.1.Основні риси монополізму в Україні 18 2.2 Розвиток монополізму на прикладі українських підприємств 22 РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 31 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48


© 2013 - 2021 refsbank.info