Курсовая: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МЕХАНІЗМ БОРОТЬБИ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ (ID:49954)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МЕХАНІЗМ БОРОТЬБИ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ (Код работы:49954)

Информация о работе Раздел: Международное право
Вид работы: Курсовая
Объем: 41 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 49954
Добавлена: 09.12.2010
Просмотров: 46
СодержаниеВСТУП
Розділ 1. Міжнародно-правові засади протидії торгівлі
людьми
1.1. Злочинний за міжнародним правом механізм торгівлі
людьми
1.2. Принципи міжнародного співробітництва у сфері
протидії торгівлі людьми
1.3. Розвиток європейського законодавства у сфері
боротьби з торгівлею людьми
Розділ 2. Напрями протидії торгівлі людьми у європейському
праві
2.1. Європейський механізм боротьби з торгівлею жінками
та дітьми
2.2. Європейський механізм боротьби з торгівлею жінками
та дітьми
2.3. Європейський механізм боротьби з торгівлею
трансплантаційними органами
Розділ 3. Аналіз кримінального законодавства окремих
іноземних країн щодо відповідальності за торгівлю людьми
3.1. За законодавством Франції
3.2. За законодавством Нідерландів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
ЛитератураБоротьба з торгівлею людьми. — К...
Бузницька С.В., Щербина Л.І. Удосконалення нормативно-
правового регулювання боротьби з торгівлею людьми в
контексті європейської інтеграції України // Кримінальне
право України...
Горбунова О.Г. Міжнародні документи та законодавство
зарубіжних країн стосовно проституції, торгівлі жінками та
змушування їх до роботи у секс-бізнесі // Вісник
Університету внутрішніх справ...
Дагель Л.С. Принцип неотвратимости наказания // Ученые
записки Дальневосточного государственного университета:
Вопросы государства и права. — Владивосток...
Действующее международное право: В 3 т. — М...
Дополнительная конвенция об отмене рабства и
институтов, схожих с рабством от 07.09.1956 г. // Україна в
міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю
та взаємна правова допомога: Зб. докум. (укр. і рос.
мовами). — К.: Юрінком Інтер...
Европейская конвенция о защите прав и основных свобод
человека от 04.11.1950 г. // Юридический вестник...
Євсюкова М.В. Правова протидія торгівлі дітьми // Наше
право...
Євсюкова М.В. Розвиток міжнародного законодавства у
сфері боротьби із торгівлею людьми: аналіз положень
Конвенції Ради Європи про протидію торгівлі людьми // Наше
право…
Єгорова В. Визначення понять «торгівля людьми» та
«нелегальне переплавлення мігрантів» у міжнародному
праві: проблеми та перспективи // Юридичний журнал...
Загальна декларація прав людини 1948 p. // Права людини.
Міжнародні договори України, декларації, документи /
Упоряд. Ю.К. Качуренко. — К.: Наукова думка...
Іващенко В. Проблеми правового регулювання
співробітництва держав у галузі боротьби з торгівлею
людьми // Підприємництво, господарство і право...
Конвенция о рабстве от 25.09,1926 г. с изменениями,
внесёнными Протоколом от 07.12.1953 г. // Україна в
міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю
та взаємна правова допомога: Зб. докум. (укр. і рос.
мовами). — К.: Юрінком...
Максимов В. Міжнародно-правовий аспект протидії торгівлі
людьми // Південноукраїнський правничий часопис...
Международное уголовное право / Отв. ред. В.Н.
Кудрявцев. — М.: Наука...
Мусієнко А. Злочини у сфері трансплантації органів і тканини
людини // Вісник прокуратури...
Одинадцятий Конгрес Організації Об'єднаних Націй з
попередження злочинності і кримінального правосуддя (18-
25.04.2005 p.). — Бангкок...
Панов В.П. Международное уголовное право. — М...
Підгородинський В. Аналіз кримінального законодавства
окремих іноземних країн щодо відповідальності за торгівлю
людьми // Юридичний вісник...
Піщенко Г., Мінченко С., Тущенко О. Торгівля людськими
органами — протиправна діяльність і надприбутковий бізнес
// Право України...
Плішкіп В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ/
За ред. Ю.Ф. Кравченка. — К...
Права людини і професійні стандарти для юристів в
документах міжнародних організацій. — М...
Права людини. Міжнародні договори України, декларації,
документа / Упоряд. Ю.К.Качуренко. — К...
Ратушний С. Міжнародне співробітництво у протидії торгівлі
жінками // Проблеми міграції...
Римаренко Ю.І. Міжнародне міграційне право. — К.: КНТ...
Розвадовський В. Принципи міжнародного співробітництва
правоохоронних органів України у сфері протидії
транснаціональній торгівлі людьми // Підприємництво,
господарство і право...
Современное международное право. Сб. документов /
Сост. В.К.Собакин. — М...
186-й Дополнительный протокол к Конвенции по правам
человека и биомедицине относительно трансплантации
органов и тканей человека, Страсбург, 24 января2002 г. //
http://www.tibrariuiTi.raarticle 1341.htm…
Уголовный кодекс Голландии. — СПб.: Юридический центр
Пресс...
Уголовный кодекс Франции. — СПб.: Издательство
«Юридический центр Пресс»...
Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн: Навч.
посіб. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2 т. / За ред.
В.Д.Гончаренка. — К.: Ін Юре...
Черненко В. Адміністративно-правові заходи держави щодо
протидії торгівлі жінками // Науковий вісник національного
університету внутрішніх справ...
Юхно О.О. Актуальні проблеми запобігання, викриття та
розслідування злочинів у сфері трансплантації органів і
тканин людини // Південноукраїнський правничий часопис…
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы В связи с технической ошибкой на сайте Вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переслать полученное письмо- заказ мне, владельцу работы Александру, на адрес [email protected] или [email protected] Детали: 0983019422 Спасибо за сотрудничество!!! Если Вы не получили письмо на свой адрес - просто позвоните мне... 0983019422
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МЕХАНІЗМ БОРОТЬБИ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ

  ВСТУП Розділ 1. Міжнародно-правові засади протидії торгівлі людьми 1.1. Злочинний за міжнародним правом механізм торгівлі людьми 1.2. Принципи міжнародного співробітництва у сфері протидії торгівлі людьми 1.3. Розвиток європейського законодавства у сфері боротьби з торгівлею людьми Розділ 2. Напрями протидії торгівлі людьми у європейському праві 2.1. Європейський механізм боротьби з торгівлею жінками та дітьми 2.2. Європейський механізм боротьби з торгівлею жінками та дітьми 2.3. Європейський механізм боротьби з торгівлею трансплантаційними органами Розділ 3. Аналіз кримінального законодавства окремих іноземних країн щодо відповідальності за торгівлю людьми 3.1. За законодавством Франції 3.2. За законодавством Нідерландів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
 • НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ТА ЛЮДСЬКИМИ ОРГАНАМИ

  ВСТУП Розділ 1. Правова природа торгівлі людьми та людськими органами 1.1. Об’єктивна сторона торгівлі людьми та людськими органами 1.2. Аналіз складу злочину з торгівлі людьми та людськими органами Розділ 2. Правове регулювання боротьби з торгівлею людьми та людськими органами в Україні 2.1. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми та людськими органами 2.2. Шляхи запобігання торгівлі людьми та людськими органами Розділ 3. Боротьба з торгівлею людьми та людськими органами на міжнародному рівні 3.1. Зарубіжне законодавство щодо відповідальності за торгівлю людьми та людськими органами 3.2. Правове регулювання міждержавного співробітництва в боротьбі з торгівлею людьми та людськими органами ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
 • ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

  Вступ Розділ І. Особливості економічної злочинності 1.1. Поняття та кримінологічна характеристика економічної злочинності 1.2. Специфіка детермінації і причинності Розділ ІІ. Загальна характеристика кримінально-правових засобів боротьби із економічною злочинністю 2.1. Поняття боротьби із злочинністю та її основні засади 2.2. Зміст і задачі боротьби 2.3. Органи боротьби із економічною злочинністю Розділ ІІІ. Проблеми та перспективи боротьби з економічною злочинністю 3.1. Порівняльний аналіз національного та іноземного досвіду боротьби з економічною злочинністю 3.2. Сучасні проблеми боротьби з економічною злочинністю в Україні 3.3. Вдосконалення кримінально-правових засобів боротьби з економічною злочинністю Висновки Список використаних джерел і літератури Додатки
 • ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ АБО ІНША НЕЗАКОННА УГОДА ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ЛЮДИНИ

  Зміст. Вступ. 3 1. Торгівля людьми – явище світового масштабу. 8 1.1.Нормативно-правове визначення торгівлі людьми. 8 1.2.Торгівля людьми в Україні. 12 1.3. Торгівля людьми в міжнародно-правовому аспекті. 20 2. Загальний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 149 Кримінального Кодексу України. 28 2.1.Аналіз основного складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України. 29 2.1.1.. Об’єкт злочину. 29 1.2.Об’єктивна сторона складу злочину. 32 1.3.Суб’єкт та суб’єктивна сторона складу злочину. 37 2.2. Кваліфіковані види злочину „торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини”. 43 2.2.1.. Кваліфіковані види торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 ККУ). 43 2.2.2. Особливо кваліфіковані види торгівлі людьми (ч. 3 ст. 149 ККУ). 45 3. Відмежування торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо передачі людини від суміжних складів злочинів та можливості удосконалення даної норми. 54 3.1.Торгівля людьми та інші злочини: проблеми розмежування. 54 3.2. Вдосконалення норми про торгівлю людьми та іншу незаконну угоду щодо передачі людини та інші напрямки боротьби з торгівлею людьми. 60 Висновки. 74 Список використаних джерел. 79 Нормативні матеріали. 79 Спеціальна література. 80 Практичні матеріали. 84 Додаток 1. 86 Додаток 2. 87 Додаток 3. 89
 • Управління оптовою торгівлею аптечних закладів

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ. 7 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОПТОВОЮ ТОРГІВЛЕЮ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ 7 1.1. Сутність оптової торгівлі 7 1.2. Особливості оптової торгівлі в аптеках 14 1.3. Нормативно-правове регулювання оптової торгівлі в аптечних закладах 26 РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНИЙ 32 АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ОПТОВОЮ ТОРГІВЛЕЮ В ТОВ « » 32 2.1.Загальна характеристика підприємства 32 2.2. Аналіз асортименту продукції підприємства 45 2.3. Аналіз цінової політики ТОВ « » 47 2.4. Механізм оптової торгівлі на підприємстві 51 РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ 60 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОПТОВОЮ ТОРГІВЛЕЮ У ТОВ « » 60 3.1. Особливості укладання угод ТОВ « » з постачальниками та виробниками продукції 60 3.2. Удосконалення сервісного обслуговування ТОВ « » 72 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 86 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 90 ДОДАТКИ


© 2013 - 2021 refsbank.info