Курсовая: НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ТА ЛЮДСЬКИМИ ОРГАНАМИ (ID:49944)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ТА ЛЮДСЬКИМИ ОРГАНАМИ (Код работы:49944)

Информация о работе Раздел: Криминалистика
Вид работы: Курсовая
Объем: 45 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 49944
Добавлена: 08.12.2010
Просмотров: 56
СодержаниеВСТУП
Розділ 1. Правова природа торгівлі людьми та людськими
органами
1.1. Об’єктивна сторона торгівлі людьми та людськими
органами
1.2. Аналіз складу злочину з торгівлі людьми та людськими
органами
Розділ 2. Правове регулювання боротьби з торгівлею
людьми та людськими органами в Україні
2.1. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми та
людськими органами
2.2. Шляхи запобігання торгівлі людьми та людськими
органами
Розділ 3. Боротьба з торгівлею людьми та людськими
органами на міжнародному рівні
3.1. Зарубіжне законодавство щодо відповідальності за
торгівлю людьми та людськими органами
3.2. Правове регулювання міждержавного співробітництва в
боротьбі з торгівлею людьми та людськими органами
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
ЛитератураБантишев О., Гуменюк М., Шамара О. Щодо доцільності
визначення предметом контрабанди трансплантаційних
органів та інших анатомічних матеріалів людини //
Юридичний радник…
Білецька Л.М. Деякі проблеми судового розгляду
кримінальних справ про контрабанду // Проблеми боротьби
з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. —
К...
Борисов В.І., Козак В.А. Коментар до статті 149 ККУ //
Кримінальне право України...
Бузницька С.В., Щербина Л.І. Удосконалення нормативно-
правового регулювання боротьби з торгівлею людьми в
контексті європейської інтеграції України // Кримінальне
право України…
Галенская Л.Н. Основные направления сотрудничества
государств по борьбе с преступностью (правовые
проблемы): Автореф. дис.... д-ра юрид. наук: 12.00.10. —
Ленинград...
Гумін О.М. Напрями вдосконалення кримінального
законодавства щодо протидії торгівлі людьми // Митна
справа...
Євсюкова М.В. Правова протидія торгівлі дітьми // Наше
право...
Євсюкова М.В. Розвиток міжнародного законодавства у
сфері боротьби із торгівлею людьми: аналіз положень
Конвенції Ради Європи про протидію торгівлі людьми // Наше
право...
Іващенко В. Кримінальна відповідальність за торгівлю
людьми у законодавстві України // Юридичний журнал...
Іващенко В. Проблеми правового регулювання
співробітництва держав у галузі боротьби з торгівлею
людьми // Підприємництво, господарство і право...
Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми: сучасний стан і
тенденції // Часопис Київського університету права...
Клименко В.А. Торгівля людьми або інша незаконна угода
щодо людини (ст. 149 КК) // Наше право...
Клименко С.В., Лобода Г.Г. Питання боротьби з
контрабандою: деякі проблеми добровільної відмови від
вчинення злочину // Проблеми боротьби з корупцією,
організованою злочинністю та контрабандою. — К...
Козак В.А. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми:
чи рухаємось у вірному напрямку? // Кримінальне право
України...
Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник /
(Ю.В.Александров, О.О.Додуров, В.А.Клименко та ін.); За
ред. М.I.Мельника, В.А.Клименка. — К.: Юрид. думка...
Кримінальне право України: Навч. посіб. / С.Г.Волкотруб,
О.М.Омельчук, В.М.Ярін та ін.; За ред. О.М.Омельчука. — К.:
Наук. думка; Прецедент...
Кримінальний кодекс України / Офіційне видання, №1/2006.
— К.: Форум...
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар
/ Ю.В.Баулін, В.I.Борисов, С.Б.Гавриш та ін.; За заг. ред.
В.В.Сташиса, В.Я.Тація. — К.: Концерн „Видавничий дім Ін
Юре"...
Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. — М.:
Госуд. изд-во юрид. лит…
Ламах Е. Шляхи запобігання торгівлі людьми в Україні //
Євроатлантикінформ...
Лизогуб Я. Вилучення у потерпілого органів чи тканин для
трансплантації як ознака особливо кваліфікованого складу
злочину, передбаченого ст. 149 КК України // Адвокат...
Лизогуб Я.Г. Кримінальна відповідальність за торгівлю
людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини. —
Луганськ: РВВЛАВС...
Максимов В. Міжнародно-правовий аспект протидії торгівлі
людьми // Південноукраїнський правничий часопис...
Мертус Дж., Дат М., Флауерс Я. Наші людські права:
Посібник з жіночих людських прав. — Ужгород...
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу
України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І.Мельника,
М.І.Хавронюка. — К.: Каннон, А.С.К...
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу
України. — 3-є вид., перероб. та доп. / За ред.
М.I.Мельника, М.I.Хавронюка. — К: Атіка...
Орлеан A.M. Кримінально-правова характеристика торгівлі
людьми. — Х.: СІМ…
Орлеан А. Нова редакція статті, що передбачає кримінальну
відповідальність за торгівлю людьми: аналіз складу злочину
// Юридичний журнал...
Панов В.П. Международное уголовное право: Учебн.
пособие. — М...
Підгородинський В. Аналіз кримінального законодавства
окремих іноземних країн щодо відповідальності за торгівлю
людьми // Юридичний вісник...
Підгородинський В.М. Окремі питання визначення ознак
об’єктивної сторони торгівлі людьми // Митна справа...
Піщенко Г., Мінченко С., Тущенко О. Торгівля людськими
органами — протиправна діяльність і надприбутковий бізнес
// Право України...
Права людини. Міжнародні договори України, декларації,
документи / Упоряд. Ю.К.Качуренко. — К...
Про судову практику у справах про контрабанду та
порушення митних правил: Постанова Пленуму ВСУ від 3
червня 2005 p. №8 // Вісник Верховного Суду України...
Продаж в рабство по особистому погодженню // Вечірні
вісті...
Противодействие торговле людьми: Учеб. пособие. —
А.М.Бандурка, В.Н.Куц (руковод. авт. коллект.),
Е.Б.Левченко и др.; Под общ. ред. акад. АПрНУ
А.М.Бандурки. — Х.: Консум...
Пясковський В.В. Особливості забезпечення безпеки
потерпілих від торгівлі людьми в сучасних умовах //
Зовнішня торгівля: право та економіка...
Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций,
заключенных СССР с иностранными государствами. Вып.
XVII-XVIII. — М...
Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций,
заключенных СССР с иностранными государствами. Вып.
XVI. — М...
Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций,
заключенных СССР с иностранными государствами. Вып.
XIX. — М…
Сєрова І. Визначення понять «торгівля людьми» та
«нелегальне переправлення мігрантів» у міжнародному
праві: проблеми та перспективи // Юридичний журнал...
Современное международное право. Сб. документов /
Сост. В.К.Собакин. — М...
Стрекалов Є.Ф., Орлеан А.М. Теоретичні та практичні
аспекти застосування ст. 149 КК України // Науково-
практичний коментар...
Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне
преступления. — Ростов: Изд-во Ростов. ун-та...
Уголовное право России. Особенная часть: Учебник под
ред. проф. А.И.Рарога. — М.: Институт международного
права и экономики им. А.С.Грибоедова...
Уголовное право Украины. Общая и Особенная части:
Учебник / Под ред. Е.Л.Стрельцова. — X.: Одиссей...
Уголовное право Украины: Общая и Особенная части:
Учебник / Под ред. Е.Л.Стрельцова. — X.: ООО „Одиссей"...
Фердрос Л. Международное право. — М...
Цивільний кодекс України: Коментар. — X.: ТОВ „Одіссей"...
Юхно О.О. Актуальні проблеми запобігання, викриття та
розслідування злочинів у сфері трансплантації органів і
тканин людини // Південноукраїнський правничий часопис...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы В связи с технической ошибкой на сайте Вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переслать полученное письмо- заказ мне, владельцу работы Александру, на адрес [email protected] или [email protected] Детали: 0983019422 Спасибо за сотрудничество!!! Если Вы не получили письмо на свой адрес - просто позвоните мне... 0983019422
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ТА ЛЮДСЬКИМИ ОРГАНАМИ

  ВСТУП Розділ 1. Правова природа торгівлі людьми та людськими органами 1.1. Об’єктивна сторона торгівлі людьми та людськими органами 1.2. Аналіз складу злочину з торгівлі людьми та людськими органами Розділ 2. Правове регулювання боротьби з торгівлею людьми та людськими органами в Україні 2.1. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми та людськими органами 2.2. Шляхи запобігання торгівлі людьми та людськими органами Розділ 3. Боротьба з торгівлею людьми та людськими органами на міжнародному рівні 3.1. Зарубіжне законодавство щодо відповідальності за торгівлю людьми та людськими органами 3.2. Правове регулювання міждержавного співробітництва в боротьбі з торгівлею людьми та людськими органами ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
 • ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ АБО ІНША НЕЗАКОННА УГОДА ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ЛЮДИНИ

  Зміст. Вступ. 3 1. Торгівля людьми – явище світового масштабу. 8 1.1.Нормативно-правове визначення торгівлі людьми. 8 1.2.Торгівля людьми в Україні. 12 1.3. Торгівля людьми в міжнародно-правовому аспекті. 20 2. Загальний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 149 Кримінального Кодексу України. 28 2.1.Аналіз основного складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України. 29 2.1.1.. Об’єкт злочину. 29 1.2.Об’єктивна сторона складу злочину. 32 1.3.Суб’єкт та суб’єктивна сторона складу злочину. 37 2.2. Кваліфіковані види злочину „торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини”. 43 2.2.1.. Кваліфіковані види торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 ККУ). 43 2.2.2. Особливо кваліфіковані види торгівлі людьми (ч. 3 ст. 149 ККУ). 45 3. Відмежування торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо передачі людини від суміжних складів злочинів та можливості удосконалення даної норми. 54 3.1.Торгівля людьми та інші злочини: проблеми розмежування. 54 3.2. Вдосконалення норми про торгівлю людьми та іншу незаконну угоду щодо передачі людини та інші напрямки боротьби з торгівлею людьми. 60 Висновки. 74 Список використаних джерел. 79 Нормативні матеріали. 79 Спеціальна література. 80 Практичні матеріали. 84 Додаток 1. 86 Додаток 2. 87 Додаток 3. 89
 • Торгівля людьми

  ВСТУП 2 1. ТОРГІВЛЯ (КОНТРАБАНДА ) ЛЮДЬМИ 3 1.1. Визначення поняття торгівля людьми 3 1.2. Характерині риси торгівлі людьми 4 1.3. Торгівля жінками як один з видів нелегальної торгівлі людьми 7 РОЗДІЛ 2. ТОРГІВЛЯ ДІТЬМИ З МЕТОЮ ВИКОРИСТАННЯ ЇХ В СЕКСУАЛЬНИХ ЦІЛЯХ 11 2.1. Дитяча порнографія 11 2.2. Дитяча проституція 13 РОЗДІЛ 3. УСИНОВЛЕННЯ ІНОЗЕМЦЯМИ ЯК ФОРМА ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ 16 ВИСНОВОК 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 21
 • Торгівля людьми

  Вступ 1. Проблема торгівлю людьми в Україні 2. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини Висновок Використана література
 • «КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТОРГІВЛЮ ЛЮДЬМИ АБО ІНШУ НЕЗАКОННУ УГОДУ ЩОДО ЛЮДИНИ»

  ВСТУП c. 3-5 Розділ 1. Об’єктивні ознаки торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини 1.1. Об’єкт злочину – торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини с. 6-7 1.2. Об’єктивна сторона торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини с. 8-11 1.3. Способи вчинення торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини с. 12-14 Розділ 2: Суб’єктивні ознаки торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини 2.1. Суб’єктивна сторона торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини с. 15-18 2.2 Суб’єкт торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини с. 19 Розділ 3. Кваліфікуючі ознаки торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини с.20-24 ВИСНОВКИ с. 25-27 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ с. 28-30


© 2013 - 2022 refsbank.info