Разное: Програмні питання з курсу «Теорія держави і права» для спеціальності «Правознавство» шпори (ID:49928)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеПрограмні питання з курсу «Теорія держави і права» для спеціальності «Правознавство» шпори (Код работы:49928)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Предмет теорії держави і права.
2. Місце теорії держави і права в системі юридичних наук.
3. Поняття і види методів теорії держави і права.
4. Особливості виникнення держави і права у різних народів.
5. Теорії походження держави (теологічна теорія, патріархальна теорія, теорія насилля, теорія суспільного договору, психологічна теорія, соціально-економічна (класова), космічна теорія виникнення держави).
6. Поняття та сутність держави.
7. Ознаки, що відрізняють державу від інших соціальних організацій та організації влади у первісному суспільстві.
8. Зміст і співвідношення народного, національного і державного суверенітетів.
9. Державний суверенітет як невід’ємна ознака держави та його властивості.
10. Поняття типу і типології держав.
11. Основні характеристики історичних типів держави.
12. Поняття функцій держави.
13. Види функцій держави.
14. Основні напрямки удосконалення здійснення функцій Української держави.
15. Поняття форми держави та її елементи.
16. Поняття і види форми державного правління.
17. Поняття і види монархій.
18. Поняття і види республік.
19. Форма державного правління України.
20. Поняття і види форми державного устрою.
21. Форма державного устрою України.
22. Поняття і види державно-правового (державного) режиму.
23. Державно-правовий (державний) режим в Україні та перспективи його розвитку.
24. Поняття механізму держави і його елементи.
25. Поняття і види державних організацій.
26. Державний апарат і його співвідношення з механізмом держави.
27. Принцип поділу влади і структура державного апарата.
28. Поняття і види органів держави.
29. Основні принципи організації і функціонування державних органів в Україні.
30. Зміст і співвідношення понять: "влада", "політична влада", державна влада".
31. Поняття і ознаки громадянського суспільства.
32. Поняття і структура політичної системи суспільства.
33. Місце і роль держави в політичній системі суспільства.
34. Поняття та основні ознаки правової держави.
35. Співвідношення громадянського суспільства та правової держави.
36. Концепція соціальної держави.
37. Доктрина "держави загального благоденства".
38. Теорія конвергенції.
39. Концепції плюралістичної та елітарної демократії.
40. Анархізм і Етатизм як сучасні концепції держави.
41. Фашистська концепція держава.
42. Поняття і ознаки соціальних норм.
43. Види соціальних норм, їх характеристика.
44. Поняття і ознаки норми права.
45. Норма права і стаття нормативно-правового акту.
46. Логічна структура норми права, характеристика її елементів.
47. Види норм права та критерії їх класифікації.
48. Поняття, сутність і зміст права.
49. Співвідношення змісту та сутності права.
50. Поняття і види принципів права, їх характеристика.
51. Поняття і види функцій права.
52. Внутрішні та зовнішні форми прояву права.
53. Зовнішні форми (джерела) права: види та характеристика.
54. Зовнішні форми (джерела) права України.
55. Поняття структури права та її елементи.
56. Об’єктивне та суб’єктивне право.
57. Публічне і приватне право.
58. Матеріальне та процесуальне право.
59. Регулятивне і охоронне право.
60. Поняття системи права та її елементи.
61. Предмет і метод правового регулювання.
62. Системи права України та основні напрямки її розвитку.
63. Поняття законодавства у широкому та вузькому розумінні.
64. Поняття системи законодавства, її співвідношення з системою права.
65. Поняття і види законів.
66. Поняття і види підзаконних нормативно-правових актів.
67. Систематизація нормативно-правових актів: поняття і способи (види).
68. Поняття правотворчості, її принципи та види.
69. Суб'єкти правотворчості.
70. Стадії правотворчості.
71. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та по колу осіб.
72. Поняття і ознаки правовідносин.
73. Склад правовідносин та його елементи.
74. Правосуб'єктність: поняття та елементи.
75. Види правовідносин і критерії їх класифікації.
76. Поняття і види юридичних фактів.
77. Правові презумпції та їх види.
78. Юридичні фікції.
79. Поняття і багатоманіття форм реалізації норм права.
80. Дотримання, виконання і використання норм права та їх особливості.
81. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації.
82. Стадії застосування норм права.
83. Прогалини у праві і шляхи їх усунення та подолання.
84. Аналогія закону і аналогія права, їх особливості та можливості використання.
85. Колізії у законодавстві і шляхи їх усунення та подолання.
86. Поняття тлумачення норм права та його види.
87. Способи (прийоми) тлумачення норм права.
88. Поняття правової свідомості, її структура та джерела формування.
89. Правова культура: поняття і структура.
90. Нормативної поведінки.
91. Правомірна поведінка: поняття, ознаки, види.
92. Правопорушення: поняття та ознаки.
93. Склад правопорушення та його елементи.
94. Види правопорушень.
95. Поняття, ознаки і функції юридичної відповідальності.
96. Види юридичної відповідальності.
97. Обставини, що виключають юридичну відповідальність.
98. Підстави звільнення від юридичної відповідальності.
99. Поняття законності та її принципи.
100. Поняття і сутність правопорядку та громадського порядку.
101. Поняття державної дисципліни і форми її прояву.
102. Правове регулювання і правовий вплив: поняття та співвідношення.
103. Предмет, прийоми, типи і межі правового регулювання.
104. Основні стадії процесу правового регулювання.
105. Поняття механізму правового регулювання та його елементи.
106. Зміст і співвідношення понять "людина", "особа", "громадянин"
107. Поняття й елементи правового статусу людини і громадянина.
108. Поняття і сутність суб'єктивних прав.
109. Концепція природних суб'єктивних прав.
110. Поняття і зміст юридичних обов'язків.
111. Співвідношення понять "право", “система права” і "правова система".
112. Загальна характеристика основних правових систем сучасності.
113. Романо-німецьке право.
114. Англо-американська правова сім’я.
115. Мусульманська правова сім’я.
116. Сім’я традиційного права.
117. Національна правова система України та її місце серед правових систем сучасності.
118. Причини багатоманіття сучасних концепцій права.
119. Юридичний позитивізм.
120. Нормативізм.
121. Психологічна школа права.
122. Соціологічна юриспруденція.
123. Теорії природного права.
124. Проблеми використання сучасних концепцій права в процесі формування та розвитку системи права України.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info