Разное: Питання до екзамену з "Трудового права" шпори (ID:49924)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеПитання до екзамену з "Трудового права" шпори (Код работы:49924)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Конституційні засади права на працю.
2. Поняття, предмет і метод трудового права. Система трудового права.
3. Принципи та функції трудового права.
4. Відмежування трудового права від суміжних галузей права.
5. Поняття та класифікація джерел трудового права України.
6. Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин.
7. Система джерел трудового права.
8. Конституція України як основне джерело трудового права.
9. Кодекс законів про працю України та інші акти законодавства України, що містять норми трудового права.
10. Локальні нормативні правові акти, що містять норми трудового права.
11. Дія нормативних правових актів про працю, що містять норми трудового права, у часі та просторі.
12. Поняття, значення та класифікація принципів правового регулювання трудових відносин та інших відносин, безпосередньо пов’язаних з ними.
13. Заборона дискримінації у сфері праці. Заборона примусової праці.
14. Співвідношення принципів трудового права із суб’єктивними правами й обов’язками.
15. Поняття та види суб’єктів трудового права.
16. Правовий статус суб’єкта трудового права.
17. Трудова праводієздатність, суб’єктивні права й обов’язки, гарантії реалізації трудових прав і обов’язків та відповідальність суб’єктів трудового права.
18. Поняття трудових відносин.
19. Підстави виникнення трудових відносин.
20. Сторони трудових відносин. Основні права й обов’язки працівника та роботодавця.
21. Правовідносини, що тісно пов’язані з трудовими відносинами.
22. Поняття, основні принципи та сторони соціального партнерства.
23. Форми соціального партнерства. Колективні переговори.
24. Колективні договори та угоди.
25. Поняття, зміст і структура колективного договору.
26. Порядок розробки проекту колективного договору та його укладання.
27. Контроль за виконанням колективного договору та угоди.
28. Відповідальність за порушення законодавства про колективні договори та угоди.
29. Законодавство про зайнятість населення.
30. Правове регулювання вивільнення та працевлаштування працівників.
31. Порядок вивільнення працівників.
32. Поняття та форми працевлаштування. Органи працевлаштування.
33. Особливості працевлаштування молоді, інвалідів та інших категорій працівників.
34. Поняття і значення трудового договору. Сторони трудового договору.
35. Зміст трудового договору. Строк трудового договору. Набрання трудовим договором чинності.
36. Укладання трудового договору. Гарантії при укладанні трудового договору.
37. Форма трудового договору. Оформлення прийняття на роботу.
38. Випробування при прийнятті на роботу.
39. Види трудових договорів. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників: жінок та осіб із сімейними обов’язками; молоді; працівників транспорту; педагогічних працівників; інших категорій працівників.
40. Зміна умов трудового договору.
41. Поняття та види переведення на іншу роботу.
42. Підстави та порядок зміни істотних умов праці.
43. Атестація працівників.
44. Припинення трудового договору.
45. Загальні підстави припинення трудового договору.
46. Розірвання трудового договору за угодою сторін.
47. Розірвання строкового трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.
48. Відсторонення працівників від роботи. Порядок звільнення з роботи працівників.
49. Правові наслідки незаконного звільнення, переведення, переміщення та відсторонення працівників.
50. Поняття робочого часу. Нормальна тривалість робочого часу.
51. Правові гарантії працівникам щодо робочого часу.
52. Поняття і види робочого тижня, робочого дня, зміни. Поняття і порядок застосування надурочних робіт, роботи у нічний час.
53. Поняття режиму робочого часу, порядок його встановлення.
54. Ненормований робочий день. Порядок обліку робочого часу.
55. Поняття і види часу відпочинку. Перерви в роботі. Вихідні, неробочі та святкові дні.
56. Поняття і види відпусток. Державні гарантії права на відпустку.
57. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки. Порядок надання щорічних оплачуваних і додаткових відпусток.
58. Черговість надання щорічних оплачуваних відпусток.
59. Продовження та перенесення щорічної оплачуваної відпустки.
60. Поділ щорічної відпустки на частини, відзив з відпустки. Оплата відпусток.
61. Реалізація права на відпустку при звільненні працівника.
62. Відпустки без збереження заробітної плати.
63. Поняття заробітної плати. Методи правового регулювання оплати праці.
64. Основні правові гарантії щодо оплати праці працівників.
65. Заробітна плата. Тарифна система оплати праці та її елементи.
66. Системи заробітної плати та її види.
67. Форми матеріального стимулювання праці. Надбавки і доплати до заробітної плати за високу кваліфікацію та майстерність працівника.
68. Оплата праці у разі відхилення від установлених умов праці.
69. Строки і порядок виплати заробітної плати. Обчислення середньої заробітної плати.
70. Поняття гарантійних і компенсаційних виплат і доплат.
71. Гарантії та компенсації працівникам на час виконання ними державних або громадських обов’язків.
72. Гарантії і компенсації при службових відрядженнях та у разі переїзду на роботу в іншу місцевість.
73. Гарантії та компенсації працівникам, які поєднують роботу з навчанням.
74. Гарантії та компенсації працівникам, пов’язані з розірванням трудового договору.
75. Вихідна допомога та інші.
76. Відрахування із заробітної плати. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати.
77. Поняття охорони праці та її значення. Організація охорони праці.
78. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
79. Охорона праці жінок, неповнолітніх, осіб зі зниженою працездатністю (пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни та праці).
80. Нагляд і контроль за охороною праці і відповідальність за її порушення.
81. Внутрішній трудовий розпорядок організації. Поняття дисципліни праці.
82. Підстави та порядок застосування заохочень за успіхи в роботі.
83. Дисциплінарні стягнення. Поняття, види та підстави дисциплінарної відповідальності працівників.
84. Види та порядок застосування дисциплінарних стягнень.
85. Оскарження та зняття дисциплінарних стягнень.
86. Гарантії для працівників у разі їх притягнення до дисциплінарної відповідальності.
87. Поняття та умови настання матеріальної відповідальності сторони трудового договору.
88. Поняття та загальні підстави й умови матеріальної відповідальності працівника.
89. Обставини, що виключають матеріальну відповідальність працівника.
90. Межі матеріальної відповідальності працівника. Повна матеріальна відповідальність працівника.
91. Індивідуальна та колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.
92. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником.
93. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові.
94. Відшкодування роботодавцем моральної шкоди працівнику.
95. Поняття і система органів з нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю та їх повноваження.
96. Види нагляду та контролю за додержанням законодавства України про працю.
97. Види відповідальності за порушення законодавства України про працю.
98. Загальна характеристика трудових спорів. Органи, що розглядають трудові спори.
99. Підвідомчість трудових спорів. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.
100. Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info