Диплом: Облік, аналіз та аудит товарних запасів ТОВ Галицький Фонд (ID:49907)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеОблік, аналіз та аудит товарних запасів ТОВ Галицький Фонд (Код работы:49907)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ТОВ "ГАЛИЦЬКИЙ ФОНД" 6
1.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ "Галицький Фонд" 6
1.2.Система аналітичних показників, інформаційна база і основні методи економічного аналізу 13
1.3. Розробка та апробація методики аналізу товарних запасів ТОВ "Галицький Фонд" 20
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ НА ТОВ "ГАЛИЦЬКИЙ ФОНД" 31
2.1. Теоретико-методологічні основи обліку товарних запасів підприємства 31
2.1.1. Сутність та види товарних запасів 31
2.1.2. Економіко-правовий аналіз та склад нормативної бази 33
2.1.3. Методика обліку товарних запасів 43
2.2 Організація облікового процесу на ТОВ "Галицький Фонд" 48
2.2.1. Проектування системи первинного обліку товарних запасів 48
2.2.2. Синтетичний та аналітичний облік товарних запасів 53
2.2.3. Узагальнення інформації щодо наявності і руху товарних запасів та складання звітності 60
2.2.4. Система автоматизації обліково-економічних робіт в управлінні товарними запасами 66
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА АУДИТУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ТОВ "ГАЛИЦЬКИЙ ФОНД" 71
3.1. Методика аудиту 71
3.2 Організація аудиту товарних запасів на підприємстві 73
3.3. Шляхи покращення облікового процесу ТОВ "Галицький Фонд" впровадження результатів проведеного аналізу та аудиту 83
ВИСНОВКИ 85
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 89
ДОДАТКИ 93
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція України К.: Україна, 1996
2. Закон України „Про аудиторську діяльність” від 14 вересня 2006 р.
3. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон України №996-XIV від 16.07.99р., із змінами і доповненнями.
4. Про оподаткування прибутку підприємств : Закон України Зі змінами зг. Закону від18.11.97р. № 639/97 ВР 22 травня 1997 р.
5. Про податок на додану вартість: Закон України (№168/97 від 3.04.97р) Постанова Верховної Ради України (зі змінами доповненнями №799/97 від 30.12.97)
6. План рахунків бухгалтерського обліку, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій №291 від 30.11.99р.
7. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій №291 від 30.11.99р.
8. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових засобів, документів та розрахунків Наказом МФ України від 11.08.94р. № 69
9. Основні положення з обліку тари на підприємствах, у виробничих об’єднаннях та організаціях, затверджені Мінфіном СРСР від 30.09.85р.№166
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” : Наказ Міністерства фінансів України №328 від 31 грудня 1999р.,
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: Наказ Мінфіну України №87 від 31.03.99р.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” №246 від 20.10.99р., зі змінами і доповненнями.
13. Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалася, з групи товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення і надлишкових товарно-матеріальних цінностей, №149-300, від 15.12.99р.
14. Положення про документальні забезпечення записів бухгалтерського обліку” Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.9бр. № 88
15. Порядок ведення обліку приросту балансової вартості покупних товарів (крім активів, що підлягають амортизації, цінних паперів та деривативів), матеріалів, сировини, комплектуючих виробів, напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві і залишках готової продукції №124 від 11.06.98р.
16. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення /псування/ матеріальних цінностей - Постанова КМ України від 22.01.96р. № 116
17. Порядок збору, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки), затверджений наказом Міністерства економіки і з питань європейської інтеграції України від 02.10.2001р. №224
18. Порядок проведення дооцінки товарно-матеріальних цінностей МФ та Міністерством економіки від 31.05.93 № 69
19. Правила застосування, обігу та повернення засобів упаковки багаторазового використання України і правила повторного використання дерев’яної, картонної тари і паперових мішків на Україні, затверджені наказом Міністерства державних ресурсів України від 16.06.92р. №15, зі змінами та доповненнями.
20. Бондаренко Н.О., Понікаров В.Д., Попова С.М. Аудит суб'єктів підприємницької діяльності. Навчальний посібник.- Київ:Центр навчальної літератури,2004.
21. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит»/За ред. Бутинця Ф.Ф.,5- вид.-Житомир: ПП Рута 2003р.-726с.
22. Белуха Н. Г. Аудит: Учебник. – К.: Знання, 2000. – 769 с.
23. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003.-628с.
24. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник. 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2006. – 512с.
25. Бычкова С.М. Итыгмлова Е.Ю. Международные стандарты аудита: Учебное пособие. – М.: Изд-во Проспект, 2007.-432с.
26. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках:навч.посібник:3-тє вид.-К.:А.С.К., -2008.
27. Давидов Т. М. Аудит: Навчальний посібник. – 2- ге вид., перероблене і доповнене. – К.: Знання, КОО., 2001. – 363 с.
28. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф.Покропивного. – Вид.2-ге, перероб.та доп. – К.: КНТЕУ, 2007.
29. Є.В. Мних. Економічний аналіз:Підручник.-Київ:Центр навчальної літератури,2008.
30. Завгородний В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. 2-е изд. – К.: Фирма „ДИ-КСИ”, 1997. – 832 с.
31. Івахненко В.М. „Курс економічного аналізу” Київ „Знання-Прес” 02р.
32. Кравченко Л.І. „Аналіз господарської діяльності в торгівлі” Навчальний посібник. Мінськ 2005.
33. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: „Каравела”; Львів: Новий світ – 2000”, 2002 – 504 с.
34. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. „Економіка торговельного підприємства” Київ 2008.
35. Макаровська Т.П.,Боднар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посібник для студ.вищ.навч.закл.-К.:МАУП, 2008.-
36. Мец Т.Н., „Основи фінансового аналізу” Харків 2007.
37. Огійчук М. Ф. Організація і методика аудиту: Навчальний посібник. – Харків: ХНАУ, 2005 – 230 с.
38. Павлюк І.М. Основи бухгалтерського обліку на підприємствах і в організаціях України: Практично-навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІМЕ, 2007.
39. Поплюйко А. „Облік і аналіз використання виробничих запасів”. Автореферат, 2008р.
40. Романова О.Є. „Аналіз господарської діяльності” Москва 2007р.
41. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України:Підруч.для студ.вищ.навч.закл.екон.спец.-5 вид., допов.й переробл.-К.:А.С.К.,2006.
42. Усач Б.Ф. Аудит: Навчальний посібник. – 2 – ге видання, - К.: «Знання-прес», 2003. – 223 с.
43. Фінансовий аналіз: Навч. посібник/ Г.В. Митрофанов, Г.О.Кравченко, Н.С.Барабаш та ін.;За ред..проф.Г.В.Митрофанова.-К.:КНТЕУ:2005,
44. Хом’як Р.Л. „Бухгалтерський облік в Україні” Львів „Знання” 2009р.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info