Диплом: Бюджетний мониторінг та аналіз виконання державного бюджету Украни (ID:49905)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеБюджетний мониторінг та аналіз виконання державного бюджету Украни (Код работы:49905)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ
ВСТУП 3
1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ БЮДЖЕТНОГО МОНІТОРИНГУ 7
1.1. Моніторинг виконання бюджетних програм. Поняття та порядок проведення 7
1.2. Теоретичні передумови аналізу бюджетного процесу як об’єкта статистичного дослідження 16
2.ПРОВЕДЕННЯ БЮДЖЕТНОГО МОНІТОРИНГУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 32
2.1. Організація та здійснення моніторингу виконання Державного бюджету України 32
2.2. Аналіз виконання державного бюджету України в 2008-2009 році 42
3.ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 78
3.1. Використання результатів моніторингу виконання Державного бюджету України в управлінні бюджетним процесом 78
3.2. Підвищення ефективності виконання бюджетних програм в умовах економічної кризи 88
ВИСНОВКИ 105
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 110
ДОДАТКИ 118
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція України. - К.: Преса України, 1997.
2. Бюджетний кодекс України: Закон України від 21 червня 2001 року №2542-111. Із змінами, внесеними згідно із Законами N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.257, N 1075-VI ( 1075-17 ) від 05.03.2009, ВВР, 2009, N 30, ст.420, N 1275-VI ( 1275-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.534
3. Закон України "Про Державний бюджет на 2008 рік" від 28.12.2007 №107-VІ - http://zakon.rada.gov.ua
4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" 30.12.2008 - http://zakon.rada.gov.ua
5. Закон України "Про державні цільові програми" № 1621-IV від 18.03.2004 р. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
6. Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" №1602-111 від 23.03.2000 р. -http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/Iaws/main.cgi
7. Концепція застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 р. N 538-р.
8. Послання Президента України до Верховної Ради України. "Європейський вибір". Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
9. Постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Прогнозу показників зведеного бюджету за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2006-2008 роки та довгострокову перспективу" № 1202 від 14 вересня 2004 р. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2008 року № 828 "Про схвалення Прогнозу показників зведеного бюджету за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2010-2012 роки та довгострокову перспективу", http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
11. Постанова від 10.10.2007р. "Прогноз показників Зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2009-2011 роки".
12. 13. Програма діяльності Кабінету Міністрів України "Послідовність. Ефективність. Відповідальність" на 2004-2005 роки.
13. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету" № 57 від 28.01.2002. -http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
14. Стратегія економічного і соціального розвитку України "Шляхом європейської інтеграції"" на 2004-2015 роки. Стратегія від 28.04.2004 р. №493/2004- http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
15. Звіт Рахункової палати України за 2009 рік. - http://www.ac-rada.gov.ua/achamber/control/uk/publish/category/main?cat_id=32826
16. Звіт Рахункової палати України за 2008 рік - К.: Рахункова палата України, 2005.- 128
17. Бирюков А.Г. О роли бюджетных ограничений в бюджетном процессе/А.Г. Бирюков// Финансы. - 2005. - № 3 - С. 3-6
18. Бюджетная сфера: Нормативная база/ Л. Маргорская, О. Пироженко - X.: Изд. Дом "Фактор", 2003. - 208 с.
19. Бюджетна система України: Навчальний посібник (За ред. С.О.Булгакової). - К.: КНТЕУ, 2003. - 419с.
20. Бюджетний менеджмент. Практикум: Навч. посіб. / В. Федосов, С. Кондратюк, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. проф. В. Федосова. - К.: КНЕУ, 2005. - 420 с.
21. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; за заг. ред. В. Федосова. - К.: КНЕУ, 2004. - 864 с.
22. Бюджетний моніторинг. Аналіз виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"- www.serr.kiev.ua/ukxanalytics
23. Бюджетні слухання: Методичні рекомендації щодо організації та проведення бюджетних слухань в органах місцевого самоврядування України/ В.І.Кравченко, О.Ю.Кучеренко, І.І.Гейдор та ін. - К.: НДФІ, 2008. - 120 с.
24. Василик О.Д. Бюджетна система України: Підручник для студ. вищих навч. закладів/ О.Д. Василик, К.В. Павлюк. - К.: Центр навчальної літератури, 2004.-544 с.
25. Василик О.Д. Державні фінанси України: Підручник/ О.Д. Василик, К.В.Павлюк - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 608 с.
26. Василик, О.Д. Теорія фінансів: Підручник для економ, спец. вищ. зак.освіти/ О.Д. Василик. - К.: НІОС, 2008. - 416 с.
27. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України. Київ: ЦУЛ, 2003 241c.
28. Вахрин П.И. Бюджетная система Российской федерации: Учебник. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2002. - 567 с.
29. Вітлінський B.B. Моделювання економіки: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003.-408 с.
30. Волощук Г.О., Пасічник Ю.В. Наукове забезпечення бюджетного процесу. - К.: Міленіум, 2003. - 272 с.
31. Гамукин В. Новации бюджетного процесса: бюджетирование, ориентированное на результат/ В. Гамукин // Вопросы экономики. - 2005. - № 2 - С. 4-22
32. Германчук П.К., Стефанюк І.Б., Рубан HJ., Александров В.Т., Назарчук 0.1. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. - Київ: НВП "ABT", 2004. - 424 с.
33. Голикова Т.А. Основные направления реструктуризации бюджетного сектора и совершенствования бюджетного процесса/ Т.А. Голикова // Финансы.1-2004.-№2.-С. 3-6.
34. Горегляд В.П. Об особенностях современного бюджетного процесса / В.П.Горегляд //Финансы.- 2002. -№ 10-С. 14-18
35. Государственные и муниципальные финансы: Учебник/ Ред. И.Д. Мацкуляк. - М.: РАГС, 2003. - 680 с.
36. Дзюбик С.Д. Фіскальна політика. Київ: УАДУ, 2004 - 167с.
37. Дегтярьова Н. В., Леонов Д. А. та ін. Професійна діяльність на ринку цінних паперів: торгівля цінними паперами. Практичний посібник. - К.: АДС "Український міжнародний культурний центр", 2005. - 344 с.
38. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки. Київ:"Знання-Прес", 2008-157с.
39. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: Монографія/ Я.А. Жаліло. - К.: Нац. ін-т стратегічних досліджень, 2003. - 368 с. -(Економічні стратегії; Вип.8).
40. Єрмошенко М. Бюджетна статистика і реформування бюджетного процесу та управління ним/ М. Єрмошенко// Статистика України - 2008. - № 1(8).-С.15-20
41. Жибер Т.В. Бюджетна політика України на сучасному етапі та її реалізація в бюджетному процесі // Фінанси України - 2005. - № 8. - С. 7-12.
42. Жибер Т.В. Державне казначейство України: становлення, проблеми, перспективи // Фінанси України - 2004. - № 1. - С. 40-46.
43. Жибер Т.В. Теоретичні аспекти бюджетного устрою // Фінанси України -2003.-№ 11.-С. 11-15
44. Иванова Н.Г. Казначейская система исполнения бюджетов: Учеб. пособие/ Н.Г.Иванова, Т.Д.Маковник. - СПб.: Питер, 200!. - 203 с.
45. Інформаційні повідомлення Рахункової палати України про використання коштів Державного бюджету України: До Звіту Рахункової палати України за 2004 рік. - К.: Рахункова палата України, 2005. - 104 с.
46. Ісмаїлов А.Б. Бюджетний процес та напрямки його удосконалення / А.Б.1смаїлов// Фінанси України - 2002. - № 8 - С. 26-28
47. Карлін М.І., Горбач Л.М., Новосад Л.Я. Державні фінанси в транзитивній економіці. Київ: Кондор, 2003 - 218с.
48. Кваша О.О. Парадигмальний підхід до прогнозування доходів зведеного бюджету України // Наукові праці НДФІ, № 10, 2006р. - с.10-12
49. Колесов A.C. Бюджетный процесс: сущность и совершенствование/ A.C. Колесов // Финансы. - 2003. -№ И - С. 8-І 1
50. Ковальчук СВ., Форкун І.В. Фінанси. Львів: "Новий Світ - 2000", 2005 -351с.
51. Кудряшов В.П. Фінанси. Херсон: Олді-плюс, 2002 -345с.
52. Лук'яненко I.F. Системне моделювання показників бюджетної системи України: принципи та інструменти. Монографія/ І.Г. Лук'яненко - К.: KM Академія, 2004. - 542 с.
53. Луніна І.О. Державні фінанси України в перехідний період/ І.О. Луніна. -К.: Ін-т екон. прогнозування, 2008. - 296 с.
54. Малий І.Й. Держава і ринок: філософія взаємодії: Монографія/ 1-Й. Малий, М.І. Диба, М.К. Галабурда. - К.: КНЕУ, 2005. - 357 с.
55. Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. посібник / ВЛ. Малиновський - Луцьк: Вежа, 2005. - 558 с.
56. Мельничук В. Дарпінянц В. Палата для Мінфіну. Державні аудитори ставлять діагноз бюджету // Контракти - 16.02.2004 - №7.
57. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навч. посібник/ Л.О. Миргородська. - К-: Центр навчальної літератури, 2003. - 240 с.
58. Мочерний СВ. Основи економічної теорії: Навч. посіб. / СВ. Мочерний, O.A. Устинко - К.: Академія, 2005. - 502 с.
59. Огонь Ц.Г. Доходи бюджету України: теорія та практика / Монографія. - К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2003. - 580 с.
60. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія), Навчальний посібник - 4-те вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2007. - 240 с.
61. Опарін В.М., Малько В.І., Кондратюк С.Я., Коломієць Г.Б. Бюджетна система. Київ: КНЕУ, 2002, - 342с.
62. Парыгина В.А. Бюджетное право и процесе: Учебник/ В.А. Парыгина, A.A. Тедеев. - М.: ЭКСМО, 2005. - 381 с.
63. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посібник. - К.: Знання-ІІрес, 2002.
64. Плужников О.І. Проект Закону "Про концепцію пріоритетів державної бюджетної політики України на 2004 - 2010 роки". Проект, реєстраційний номер 3619 від 10.06.2003 р.
65. Политико-экономические аспекты бюджетного процесса // Тижн. інформ.-аналіт. огляд: проблеми політики, економіки, безпеки. Міжнар. відносини. - 2002. - № 32. - С. 10-13
66. Про результати аналізу практики формування і використання коштів спеціального фонду Державного бюджету України у 2003-2004 роках: Вип. 7 -К.: Рахункова палата України, 2005. - 37 с.
67. Система державних фінансів України: шляхи забезпечення прозорості та оптимальної децентралізації фінансових потоків. Матеріали форуму експертів. Київ, 2 березня 2001 року. / За ред. І. Бураковського. - К.: К.І.С., 2001.-120 с.
68. Слобода И.О. Підходи до збалансованості державного бюджету України // Фінанси та економіка, № 7, 2004р. - с.5-9
69. Статистичний щорічник України за 2003 рік. - К.:"Консультант", 2004. -663с.
70. Статистичний щорічник України за 2004 рік. - К.:"Консультант", 2005. -631с.
71. Статистичний щорічник України за 2005 рік. - К.:"Консультант", 2006. -586С.
72. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки. Київ: Вікар, 2003 -277С.
73. Травкина Н.М. Бюджетные кормушки" политической системы в США // США-Канада: экономика, политика, культура. - 2003. - № 4 - С. 72-90
74. Травкина Н.М. Особенности бюджетного процесса в США в эру профицитов // США-Канада: экономика, политика, культура - 2002. - №5 - С. 66
75. Юрій СЛ., Бескид И.М. Бюджетна система України. Київ: НІОС, 2005 -316с.
76. Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: Монографія/ За наук. ред. В.Федосова. - К.: КНЕУ, 2002.-387 с.
77. Фінанси: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ О.Р. Романенко, С.Я. Огородник, М.С. Зязюн, А.А. Славкова. - 2-ге вид., переробл. і допов.. - К.: КНЕУ, 2006. - 387 с.
78. Фінансово-правовий механізм формування дохідної частини бюджетів: Курс лекцій/ Л.А. Савченко. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. - 357 с.
79. Чугунов І.Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку. -К.:ШОС, 2003.-488 с.
80. Экономическая теория (политэкономия): Учебник/ Ред. В.И. Видянин. -4-е изд. - М: ИНФРА-М, 2005. - 639 с.
81. Єщенко П.С., Палкін Ю.1. Сучасна економіка. Київ: Вища школа, 2005 -420с.
82. Єпіфанов А.О., Сало 1.В., Д'яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. Київ: Наукова думка, 2005 - 424 с.
83. Януль І.Є. Бюджетний процес в Україні та напрями його вдосконалення.// Фінанси України - К.: Фінанси України, 2005. - № 9 -С. 25-29
84. Сайт Групи фіскального аналізу та учасників Програми сприяння розвитку місцевих бюджетів - www.sefr.kiev.ua
85. Сайт Державного казначейства України - www.treasury.org.ua
86. Сайт Державного комітету статистики - http://www.ukrstat.gov.ua
87. Сайт Кабінету Міністрів України - www.kmu.kiev.ua
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info