Диплом: Кримінальна відповідальність за несплату податків (ID:49903)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеКримінальна відповідальність за несплату податків (Код работы:49903)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) 9
1.1. Поняття податків, зборів інших обов’язкових платежів та їх класифікація. 9
1.2. Суб’єкти податкових правовідносин. 14
1.3. Виконання обов’язку щодо сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). 19
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) 27
2.1 Умови за яких настає кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). 27
2.2 Характеристика складу злочину, який передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) 35
2.2.1 Суб’єкт злочину 35
2.2.2 Суб’єктивна сторона злочину 53
2.2.3 Об’єкт злочину 61
2.2.4 Об’єктивна сторона злочину 69
РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН ЗЛОЧИННОСТІ ПОВ’ЯЗАНОЇ З УХИЛЕННЯМ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) 79
3.1 Зарубіжний досвід боротьби з ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) 79
3.2 Сучасний стан злочинності пов’язаної з ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) і заходи боротьби з нею. 92
ВИСНОВКИ 99
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 104
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Преса України, 1997 р. - 105 с.
2. Бюджетний кодекс України // ВВР України. -2001. -№ 37-38.
3. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 лют. 2007. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007. - 175 с.
4. Кримінально - процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №22. - 230 с.
5. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р., № 280/97-ВР (зі змінами від 16.03.2010) // ВВР України. -1997. -№ 24. -Ст.170.
6. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 р., № 1251-XII // ВВР України. -1991. -№ 39. -Ст.510.
7. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003р. за № 889-ІV // Відомості Верховної ради України. - 2003. - № 32.
8. "Про порядок встановлення ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), інших елементів податкових баз, а також пільг щодо оподаткування" Закон України від 14. 10. 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №52.
9. Інструкція про порядок обліку платників податків, затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 19.02.98 р. за №80, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 1998р. за №72/2612.
10. "Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" Указ Президента України від 10.12.2001 р. №1199/2001 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 97.
11. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про деякі питання застосування судами України адміністративного та кримінального законодавства у зв'язку з набранням чинності Законом України від 22 травня 2003 р. "Про податок з доходів фізичних осіб" від 28 травня 2004 р. № 9. // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973- 2004): Офіц. вид. / За заг. ред. Голови Верховного Суду України В.Маляренка.- К.: Вид.Дім "Ін Юре"-2004. - 208 с.
12. Про порядок встановлення ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), інших елементів податкових баз, а також пільг щодо оподаткування: Закон України від 14. 10. 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998.-№ 52. - С. 317.
13. Про порядок обліку платників податків: Інструкція, затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 19.02.98 р. за №80, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 1998 р. за №72/2612. 2.
14. Порядок застосування податкової застави органами державної податкової служби, затвердженому наказом Державної податкової адміністрації України від 28 серпня 2001 року №338
15. Александров И. В. Налоговне преступления: Криминалистические проблемы расследования. - М.: Юрид. центр Пресе, 2002. - 247 с.
16. Аликперов Х.Д., Курбанова К.Ш. УК РФ й некоторые проблемы освобождения от уголовной ответственности // Государство и право. - 2000. - № 1. - С. 58-59
17. Андреев Г.В. Взаимодействие Федеральных органов налоговой полиции и органов внутренних дел при выявлении и расследовании преступлений в сфере налогообложения. Дисс. канд. юрид. наук. - М., 2001. - С. 251.
18. Андреєва К. Податкова міліція про результати І півріччя // Юридичний журнал. - 2003. - № 8.-С. 11-12.
19. Андрушко П.П. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів (науково-практичний коментар до статті 212 Кримінального кодексу України та проблеми її застосування) // Законодавство України. Науково-практичні коментарі - 2003. - № 5. - С. 30.
20. Бахін В. П., Гора І. В., Цимбал П. В. Криміналістика: Курс лекцій (Ч. 1). -Ірпінь: Акад. ДПС України, 2002. - 356 с.
21. Бенедисюк І. Деякі питання складу злочину за ухилення від сплати податків, інших обов'язкових платежів та їх доведення в ході попереднього розслідування // Вісник податкової служби України. - 2001. - № 3. - С. 53-55.
22. Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми). - Харків: Право, 2001. - С. 50-51.
23. Вісник Верховного Суду України. - 2008. - № 5. - С. 28.
24. Вісник Верховного Суду України. - 2009. - № 2. - С. 28.
25. Волженкин Б.В. Преступления в сфере зкономической деятельности (зкономические преступления). - СПб.: Юридический центр Пресе 2002. - С. 485.
26. Волковский В.Й. Налоговые органы и экономическая безопасность России. - М., 2000. - С. 106.
27. Воронова Л.К. Финансовое право: Учебное пособие /Л.К. Воронова, Н.П. Кучерявенко. -Харьков: Легас, 2003. -360 с.
28. Гладких С.Н. Вопросы эффективности расследования преступлений в сфере налогообложения // Адвокат. - 2004. - № 12. - С. 70-72.
29. Головин А. Ю. Криминалистическая систематика: Монография / Под общ. ред Н. П. Яблокова. -М.: ЛексЗст, 2002. - 358с.
30. Готін О. Подвійні стандарти спеціальних кримінально-правових норм: деякі міркування з приводу здобутків та витрат криміналізації // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 10. - С. 135-138.
31. Григорьев В. Предмет налоговых преступлений // Уголовное право. - 2004. - № 1. - С. 18-23.
32. Губська О. Нереабілітуючі підстави закриття кримінальних справ з позиції презумпції невинуватості // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 11. - С. 75-79.
33. Гуторова Н. Проблеми депеналізації злочинів проти державних фінансів // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 10. - С.116-117.
34. Гуторова Н., Золотарьов А. Деякі особливості застосування загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 12. - С. 162-165.
35. Дубовицкий Р.В. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов с организаций: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. - М., 2004. - 26с.
36. Дудоров О. Кримінально-правовий компроміс у сфері оподаткування: зарубіжний досвід // Право України. - 2005. - № 3 - С.123-141.
37. Дьоменко С.В. Вимагання: кримінально-правовий та кримінологічний аналіз: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. - К., 2006. - С. 16
38. Журавель В. Інформаційне забезпечення процесу розслідування: шляхи та засоби // Вісник Академії правових наук України. - 2004. - № 2 (37). - 32с.
39. Івасюк І.Г. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання внаслідок зміни обстановки: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. - Львів, 2002. - С. 9.
40. Йоффе М. Кримінально-правові та процесуальні аспекти звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків//Право України. - 2002. - № 10. - С. 69-72.
41. Камынин Й. Особенности определения сроков давности по длящимся и продолжаемым преступлениям//Законность.-2004. - № 1. - С. 30-33.
a. Катеринчук М.: "ДПА має перетворитися з репресивної інституції на стимулюючу" // Юридичний вісник України. - 2005. - 9-15 квітня. - № 14.- С. 20-23.
42. Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія: Академічний курс: Підручник. -К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2004. - 424с.
43. Криміналістика: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. / За ред. В. Ю. Шепітька. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2004. - 728с.
44. Кримінальне право. Особлива частина: Підручник / Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько та ін. - К., 1998. - С. 312.
45. Кучеров Й.Й. Налоги и криминал. Историко-правовой анализ. -М.: Первая Образцовая типография, 2000. - 258 с.
46. Кучеров Й.Й., Соловьев И.Н. Уголовная ответственность за налоговые преступления. Комментарий / Под ред. Й.Й. Кучерова. - М.: АО "Центр ЮрИнфоР", 2004. - С. 10-11.
47. Лашко Н.Н. Новое в уголовной ответственности организаций за уклонение от уплаты налогов // Ваш налоговый адвокат. - 2003. - № 3.- С.11-15.
48. Лемешко О.М. Звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у сфері господарської діяльності // Вісник ЛАВС ім. 10-річчя незалежності України. Спецвипуск. Ч. 1. - Луганськ: РВВ ЛАВС, 2002. - С. 85
49. Лемешко О.М. Звільнення службових осіб від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у сфері господарської діяльності // Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарської діяльності: Матер. наук.-практ. семінару. Харків, 9 листопада 2004 р. / Ред. кол.: В.В. Сташис (голов. ред.) та ін. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - С. 53-54.
50. Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2000. - С. 189.
51. Лисенко В.В. Виявлення податковою міліцією ухилень від сплати податків. - К., 2002. - 168 с.
52. Лисов В. С кем Путин пойдет в финансовую разведку? // Российская газета. - 2001. - 13 января. - С. 4-5.
53. Лройдаков А.А., Архипов А.В. Некоторые вопросы привлечения к ответственности за совершение налоговых преступлений // Ваш налоговый адвокат. - 2003. - № 3. - С. 10.
54. Магомедов Д., Ковалев В. Особенности квалификации налоговых преступлений // Закон-ность. - 2003. - № 2. - С. 38.
55. Мальцев В.В. Принцыпы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности. - СПб.: Юридический центр Пресе, 2004. - С. 435.
56. Маляренко В.Т. Про закриття кримінальної справи (окремі аспекти) // Вісник Верховного Суду України. - 2003. - № 3. - С. 58.
57. Митюшев Д.И. Налоговые преступления (спорные вопросы ответственности): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. - Красноярск, 2002. - С. 10.
58. Навроцький В.О. Кримінально-правова кваліфікація. Конспект лекцій зі спеціального курсу // Життя і право. - 2004. - № 1. - С. 46.
59. Налоговые преступления и правонарушения. Кто и как их выявляет и предупреждает / Под ред. В.Д. Ларичева. - М., 1998. - С. 125.
60. Настільна книга слідчого: Наук.-практ. вид. для слідчих і дізнавачів / Панов М. І., Шепітько В. Ю., Коновалова В. О. та ін. - К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2003. - 720 с.
61. Наступ на тіньову економіку // Юридичний вісник України. - 21-27 серпня 2004 р. - № 34. - С. 17-18.
62. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. С.С. Яценка. - К.: А.С.К., 2002. - 799с.
63. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. - 2-ге вид., переробл. та доповн. / За ред. С.С. Яценка. - К.: А.С.К., 2002. - 1056с.
64. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. - К.: Юрінком, 1994.-799 с.
65. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник /О.П. Орлюк. -К.: Юрінком Інтер, 2003. -528 с.
66. Пивоваров В.В. Криминологические й уголовно-правовьіе аспекти мошенничества с финансовьіми ресурсами // Фінансова злочинність Матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, Харків, 12-13 лют. 1999 р. / Редкол.: Борисов В.І. (голов. ред.) та ін. X.: Право, 2000. С. 91-95.
67. Письменний Д.П., Галаган О.І. Звільнення від кримінальної відповідальності за давністю // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. - 2000. - № 3. - С. 177-178.
68. Податкові парадокси // Уряд, кур'єр. - 2002. - 17 трав. - № 88. - 57 с.
69. Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов'язкових платежів. -К.: "ЕксОб", 2003. -280 с.
70. Реформування податкової міліції. Підсумки роботи податкової міліції у першому півріччі 2005 року // Вісник податкової служби України. - 2005. - № 27. С. 195-204.
71. Салтєвський М. В. Криміналістика: Підручник: У 2 ч. - X.: Консум, 2001.-Ч. 2.-528 с.
72. Сверчков В. Информация о защите диссертации // Уголовное право. - 2004. - № 4. - С. 136.
73. Современные возможности судебных экспертиз: Метод, пособ. / Под ред. Ю. Г. Корухова / Беляева Л. Д., Бутырин А. Ю., Воронков Ю. М. й др. - М.: Триада-Х, 2000. - 281 с.
74. Соловьев А. Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии: Метод, пособ. - М.: Юрлитинфсрм, 2001. - 136 с.
75. Сухов Ю.М. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів: проблеми відмежування від суміжних злочинів та кваліфікації за сукупністю: Дис. . канд. юрид. наук. - К., 2000. - С. 18.
76. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2 т. - Т. 2. - М., 1994. - С. 341-345.
77. Тарасенко В. Нове в законодавстві // Вісник податкової служби України. - 2003. - № 48. - С. 8; Коментар до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" щодо питань погашення податкового боргу. Підготовлений Департаментом обслуговування платників податків ДПА України // Урядовий кур'єр. - 2005. - 25 травня. - № 95.
78. Тіньова економіка та організована злочинність: Навчальний посібник. - К.: НАВСУ, 1999. - С. 245.
79. Тупанчески Н.Р. Уклонение от уплаты налогов в сравнительном праве / Под ред. проф. В.С. Комисарова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. - 246 с.
80. Тюнин В.И. О "длящихся" и "продолжаемых" преступлениях в сфере экономической деятельности // Журнал российского права. - 2001. - № 1. - С. 48.
81. Улшюев Р. Ю. Следственно-оперативные группы: правовой статус, организация й деятельность: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12. 00. 09 / Акад. управлення МВД России. - М, 2001. - 126с.
82. Усатий Г. Можливості кримінально-правового компромісу в боротьбі з організованою злочинністю // Вісник прокуратури. - 2003. - № 1. - С. 36-43.
83. Фаринник В. Предмет доказування у справах, що закриваються провадженням за статтею 7 КПК України // Право України. - 2004 - № 4. - С. 110-113.
84. Фесенко Є.В. Злочини проти здоров'я населення та системи заходів з його охорони: Монографія. - К.: Атіка, 2004. - 315 с.
85. Филимонов В.Д. Охранительная функция уголовного права. - СПб.: Юридический центр Пресе, 2003. - 166 с.
86. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник. - К.: Атіка, 2004. - С. 282.
87. Цирит О.А. Уклонение от уплаты налогов: уголовно-правовая и криминологическая характеристика: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. - Калининград, 2004. - С. 7, 15-16.
88. Шепитько В. Ю. Криминалистика: Курс лекций. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - X.: Одиссей, 2005. - 368 с.
89. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекций. - X.: Одиссей, 2003.-352 с.
90. Щур Б. В. Тактика нейтралізації протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими групами: Монографія / За ред. В. Ю. Шепітька - Х.: Гриф, 2005. - 176с.
91. Юдакова Е. А. Характеристика места совершения краж несовершенно-летних в группе // Южно-Уральские криминалистические чтения: Меж-вуз. сб. науч. тр. - Уфа: РИО БашГУ, 2002. - Вьш. 10. - С. 179-184.
92. Яни П. Продолжаемое преступление // Законность. - 2003. - № 1. - С. 32-33
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info