Диплом: Процес доказування та його субєкти в цивільному процесі України (ID:49902)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеПроцес доказування та його субєкти в цивільному процесі України (Код работы:49902)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 7
1.1. Поняття, мета, етапи і елементи доказування в цивільному процесі 7
1.2. Етапи доказової діяльності 21
1.3. Поняття предмету і фактів доказування 31
РОЗДІЛ ІІ. СУБ'ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 39
2.1. Сторони, як суб’єкти доказування в цивільному процесі 39
2.2. Інші особи, які беруть участь у справі, як суб’єкти доказування 44
2.3. Участь суду у визначення предмету доказування і визначеності доказового матеріалу 54
2.3.1. Позовне провадження 54
2.3.2. Окреме провадження 60
2.3.3. Наказове провадження 71
ВИСНОВКИ 79
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 83
ДОДАТКИ 87
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV.
3. Цивільний процесуальний Кодекс України вiд 18.07.1963 № 1501-VI. Із змінами і доповненнями.
4. Цивільний процесуальний Кодекс України від 18 березня 2004 року N 1618-IV. Із змінами і доповненнями.
5. Закон України „Про судову експертизу” від 25.02.1994 р..// Від. Верхов. Ради України. - 1994. - № 28.- С 232.
6. Закон України „Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 року N 3018-III.// Відомості Верховної Ради (ВВР). -2002. -№ 27-28. -С.180.
7. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судове рішення» від 29 грудня 1976р. № 11 із змінами, внесеними постановами Пленуму від 24 квітня 1981 № 4 та від 25 грудня 1992 р. № 13 // Бюл. законодавства і юрид. практики України. - 1995. - № 1.
8. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» від 30 травня 1997 р. № 8 // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 3. - С 2-5.
9. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз: Затверджено Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 №53/5 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 46. - Ст. 17,15.
10. Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України (19722007). – Харків: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2007. – 720 с.
11. Белкин Р.С. Теория доказывания. Научно-методическое пособие. М., изд. НОРМА, 1999.
12. Бєлоконєв В. Розподіл обов'язків по доказуванню в цивільному процесі // Право України. - 1996. - № 9. - С 55-57.
13. Бурков И.В., Мурзиков А.В. Заключение эксперта как вид доказательств. - М.: «Транзит - Икс», - 2001г. с. 151
14. Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. Учебник гражданского процесса. - М., 1999.
15. Власов А. Исследование вещественных доказательств по гражданским делам // Сов. юстиция. - 1987. - № 3.
16. Гражданское процессуальное право: Учебник / С. А. Алехина, В. В. Блажеев и др.; Под ред. М. С. Шакарян. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. — 584 с.
17. Гриценко А.Д., Шульженко О.О., Надгорний Г.М. Практика використання в цивільному судочинстві матеріалів судових експертиз // Вісник: Верховного Суду України. –1997. – № 3. –С. 13.
18. Доказування та докази в господарському процесі України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Т.В. Степанова; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2002. — 18 с. — укp.
19. Елисейкин П. Ф. Предмет и принципы советского гражданского процессуального права. - Ярославль, 2004.
20. Закон України “Про судову експертизу” від 25 лютого 1994 року
21. Клейнман А. ф. Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском процессе. — М., 1950. — С. 34.
22. Клейнман А. ф. Советский гражданский процесс. — М., 1970. — С. 150.
23. Коваленко А. Г. Исследование и оценка доказательств в судебном разбирательстве / Вопросы теории и практики судебного разбирательства гражданских Дел. — Саратов, 1988. — С. 25.
24. Комаров В.В. Доказування та докази в цивільному судочинстві: Текст лекцій. Харків, 1991.
25. Кримінально - процесуальний кодекс України від 28.12.1960 в редакції від 03.04.2003
26. Курылев С. В. Основы теории доказывания в советском правосудии. — Минск, 1969.-С. 139.
27. Лазько О.М. Докази та засоби доказування у цивільному процесі // Юриспруденція: теорія і практика. – 2008. – № 5. – С. 35-38.
28. Ларин А.М. Работа следователя с доказательствами. М.,1998.
29. Малышев К. Курс гражданского судопроизводства. - СПб., 1876.
30. Мамницкий.В.Ю. Краткий исторический очерк законодательства о состязательности // Актуальнеє вопросы правотворческой деятельности. - К., 2002.
31. Мамницький В.Ю. Принцип змагальності в цивільному судочинстві // Автореф. канд. дис. - Харків, 1995.
32. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз // Вісник Верховного Суду України. - 1999. - № 2.
33. Особенности рассмотрения дел в арбитражном процессе: практическое пособие / [отв. ред. А.А. Арифуллин и И.И. Решетникова]. — М.: Норма, 2005. — 551 с.
34. Порівняльне судове право: підручник / М.М. Михеєнко, В.В. Молдован, Л.К. Радзієвська. - К. Либідь, 1993
35. Ратинов А.Р. Теория доказательств советского уголовного процесса. М., 1997.
36. Российское законодательство X-XX вв. - М., 1984. - Т. 4. - С. 79.
37. Семенов В.М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. - М., 1982.
38. Сліпченко О.І. Предмет доказування у справах про відшкодування моральної шкоди // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 8. – С. 38-43.
39. Тертышников В.И. Гражданский процесс: Курс лекций. - Харьков, 2001.
40. Треушников М. К. Судебные доказательства. — М., 1982. — С. 28-31.
41. Треушников М.К. Относимость и допустимость доказательств в советском гражданском процессе. – M.:, 1981.
42. Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств. М., 2004.
43. Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я. , 2008.- 448с.
44. Хутыз М. X. Общее положение гражданского процесса / Историко-правовое исследование. — М., 1979. — С. 85.
45. Цивільний процес: Навч. посіб./ А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – за ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2008. – 293 с. 19.
46. Цимбал М. Експертиза забезпечення правосуддя в Україні - важливий аспект розвитку правової держави // Право України. - 2001. - № 6. - С. 93-96.
47. Чорнооченко С.І Цивільний процес: Вид 2-ге переробл. та доп.: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2009.-472с
48. Штефан М. Й. Цивільний процес: Підручник для студ. юрид. спеціальностей вищих закладів освіти. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.-696 с.
49. Штутин Я. Л. Предмет доказывания в советском гражданском процессе. — М., 1963. — С. 8.
50. Шулекин В.М. Актуальные причины возникновения экспертных ошибок / http://www.univ.crimea.ua
51. Яблочков Т.М. Учебник гражданского судопроизводства. - Ярославль, 2000.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info