Диплом: Фінансово-промислова група як сучасна форма регулювання інтеграційних процесів (ID:49901)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеФінансово-промислова група як сучасна форма регулювання інтеграційних процесів (Код работы:49901)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ
ВСТУП 3
І. ТЕОРЕТИЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ФПГ ЯК ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ 6
1.1. Поняття ФПГ та її учасники 6
1.2. Класифікація ФПГ 11
1.3. Теоретичні напрямки розвитку ФПГ 20
ІІ. АНАЛІЗ ФАКТИЧНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ФПГ 40
2.1. Фактичний стан ФПГ 40
2.2. Показники діяльності ФПГ 50
2.3. Ефективність діяльності ФПГ 52
ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ ФПГ В УКРАЇНІ 56
3.1. Організаційні моменти розвитку ФПГ 56
3.2. Оцінка діяльності ФПГ ВАТ "Iнвестицiйна Компанiя "Росан-Капiтал 68
ВИСНОВКИ 83
CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 87
ДОДАТКИ
CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України «Про промислово-фінансові групи в Україні» №1294-IV від 20.11.2004. // ВВР. - №13, ст. 181.
2. Закон України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 1, ст. 1) (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 485-IV (485-15) від 06.02.2003, ВВР, 2003, N 14, ст. 104.
3. Алєксєєв І.В., Колісник М.К. Фінансові аспекти розвитку промислово-фінансових груп у системі державного регулювання економіки // Роль фінансово-кредитної системи у стимулюванні економічного зростання в Україні: Зб. наук. праць. - Луцьк: Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 1999. - С. 170-173.
4. Бесараб Є.О. Фінансове забезпечення діяльності фінансово-промислових груп в економічній системі держави: Дис.. канд. екон. наук: 08.04.01 / НАН України; Інститут економіки. — К., 2003. — 201 с.
5. Бєлєнький П.Ю., Шевченко-Марсель В.І., Другов О.О. Інфраструктура фінансового ринку в системі соціально-економічного розвитку регіону / НАН України; Інститут регіональних досліджень. — Л., 2004. — 122 с.
6. Галянтич М., Махінчук В., Задорожна Н. Промислово-фінансові групи в Україні: проблеми статусу та правового регулювання діяльності // Підприємніцтво, господарство, право. – 2004. - № 3. – С. 25-30.
7. Дикань В.Л., Мельник В.О. Етапи формування промислово-фінансових груп в сучасних умовах інвестування в Україні // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ. – 2004. - №8. – С.189-195.
8. Калашнікова Т.В. Фінансовий ринок. — Х., 2008. — 220с.
9. Колісник М.К. Аналіз зарубіжного досвіду діяльності промислово-фінансових груп // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Збірник науково - прикладних праць №5. Вісник ДУ "Львівська політехніка". - №368. - Львів: Державний університет "Львівська політехніка", 1999. - С. 164 – 168.
10. Колісник М.К., Маслак О.О., Романів Є.М. Фінансовий ринок. — Л., 2007. — 191с.
11. Колісник М.К., Маслак О.О., Романів Є.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. для студ. спец. 8.050104 та 7.050104 "Фінанси" базового напряму 6.0501 "Економіка і підприємництво" усіх форм навч. / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л.: Видавництво національного університету "Львівська політехніка", 2004. — 191с.
12. Кому принадлежит Украина. Группа "АРС" // ИнвестГазета, 20 декабря 2002г.
13. Корпорация "ИСД" // ИнвестГазета, 28 февраля 2003г.
14. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. — К., 2008. — 526с.
15. Кузьмінський В.О. Управління інноваційно-інвестиційним потенціалом фінансово-промислових груп: Дис. канд. екон. наук: 08.02.03 / Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. — К., 2004. — 221 с.
16. Литвиненко Н.І. Фінансово-промислові групи: сучасні світові тенденції та проблеми становлення в Україні: Дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Національний гірничий ун-т. — Д., 2004. — 190 с.
17. Любімов В.І. Організаційно-економічний механізм формування і функціонування фінансово- промислових груп: Дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". — Запоріжжя, 2004. — 219 с.
18. Лютий І.О., Міщенко В.І. Проблеми розвитку сучасного міжнародного фінансового ринку та інтеграційний курс України. // Фінанси України. – 2006. - № 5. – С. 21-31.
19. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок. — К., 2008. — 344с.
20. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок. Теорія й практика: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Житомирський інженерно-технологічний ін-т. — Житомир: ЖІТІ, 2002. — 415 с.
21. Перетятько С. SCM легализируется на "Силуре" // Деловая столица, 14 апреля 2003г.
22. Погрібний І.Я. Фінансово-промислові групи і розвиток національної промисловості; Науково- методичні проблеми формування, становлення і розвитку / Національна академія внутрішніх справ; Львівський ін-т внутрішніх справ. — Львів, 1996. — 89 с.
23. Постанова КМУ №272 "Про Концепцію державної промислової політики України" від 29 лютого 1996р.
24. Суэтин А.А. Международный финансовый рынок: Учеб. пособие для студ. вузов / Финансовая академия при Правительстве РФ. — М.: КНОРУС, 2004. — 217 с.
25. Телешун С. Про діяльність фінансово-промислових груп та їх вплив на політичну систему України // Україна: кам'янистий шлях до демократії. Зб. статей. К.: Заповіт, 2002. С. 79.
26. Телешун С.О. Хроніка становлення українських фінансово-промислових груп. За матеріалами вітчизняних та закордонних ЗМІ. — К.: ТОВ "Центр", 2004. — 96 с.
27. Указ Президента України №85/95 "Про фінансово-промислові групи" від 27 січня 1995р.
28. Філіповський О. В. Промислово-фінансові групи в Україні: аналіз та перспективи / Філіповський О. В., Жук О. В. // Соціально-економічні дослідження в перехідний період: (Щоріч. наук. пр.). - Львів, 2001. - Вип.31: Економічні проблеми розвитку виробництва регіону. - С.603-611.
29. Фоменко А.В. Проблеми законодавчого регулювання створення і функціонування фінансово-промислових груп в Україні // Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць молодих учених та аспірантів. Вип.3. – К.:КНЕУ, 1999. – с. 58 – 62.
30. Фоменко А.В. Процеси промислово-фінансової інтеграції з країнами СНД: нормативне забезпечення і регулювання. // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник. Вип.8. – К.:КНЕУ, 2000. – с. 144-148.
31. Формування фінансово-промислових груп та становлення регіонального фондового ринку: (Тези доп. на наук.-практ. конф. 21-23 лютого 1995 р.) / Центр сприяння іноземного інвестування та ін. / С.Б. Медвєдєв (ред.) — Львів, 1995. — 22 с.
32. Хрущ Н. А. Фінансово-промислові групи: проблеми створення та управління // Вісник / Рівненський держ. техн. ун-т. - Рівне, 2002. - Вип. 2 (15): Економіка. Актуальні проблеми підготовки фахівців в умовах реструктуризації органів реґіонального управління. - С.398-405.
33. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб.. — К.: Знання-Прес, 2002. — 535 с.
34. Рынок / Упоряд., авт. вступ. с А.А. Чухно. - К.: Україна, 1995. - 448 с.
35. Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку: Монографія / Н.П. Гончарова, О.С. Федонін, Г.О. Швиданенко. - К.: КНЕУ, 2006. - 288 с.
36. Рогач О. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій. -К: Либідь, 2005.-720 с.
37. Кобиляцький Л.М. Управління проектами: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - 200 с.
38. http://www.bank.gov.ua
39. http:// www.zakon.rada.gov.ua
40. http://www.scm.com.ua
41. http://www.rada.com.ua/ukr/catalog/16484
42. http://www.isd.com.ua
43. http://rosan-group.com.ua
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info