Диплом: Орган_зац_йно-правов_ засади боротьби з легал_зац_єю (в_дмивання) кошт_в, одержаних злочинним шляхом (ID:49899)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеОрган_зац_йно-правов_ засади боротьби з легал_зац_єю (в_дмивання) кошт_в, одержаних злочинним шляхом (Код работы:49899)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 8
1.1. Сутність “брудних” коштів, принципи та стадії їх (відмивання) 8
1.2. Характеристика організаційно-правового механізму протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, та його елементів 15
1.3. Характеристика суб’єктів, уповноважених протидіяти легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом 24
РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ І РОЛЬ РОДОВІД БАНКА СЕРЕД СУБ’ЄКТІВ, УПОВНОВАЖЕНИХ ПРОТИДІЯТИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 30
2.1. Фінансовий моніторинг особлива форма фінансового контролю 30
2.2. Характеристика банківської системи Родовід банка і його компетенція щодо протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом 39
2.3. Порядок ідентифікації клієнтів банку та виявлення фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією доходів, здобутих злочинним шлях 53
РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ, ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 65
3.1. Характеристика чинників, які впливають на ефективність діяльності банків в процесі протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шлях 65
3.2. Вдосконалення норм законодавства України, яке регламентує діяльність банків у сфері протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом 68
3.3.Міжнародний досвід та вітчизняна практика 74
ВИСНОВКИ 92
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 95
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 28.11.2002 р., № 249-IV // ВВР України. -2003. -№ 1. – Ст.2.
2. Кримінальний кодекс України // Голос України, 19 червня 2001 р. – № 107. – С.12.
3. Указ Президента України “Про Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України” від 24.12.2004 р., № 1527/2004.
4. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28 листопада 2002 р. № 249-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 1. – Ст. 2.
5. Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 6 лютого 2003 року № 485-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 14. – Ст. 104.
6. Про затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 646 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 18–19. – Ст. 858.
7. Про утворення міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом: Постанова Кабінету міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1565 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 41. – Ст. 2172.
8. Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: Постанова Правління Національного банку України від 14.05.2003 р. № 189// Офіційний вісник України. – 2003. – № 22. – Ст. 992.
9. Адміністративне право України: Підручник /Битяк Ю.П., Богуцький В.В., Гаращук В.М. та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. –Харків: Право, 2000.
10. Алисов Е.А. Финансовое право. Учебное пособие. – Харьков: фирма
«Эспада», 1999. С.66.
11. Андрійко О.Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади: Автореф. дис... докт. юрид. наук: 12.00.07 / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 1999. – 38 с.
12. Андрущенко І. Боротьба з легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом // Вісник Прокуратури України. – 2002. – № 3. – С. 61–65.
13. Басова Ю.Ю. Контрольно-наглядова діяльність міліції громадської безпеки: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.07. -Х., 2006.
14. Беніцький А.С. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (проблеми кримінально-правової кваліфікації) //Автореф. дис….к.ю.н., 12.00.08, Київ, 2002. – С. 9.
15. Бергер І., Коваленко В.Л. Боротьба з відмиванням грошей в Україні – глобальна перспектива // Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. [Харків] 25–26 жовтня 2001 р. / Редкол.: Сташис В.В. (голов. ред.) та ін. – К.–Х.: Юринком Інтер, 2002. –С.145–146.
16. Берлач А.І. Фінансове право України: Навч. посіб. для дистанційного
навчання. – К.: Університет «Україна», 2006. С.76.
17. Білоус В.Т. Правове регулювання взаємодії контролюючих і правоохоронних органів у сфері контролю за фінансово-господарською діяльністю // Організаційно-правове забезпечення контролюючих та правоохоронних органів у сфері господарювання: проблеми сьогодення та перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції.-Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008.- 588 с.
18. Білько Т.О Запровадження правозастосовчої функції органів фінансового моніторингу як інструменту контролю за діяльністю фінансових інститутів держави//Організаційно-правове забезпечення контролюючих та правоохоронних органів у сфері господарювання: проблеми сьогодення та перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції.- Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008.- 588 с.
19. Бондарєва М. «Відмивання» грошей: міжнародні кримінально-правові аспекти проблеми // Право України. -1999. -№ 1. –С.95-99.
20. Виконавча влада і адміністративне право /За заг. ред. В.Б. Авер’янова. –К.: Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002.
21. Вознесенский Э.А. Финансовый контроль в СССР. – М.: «Юридическая литература», 1973. С.69.
22. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. С.94;
23. Гаврилишин А.П. Щодо питання понятійного апарату "фінансовий моніторинг" // Організаційно-правове забезпечення діяльності контролюючих та правоохоронних органів у сфері господарювання: проблеми сьогодення і перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. - Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. - 588 с.
24. Давыдова Л.В., Кулькова С.В. Формирование системы мониторинга устойчивости банковского сектора // Финансы и кредит (рус.). – 2006. – № 13. – C. 9–17.
25. Иванов Е.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. -М.: Рос. Юрид. Издат. Дом, 1999. –176 с.
26. Капаєва Л.М., Лях М.С. Фінансове право: Навчальний посібник. –
Київ: Центр навчальної літератури, 2004. С.58.
27. Качка Тарас. Боротьба з відмиванням грошей: комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України acquis Європейського Союзу в сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. – К.: Реферат, 2004. – 288 с.
28. Клименко А. Фінансовий моніторинг - особлива форма фінансового контролю // Підприємництво, господарство і право . - 2005.- № 4. - С.101-105.
29. Клименко А.О. Організаційно-правові засади діяльності банків в системі заходів протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 /Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2004. –215 с.
30. Клименко Андрій. Правові основи здійснення фінансового моніторингу як інститут фінансового права // Підприємництво, господарство і
право, 2005, № 8.
31. Ковалев М.И. Советское уголовное право: Курс лекций. Советский уголовный закон. – Свердловск: Юрид. ин-т, 1974. -226 с.
32. Коваленко С.О. Методологічні основи легалізації тіньової економіки: Автореф. дис... докт. екон. наук: 08.02.03 / Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки України. – К., 2000. – 25 с.
33. Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. – М., – 1980. – С. 79.
34. Курс советского уголовного права: В 5 т. – Л., 1968. – С. 158.
35. Литвин Ю.А. Фінансовий моніторинг як особлива форма державного фінансового контролю // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 32. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. - 688 с.
36. Лук'янець Д.М. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності контролюючих та правоохоронних органів // Організаційно-правове забезпечення діяльності контролюючих та правоохоронних органів у сфері господарювання: проблеми сьогодення та перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції.-Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. - 588 с.
37. Лучанінов Д. Національний банк України в системі суб’єктів фінансового моніторингу // Підприємництво, господарство і право (укр.). – 2007. – № 4. – C. 95–97.
38. Международное право: Учебник /Отв. ред. Ю.М. Колосов, Є.С. Кривчиков. –М.: Междунар. отношения, 2000. –720 с.
39. Международное уголовное право: Учебное пособие /Под ред. В.Н. Кудрявцева. –М.: Наука, 1999. –264 с.
40. Мезецева І.Є. Відповідальність за “відмивання” брудних коштів за законодавством Австрії та Швейцарії // Вісник Ун-ту внутр. справ. -2000. –Вип.12. -Ч.1. –С.114-118.
41. Мельникова В.Е. Глава 8. Преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1996. – С. 195.
42. Михлин А.С. Последствия преступления. – М., 1969. – С. 17.
43. Музика А.А. Кримінально-правова боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів в Україні // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. –Кн.1. –Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2002. –С.73-106.
44. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України/ – 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2004. – С. 506.
45. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. С.86;
46. Охрімовський Д. Проблеми застосування ст. 209 Кримінального кодексу України // Вісник податкової служби України.
47. Павліченко Є.В. Класифікація суб’єктів фінансового моніторингу // Форум права. - 2007. -№ 3. –С.190-194
48. Пойзнер О.Б. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: стан та перспективи: Навч. посібник / Генеральна прокуратураУкраїни.
49. Прокуратура м. Одеси. Слідчий відділ. – О. : Юридична література, 2005. – 221с. – Бібліогр.: С. 219–220.
50. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. – Харків, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2002. С.15.
51. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. –Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.
52. Соколова Э.Д. Финансовое право: Учебное пособие. 2-е изд., перераб., испр. и доп. – М.: Новый Юрист, 1998. С.41
53. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник /За ред. Ю.Ф. Кравченка. – К.: Нац. академія внутр. справ України, 1999.
54. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: Полный курс. –М.: 2004.
55. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой и Г.П. Новоселова. – М., 1998. – С. 178.
56. Устинова І.П. Правовий статус органів фінансового контролю в системі органів державної виконавчої влади України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К.: Київський університет ім. Тараса Шевченка, 1997. С.20.
57. Финансовое право. Учебное пособие / Под ред. А.А.Ялбулганова. – М.: «Статус», 2001. С.65; Грачева Е.Ю.,
58. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И.Химичева. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. С.153.
59. Финансовое право: Учебник / Под ред. И.Н.Пахомова. – Харьков:
ООО «Одиссей», 2003. С.57.
60. Чаричанський А.А. Вопросы уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. –1998. -Вип.35. –С.121-128.
61. Fraud and Money Laundering. Presentation to the Ukrainian Delegation. 2nd April 1997. Metropolitan Police Fraud Squad. –323 р.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info