Курсовая: Порушення кримінальної справи (ID:49879)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеПорушення кримінальної справи (Код работы:49879)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ

Реферат
Вступ 4
1. Порушення кримінальної справи згідно законодавства України 6
1.1. Поняття, значення та порядок порушення кримінальної справи 6
1.2 Приводи і підстави до порушення кримінальної справи 9
1.3 Обставини, що виключають провадження в справі 13
2. Процесуальний порядок порушення кримінальної справи 16
2.1. Органи та особи, які мають право порушити кримінальну справу 16
2.2. Постанова про порушення кримінальної справи 18
3. Порядок оскарження дій відповідних органів при порушенні
кримінальної справи 24
3.1 Оскарження до суду постанови слідчого та прокурора
про порушення кримінальної справи щодо певної особи 24
3.2 Оскарження рішень про відмову в порушенні кримінальної справи 30
3.3 Прокурорський нагляд за законністю порушення та відмови
в порушенні кримінальної справи 33
Висновки 36
Перелік використаних джерел 38
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року -К.: Вікар, 1997.
2. Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року //Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 47. – С. 256.
3. Закон України «Про державний захист працівників суду та правоохо-ронних органів» //Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – ст. 50.
4. Закон України «Про виконавче провадження» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – ст. 207.
5. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №4. – ст. 272.
6. Закон України «Про прокуратуру» // Офіційний вісник України. – 2001. – № 29. – ст. 1295.
7. Наказ МВС України №400 від 14 квітня 2004 року «Про порядок прийняття, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються»// Урядовий кур'єр. - 2003. - №32.
8. Кримінально-процесуальний кодекс України (за станом законодавства на 1 вересня 2003 року). - К. - 2001. - 268 с.
9. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України /М.М. Міхеєнко, В.П. Шибіко, А.Я. Дубинський; Відп. Ред.: В.Ф. Бойко, В.Г, Гончаренко. - 2-ге вид. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 624 с.
10. Белозеров Ю. Н. Возбуждение уголовного дела. — М., 1976.-218с.
11. Бойко П. Порушення кримінальної справи як правоохоронна дія //Юридичний вісник України. -2009. -Т.27. - №27. - C. 5-10.
12. Бородин С.В. Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела. – М., 1970. – С. 6–7.
13. Володина Л.М. Нові проблеми порушення кримінальної справи //Юридичний вісник.-2009.-№5.-С.12-17.
14. Дубинський А. Я. Процесуальний порядок вирішення питання про порушення кримінальної справи // Проблеми соціалістичної законності. — Вип. № 25.– С. 93-101.
15. Жигалов А. Слідчі дії, що можуть проводитися до порушення кримінальної справи // Юридичний вісник. – 2009. – №19. – С. 10-16.
16. Жогин Н. В. Возбуждение уголовного дела. -М., 2001.-230с.
17. Зеленецкий В.С. Возбуждение уголовного дела. – Харьков, 2008.-170с.
18. Зеленецький В. Правова природа і функціональне призначення дослідного провадження по заявах і повідомленнях про злочини // Вісник Академії правових наук України.-№ 3.-2004.-С.146-154.
19. Кримінальний процес України: Підручник / Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. – К., 2004. – С. 220–221.
20. Кузнецов Н. П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела.-М., 1983.-210с.
21. Маляренко В.Т. Про оскарження дій (бездіяльності) та процесуальних рішень органів дізнання, слідчого і прокурора// Вісник Верховного Суду України. — 2008. — № 6(28). — С. 51.
22. Михайленко А. Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. -Саратов, 1985.-218с.
23. Пилипчук П.П. Розгляд судом скарги на постанову про порушення кримінальної справи // Вісник Верховного Суду України. — 2007. — № 2 (36). — С. 59.
24. Середа Г. Прокурорський нагляд за додержанням законів при прийнятті, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про злочини: деякі проблеми правового регулювання//Право України.- №3, 2009. -С.18-21.
25. Сліпченко В.І. Теоретичні та практичні питання порушення кримінальної справи за заявою юридичної особи//Право України.- №3.- 2010. -С.18-21.
26. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Навч. посіб. – К., 2009. – С. 88–89.
27. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. - К.: А.С.К., 2008. - 1056 с.
28. Тертышник В. М., Слинько С. В. Взаимодействие следователя с иными делениями органов внутренних дел при расследовании преступлений. -2005.-250с.
29. Тетерин Б.С., Трошкин Е.З. Возбуждение и расследование уголовных дел. -М.:Юрист, 1997.- С. 6.
30. Шило О., Капліна О. Оскарження до суду постанови слідчого та прокурора про порушення кримінальної справи щодо певної особи: актуальні проблеми // Право України. – 2009. - № 11.-С.12-18.
31. Щерба С. П., Химичева Г. П. Рассмотрение органами дознания заявлений и сообщений о преступлениях. — М., 2007.-272с.
32. Яшин В. Н., Победкин А. В. Возбуждение уголовного дела. Теория, практика, перспективы. -М.:Юрист, 2009.-248с.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info