Курсовая: Провадження за зверненням громадян (ID:49878)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеПровадження за зверненням громадян (Код работы:49878)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІС

Реферат
Вступ 4
1. Методологічні аспекти вивчення провадження за зверненням громадян 6
1.1 Історія формування та розвитку інституту звернень громадян 6
1.2 Конституційне право громадян на звернення 14
2. Теоретичні аспекти дослідження провадження за зверненням громадян 19
2.1 Звернення як адміністративно-правова форма 19
2.1.1 Сутність та поняття звернення громадян 19
2.2 Організаційно-правові основи провадження за зверненнями громадян 24
2.2.1 Види суб'єктів провадження за звернен¬нями громадян 24
2.2.2 Особливості провадження за окремими видами звернень
(пропози¬ціями, заявами, скаргами) 29
2.2.3 Діловодство за зверненнями громадян 34
2.2.4 Інститут адміністративного оскарження
в органах внутрішніх справ 37
Висновки 41
Перелік використаних джерел 43
Додаток №1 Графік особистого прийому громадян керівництвом
Головного управління юстиції у Запорізькій області в позаробочий час 46
Додаток №2 Зразок написання звернення 47
Додаток №3
Рекомендації громадянам, які вирішили звернутися на
прийом до посадової особи в органи управління юстиції 48
Додаток №4
Про порядок розгляду звернень громадян
та юридичних осіб, які надійшли під час особистого прийому 49
Додаток №5
Положення про порядок проведення особистого прийому
громадян у Головному управлінні юстиції у Запорізькій області 50
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Закон України «Про звернення громадян» від 2.10.96 N 393/96-ВР// Відомості Верховної Ради України, 1996, № 14.
3. Закон України «Про виконавче провадження» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 24, ст.207 ) ( 521-16 ) від 22.12.2006.
4. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 // Зібрання законодавства України. – 1997. - № 4. – Ст. 202.
5. Інструкція про порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг і організацію особистого прийому громадян в органах внутрішніх справ, внутрішніх військах, вищих закладах освіти, установах, організаціях і на підприємствах системи МВС України № 414 від 10 червня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. - № 32. – Ст. 1213.
6. Інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади. Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України 17 жовтня 1997 року №1153 // Урядовий кур’єр. – 1997. – № 162.
7. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Кодекси України: В 3-х кн. - К., Юрінком Інтер. - 1998. - Кн. 1.
8. Наказ Державного Департаменту України з питань виконання покарань Інструкція про порядок розгляду звернень громадян, їх особистого прийому в органах і установах виконання покарань N 111 від 04.05.2002
9. Наказ ДМСУ від 10.08.04 р. № 584 «Про роботу зі зверненнями громадян».
10. Наказ ДМСУ від 18.02.04 р. № 120 «Про покращання роботи з депутатськими запитами і зверненнями».
11. Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення: Указ Президента України від 19 березня 1997 року // Офіційний вісник України. – 1997. – № 12. – Ч. 1. – Ст. 111.
12. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення конституційного права громадян на звернення» від 12.09.2002 № 147.
13. Авакьян С. А. Конституционное право России: Учебн. курс. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2006. – Т. 1. – С. 635–638.
14. Административное право Украины: Учебник / Ю П. Бытяк, В М Горащук и др.., Под ред Ю П Бытяка. Харьков Право, 2000 -С 522
15. Административное право Украины: Учебник /Под ред. Н.И.Данилькевича. - Днепропетровск: Арт-Пресс, 1999 - С. 366
16. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Административный процесс.: Підручник для вищих навч. закл. - К.: Літера ЛТД, 2002. - 288 с.
17. Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник для вузов. – М.: Изд-во БЕК, 1996 – 369 с.
18. Берідзе М.Н. Стадії провадження у справах за зверненнями громадян // Вісник національного університету внутрішніх справ. Х., Вип. 29. – 2005. – С. 139 – 147.
19. Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад. Ю. С. Шемшученка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. – С. 297.
20. Гончарук С. Т. Адміністративне право України: Навч. посібник. - К., 2000. - С. 211.
21. Загряцков М. Д. Право жалобы // Право и жизнь – 1923. - № 9 С. 81-86.
22. Коваль Л.В. Адміністративне право України: Курс лекцій: Для студентів юр. вузів та факультетів - К.: Вентурі, 1996 – 208 с.
23. Колпаков В.А. Адміністративне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 1999.
24. Овсянко Д.М. Административное право: Учсбное пособие / Под ред. Проф. А.Туманена- М.: Юристь, 1997.
25. Ремнев В.И. Предложения, заявления и жалобы граждан. – М., Юрид. лит., 1975. – 71 с.
26. Сорокин В.Д. Административно-процесуальные отношения. – Л., Лениздат., 1968.- 74 с.
27. Тарануха В.П. Запровадження адміністративної юстиції як важлива форма удосконалення механізму реалізації права на звернення громадян України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – Хмельницький: ХІРУП. – 2002. – Спецвипуск № 1. – С.198-200.
28. Тарануха В.П. Історія виникнення інституту звернень до органів державної влади // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К.: НАВСУ – 2002. – № 1. – С.298-307.
29. Тарануха В.П. Петиція як історичний вид звернень // Держава і право. – К.: ІДП ім. В.М. Корецького НАН України. – 2003. – № 21. – С. 120-123.
30. Тарануха В.П. Посилення гарантій та підвищення персональної відповідальності посадових осіб місцевих органів виконавчої влади при розгляді звернень громадян // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К.: НАВСУ. – 2001. – № 5. – С. 67-73.
31. Тарануха В.П. Принципи роботи місцевих державних адміністрацій із зверненнями громадян // Держава і право. – К.: ІДП ім. В.М.Корецького НАН України. – № 15. – С. 206-211.
32. Хаманева Н.Ю. Право граждан на подачу обращений // Гражданин и право. – 2000. - № 1. – С. 32-38
33. Хомяков Г.А. Рассмотрение жалоб на действия должностных лиц. Казань. – 2000. – 176 с.
34. Четвертиков В.С. Административное право: Учебное пособие - М.: Новый Юрист. К. - 1996.
35. http://www.dvs-zp.gov.ua/node/553 Державна виконавча служба Запорізької області
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info