Курсовая: Особливості правового регулювання договору фінансового лізингу (ID:49852)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеОсобливості правового регулювання договору фінансового лізингу (Код работы:49852)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
П Л А Н
ВСТУП 2
1. Поняття і правова природа договору фінансового лізингу 4
2. Сторони договору фінансового лізингу, їх права та обов’язки. 15
3. Істотні умови договору фінансового лізингу. 21
4. Відповідальність сторін за договором фінансового лізингу. 27
ВИСНОВКИ: 34
Список використаних джерел: 36
Список використаних джерел:
1. Барабаш А. Лізинг: поняття та особливості законодавчого визначення кола його суб’єктів // Право України. – 2001. – № 2. – С.76-79.
2. Барабаш А. Підстави виникнення та зміст лізингових зобов’язань // Право України. – 2002. – № 12. – С.65-70.
3. Барабаш А. Правове регулювання лізингу в банківській діяльності (проблемні питання) // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 5. – С.25-27..
4. Барабаш А.Г Правове регулювання лізингових відносин в Україні. – Дис... канд..юрид.наук. – Д.,2004. – 181 с.
5. Бойчук Р.П. Договір лізингу: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / НЮА України ім. Я. Мудрого. – Харків, 1997. – 23 с.
6. Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. – 2003. – № 49-50.
7. Договір в цивільному і трудовому праві: Довідник / За ред. Ю.С.Шемшученка, Я.М.Шевченко. – Ч.1. – К.: Видавничий Дім “Юридична книга”, 2009. – 278 с.
8. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст.30.
9. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 48. – Ст.646.
10. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст.238.
11. Закон України “Про фінансовий лізинг” від 11 грудня 2003 року// Вiдомостi Верховної Ради України. – 2004. – № 1. – Ст.33.
12. Закон України “ Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг” від 11.01.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 16. – Ст. 138.
13. Ілларіонов Ю.В. Лізинг: організаційно-правові аспекти (на прикладі корпоративного управління): Автореф. дис. … канд. юрид. наук.: 12.00.07 / НАВС України. – К., 2002. – 17 с.
14. Кабатова Е.В. Лизинг: правовое регулирование, практика. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 204 с.
15. Кисіль С. Лізинг як специфічний вид цивільно–правових зобов’язань // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 5. – С.22-30.
16. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.
17. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 556 с.
18. Назарчук І. Деякі правові аспекти лізингу в Україні // Український інвестиційний журнал WELCOME. – 1999. – № 2. – С.50-53.
19. Печений О.П. Прострочення виконання договірного зобов’язання: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.03 / НЮА України ім. Я.Мудрого. – Харків, 2002. – 20 с.
20. Різник В. Поняття лізингу в законодавстві України // Лізинг в Україні. – 2005. - № 2.- С.11-12.
21. Рябко Л. Правова природа договору лізингу // Право України. – 2000. – № 1. – С.70-72.
22. Стативка А. О договоре лизинга // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. – № 2. – С.9-14.
23. Трофімова О.В Правове регулювання лізингової діяльності в Україні. Дис...канд..юрид.наук. – К., 2005.- 209 с.
24. Усенко Я.Б. Відмінність лізингу від оренди. Класифікація лізингових операцій // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 1998. – № 2. – С.73-75.
25. Харитонова Ю.С. Договор лизинга. – М.: ЮрайтМ, 2002. – 224 с.
26. Цивільне право України: Підручник: У 2–х кн. / О.В.Дзера (керівник авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Кн.1. – 720 с.
27. Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. – 2003. – № 45-46, 47-48.
28. Черемисова Т.А Активізація інноваційного розвитку промисловості на засадах лізингу. – Автореф... дис. канд.. економ. Наук. – Кривий Ріг, 2005. – 22 с.
29. Якубівський І.Є Договір фінансового лізингу. Автореферат дис... канд.. юрид.наук. – Л., 2003. – 17 с.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info