Диплом: Міжнародно-правові стандарти надання послуг стільникового зв’язку (ID:49775)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеМіжнародно-правові стандарти надання послуг стільникового зв’язку (Код работы:49775)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ


ВСТУП …………………………………………………………………………... 4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ
СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ .........….....…................................. 7
1.1. Основні правові доктрини надання послуг стільникового зв’язку ............................................................................................................................. 7
1.2. Система джерел міжнародно-правового регулювання надання послуг стільникового зв’язку ………….………...................…………….......….…. 14
1.3. Міжнародне співробітництво в сфері надання послуг стільникового зв’язку …………............….............................................................................. 23

РОЗДІЛ 2. НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ СТІЛЬНИКОВОГО
ЗВ’ЯЗКУ ..….................................................................................... 35
2.1. Міжнародно-правові засоби регулювання надання послуг стільникового зв’язку ..…………................................................……….…………….. 35
2.2. Приватноправові засоби (LEX MERCATORIA) регулювання надання послуг стільникового зв’язку ........................................................................ 40
2.3. Європейсько-правові засоби регулювання надання послуг стільникового зв’язку ..................................................................................................... 49

РОЗДІЛ 3. СУДОВА ТА АРБІТРАЖНА ПРАКТИКА РОЗВ’ЯЗАННЯ
СПОРІВ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ З НАДАННЯ
ПОСЛУГ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ……….................... 66
3.1. Міжнародна арбітражна практика розв’язання спорів з надання послуг стільникового зв’язку ..................................................................................... 66
3.2. Судова практика (на прикладі претензійно-позовної діяльності ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.») розв’язання спорів з надання послуг стільникового зв’язку .............................................................................................................. 79

ВИСНОВКИ ………………….…..……….……………………………............ 93
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………...………….................... 98
ДОДАТОК А ………………………………………………………………..... 106
ДОДАТОК Б …………………………………………………………………. 110
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Дахно І. І. Міжнародне економічне право: Курс лекцій. - 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП, 2003. - 160 с.
2. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. - Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. - 311 с.
3. Лебедева O.A. Теоретичні підходи дослідження сфери послуг // Економічний простір. 2009, № 27.
4. Іксарова Н.О. Зовнішня торгівля послугами як пріоритетний напрямок економічного розвитку в умовах глобалізації // Економічні науки, економічна теорія та економічна історія. 2008, Вип. 5, ч. 1.
5. Дудчак Х. Місце ринку послуг в світовій ринковій системі: теоретико-методологічний аспект // Проблеми й перспективи розвитку співробітництва між країнами Південно-Східної Європи в рамках Організації Чорноморського економічного співробітництва. С. 819-820.
6. Олефір А., Тіпанов В. Тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами в умовах динамізації конкурентного середовища // Міжнародна економічна політика. 2009. № 8-9.
7. Закон України від 18.11.2003 р. "Про телекомунікації" // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 12. - Ст. 155.
8. Меморандум про принципи діяльності операторів та провайдерів телекомунікацій при наданні послуг споживачам від 24.03.2009 р. // Відомості Верховної Ради України.
9. Генеральна угода про торгівлю послугами від 15.04.1994 р. // Відомості Верховної Ради України.
10. Статут Міжнародного союзу електрозв'язку від 22.12.1992 р. та поправочні документи до статуту від 14.10.1994 р. (Женева, 1992 р.) та від 06.11.1998 р. (Кіото) // Відомості Верховної Ради України.
11. Конвенція Міжнародного союзу електрозв'язку від 22.12.1992 р. та поправочний документ до Конвенції від 14.10.1994 р. (Женева, 1992 р.) // Відомості Верховної Ради України.
12. Регламент міжнародного електрозв'язку (заключні акти Всесвітньої адміністративної конференції з телеграфії та телефонії) від 09.12.1988 р. // Відомості Верховної Ради України.
13. Угода про створення Регіональної співдружності у галузі зв'язку від 17.12.1991 р. // Відомості Верховної Ради України.
14. Статут Регіональної співдружності у галузі зв'язку від 24.01.1992 р., № 2/1 (СНД) // Відомості Верховної Ради України.
15. Положення про Виконавчий комітет Регіональної співдружності в галузі зв'язку від 07.07.1992 р. // Відомості Верховної Ради України.
16. Меморандум про взаєморозуміння між Генеральним Директоратом з питань Інформаційного суспільства Європейської Комісії та Державним комітетом зв'язку та інформатизації України щодо розвитку Інформаційного суспільства від 14.09.2000 р. // Відомості Верховної Ради України.
17. Протокол намірів між Державним комітетом зв'язку та інформатизації України та Генеральною Дирекцією XIII Європейської Комісії від 08.07.1999 р. // Відомості Верховної Ради України.
18. Угода про координацію міждержавних відношень у галузі поштового та електричного зв'язку від 09.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України.
19. Угода щодо співробітництва у розвитку і використанні систем стільникового рухомого зв'язку від 17.01.1997 р. та протокол про внесення змін від 25 січня 2000 року // Відомості Верховної Ради України.
20. Статут Міжнародного Суду ООН від 26.06.1945 р. // Відомості Верховної Ради України.
21. Чубарев В. Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2006. ? 608 с.
22. Логуш Л. В. Сучасні аспекти міжнародного комерційного арбітражу // Наукові записки. 2001. Том 19. Спеціальний випуск.
23. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
24. Постанова КМУ від 09.08.2005 р. № 720 "Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг" // Відомості Верховної Ради України.
25. Постанова КМУ від 25.07.2007 р. № 971 "Про затвердження Положення про Національну комісію з питань регулювання зв'язку України" // Відомості Верховної Ради України.
26. Постанова КМУ від 06.06.2006 р. № 789 "Про затвердження Положення про Міністерство транспорту та зв'язку України"// Відомості Верховної Ради України.
27. Розпорядження КМУ від 07.06.2006 р. № 316-р "Про схвалення Концепції розвитку телекомунікацій в Україні" // Відомості Верховної Ради України.
28. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 19.03.2010 р. № 147 "Про встановлення рівнів якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку" // Відомості Верховної Ради України.
29. Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19.02.2009 р. № 1366 "Про затвердження Переліку ринків телекомунікаційних послуг в Україні, прийнятих для аналізу з метою попереднього регулювання" // Відомості Верховної Ради України.
30. Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 26.01.2006 р. № 179 "Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку" // Відомості Верховної Ради України.
31. Ковальський В.С., Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. - 2-е вид., допов. - К., Юрінком Інтер, 2000. - 416 с.
32. Гайдулін О.О. Зближення контрактного права європейських країн: Монографія. ? К.:Видавець Позднишев, 2009. ? С. 186, 43-44, 153, 160.
33. Міжнародне приватне право: Навч. посібник / За ред. В. М. Гайворонського, В. П. Жушмана ? К.: Юрінком Інтер, 2007. - 368 с.
34. Державна адміністрація зв'язку // http://stc.gov.ua/uk/publish/article/68216
35. Угода про партнерство і співробітництво між Україною та і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14.06.1994 р. // Відомості Верховної Ради України.
36. Міністерство транспорту та зв'язку //
http://www.mintrans.gov.ua/ru/%20integration/print/65.html
37. Зайчук О. В., Заєць А. П., Журавський В. С., Копиленко О. Л., Оніщенко Н. М. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / О.В. Зайчук (відп.ред.). - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 685 с.
38. Порфір'єва Олена Костянтинівна. Уніфікація правового регулювання умов зовнішньоекономічних контрактів у міжнародному приватному праві: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2000. - 20 с.
39. Мережко A. A. Lex Mercatoria. Теория и принцип транснационального торгового права. - Киев. - 1999. - С. 14, 23.
40. Смітюх Андрій Володимирович. Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА та lex mercatoria в контексті міжнародного приватного права: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. - О., 2004. - 19 с.
41. Мосс Д. К. Автономия воли в практике международного коммерческого арбитража. - М., 1996. - С. 45-61.
42. Задорожна С.М. Вибір ненаціональних норм при реалізації принципу автономії волі в міжнародному приватному праві // Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. ? № 282.
43. Договір про заснування Європейського Співтовариства від 25 березня 1957 р. // Відомості Верховної Ради України.
44. http://www.europa.dovidka.com.ua/d.html#_Directive
45. Директива 2002/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 року про спільні правові рамки для електронних комунікаційних мереж та послуг (Рамкова Директива) // Відомості Української Асоціації операторів зв'язку "Телас"
http://www.telas.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=221
46. Директива 2002/19/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 року про доступ та з'єднання електронних комунікаційних мереж та пов'язаного оснащення (Директива про доступ) // Відомості Української Асоціації операторів зв'язку "Телас"
http://www.telas.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=221
47. Директива 2002/20/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 року про дозвіл електронних комунікаційних мереж та послуг (Рамкова Директива) // Відомості Української Асоціації операторів зв'язку "Телас"
http://www.telas.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=221
48. Директива 2002/22/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 7 березня 2002 року про універсальні послуги та права користувачів стосовно електронних мереж зв'язку і послуг (Директива про універсальні послуги) // Відомості Української Асоціації операторів зв'язку "Телас"
http://www.telas.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=221
49. Директива Комісії 2002/77/ЄС від 16 вересня 2002 року щодо конкуренції на ринках електронних комунікаційних мереж та послуг в цій сфері (текст дотичний ЄЕП) // Відомості Української Асоціації операторів зв'язку "Телас"
http://www.telas.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=221
50. Директива 2002/58/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 липня 2002 року про обробку персональних даних та захист таємниці сектора електронних комунікацій (Директива про секретність та електронні комунікації) // Відомості Української Асоціації операторів зв'язку "Телас"
http://www.telas.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=221
51. Рішення Комісії № 676/2002ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 року про правові рамки для радіо спектральної політики в Європейській Спільноті (Радіоспектральне рішення) // Відомості Української Асоціації операторів зв'язку "Телас"
http://www.telas.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=221
52. Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку від 01.04.2010 р. Про розгляд проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з виконання у 2010 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС" // Відомості Верховної Ради України.
53. Закон України від 18.03.2004 р. "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 29. - Ст. 367.
54. Баймуратов М.О. Міжнародне право. - X.: "Одіссей", 2002. - 672 с.
55. Закон України від 24.02.1994 р. "Про міжнародний комерційний арбітраж" // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 25. - Ст. 198.
56. Європейська конвенція від 21.04.1961 р. про зовнішньоторговельний арбітраж // Відомості Верховної Ради УРСР, 1963 р., № 8.
57. Боярська З.І. Міжнародне комерційне право: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 143 с.
58. Ашера Д. Международный арбитражный суд МТП // Хозяйство и право. ? 1996. ? № 10. ? С. 162.
59. Конвенція від 10.06.1958 р. про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень // Відомості Верховної Ради України.
60. Міжамериканська конвенція від 30.01.1975 р. про міжнародний комерційний арбітраж // Відомості Верховної Ради України.
61. Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ від 15.06.1976 р. // Відомості Верховної Ради України.
62. Заявление в отношении вынесения частичного окончательного решения по иску KMIC против Компаний KFG в ответ на сообщение в деловой прессе от 13.06.2007 г. // http://www.mts.ru/upload/contents/413/ad hoc notice 150607.pdf
63. "Київстар": результати 1 кварталу 2010 року //
http://www.kyivstar.ua/press_center/news/releases/?id=13001
64. Консолідована фінансова звітність ЗАТ "Київстар GSM" на 31 грудня 2009 року разом з висновком незалежних аудиторів //
http://www.kyivstar.ua/f/1/about/partners/KSG_2009_IFRS_FS_Ukr.pdf
65. "Альфа-Групп" сдалась суду від 17.12.2008 р. //
http://www.kyivstar.ua/press_center/mass_media/on_us/?id=9179&text=%F1%F2%EE%F0%EC
66. Постанова Вищого господарського суду України від 26.06.2008 р. №2-9509/07 //
http://zakon.nau.ua/?uid=1001.1.1190&title=%C2%C8%D9%C8%C9%20%C3%CE%D1%CF%CE%C4%C0%D0%D1%DC%CA%C8%C9%20%D1%D3%C4%20%D3%CA%D0%C0%AF%CD%C8%20/%F7%E5%F0%E2%E5%ED%FC%202008/
67. Постанова від 22.12.2005 р. Вищого господарського суду України у справі № 46/501 // http://arbitr.gov.ua/docs/28_1141661.html
68. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
69. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. - Ст. 144.
70. Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-ІІІ "Про захист економічної конкуренції" // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 12. - Ст. 64.
71. Рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 р. № 18-рп/2004 // Відомості Верховної Ради України.
72. Закон України від 23.06.2005 р. № 2709-IV "Про міжнародне приватне право" // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 32. - Ст. 422.
73. Закон України від 16.04.1991 р. № 959-ХІІ "Про зовнішньоекономічну діяльність" // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 29. - Ст. 377.
74. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 40-41, 42. - Ст. 492.
75. Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ "Про господарські товариства" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49. - Ст. 682.
76. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. - Ст. 56.
77. Постанова від 18.12.2009 р. № 14 "Про судове рішення у цивільній справі" // Відомості Верховної Ради України.
78. Лист Вищого господарського суду України від 01.01.2009 р. "Про узагальнення судової практики вирішення господарськими судами окремих категорій спорів за участю нерезидентів" // Відомості Верховної Ради України.
Смотрите также

© 2013 - 2022 refsbank.info