Курсовая: Розвиток фінансового та податкового законодавства (ID:49774)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеРозвиток фінансового та податкового законодавства (Код работы:49774)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОСТІ ТА ГРОМАДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 5
1.1 Поняття фінансової системи: умови правового регулювання та організаційно-правові основи 5
1.2 Засади становлення та розвитку фінансової системи України: від XIX століття до сьогодення 8
1.3 Грошова система українського монетного двору та запровадження системи розрахунків в Україні у складі Російської імперії у XVIII-XIX ст. 13
РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ОКРЕМОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ ЛАНКИ ФІНАНСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 20
2.1 Історія формування податкової системи України: ґенеза становлення та етапи розвитку 20
2.2 Податкова реформа та види податків у Російській імперії 23
2.3 Правове регулювання податкових зборів та платежів податковими органами Російської імперії на території України у 19 столітті 30
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року (зі змінами, внесеними згідно із Законом №2222-IV від 8 грудня 2004 року) / Верховна Рада України. - Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 1996. – 141 с. – (Бібліотека офіційних видань).
2. Андрущенко В. Організоване суспільство / Інститут вищої освіти АПН України. – К., 2006. – 124 с.
3. Бармак М. Владні інституції Російської імперії в дослідженнях українських істориків // Держава і право. – 2009. - № 6. – С. 56-68.
4. Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник. — К.: Прецедент; Моя книга, 2006. - 448 с.
5. Головко О.М. Адміністративно-правове забезпечення реформ фінансового апарату Російської імперії у 60-70-х рр. ХІХ ст. // Адміністративне право і адміністративна діяльність органів внутрішніх справ України. Матеріали симпозіуму професорсько-викладацького складу ВНЗ МВС України 20-22 травня 2005 року. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. – С. 163-171.
6. Головко О.М. Державні банківські установи Російської імперії в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 20. – С. 237-243.
7. Головко О.М. Компетенція та організаційні особливості участі органів міського самоврядування на українських землях у фінансовій діяльності держави у Російській імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 32. – С. 169-174.
8. Гончарук В.Я. Правове регулювання виробництва алкогольних напоїв в Україні у другій половині ХІХ ст. //Вісник ун-ту внутр. справ. – 2000. – №10; Його ж. Питна справа: як усе починалося… //Алкоголь і тютюн України. – 2000. – №№2-8. – С. 10-24.
9. Графський В. Г. Загальна історія держави і права: Підручник для вузів. 2-е видання – М.: НОРМА, 2007. – 744 с.
10. Грицак В.М. Губернатор в державному механізмі Російської імперії в другій половині ХІХ ст. (на матеріалах Харківської губернії): історико-правове дослідження: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Одеса, 2007. – 20 с.
11. Золотенкова І.О. Україна в складі Російської імперії в першій половині XIX ст. Стан українських земель // Держава та суспільство. – 2008. - № 7. – С. 67-69.
12. Корягін М.В. Структурний аналіз податкової системи // Вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2009. - № 19. – С. 275-283.
13. Озеров І.Х. Основи фінансової науки / І.Х. Озеров / 5-е видання. – М.: Статут, 2005. – 365 с.
14. Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення / А.М. Соколовська. – К.: Вид-во «Знання-Прес», 2006. – 454 с.
15. Теплицький В.П. Реформа 1861 року і аграрні відносини на Україні / 3-е видання, переробл. та доповн. – К., 2006. – 212 с.
16. Тищик Б. Актуальні проблеми української державності у сучасній російській історіографії // Вісник Львівського університету. – 2009. - № 48. – С. 66-76.
17. Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття Волинь і Центральна Україна. – К.: Наукова думка, 1993. – 416 с.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info