Материал: Без названия (ID:48517)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеБез названия (Код работы:48517)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
2. Форма власності, їх види і місце в системі виробничих відносин.
5. Циклічність виробництва. Фази ділової активності.
19. Види процентних ставок.
22. Еволюція міжнародної грошово-кредитної системи
23. Грошово-кредитна система США
24. Грошово-кредитна система Німеччини
25. Грошово-кредитна система Великобританії
26. Грошово-кредитна система Японії
27. Капітал банку: сутність та основні складові
28. Поняття ліквідності балансу банку. Платоспроможність банку.
29. Поняття та структура основного капіталу банку.
30. Залучені кошти банку: види банківських депозитів
31. Способи мінімізації кредитного ризику
32. Запозичені кошти комерційного банку
33. Форми забезпечення повернення кредиту
34. Операції банків з векселями.
35. Специфіка факторингових операцій
36. Трастові операції комерційних банків
37. Банківські гарантії та поручительства
39. Поняття активів зважених на ризик
40. Особливості формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями
41. Сутність операцій РЕПО
42. Механізм здійснення форфейтингових операцій
44. Рейтингова оцінка функціонування банківських установ
45. Операції банків з цінними паперами
46. Характерні особливості та принципи побудови плану рахунків комерційних банків
47. Принципи обліку банківських доходів та витрат
48. Принципи облікової оцінки виданих кредитів
49. Особливості оцінки портфельних інвестицій та довгострокових вкладень
51. Банківський ринок, його сегментація, дослідження та аналіз
52. Маркетингова стратегія комерційного банку
53. Товарна політика комерційного банку та ціноутворення на банківські послуги
54. Продаж (збут) банківських продуктів
55. Комунікації банківських продуктів
56. Організація та контроль у банківському маркетингу
59. Система показників статистики кредитної діяльності
63. Банківський ризик як об’єктивна економічна категорія
64. Ризик-менеджмент як невід’ємна складова банківського менеджменту
65. Моделі і методи управління ризиками в банківській діяльності
66. Кредитний ризик комерційного банку та методи управління ними.
67. Страхування фінансових ризиків комерційного банку
68. Відсотковий ризик комерційного банку та методи його локалізації
69. Ризик ліквідності в діяльності комерційного банку
70. Портфельний ризик комерційного банку та методи управління ними
71. Стратегія валютного ризику комерційного банку
72. Актуальні проблеми управління банківськими ризиками у період становлення і розвитку економіки ринкового типу
73. Класифікація та види економічного аналізу
74. Детерміновані методи економічного аналізу
73. Класифікація та види економічного аналізу
74. Детерміновані методи економічного аналізу
75. Економіко-математичне моделювання в економічному аналізі
76. Аналіз використання основних засобів.
77. Методи рейтингової оцінки діяльності підприємств.
78. Класифікація і характеристика методів економічного аналізу
79. Функціональне призначення та структура фінансового ринку
80. Інструменти фінансового ринку: загальна характеристика
81. Поняття та визначення доходності фінансових операцій
82. Визначення вартості фінансових активів
83. Поняття, функції та суб’єкти біржової торгівлі
84. Види та характеристика „твердих” біржових угод
85. Організаційно-правові засади функціонування біржового ринку
86. Організація біржової торгівлі цінними паперами
87. Використання біржових угод як засобу обмеження цінових ризиків
88. Необхідність та форми страхового захисту
89. Страховий ринок України: стан та проблеми розвитку
90. Особливості обчислення страхових премій.
91. Страхова послуга. Особливості її реалізації
92. Страхове посередництво
93. Державний нагляд і контроль на ринку страхових послуг
94. Страхування життя: економічне призначення та основні категорії.
95. Страхування від нещасних випадків: економічне призначення, характеристика основних категорій, види страхового продукту
96. Страхування фінансово-кредитної сфери

97. Фінанси як економічна категорія. Функції фінансів.
98. Сутність фінансового механізму
99. Сутність системи управління фінансами
100. Фінансове планування та прогнозування
101. Державний борг та дефіцит бюджету
102. Державний кредит

103. Валютні системи, їх види та складові
104. Економічні наслідки завищеного чи заниженого валютного курсу національної грошової одиниці
105. Валютні операції типу „спот”. Пряма (європейська) та непряма (американська) система котирування валюти.
106. Депозитні валютні операції. Формування процентних ставок LIBOR та LIBID, їх вплив на валютний ринок
107. Система міжнародних фінансів
108. Ринки: походження, зміст і значення у міжнародних фінансах
113. Правила торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку
114. Повноваження Національного банку та Кабінету Міністрів України у сфері валютного регулювання і контролю
115. Методи визначення валютних курсів
116. Відкрита валютна позиція учасника валютного ринку. Хеджування ризиків валютного дилінгу
117. Загальна характеристика зони обігу ЄВРО у рамках Європейського Валютного Союзу

118. Характеристика основних функцій податків
119. Переваги та недоліки прямих податків
120. Принципи побудови та основні елементи податкової системи.
121. Сутність непрямих податків та механізм їх перекладання
122. Податкове зобов’язання та податковий кредит з ПДВ
123. Документальне оформлення операцій з ПДВ
124. Методика розрахунку і порядок сплати податку на прибуток підприємств
125. Оподаткування доходів фізичних осіб
126. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого бізнесу
127. Система державного пенсійного та соціального страхування

128. Методи оцінки доцільності інвестицій
129. Інвестиційні ризики та інструменти їх дослідження
130. Економічна сутність інвестицій: підходи до визначення
131. Класифікація інвестицій
132. Оцінка доцільності інвестицій без урахування ризиків
133. Інвестиційна діяльність та інвестиційний процес
134. Економічна та організаційні механізми управління інвестиційною діяльністю
135. Застосування аналізу чутливості реагування при прийнятті інвестиційних рішень
136. Іноземні інвестиції

137. Фінансові ресурси підприємства
138. Капітал підприємства (товариства) і джерела його формування
139. Фінансове забезпечення здійснення інвестицій
140. Встановлення оптимальної потреби підприємства у виробничих запасах.
141. Організація грошових розрахунків
142. Кредитування підприємств. Утримання процентів і погашення кредитів
143. Формування, розподіл і використання прибутку.
144. Фінансова звітність підприємства
145. Предмет і метод статистики. Задачі статистики в сфері економіки
146. Завдання та аналіз витрат на виробництво і витрат обігу.
147. Статистичне вивчення валового доходу, прибутку і рентабельності.
2. Форма власності, їх види і місце в системі виробничих відносин.
5. Циклічність виробництва. Фази ділової активності.
19. Види процентних ставок.
22. Еволюція міжнародної грошово-кредитної системи
23. Грошово-кредитна система США
24. Грошово-кредитна система Німеччини
25. Грошово-кредитна система Великобританії
26. Грошово-кредитна система Японії
27. Капітал банку: сутність та основні складові
28. Поняття ліквідності балансу банку. Платоспроможність банку.
29. Поняття та структура основного капіталу банку.
30. Залучені кошти банку: види банківських депозитів
31. Способи мінімізації кредитного ризику
32. Запозичені кошти комерційного банку
33. Форми забезпечення повернення кредиту
34. Операції банків з векселями.
35. Специфіка факторингових операцій
36. Трастові операції комерційних банків
37. Банківські гарантії та поручительства
39. Поняття активів зважених на ризик
40. Особливості формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями
41. Сутність операцій РЕПО
42. Механізм здійснення форфейтингових операцій
44. Рейтингова оцінка функціонування банківських установ
45. Операції банків з цінними паперами
46. Характерні особливості та принципи побудови плану рахунків комерційних банків
47. Принципи обліку банківських доходів та витрат
48. Принципи облікової оцінки виданих кредитів
49. Особливості оцінки портфельних інвестицій та довгострокових вкладень
51. Банківський ринок, його сегментація, дослідження та аналіз
52. Маркетингова стратегія комерційного банку
53. Товарна політика комерційного банку та ціноутворення на банківські послуги
54. Продаж (збут) банківських продуктів
55. Комунікації банківських продуктів
56. Організація та контроль у банківському маркетингу
59. Система показників статистики кредитної діяльності
63. Банківський ризик як об’єктивна економічна категорія
64. Ризик-менеджмент як невід’ємна складова банківського менеджменту
65. Моделі і методи управління ризиками в банківській діяльності
66. Кредитний ризик комерційного банку та методи управління ними.
67. Страхування фінансових ризиків комерційного банку
68. Відсотковий ризик комерційного банку та методи його локалізації
69. Ризик ліквідності в діяльності комерційного банку
70. Портфельний ризик комерційного банку та методи управління ними
71. Стратегія валютного ризику комерційного банку
72. Актуальні проблеми управління банківськими ризиками у період становлення і розвитку економіки ринкового типу
73. Класифікація та види економічного аналізу
74. Детерміновані методи економічного аналізу
73. Класифікація та види економічного аналізу
74. Детерміновані методи економічного аналізу
75. Економіко-математичне моделювання в економічному аналізі
76. Аналіз використання основних засобів.
77. Методи рейтингової оцінки діяльності підприємств.
78. Класифікація і характеристика методів економічного аналізу
79. Функціональне призначення та структура фінансового ринку
80. Інструменти фінансового ринку: загальна характеристика
81. Поняття та визначення доходності фінансових операцій
82. Визначення вартості фінансових активів
83. Поняття, функції та суб’єкти біржової торгівлі
84. Види та характеристика „твердих” біржових угод
85. Організаційно-правові засади функціонування біржового ринку
86. Організація біржової торгівлі цінними паперами
87. Використання біржових угод як засобу обмеження цінових ризиків
88. Необхідність та форми страхового захисту
89. Страховий ринок України: стан та проблеми розвитку
90. Особливості обчислення страхових премій.
91. Страхова послуга. Особливості її реалізації
92. Страхове посередництво
93. Державний нагляд і контроль на ринку страхових послуг
94. Страхування життя: економічне призначення та основні категорії.
95. Страхування від нещасних випадків: економічне призначення, характеристика основних категорій, види страхового продукту
96. Страхування фінансово-кредитної сфери

97. Фінанси як економічна категорія. Функції фінансів.
98. Сутність фінансового механізму
99. Сутність системи управління фінансами
100. Фінансове планування та прогнозування
101. Державний борг та дефіцит бюджету
102. Державний кредит

103. Валютні системи, їх види та складові
104. Економічні наслідки завищеного чи заниженого валютного курсу національної грошової одиниці
105. Валютні операції типу „спот”. Пряма (європейська) та непряма (американська) система котирування валюти.
106. Депозитні валютні операції. Формування процентних ставок LIBOR та LIBID, їх вплив на валютний ринок
107. Система міжнародних фінансів
108. Ринки: походження, зміст і значення у міжнародних фінансах
113. Правила торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку
114. Повноваження Національного банку та Кабінету Міністрів України у сфері валютного регулювання і контролю
115. Методи визначення валютних курсів
116. Відкрита валютна позиція учасника валютного ринку. Хеджування ризиків валютного дилінгу
117. Загальна характеристика зони обігу ЄВРО у рамках Європейського Валютного Союзу

118. Характеристика основних функцій податків
119. Переваги та недоліки прямих податків
120. Принципи побудови та основні елементи податкової системи.
121. Сутність непрямих податків та механізм їх перекладання
122. Податкове зобов’язання та податковий кредит з ПДВ
123. Документальне оформлення операцій з ПДВ
124. Методика розрахунку і порядок сплати податку на прибуток підприємств
125. Оподаткування доходів фізичних осіб
126. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого бізнесу
127. Система державного пенсійного та соціального страхування

128. Методи оцінки доцільності інвестицій
129. Інвестиційні ризики та інструменти їх дослідження
130. Економічна сутність інвестицій: підходи до визначення
131. Класифікація інвестицій
132. Оцінка доцільності інвестицій без урахування ризиків
133. Інвестиційна діяльність та інвестиційний процес
134. Економічна та організаційні механізми управління інвестиційною діяльністю
135. Застосування аналізу чутливості реагування при прийнятті інвестиційних рішень
136. Іноземні інвестиції

137. Фінансові ресурси підприємства
138. Капітал підприємства (товариства) і джерела його формування
139. Фінансове забезпечення здійснення інвестицій
140. Встановлення оптимальної потреби підприємства у виробничих запасах.
141. Організація грошових розрахунків
142. Кредитування підприємств. Утримання процентів і погашення кредитів
143. Формування, розподіл і використання прибутку.
144. Фінансова звітність підприємства
145. Предмет і метод статистики. Задачі статистики в сфері економіки
146. Завдання та аналіз витрат на виробництво і витрат обігу.
147. Статистичне вивчення валового доходу, прибутку і рентабельності.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info