Материал: (ID:48505)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

Название (Код работы:48505)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1.Предмет економічної теорії, його трактування різними науковими школами
2. Метод економічної теорії
3. Функції економічної теорії. Економічна теорія як наукова основа економічної політики держави.
4. Фактори виробництва та особливості їх використання
5. Власність та її форми. Реформування відносин власності в перехідній економіці України
6. Сутність економічної системи. Порівняльна характеристика типів економічних систем
7. Сутність і принципи ринкової організації економіки. Структура ринку
8. Ринкова інфраструктура та її елементи. Формування ринкової інфраструктури в Україні
9. Типи бірж. Біржова торгівля та її функції
10. Конкуренція, суть, види і значення для економічного розвитку. Антимонопольна політика
11. Економічні наслідки монополізму
12. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”
15. Ціна землі. Форми господарюванняу сільськогосподарському виробництві при переході до ринку
13. Теорія вартості та ціни: еволюція та сучасне трактування
14. Ринок природних ресурсів, проблема їх раціонального використання, економічна рента, як вид доходу, рента на землю
16. Акціонерний капітал у функціонуванні ринку. Ціні папери та їх види.
17. Система Національних Рахунків та її значення в макроекономічному аналізі. Основні макроекономічні показники.
18. Місце соціально-культурної сфери в ринковій економіці
21. Циклічність економічного розвитку, його особливості в сучасних умовах
19. Ринок праці і його формування в Україні
20. Безробіття: причини, види та показники. Заходи держави з обмеження безробіття
22. Інфляція: сутність, вимірювання та види. Особливості інфляційних процесів в Україні.
23. Економічне зростання і економічний розвиток. Значення економічного зростання його позитивні і негативні наслідки. Фактори, що обмежуютьекономічне зростання.
24. Економічний розвиток України. Структурні зрушення. Пріорітетні напрями розвитку економіки. Зростання ролі соціально-культурної сфери в економічному розвитку
25. Економічне зростання, його показники та типи
26. Інвестиції, їх сутність. Фактори, що визначають обсяг інвестицій в економіці. Ефект мультиплікатора.
27. Споживання та заощадження в механізмі економічного зростання
28. Бюджетна система. Бюджет держави – як ланка фінансової системи.
29. Бюджетний процес: проблеми та шляхи удосконалення
30. Національний банк та його функції
31. Сутність фінансів як історичної та економічної категорії 32. Страхування та його види
33. Сутність та функції страхування
34. Фінанси, їх структура та функції
35. Склад і джерела формування централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів загальнодержавного і місцевого значення
36. Фінансова система: поняття і загальна характеристика її сфер і ланок.
37. Суть і принципи організації фінансів підприємства сфери матеріального виробництва
38. Бюджет як економічна і юридична категорія, його функції і призначення
39. Податки, як засіб макроекономічного регулювання. Класифікація податків.
40. Податкова система та принципи її побудови
41. Економічна політика та її цільова функція. Типи економічної політики
42. Грошова система та її елементи. Особливості грошової системи України.
43. Сутність і функції банків та банківська система, банківська система України
44. Кредитна система та її функції. Види кредитів
45. Кредитно-грошове регулювання економіки та його макроекономічне значення. Роль центрального банку в здійсненні кредитно-грошового регулювання
46. Інструменти кредитно-грошового регулювання: дисконтна політика, операції на відкритому ринку цінних паперів, регулювання резервів, селективне регулювання кредиту
47. Методи та інструменти державного макроекономічного регулювання економіки
48. Інтеграційні процеси у світовій економіці. Інтеграційний потенціал економіки України
49. Адміністративні методи управління, їх характеристика, позитивні та негативні сторони
50. Європейська економічна інтеграція: мета та етапи розвитку
51. Міжнародні економічні відносини та їх форми
52. Організаційно-правові форми підприємств
53. Тенденції розвитку різних видів підприємств в сучасних умовах
54. Оборотні кошти підприємства: структура та показники використання
56. Організація зарплати працівників
55. Основні фонди: їх структура, методи оцінки та шляхи використання57. Витрати на виробництво продукції та послуг, шляхи їх зниження
58. Рентабельність продукції та послуг
59. Принцип оподаткування та характеристика податків підприємств
60. Соціально-економічна ефективність підприємств
61. Нематеріальні ресурси та активи підприємства
65. Інтуїтивна та раціональна технології прийняття рішень. Основні етапи раціональної технології прийняття рішень.
69. Ситуаційні фактори планування: рівень управління; життєвий цикл організації; ступінь невизначеності середовища. Вибір типу планів з урахуванням впливу ситуаційних факторів.
78. Ситуаційні теорії лідерства
72. Поняття „організаційні зміни” та їх види. Причини організаційних змін. Причини опору організаційним змінам. Стратегії подолання опору організаційним змінам.
81. Інструменти фінансового та операційного контролю діяльності організації. Засоби контролю поведінки робітників в організації.
82. Поняття „група” в організації та її вплив на поведінку працівника. Типи груп в організації. Типи формальних груп: командні групи; робочі групи; комітети. Неформальні групи та їх специфічні риси.
85. Теоретичні основи комунікації. Шляхи подолання перешкод ефективної комунікації
86. Управління комунікаційними процесами в організації. Комунікаційні мережі. Методи підвищення ефективності комунікацій. „Вікно Джохарі”.
87. Організаційна культура: поняття та основні елементи
88. Формування і розвиток організаційної культури
91. Документаційне забезпечення служби управління персоналом
92. Маркетинг персоналу: сутність і основні напрямки. Джерела забезпечення підприємств і організацій персоналом
94. Первинна оцінка персоналу при його доборі. Види і методика проведення співбесіди
95. Законодавча база прийому персоналу на роботу. Трудовий договір і контракт96. Сутність адаптації персоналу в організації. Основні принципи адаптації персоналу в організації
97. Атестація персоналу
98. Професійне навчання персоналу99. Карєра: сутність поняття і роль в процесі розвитку персонала
100. Типові моделі моделі карєри та види управлінської карєри
101. Планування карєри
102. Аналіз методик оцінки ефективності роботи персоналу
103. Комплексна оцінка управлінської праці
104. Соціальний розвиток організації як субєкт управління
1.Предмет економічної теорії, його трактування різними науковими школами
2. Метод економічної теорії
3. Функції економічної теорії. Економічна теорія як наукова основа економічної політики держави.
4. Фактори виробництва та особливості їх використання
5. Власність та її форми. Реформування відносин власності в перехідній економіці України
6. Сутність економічної системи. Порівняльна характеристика типів економічних систем
7. Сутність і принципи ринкової організації економіки. Структура ринку
8. Ринкова інфраструктура та її елементи. Формування ринкової інфраструктури в Україні
9. Типи бірж. Біржова торгівля та її функції
10. Конкуренція, суть, види і значення для економічного розвитку. Антимонопольна політика
11. Економічні наслідки монополізму
12. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”
15. Ціна землі. Форми господарюванняу сільськогосподарському виробництві при переході до ринку
13. Теорія вартості та ціни: еволюція та сучасне трактування
14. Ринок природних ресурсів, проблема їх раціонального використання, економічна рента, як вид доходу, рента на землю
16. Акціонерний капітал у функціонуванні ринку. Ціні папери та їх види.
17. Система Національних Рахунків та її значення в макроекономічному аналізі. Основні макроекономічні показники.
18. Місце соціально-культурної сфери в ринковій економіці
21. Циклічність економічного розвитку, його особливості в сучасних умовах
19. Ринок праці і його формування в Україні
20. Безробіття: причини, види та показники. Заходи держави з обмеження безробіття
22. Інфляція: сутність, вимірювання та види. Особливості інфляційних процесів в Україні.
23. Економічне зростання і економічний розвиток. Значення економічного зростання його позитивні і негативні наслідки. Фактори, що обмежуютьекономічне зростання.
24. Економічний розвиток України. Структурні зрушення. Пріорітетні напрями розвитку економіки. Зростання ролі соціально-культурної сфери в економічному розвитку
25. Економічне зростання, його показники та типи
26. Інвестиції, їх сутність. Фактори, що визначають обсяг інвестицій в економіці. Ефект мультиплікатора.
27. Споживання та заощадження в механізмі економічного зростання
28. Бюджетна система. Бюджет держави – як ланка фінансової системи.
29. Бюджетний процес: проблеми та шляхи удосконалення
30. Національний банк та його функції
31. Сутність фінансів як історичної та економічної категорії 32. Страхування та його види
33. Сутність та функції страхування
34. Фінанси, їх структура та функції
35. Склад і джерела формування централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів загальнодержавного і місцевого значення
36. Фінансова система: поняття і загальна характеристика її сфер і ланок.
37. Суть і принципи організації фінансів підприємства сфери матеріального виробництва
38. Бюджет як економічна і юридична категорія, його функції і призначення
39. Податки, як засіб макроекономічного регулювання. Класифікація податків.
40. Податкова система та принципи її побудови
41. Економічна політика та її цільова функція. Типи економічної політики
42. Грошова система та її елементи. Особливості грошової системи України.
43. Сутність і функції банків та банківська система, банківська система України
44. Кредитна система та її функції. Види кредитів
45. Кредитно-грошове регулювання економіки та його макроекономічне значення. Роль центрального банку в здійсненні кредитно-грошового регулювання
46. Інструменти кредитно-грошового регулювання: дисконтна політика, операції на відкритому ринку цінних паперів, регулювання резервів, селективне регулювання кредиту
47. Методи та інструменти державного макроекономічного регулювання економіки
48. Інтеграційні процеси у світовій економіці. Інтеграційний потенціал економіки України
49. Адміністративні методи управління, їх характеристика, позитивні та негативні сторони
50. Європейська економічна інтеграція: мета та етапи розвитку
51. Міжнародні економічні відносини та їх форми
52. Організаційно-правові форми підприємств
53. Тенденції розвитку різних видів підприємств в сучасних умовах
54. Оборотні кошти підприємства: структура та показники використання
56. Організація зарплати працівників
55. Основні фонди: їх структура, методи оцінки та шляхи використання57. Витрати на виробництво продукції та послуг, шляхи їх зниження
58. Рентабельність продукції та послуг
59. Принцип оподаткування та характеристика податків підприємств
60. Соціально-економічна ефективність підприємств
61. Нематеріальні ресурси та активи підприємства
65. Інтуїтивна та раціональна технології прийняття рішень. Основні етапи раціональної технології прийняття рішень.
69. Ситуаційні фактори планування: рівень управління; життєвий цикл організації; ступінь невизначеності середовища. Вибір типу планів з урахуванням впливу ситуаційних факторів.
78. Ситуаційні теорії лідерства
72. Поняття „організаційні зміни” та їх види. Причини організаційних змін. Причини опору організаційним змінам. Стратегії подолання опору організаційним змінам.
81. Інструменти фінансового та операційного контролю діяльності організації. Засоби контролю поведінки робітників в організації.
82. Поняття „група” в організації та її вплив на поведінку працівника. Типи груп в організації. Типи формальних груп: командні групи; робочі групи; комітети. Неформальні групи та їх специфічні риси.
85. Теоретичні основи комунікації. Шляхи подолання перешкод ефективної комунікації
86. Управління комунікаційними процесами в організації. Комунікаційні мережі. Методи підвищення ефективності комунікацій. „Вікно Джохарі”.
87. Організаційна культура: поняття та основні елементи
88. Формування і розвиток організаційної культури
91. Документаційне забезпечення служби управління персоналом
92. Маркетинг персоналу: сутність і основні напрямки. Джерела забезпечення підприємств і організацій персоналом
94. Первинна оцінка персоналу при його доборі. Види і методика проведення співбесіди
95. Законодавча база прийому персоналу на роботу. Трудовий договір і контракт96. Сутність адаптації персоналу в організації. Основні принципи адаптації персоналу в організації
97. Атестація персоналу
98. Професійне навчання персоналу99. Карєра: сутність поняття і роль в процесі розвитку персонала
100. Типові моделі моделі карєри та види управлінської карєри
101. Планування карєри
102. Аналіз методик оцінки ефективності роботи персоналу
103. Комплексна оцінка управлінської праці
104. Соціальний розвиток організації як субєкт управління
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info