Материал: Без названия (ID:48470)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеБез названия (Код работы:48470)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
1. Поняття трудового права як галузі права
2. Орієнтація персоналу на корпоративну культуру
3. База даних для обліку особистих справ
4. Поняття матеріальної відповідальності та її відмінність від майнової відповідальності за цивільним правом5. Особливості та роль персоналу в досягненні конкурентоспроможності сучасних організацій
6. Побудова таблиць даних (поля та записи бази даних).
7. Види матеріальної відповідальності.
9. Принципи побудови програмного комплексу комп'ютеризації кадрової роботи
10. Поняття та види правовідносин у трудовому праві, їх характеристика
11. Зміст концепцій «управління кадрами», «управління персоналом», «менеджмент персоналу», «управління людськими ресурсами»
12.Як в Access проілюструвати звіт діаграмою?
13. Підстави, умови, види матеріальної відповідальності підприємства, організації, установи за шкоду, заподіяну працівникові
14.Методи і прийоми економічного аналізу. Сутність і порядок виконання
15.Основні категорії управління та їх взаємозв'язок.
16.Гарантії прав громадянина на охорону праці.
17.Управління трудовими ресурсами - складова частина загального механізму регулювання економіки
18.Як в Ассеss додати до звіту проміжні підсумки?
19.Порядок укладення колективного договору. Зміст колективного договору
20.Етапи історичного розвитку управління персоналом
21.Особливості управління персоналом у закордонних компаніях:
можливості використання досвіду.
22.Поняття і види переведень на іншу роботу
23.Класифікаційні ознаки персоналу за категоріями. Робітники та службовці.
24. База даних для обліку співробітників та їх кар’єра
25. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці
26. Структура персоналу: штатна, організаційна, соціальна, рольова
27. Які види звітів можна підготувати за допомогою Майстра звітів в Access
28. Трудовий стаж: поняття, види та значення в соціальному забезпеченні
29. Соціальна структура персоналу: за віком, статтю, стажем роботи, рівнем освіти
30. Ринок праці як підсистема ринкової економіки й особливості його формування
31. Сумісництво та сполучення робіт і професій
32. Принципи організації роботи керівника
33. Цілі, завдання і функції служби управління персоналом.
34. Заборона й обмеження праці жінок на певних роботах
35. Чисельність персоналу: нормативний, штатний, фактичний склад працівників
36. Профорієнтація в системі управління трудовими ресурсами
37. Види трудового стажу, їх характеристика
38. Генерація парадигм кадрової роботи в менеджменті економічно розвинених країн
39. Як підготувати типовий запит в Access?
40. Додаткові підстави припинення трудового договору з ініціативи власника
41. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Поняття, посади, професії, кваліфікації
42. Основні завдання державної політики зайнятості
43. Поняття трудових спорів (конфліктів), їх класифікація
44. Компетентність працівника. Види компетенцій. Професійна компетентність та професійна придатність
45. Методи управління трудовими ресурсами
46. Поняття та основні ознаки пенсій
47. Людина як особистість з потребами, мотивами, цінностями, відносинами
48. Як в Access провести сортування даних за одним та кількома полями?
49. Поняття робочого часу
50. Система соціального партнерства, її роль у використанні трудових ресурсів.
51. Формальні і неформальні групи. Врахування соціальної структури персоналу при формуванні колективу
52. Поняття понадурочних робіт
53. Роль менеджера з персоналу у формуванні колективу
54. Сучасні вимоги до кадрової політики підприємства
55. Призначення пенсій за віком на соціальних юридичних підставах
56. Міжнародна організація праці (МОП), її цілі, завдання та основні напрямки діяльності.
57. Як можна змінювати структуру таблиць у середовищі Access ?
58. Соціальна пенсія: поняття та розміри
59. Кадрове і діловодне забезпечення в управління персоналом
60. Специфіка жіночих колективів
61 .Яка структура зайнятості вважається ефективною і чому?
62. Лідерські якості керівника в управлінні персоналом
63. Які типи даних можуть використовуватись в таблицях у системі Access?
64. Поняття та основні функції соціального забезпечення
65. Корпоративна культура в системі управління персоналом
66. Завдання, функції кадрових служб, їх характеристика.
67.Якими показниками характеризується природний, соціальний, механічний рух населення?
68.Роль комунікацій в управлінні персоналом.
69.Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта управління.
70.Порядок надання щорічної основної відпустки.
71. Психологічна сумісність працівників в організаціях. Вимоги до психологічних якостей працівників та керівників сучасних організацій.
72.3а допомогою яких критеріальних ознак та показників оцінюється використання трудових ресурсів на макрорівні?
73.Організація оплати праці на підприємстві.
74.Маркетинг персоналу, його роль і місце в управлінні персоналом.
76.3агальні умови призначення пенсій за вислугу років.
77. Стратегія управління персоналом. Взаємозв'язок стратегії розвитку організації, стратегії управління персоналом та кадрової політики.
78.Досвід профорієнтації в Західній Європі і Японії та можливість його використання в Україні.
79.Поняття та види гарантійних виплат.
80.Роль держави у здійсненні кадрової політики. Вплив стилю керівництва на кадрову політику.
81. Структурування інформації. Типи інформаційних структур (двовимірні, ієрархічні, мережні).
82.Правила внутрішнього трудового розпорядку.
83.Взаємозв'язок кадрової служби з іншими підрозділами організації.
84.Основні напрями діяльності та ролі менеджера в управлінні персоналом організації.
85.Особливості управління персоналом у процесі мотивації персоналу.
86.Ділові ігри. їх сутність і можливості в навчанні прийняття рішень. Порядок проведення ділових ігор.
87.Що таке бази даних? Реляційні бази даних
88.Поняття, підстави та види заохочень за успіхи в роботі. Порядок їх застосування
89. Вимоги до ділових, професійних та особистісних рис менеджера кадрової служби
90.Робота з документами по особовому складу. Заходи по охороні та безпеці кадрової інформації
1. Поняття трудового права як галузі права
2. Орієнтація персоналу на корпоративну культуру
3. База даних для обліку особистих справ
4. Поняття матеріальної відповідальності та її відмінність від майнової відповідальності за цивільним правом5. Особливості та роль персоналу в досягненні конкурентоспроможності сучасних організацій
6. Побудова таблиць даних (поля та записи бази даних).
7. Види матеріальної відповідальності.
9. Принципи побудови програмного комплексу комп'ютеризації кадрової роботи
10. Поняття та види правовідносин у трудовому праві, їх характеристика
11. Зміст концепцій «управління кадрами», «управління персоналом», «менеджмент персоналу», «управління людськими ресурсами»
12.Як в Access проілюструвати звіт діаграмою?
13. Підстави, умови, види матеріальної відповідальності підприємства, організації, установи за шкоду, заподіяну працівникові
14.Методи і прийоми економічного аналізу. Сутність і порядок виконання
15.Основні категорії управління та їх взаємозв'язок.
16.Гарантії прав громадянина на охорону праці.
17.Управління трудовими ресурсами - складова частина загального механізму регулювання економіки
18.Як в Ассеss додати до звіту проміжні підсумки?
19.Порядок укладення колективного договору. Зміст колективного договору
20.Етапи історичного розвитку управління персоналом
21.Особливості управління персоналом у закордонних компаніях:
можливості використання досвіду.
22.Поняття і види переведень на іншу роботу
23.Класифікаційні ознаки персоналу за категоріями. Робітники та службовці.
24. База даних для обліку співробітників та їх кар’єра
25. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці
26. Структура персоналу: штатна, організаційна, соціальна, рольова
27. Які види звітів можна підготувати за допомогою Майстра звітів в Access
28. Трудовий стаж: поняття, види та значення в соціальному забезпеченні
29. Соціальна структура персоналу: за віком, статтю, стажем роботи, рівнем освіти
30. Ринок праці як підсистема ринкової економіки й особливості його формування
31. Сумісництво та сполучення робіт і професій
32. Принципи організації роботи керівника
33. Цілі, завдання і функції служби управління персоналом.
34. Заборона й обмеження праці жінок на певних роботах
35. Чисельність персоналу: нормативний, штатний, фактичний склад працівників
36. Профорієнтація в системі управління трудовими ресурсами
37. Види трудового стажу, їх характеристика
38. Генерація парадигм кадрової роботи в менеджменті економічно розвинених країн
39. Як підготувати типовий запит в Access?
40. Додаткові підстави припинення трудового договору з ініціативи власника
41. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Поняття, посади, професії, кваліфікації
42. Основні завдання державної політики зайнятості
43. Поняття трудових спорів (конфліктів), їх класифікація
44. Компетентність працівника. Види компетенцій. Професійна компетентність та професійна придатність
45. Методи управління трудовими ресурсами
46. Поняття та основні ознаки пенсій
47. Людина як особистість з потребами, мотивами, цінностями, відносинами
48. Як в Access провести сортування даних за одним та кількома полями?
49. Поняття робочого часу
50. Система соціального партнерства, її роль у використанні трудових ресурсів.
51. Формальні і неформальні групи. Врахування соціальної структури персоналу при формуванні колективу
52. Поняття понадурочних робіт
53. Роль менеджера з персоналу у формуванні колективу
54. Сучасні вимоги до кадрової політики підприємства
55. Призначення пенсій за віком на соціальних юридичних підставах
56. Міжнародна організація праці (МОП), її цілі, завдання та основні напрямки діяльності.
57. Як можна змінювати структуру таблиць у середовищі Access ?
58. Соціальна пенсія: поняття та розміри
59. Кадрове і діловодне забезпечення в управління персоналом
60. Специфіка жіночих колективів
61 .Яка структура зайнятості вважається ефективною і чому?
62. Лідерські якості керівника в управлінні персоналом
63. Які типи даних можуть використовуватись в таблицях у системі Access?
64. Поняття та основні функції соціального забезпечення
65. Корпоративна культура в системі управління персоналом
66. Завдання, функції кадрових служб, їх характеристика.
67.Якими показниками характеризується природний, соціальний, механічний рух населення?
68.Роль комунікацій в управлінні персоналом.
69.Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта управління.
70.Порядок надання щорічної основної відпустки.
71. Психологічна сумісність працівників в організаціях. Вимоги до психологічних якостей працівників та керівників сучасних організацій.
72.3а допомогою яких критеріальних ознак та показників оцінюється використання трудових ресурсів на макрорівні?
73.Організація оплати праці на підприємстві.
74.Маркетинг персоналу, його роль і місце в управлінні персоналом.
76.3агальні умови призначення пенсій за вислугу років.
77. Стратегія управління персоналом. Взаємозв'язок стратегії розвитку організації, стратегії управління персоналом та кадрової політики.
78.Досвід профорієнтації в Західній Європі і Японії та можливість його використання в Україні.
79.Поняття та види гарантійних виплат.
80.Роль держави у здійсненні кадрової політики. Вплив стилю керівництва на кадрову політику.
81. Структурування інформації. Типи інформаційних структур (двовимірні, ієрархічні, мережні).
82.Правила внутрішнього трудового розпорядку.
83.Взаємозв'язок кадрової служби з іншими підрозділами організації.
84.Основні напрями діяльності та ролі менеджера в управлінні персоналом організації.
85.Особливості управління персоналом у процесі мотивації персоналу.
86.Ділові ігри. їх сутність і можливості в навчанні прийняття рішень. Порядок проведення ділових ігор.
87.Що таке бази даних? Реляційні бази даних
88.Поняття, підстави та види заохочень за успіхи в роботі. Порядок їх застосування
89. Вимоги до ділових, професійних та особистісних рис менеджера кадрової служби
90.Робота з документами по особовому складу. Заходи по охороні та безпеці кадрової інформації
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info