Диплом: Бізнес-план організації вантажних перевезень на підприємстві (ID:43941)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеБізнес-план організації вантажних перевезень на підприємстві (Код работы:43941)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Зміст

Вступ 2
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи бізнес-планування 5
1.1. Роль бізнес-плану в сучасних умовах 5
1.2. Структура бізнес-плану 13
Висновки до розділу 1 30
РОЗДІЛ 2. Бізнес-план організації вантажних перевезень на підприємстві
ВАТ «Золотоніське АТП 17112» 32
2.1. Характеристика підприємства ВАТ «Золотоніське АТП 17112» 32
2.2. Оцінка фінансованого стану підприємства 34
ВАТ «Золотоніське АТП 17112» 34
Аналіз галузі та ринку автомобільних вантажних перевезень 45
2.4. Маркетинговий план 52
2.5. Організаційний план 58
2.6. Виробничий план 59
2.7. Фінансовий план 72
2.7. Стратегія фінансування 81
2.8. Оцінка ризиків 85
Висновки до розділу 2 86
Висновки 89
Список використаної літератури 92
1. Закон України « Про автомобільний транспорт»; { В редакції Закону
N 3492-IV ( 3492-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 32, ст.273 }
2. Господарський кодекс України № 436-IV: Затв. Законом України від 16.01.03 р.
3. Положення про типовий бізнес-план: Затв. наказом Фонду державного майна України від 26.05.94 р. № 301
4. Про внесення доповнень до Положення про типовий бізнес-план: Затв. Наказом Фонду державного майна України від 29.02.96 р. № 197
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99 р.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99 р.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99 р.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99 р.
9. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2003. — 432 с.
10. Пашута М. Бізнес-планування як фактор успішної підприємницької діяльності // Персонал. — 2006. — № 10. — С. 66-74.
11. Бизнес-планирование: Учебник / Под ред. В. М. Попован, С. И. Ляпунова. — М.: Финансы и статистика, 2001 – 627 с.
12. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / За заг. ред. Є. Москалюка. — К.: КНЕУ, 2005. — 384 с.
13. Кудашев В. Основы бизнес-планирования. — К.: Украинская консалтинговая сеть, 2001.— 64 с.
14. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О., Дерев’яненко О.Г. Бізнес-план: технологія розробки і обґрунтування: Навчальний посібник — Вид. 2-ге — К.: КНЕУ, 2002. — 379 с.
15. Любимова Т.П., Мясоедова Л.В., Грамотенко Т.А., Олейникова Ю.А. Бизнес-план: Учебно-практическое пособие. — М.: Книга сервис, 2004. — 96 с.
16. Бизнес-план. Как развернуть собственное дело / Э.А. Уткин, А.И. Кочеткова. – М.: ЭКМОС, 1999. — 175 с.
17. Сичевський М.П. Стан та пріоритетні напрямки розвитку харчової промисловості в Україні / Економіка АПК. — 2004. — № 1. — с.38 − 40.
18. Производство макаронных изделий. — М.: Журнал Эксперт, 2000. — 44с.
19. Медведев Г. М. Технология макаронных изделий. — СПБ.: ГИОРД, 2005. — 312 с.
20. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 460 с., іл.
21. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: МАУП, 2004. — 328 с.: іл.
22. Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 224 с.
23. Тарасюк Г. М. Управління проектами: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид. — К.: Каравелла, 2006. — 320 с.
24. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. / Л.В.Кузьменко, В.В.Кузьмін, В.М.Шаповалова. — Херсон: Олді-плюс, 2003. — 256 c.
25. Мізюк Б., Белей О. Фінансові ризики інвестиційних проектів // Фінанси України, 2003. №10, с. 122-129.
26. Матвійчук А. В. Економічні ризики в інвестиційній діяльності. Монографія — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. — 205 с.

27. Бідняк М.Н., Бондар Н.М. Планування інвестицій на автомобільному транспорті України. – Наукове видання, Київ – 2000.
Список інтернет-ресурсів:
28. http://smida.gov.ua/reestr/?kod=05461220
29. http://truck.net.ua
30. http://www.logisticsplatform.com.ua
31. http://www.asmap.org.ua
32. http://www.sit-trans.com
33. http://pereviznik.com.ua/ukr/sprav/
34. http://www.sit-trans.com
Смотрите также

© 2013 - 2020 refsbank.info