Диплом: Теоретико-методологічні засади класифікації українських документів (ID:42585)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Теоретико-методологічні засади класифікації українських документів (Код работы:42585)

Информация о работе Раздел: Документоведение
Вид работы: Диплом
Объем: 108 стр.
Цена: 325 грн.
Код работы (ID): 42585
Добавлена: 17.02.2010
Просмотров: 120
Просмотр
«Теоретико-методологічні засади класифікації українських документів»
СодержаниеСПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 2

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. Поняття класифікації 8
1.1. Теоретичні засади класифікування документів 8
1.2. Спроби класифікації документа в різні історичні періоди 21
1.3. Застосування досвіду суміжних наук у класифікації документів 36
1.4. Розгляд схем класифікації документів сучасних документознавців 48
Висновки до розділу 1 56

РОЗДІЛ 2. Науково-методичні засади класифікації управлінських документів 58
2.1. Принципи і критерії класифікації управлінських документів 58
2.2. Диференціація управлінських документів в установі 74
2.3. Державний класифікатор управлінської документації 80
2.4. Перелік типових документів що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування 87
Висновки до розділу 2 91

ВИСНОВКИ 94

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 101
Литература1. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – № 36. – С.275.
2. Закон України «Про інформацію» // ВВР. – 1992. – № 48. – С.650.
3. Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» // ВВР. – 1994. – № 15. – С.86.
4. ДСТУ 1.1-2001 Державна система стандартизації. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять. – К.: Держстандарт України 2002.
5. Проект Національного стандарту України «Інформація та документація. Управління документацією» (ISO 15489-1 «Information and documentation – Records management»). – К.: Держстандарт України 2005. – 355 с.
6. Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визнaчення понять: ДСТУ 3966-2000. – К.: Держстандарт України 2000. – 33 с.
7. Державна уніфікована система документації. Основні положення: ДСТУ 3843-99. – К.: Держстандарт України 2000. – 8 с.
8. Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови: ДСТУ 3844-99. – К.: Держстандарт України 2000. – 9 с.
9. Державний класифікатор управлінської документації. ДК 010- 98 / С.М. Бугай (розроб.). – Вид. офіц. – К.: Держстандарт України 1999. – 53 с.
10. Перелік типових документів що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування інших установ організацій і підприємств із зазначенням термінів зберігання документів / ГАУ при КМ України УДНДІАСД Авт.: Г.В. Портнов С.В. Сельченкова В.П. Ляхоцький І.Б. Матяш. – К. 1997. – 255 с.
11. Український класифікатор нормативних документів (ICS: 2001 IDT) / Т. Бондаренко (пер.і наук.-техн.ред.). – Офіц. вид. – К.: Держспоживстандарт України 2003. – VІ 81 с.

12. Автоматическая классификация документов на основе применения методов распознавания образов / С.Р. Баженов Л.К. Бобров Б.С. Шелепов и др. – Новосибирск: Б. и. 1989. – 43 с.
13. Антоненко І. Проект концепції впровадження в Україні норм міжнародного стандарту ІSО 15489 «Інформація та документація. – Управління документацією» // Студії з арх. справи та документознавства. – К.: Держкомархів України УНДІАСД Європейський ун-т 2004. – Т. 11. – С. 172 – 177.
14. Архівознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України / Редкол.: Я.С.Калакура (гол. ред.) та ін. – К.: Наукова думка 1998. – 316 с.
15. Банасюкевич В.Д. Экспертиза ценности документов // Секретарское дело. – 1998. – №3. – С. 19 – 23.
16. Барушкова Р.И. Классификационные системы патентной и нормативно-технической документации: (Метод. пособие). – М.: ИПКИР 1980. – 44 с.
17. Беспянська Г.В. Діловодство. – К.: Університет «Украина» 2005. – 418 с.
18. Бездрабко В.В. Класифікація архівних документів: проблеми і пошук // ААД. – Вип. 5. – С. 179 – 184 316.
19. Бездрабко В.В. Управлінське документознавство / Київський національний ун-т культури і мистецтв Інститут держ. управління і права. – К. 2006. – 208 с.
20. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Бланки статути положення інструкції службові листи протоколи довідки акти договори накази контракти заяви анкети. – К.: Либідь 2001. – 383 с.
21. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення: ДСТУ 2732-94. – К.: Держстандарт України 1994. – 33 с.
22. Документация в информационном обществе: электронное делопроизводство и электронный архив: Докл. и сообщения шестой междунар. науч.-практ. конф. 24-25 ноября 1999 г. / М.В. Ларин (председ. редкол.) М.Г. Нефедова (сост.). – М. 2000. – 238 с.
23. Документознавство та інформаційна діяльність: наука освіта практика: Матеріали наук. конф. 18 грудня 2002р. / М.С.Слободяник (голов.ред.). – К.: ДАКККіМ 2003. – 100 с.
24. Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки освіти практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ 25-26 травня 2004р. / М.С. Слободяник (голов.ред.). – К.: ДАКККіМ 2004. – 212 с.
25. Жуковська В.М. Діловодство. Практикум: Навч. посіб. – К.: КНТЕУ 2004. – 152 с.
26. Загорецька О.М. Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у другій половині XX - на початку XXI століття: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.10 / Державний комітет архівів України Український НДІ архівної справи та документознавства. – К. 2005. – 16 с.
27. Загорецька О.М. Теорія діловодства як галузь наукових знань // Студії з арх. справи та документознавства. – К.: Держкомархів України УНДІАСД 2002. – Т. 8. – С. 139 – 141.
28. Зиновьева Н.Б. Документоведение. – М.: ИПО Профиздат 2001. – 208 с.
29. Іванова Т.В. Піддубна Л.П. Муніципальне діловодство. – К.: Либідь 2004. – 312 с.
30. Кабак Л.В. Моделі та методи класифікації текстових документів в спеціалізованих інформаційно-пошукових системах: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Х. 2006. – 19 с.
31. Кедров Б.М. К вопросу о библиотечной классификации // Советская библиография. – 1958. – № 51. – С. 79 – 82.
32. Классификация комплектование и экспертиза ценности документов в советском архивоведении (1917-1987 гг.): Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. К.Б. Гельман-Виноградова Б.С. Илизарова. – М.: МГИАИ 1989. – 156 с.
33. Козоріз В.П. Лаписька Н.І. Загальне і кадрове діловодство. – К.: МАУП 2002. – 164 с.
34. Комова М.В. Документознавча термінологія. – Л.: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» 2003. – 167 с.
35. Кудряев В.А. Корнеев И.К. Ксандопуло Г.Н. и др. Организация работы с документами. – М.: Инфра-М 1998. – 575 с.
36. Кулешов С.Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / Український держ. НДІ архівної справи та документознавства Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К. 2000. – 162 с.
37. Кулешов С.Г. Новий погляд на структуру документознавства // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 10. – С. 24 – 27.
38. Кулешов С.Г. О понятии электронный документ // Документация в информационном обществе: электронное делопроизводство и электронный архив: Докл. и сообщения на шестой междунар. науч.-практ. конф. – М. 2000. – С. 54 – 57.
39. Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв. – К.: ДАКККіМ 2003. – 58 с.
40. Кулешов С.Г. Ще раз про «доджерело» // Студії з арх. справи та документознавства. – К.: Держкомархів України УНДІАСД 2002. – Т. 8. – С. 135 – 139.
41. Кулешов С.Г. Прокопенко І.П. Управління документацією: підготовка фахівців у вищих школах за рубежем // Архіви України. – 2003. – № 1 – 3. – С. 53 – 64.
42. Кушнаренко Н.М. Складові змісту спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»: питання методології // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 1. – С. 42 – 45.
43. Кушнаренко Н.М. Внутріпредметна і міжпредметна інтеграція дисциплін документознавчого циклу // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х. 2003. – Вип. 11. – С. 110 – 115.
44. Кушнаренко Н.М. Наука про документ: момент біфуркації // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки освіти практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (К. 25-26 трав. 2004 р.) / Держ акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К. 2004. – С. 9 – 11.
45. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учеб. для вузов. – К.: Знання 2004. – 459 с.
46. Кушнаренко Н.М. Удалова В.К. Наукова обробка документів. – К.: Вікар 2003. – 328 с.
47. Ларин М. Управление документацией: теория и практика // Делопроизводитель. – 2001. – №1. – С. 33 – 37.
48. Маршакова Н.В. Классификация документов на основе лексики (по ключевым словам документа) // НТИ. Сер. 2. – 1974. – №5. – С. 3 – 10.
49. Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» / Розробники: С.Г.Кулешов Л.В.Кузнєцова О.М.Загорецька С.Ф.Лозова Т.О.Ситник. – К.: Держкомархів України УНДІАСД 2004. – 62 с.
50. Морозюк І. Формування напрямів освіти документознавців // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 10. – С. 27 – 29.
51. Новий тлумачний словник української мови / Укл. В.Яременко О.Сліпуненко: В 4 т. – К.: АКОНІТ 2000. – Т.2. – 911 с.
52. Новохатський К.Є. Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази діяльності архівних установ // Архіви України. – 2000. – № 1 – 3. – С. 3 – 10.
53. Отле П. Библиотека библиография документация: Избранные труды пионера информатики / Пер. с англ. и франц. Р.С. Гиляревского и др. Предисл. сост. коммент. Р.С. Гиляревского. – М.: ФАИР-ПРЕСС Пашков дом 2004. – 350 с.
54. Палеха Ю.І. Управлінське документування: Навч. посібник для вищих навч. закл.: У 2 ч. / Європейський ун-т. – К.: Видавництво Європейського ун-ту 2001.
55. Парфенцева Н.О. Міжнародні статистичні класифікації в Україні. Впровадження й використання: Навч. посіб. – К.: Основи 2000. – 351 с.
56. Пушкарев Л.Н. Классификация русских письменных источников по отечественной истории. – М.: Наука 1975. – 284 с.
57. Розова С.С. Научная классификация и ее виды // Вопросы философии. – 1964. – № 8. – С. 41 – 45.
58. Романенко В.Н. Никитина Г.В. Основные классификаторы документов используемые в России: Краткое метод. пособие для начинающих исследователей / Академия информатизации образования Санкт-Петербургское отделение. – СПб. 2000. – 40 с.
59. Рудельсон К.И. Современные документные классификации. – М.: Наука 1973. – 267 с.
60. Сельченкова С.В. Експертиза цінності управлінських документів недержавних організацій: Організаційно-методичний аспект // Студії з арх. справи та документознавства. – К.: Держкомархів України УНДІАСД 2004. – Т. 11. – С. 133 – 137.
61. Сельченкова С.В. Переліки документів у діловодстві: історія класифікація концептуальні та методичні засади підготовки: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.10 / Державний комітет архівів України Український НДІ архівної справи та документознавства – К. 2005. – 20 с.
62. Слободяник М.С. Документологія як наукова і навчальна дисципліна // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки освіти практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (К. 25-26 трав. 2004 р.) / Держ акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - К. 2004. – С. 12 – 15.
63. Слободяник М.С. Структура сучасного документознавства // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 4. – С. 18 – 21.
64. Сокова А.Н. Документоведение и его роль в исторической науке и управленческой деятельности // Документоведение. – 2004. – №4. – С. 29 – 35.
65. Соляник А. Кушнаренко Н. Концептуальні засади викладання дисциплін документознавчого циклу // Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 1. – С. 26 – 28.
66. Столяров Ю.М. Від діловодства – до документознавства від документознавства – до документології // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2004. – Вип. 14. – С. 96 – 104.
67. Столяров Ю.М. Соціальні комунікації: розвиток в інформаційному просторі // Вісн. ХДАК: Зб. наук. пр. – Х. 2000. – Вип. 2. – С. 4 – 7.
68. Столяров Ю.Н. Второй закон документологии // Духовна культура в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. 24-25 січ. / Харк. держ. акад. культури. – Х. 2002. – С. 163 – 166.
69. Столяров Ю.Н. Классификация документа: Решения и проблемы //
Исслед. и материалы. – 1995. – Сб. 70. – С. 24 – 40.
70. Столяров Ю.Н. О новой научной дисциплине – документологии – и ее предмете // Інформаційна та культурологічна освіта на зламі тисячоліть: Матеріали міжнар. конф. до 70-річчя ХДАК / Харк. держ. акад. культури. – Х. 1999. – Ч. 2. – С. 66 – 71.
71. Тихомиров М.Н. Источниковедение истории СССР (Советский период). – М.: «Высшая школа» 1966. – 407 с.
72. Тихонов В.И. Юшин И.Ф. Электронные архивы и электронный документооборот // Отечеств. архивы. – 1999. – № 2. – С. 19 – 20.
73. Філіпова Л. Про наукові дослідження з сучасного документознавства та бібліотечно-бібліографічних наук // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 3. – С. 22 – 23.
74. Хрестоматія з архівознавства: Навч. посібник для студ. іст. спец. вищих навч. закл. / І.Б.Матяш (наук.ред.) Г.В.Боряк (упоряд.) – К.: Видавничий дім «КМ Академія» 2003. – 407 с.
75. Черноморский М.Н. Источниковедение истории СССР. – М.: «Высшая школа» 1966. – 237 с.
76. Швецова-Водка Г.М. Визначення документа в архівознавстві // Студії з арх. справи та документознавства. – К.: Держкомархів України УНДІАСД 1999. – Т. 4. – С. 99 – 102.
77. Швецова-Водка Г.М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій. – Рівне: РДГУ 2001. – 438 с.
78. Швецова-Водка Г.М. Типологія документа: Навч. посіб. для студ. ін-тів культури. – К.: Кн. палата України 1998. – 80 с.
79. Шейко В.М. Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. – К.: Знання 2004. – 307 с.
Дополн. информация75348
Рік написання: 2009
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы www.sessiya.com.ua Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 050-3-310-310; 095-096-30-88 или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Теоретико-методологічні засади класифікації українських документів

  СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 2 ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Поняття класифікації 8 1.1. Теоретичні засади класифікування документів 8 1.2. Спроби класифікації документа в різні історичні періоди 21 1.3. Застосування досвіду суміжних наук у класифікації документів 36 1.4. Розгляд схем класифікації документів сучасних документознавців 48 Висновки до розділу 1 56 РОЗДІЛ 2. Науково-методичні засади класифікації управлінських документів 58 2.1. Принципи і критерії класифікації управлінських документів 58 2.2. Диференціація управлінських документів в установі 74 2.3. Державний класифікатор управлінської документації 80 2.4. Перелік типових документів що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування 87 Висновки до розділу 2 91 ВИСНОВКИ 94 СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 101
 • Теоретико-методологічні засади класифікації управлінських документів

  СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 2 ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Класифікація управлінських документів: теорія, історія, концепції 8 1.1. Теоретичні засади класифікації управлінських документів 8 1.2. Перші спроби класифікації управлінських документів: справочинство, діловодство 16 1.3. Застосування досвіду суміжних наук у класифікації управлінських документів 31 1.4. Розгляд схем класифікації документів сучасних документознавців 42 РОЗДІЛ 2. Науково-методичні засади класифікації управлінських документів 53 2.1. Принципи і критерії класифікації управлінських документів 53 2.2. Диференціація управлінських документів в установі 69 2.3. Державний класифікатор управлінської документації 75 2.4. Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування 82 2.5. Впровадження класифікаційних схем у роботі установи 86 Висновки до розділу 2 98 ВИСНОВКИ 102 СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 109
 • Теоретико-методологічні засади класифікації управлінських документів

  СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 2 ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Класифікація управлінських документів: теорія історія концепції 8 1.1. Теоретичні засади класифікації управлінських документів 8 1.2. Перші спроби класифікації управлінських документів: справочинство діловодство 16 1.3. Застосування досвіду суміжних наук у класифікації управлінських документів 31 1.4. Розгляд схем класифікації документів сучасних документознавців 42 РОЗДІЛ 2. Науково-методичні засади класифікації управлінських документів 53 2.1. Принципи і критерії класифікації управлінських документів 53 2.2. Диференціація управлінських документів в установі 69 2.3. Державний класифікатор управлінської документації 75 2.4. Перелік типових документів що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування 82 2.5. Впровадження класифікаційних схем у роботі установи 86 Висновки до розділу 2 98 ВИСНОВКИ 102 СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 109
 • Теоретичні та практичні аспекти класифікації документів

  ПЛАН ВСТУП…………………………………………………………………………..с. 3 РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ ТА ПОНЯТТЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ………………………………………………….…………..…с. 6 1.1. Поняття про класифікацію документів…………………………………...с. 6 1.2. Співвідношення видової і типологічної класифікації документа……..с. 10 1.3. Розвиток класифікації документів………………………………………с. 15 РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ДОКУМЕНТІВ…………………………………………………………….…с. 18 2.1. Класифікація документів за змістом…………………………………….с. 18 2.2. Класифікація документів за рівнем узагальнення інформації………...с. 20 2.3. Класифікація документів за характером знакових засобів фіксації інформації……………………………………………………………………...с. 25 2.4. Класифікація документів за матеріалом носія інформації…………….с. 30 2.5. Класифікація документів за регулярністю виходу у світ……………...с. 32 2.6. Типологічна класифікація документів…………………………………..с. 35 РОЗДІЛ ІІІ. ДОКУМЕНТУВАННЯ ЯК МЕДОТ ФІКСАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ. ББК ТА УДК ЯК СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ……...с. 38 3.1. Способи документування інформації та їх види……………………….с. 38 3.2. Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК)…………………….…с. 45 3.3. Універсальна десяткова класифікація (УДК)…………………………...с. 48 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...с. 55 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………...с. 57 ДОДАТКИ……………………………………………………………………..с. 59 Табл. 1………………………………………………………………………….с. 59 Табл. 2……………………………………………………………………….…с. 63
 • Класифікація документів: історія та теорія

  ВСТУП 4 РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ В ДОКУМЕНТОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 9 1.1. Вивчення наукових засад класифікації в загальному документознавстві 9 1.2. Спеціальне документознавство про класифікацію документів 22 РОЗДІЛ II. ІСТОРІЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ 29 2.1. Перші уявлення про класифікацію документів і розроблення перших класифікаційних схем 29 2.2. Класифікація документів в галузі джерелознавства, бібліотекознавства і бібліографознавства 45 2.3. Класифікація документів в архівознавстві 63 РОЗДІЛ III. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КЛАСИФІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ 67 3.1. Класифікація як науковий напрям 67 3.2. Принципи і критерії класифікації документів 72 ВИСНОВКИ 82 СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 90


© 2013 - 2019 refsbank.info