Контрольная: Мікроекономіка (ID:42456)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Мікроекономіка (Код работы:42456)

Информация о работе Раздел: Микроэкономика
Вид работы: Контрольная
Объем: 8 стр.
Цена: 35 грн.
Код работы (ID): 42456
Добавлена: 17.02.2010
Просмотров: 182
Просмотр
«Мікроекономіка»
Содержание1.Дуополія суть моделі Курно. 3
2.Поняття бюджетної лінії. Вплив зміни цін та доходу на бюджетну лінію. 5
3.Задача 8
Список використаної літератури 9
Литература1. Гукасьян Г.М. Маховикова Г.А. Амосова В.В. Экономическая теория: Микроэкономика. Макроэкономика. Практикумы: Навчальне видання.- СПб.: Питер 2003.- 400 c.
2. Дзюбик С. Ривак О. Основи економічної теорії: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: Основи 1994.- 336 c.
3. Економічна теорія: Підручник: Навчальне видання.- К.: НБУ 1996.- 117 c.
4. Лісовий А.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник.- К.: ЦУЛ 2003.- 192 c.
5. Основи економічної теорії: Посібник: Навчальне видання.- К.: Академія 1998.- 464 c.
Дополн. информация3903
Рік написання: 2008
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы www.sessiya.com.ua Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 050-3-310-310; 095-096-30-88 или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Мікроекономіка як наука

  1. Мікроекономіка як наука, її місце в системі економічних дисциплін 3 Список використаної літератури 131. Мікроекономіка як наука, її місце в системі економічних дисциплін 3 Список використаної літератури 13
 • Мікроекономіка, її методи та теорії

  ВСТУП 1. Мікроекономіка як наука, етапи її становлення та взаємозв’язок з іншими науками. 2. Методи мікроекономічного аналізу. 3. Методологія мікроекономіки 4. Мікроекономічні теорії та моделі ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИВСТУП 1. Мікроекономіка як наука, етапи її становлення та взаємозв’язок з іншими науками. 2. Методи мікроекономічного аналізу. 3. Методологія мікроекономіки 4. Мікроекономічні теорії та моделі ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 • мікроекономіка у системі економічних знань

  ЗМІСТ ВСТУП………………………………………….…………………………………………3 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ МІКРОЕКОНОМІКИ……………………………………………5 1.1. Мікроекономіка як частина сучасної економічної теорії……………………….…5 1.2. Функції сучасної мікроекономіки………………………………………………….10 РОЗДІЛ 2 ПРЕДМЕТ І ОБ’ЄКТ МІКРОЕКОНОМІКИ ЯК НАУКИ………………… 13 2.1 Предмет мікроекономіки……………………………………………………………13 2.2 Об’єкт мікроекономіки……………………………………………………………...16 2.3 Проблеми вибору як об’єкт мікроекономічного аналізу……………………. ……19 РОЗДІЛ 3 МЕТОДОЛОГІЯ І НОВІ МЕТОДИ МІКРОЕКОНОМІКИ…………….. …22 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………………………………26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………..28
 • Мікроекономіка. Білети

  Мікроекономіка 1. Методологія мікроекономіки: теорії і моделі. 2. Концепція корисності. Функція корисності. Сукупна та гранична корисність. 3. Криві байдужості. Гранична норма заміщення і кривизна кривих байдужості. 4. Крива "дохід-спожнвання" і криві Енгеля. 5. Ефекти доходу і заміщення. Концепції Слуцького та Хікса. 6. Виробнича функція. Властивості виробничої функції. 7. Заміщеність факторів І кривизна ізоквант. 8. Виробництво в короткому і довгому періодах. Ефект масштабу. 9. Прибуток підприємства. Парадокс прибутку. 10. Модель дуополії Курно. Рівновага Курно. Модель дуополії Штакельбсрга. 11. Моделі олігополістичного ціноутворення. 12. Теорія ігор. Рівновага Неша. Змова і картелі. Дилема ув'язненого. 13. Досконала конкуренція па ринках ресурсів. 14. Ринкова пропозиція ресурсів і економічна теорія праці. 15. Недосконала конкуренція на ринку факторів виробництва. 16. Монопольна влада на ринках факторів виробництва. Монопсонія. Двостороння монополія: монополія-монопсонія. 17. Капітал як фактор виробництва. Поняття дисконтованої вартості. 18. Інвестиційні рішення фірми. 19. Ринки землі. Ціна землі і відмінності в земельній ренті. Ринки природних ресурсів. 20. Капітал, його інвестування, процент з капіталу. 21. Загальна рівновага І ефективність. Оптимум за Парето. Теореми добробуту. 22. Обмін і ефективність розподілу ресурсів. 23. Справедливість і ефективність. Невдачі (дефекти) ринку. 24. Поняття невизначеності. Невизначеність І ризик. Страхові ринки. 25. Асиметрична інформація і ринок "лимонів" (халтури). Моделі ринкових сигналів та морального навантаження. Теорія ефективної заробітної плати. 26. Ризик інвестиційних рішень. 27. Зовнішні ефекти (екстерналії). 28. Інтерналізація зовнішніх ефектів. Теорема Коуза. Податок та субсидія Пігу. 29. Суспільні блага. Попит і пропозиція чистих суспільних благ. Проблема безбілетників. 30. Суспільний вибір: пошук ренти.
 • Мікроекономіка (відповіді до іспиту)

  1.Мікроекономіка як складова частина сучасної теоретичної економіки. 2.Предмет, суб’єкт і методологія мікроекономіки. 3.Граничні величини та їх роль у мікроекономічному аналізі.. 4.Економічна радіальність як базовий принцип поведінки мікросистем. 5.Сукупна та гранична корисність блага. Принцип спадної граничної корисності та його роль у виборі споживача. 6.Закон Госсена, як теоритичне обгрунтування досягнення споживачем рівноваги. 7.Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору та рівноваги споживача. 8.Рівновага споживача: сутність та обгрунтування з кардиналістських позицій. 9.Рівновага споживача: сутність та бгрунтування з ординалістських позицій. 10.Залежність споживання благ від зміни доходу споживача. Лінія Енгеля. 11.Залежність споживання від варіацій цін на блага. Побудова ліній «Ціна—споживання» та ліній попиту. 12.Ефекти доходу та заміщення благ як обгрунтування закону попиту. 13.Закон попиту та обгрунтування його дії базовими положенням теорії споживчого вибору. 14.Аналіз змін у попиті й у величині (обсязі) попиту. Чинники попиту. Поняття методи обчислення та сфери застосування. 15.Цінова еластичність попиту: поняття, методи обчислення та сфери застосування. 16.Вплив цінової еластичності попиту та витор виробника. 17.Еластичність попиту за доходом та презресна еластичність попиту: поняття, методи обчислення та сфери використання. 18.Вплив різноманітних ефектів (моди, снобу, доходу тощо) на ринковий попит та структуру споживання благ. 19.Закон пропозиції та обгрунтування його дії. 20.Аналіз змін у пропозиції у величині (обсязі) пропозиції.Чинники пропозиції. 21.Взаємодія попиту та пропозиції.Ринкова рівновага. 22.Концепція “надлишку” споживача та “надлишку” виробника як теоретичне обгрунтування взаємовигідності ринкового обміну. 23.Технологічна і економічна ефективність виробництва. 24.Виробнича функція: поняття, види і параметри. 25.Спадна віддача ( продуктивність) змінного фактора виробництва та її роль у технологічному виборі товаровиробника. 26.Ізокванта варіація факторів виробництва. 27.Технічне заміщення факторів виробництва: допустимі межі, норма заміщення. 28.Ефект збільшення масштабу виробництва та його відображення в характері функцій виробництва та витрат. 29.Альтернативність напрямків використання обмежених ресурсів у поясненні економічної природи витрат виробництва. 30.“Економічний” та “бухгалтерський” підходи до визначення витрат і прибутку підприємства. 31.Типовий характер зміни витрат виробництва у короткостроковому періоді. 32.Принцип неухильного зростання граничних витрат: сутність, графічна інтерпретація, значення в діяльності підприємства. 33.Ізокоста: поняття, графічна побудова, зміна положення під впливом зміни варіації цін виробничих факторів. 34.Обгрунтування рівноваги виробника на основі спільного аналізу виробничої функції та функції витрат. 35.Типовий характер зміни витрат виробництва у довгостроковому періоді. 36.Концепці мінімально ефективного випуску та її прикладні аспекти. 37.Поняття “нормальний прибуток”, “чистий економічний прибуток”. Вплив зміни їх кількісних значень на ділову активність підприємців. 38.Віддача від збільшення масштабів виробництва і структура галузі. 39.Розширення обсягів випуску продукції.Графічна побудова ліній “експансії” та їх види. 40.Сутність і взаємозв’язок показників середньої і граничної виручки з ціною продукції за умов досконалої конкуренції. 41.Визначення оптимальних обсягів випуску за умов досконалої конкуренції. Два підходи до максимізації прибутку. 42.Поведінка конкурентної фірми за певних витрат виробництва та варіацях ринкових цін на її продукцію. 43.Рівновага конкурентної фірми у короткостроковому періоді. 44.Рівновага фірми, галузі, ринку в довгостроковому періоді за умов досконалої конкуренції, її рухливість та механізм відновлення. 45.Економічний прибуток як чинник ринкової самоорганізації. 46.Поняття і види монополій. 47.Ринкова (монопольна) влада товаровиробників: поняття, джерела, методи діагностування та стримування. 48.Вибір підприємством-монополістом ціни та обсягу виробництва. 49.Моделі цінової дискримінації та практика їх використання. 50.Вхідні та вихідні бар’єри, їх вплив на економічний стан виробника-учасника галузі. 51.Моделі поведінки монополістичного конкурента у короткостроковому та довгостроковому періодах. 52.Цінова і нецінова конкуренція. 53.Позитивні і негативні аспекти рекламної пропаганди товарів. 54.Олігополістична структура ринку і взаємообумовленість дій партнерів.Причини і механізм “цінових війн” 55.Ціноутворення за олігополії:загальна характеристика. 56.Картельні угоди: визначення квот, умови реалізації, протиріччя, ефективність. 57.Порівняння ефективності різних моделей ринку. 58.Похідний попит і принцип оплати факторів. 59.Граничні факторні витрати та граничний факторний дохід. 60.Правило залучення факторів виробництва за умови максимізації прибутку підприємства. 61.Праця як фактор виробництва. Формування ціни праці у різних ринкових ситуаціях. 62.Капітал як ресурс тривалого використання. 63.Інвестування. Визначення поточної (дисконтованої) вартості активів довгострокового і безстрокового (довічного) володіння. 64.Земля як фактор виробництва. Економічна та земельна рента. 65.Часткова і загальна рівновага ринкової системи. 66.Аналіз загальної рівноваги.Ефект зворотнього зв’язку. 67.Порето-ефективний розподіл ресурсів. 68.Інституціональна природа сучасної фірми. Загальні, специфічні, інтерспецифічні ресурси фірми. Трансакційні витрати. 69.Позаринкові зовнішні ефекти та їх регулювання. 70.Громадські блага та їх споживчі властивості. Забезпечення гомадськими благами: можливості ринку і держави.


© 2013 - 2019 refsbank.info