Курсовая: Аналіз фінансового стану підприємства (ID:42402)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Аналіз фінансового стану підприємства (Код работы:42402)

Информация о работе Раздел: Финансы
Вид работы: Курсовая
Объем: 66 стр.
Цена: 200 грн.
Код работы (ID): 42402
Добавлена: 17.02.2010
Просмотров: 158
Просмотр
«Аналіз фінансового стану підприємства»
СодержаниеВступ 3
1. Теоретичні основи фінансового стану підприємства та методика його оцінки 7
1.1. Сутність фінансового стану підприємства його ознаки 7
1.2. Система показників аналізу та оцінки фінансового стану підприємства 12
1.3. Інформаційно-правове забезпечення діяльності підприємства 25
2. Аналіз та оцінка фінансово-майнового стану ПП „Лал” 29
2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 29
2.2. Аналіз майна підприємства та джерела його формування 32
2.3. Аналіз ліквідності та рентабельності підприємства 35
2.4. Аналіз фінансової стійкості підприємства ПП „ЛАЛ” 40
3. Шляхи поліпшення фінансового стану ПП „Лал” 45
Висновки 49
Список використаної літератури 52
Додатки 57
ЛитератураСписок використаної літератури

1. Закон України “Про внесення змін в Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 07.03.2002 року №3088-ІІІ // Голос України. – 2002. – 10 березня. – С. 5
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1996 р. N 1403 Про Положення про реєстр неплатоспроможних підприємств та організацій .
3. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1996 р. N 1403.
4. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій // Українська інвестиційна газета. – 1998. - №3. – С. 6 – 8
5. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства чи доведення до банкрутства. Затверджені наказом Мінекономіки від 17.01.2001 р. N 10.
6. Белікова Т.В. Визначення значимості груп показників фінансового стану підприємства за допомогою експертних оцінок // Динаміка наукових досліджень 2004: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21-30 червня 2006 р.). – Т. 44. – Дніпропетровськ: Наука і освіта 2006. –С. 6-7.
7. Белікова Т.В. Сутність рентабельності та методи її обчислення // Проблемы развития финансовой системы Украины и Крыма: Материалы IV межвузовской научно-практической конференции аспирантов и студентов (24-28 березня 2007 р.) – Симферополь: МОО 2007. – С. 47 – 49.
8. Бень Т.Г. Довбня С.Б. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства. – //Фінанси України. – 2006. - № 6.- С. 53-60.
9. Ващенко Л.О. Сухарев П.М. Аналіз фінансового стану підприємств: інформаційне та методичне забезпечення / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган- Барановського. — Донецьк : Вебер (Донецька філія) 2007. — 185c.
10. Дикань В. Л. Козинець А. С. Чупир В. Є. Діагностика фінансового стану підприємства: навчальний посібник / Українська держ. академія залізничного транспорту. — Х. : УкрДАЗТ 2007. — 150с.
11. Економіка виробничого підприємництва : Навч. посіб. / Й.М. Петрович І.О. Будіщева І.Г. Устінова та ін. За ред. Й.М.Петровича. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Київ: т-во “Знання” КОО 2001. – 405 с.
12. Економіка підприємства : Підручник. Вид 2-ге перероб. і доп. / За ред. С.Ф. Покропивного. – Київ: КНЕУ 2001. – 528 с.
13. Економічний аналіз : Навч. посібник / М.А. Болюх В.З. Бурчевський М.І. Горбатюк За ред. акад. НАНУ проф. М.Г. Чумаченка. – Київ: КНЕУ 2001. – 540 с.
14. Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП 2003. — 146с.
15. Єлейко Я.І. Кандибка О.М. Лапішко М.Л. Смовженко Т.С. Основи фінансового аналізу: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищих навч. закладів / Національний банк України Львівський банківський ін-т. — К. Л. 2006. — 142с.
16. Єлейко Я.І. Кандибка О.М. Лапішко М.Л. Смовженко Т.С. Основи фінансового аналізу. – Львів: Львівський банківський інститут національного банку України. 2000. – 141 с.
17. Зятковська Л.І. Методологічні засади фінансового забезпечення підприємств // Фінанси України. – 2007. - № 6. – С. 29-38.
18. Коваленко Л.О. Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник. – Чернігів: ЧДІЕУ 2001. – 456 с.
19. Кондратьєв О.В. Фінансова стійкість у механізмі господарювання підприємства // Фінанси України. – 1997. – №7. – С.73 – 76.
20. Конторщикова О. Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. - №6. – С. 3-5
21. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – 2-ге вид. стер. – Київ: т-во «Знання» 2001. – 378 с.
22. Крейнина М.Н. Анализ финансовой деятельности предприятия для совершенствования бизнеса. – Москва: Уч.-метод. центр при Министерстве РФ по налогам и сборам 2002. – 208 с.
23. Кручок С.І. Оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України. – 2007. - №8. – С.40 – 47
24. Кулик Д.В. Вартісно-орієнтований аналіз проектів на етапі формування інвестиційного портфеля (на прикладі трьох проектів) // Економіка промисловості. — 2007. — N 2. — С. 118-127.
25. Марченко О.І. Фінансові аспекти ділової активності підприємств // Фінанси україни. – 2007. - № 5. – С. 42-49.
26. ММец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – Київ: Вища школа 2003. – 278 с.
27. Овчаренко Р. Інформаційне забезпечення та методика оцінювання фінансової стійкості підприємства // Банківська справа. – 2001. – №4. – С.59 – 61.
28. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник. – Київ: Скарби 2002. – 336 с.
29. Оцінка аналіз планування фінансового становища підприємства: науково-методичне видання / За ред. д.е.н. професора А.В. Чупіса. – Суми: Видавництво «Довкілля» 2001. – 404 с.
30. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: Управление денежным оборотом предприятия: Учебник для вузов – Москва: ЮНИТИ 1995. – 458 с.
31. Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємств // Фінанси України. 2001. - №11. – С.54 – 61.
32. Пономарьов І.Ф. Полякова Е.І. Легченко О.А. Удосконалення механізму управління політикою платоспроможності підприємства // Економіка пром-сті. — 2007. — N 1. — С. 119-132.
33. Руденко Л.В. Подольська В.О. Яріш О.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ: НМЦ «Укоопосвіта» 2000. – 422 с.
34. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту: Навч. посібник. — 2.вид. доп. і перероб. — К. : Видавничий дім Скарби 2006. — 238с.
35. Савчук Л. М. Сокиринська І. Г. Діагностика фінансового забезпечення в процесі управління підприємством. — Д. : Зоря 2007. — 128с.
36. Сікора І.А. Особливості методики оцінки оборотних активів на виробничих підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит. -2007. - № 9. – С. 13-18.
37. Сікора І.А. Особливості методології проведення аналізу оборотних активів // Зб. наук. праць Подільської державної аграрно-технічної академії. – Вип.13. - Т. 2. - Кам’янець-Подільський 2006. – С. 317-321.
38. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств : Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ 2002. – 460 с.
39. Сметанюк О.А. Діагностика фінансового стану підприємства в системі антикризового управління: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 /Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниц. 2006.
40. Сокаринська І.Г. Діагностика фінансового забезпечення діяльності підприємства // Фінанси України. – 2003. - №1. – С. 88-96
41. Стефаненко М.М. Система збалансованих фінансових показників як основа прийняття контролінгових рішень // Фінанси україни. – 2007. - № 3. – С. 41-49.
42. Cтефаненко М.М. Застосування методологічного інструментарію контролінгу у фінансовому управлінні вітчизняних підприємств //Фінанси україни. – 2007. - № 5. – С. 25-31.
43. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : Навч. посібник. – Київ: КНЕУ 2003. – 554 с.
44. Турило А.М. Методологічні підходи до оцінки фінансової діяльності підприємства // Фінанси україни. – 2007. - № 3. – С. 31-40.
45. Федоренко В.Г. Оцінка та діагностика фінансового стану підприємства // Економіка та держава. – 2004. - №1. – С. 26 – 29.
46. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – Київ: ЦУЛ 2002. – 496 с.
47. Хотомлянський О.Л. Знахуренко П.А. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства // Фінанси україни. – 2007. - № 1. – С. 25-32.
48. Шаблиста Л.М.Фінансова стійкість підприємства: сутність і методи оцінки // Економіка і прогнозування. — 2006. — N 2. — С. 46-57.
49. Шило В.П. Верхоглядова Н.І. Ільіна С.Б. Темченко А.Г. Брадул О.М. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч.посібник для студ. вищ. навч. закладів. — К. : Кондор 2007. — 240с.
50. http://www.ukrstat.gov.ua/ - сайт Державного комітету статистики України.
Дополн. информация3872
Рік написання: 2008
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы www.sessiya.com.ua Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 050-3-310-310; 095-096-30-88 или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Аналіз фінансового стану підприємства

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні основи аналізу фінансового стану підприємства 5 1.1. Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством 5 1.2. Методи і прийоми аналізу фінансового стану підприємства 10 1.3. Порівняльна характеристика методики проведення аналізу фінансового стану підприємств в Україні та за кордоном 18 Розділ 2. Аналіз фінансового стану ВАТ „Молочник 25 2.1. Організаційно-виробнича та економічна характеристика ВАТ «Молочник» 25 2.2. Аналіз фінансового стану ВАТ «Молочник» 32 Розділ 3. Напрямки покращання фінансового стану ВАТ «Молочник» 43 3.1. Шляхи вдосконалення фінансового стану ВАТ «Молочник» 43 Висновки 47 Список використаної літератури 50
 • Аналіз фінансового стану підприємства

  Вступ 3 1. Теоретичні основи фінансового стану підприємства та методика його оцінки 7 1.1. Сутність фінансового стану підприємства його ознаки 7 1.2. Система показників аналізу та оцінки фінансового стану підприємства 12 1.3. Інформаційно-правове забезпечення діяльності підприємства 25 2. Аналіз та оцінка фінансово-майнового стану ПП „Лал” 29 2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 29 2.2. Аналіз майна підприємства та джерела його формування 32 2.3. Аналіз ліквідності та рентабельності підприємства 35 2.4. Аналіз фінансової стійкості підприємства ПП „ЛАЛ” 40 3. Шляхи поліпшення фінансового стану ПП „Лал” 45 Висновки 49 Список використаної літератури 52 Додатки 57
 • Аналіз і комплексна оцінка фінансового стану підприємства

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Економічна суть фінансового стану підприємства та його значення для успішної діяльності в ринкових умовах 5 1.2. Методи, методика та інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства 9 1.3. Система показників що характеризують фінансовий стан підприємства та їх оцінка 11 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ «ЗАХІДСПЕЦСТАЛЬ» ЗА 2008-2009РР. 16 2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Західспецсталь» 16 2.2. Аналіз валюти балансу підприємства 17 2.3. Аналіз динаміки складу та структури майна підприємства 18 2.4. Аналіз власних та позичкових коштів, вкладених у майно підприємства 21 2.5. Аналіз фінансової стійкості підприємства 27 2.6. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства. 30 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ «ЗАХІДСПЕЦСТАЛЬ» 36 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44 ДОДАТКИ 47
 • аналіз фінансового стану підприємства харчової промисловості

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 4 1.1. Економічна суть фінансового стану підприємства та його значення для успішної діяльності в ринкових умовах 4 1.2. Методи, методика та інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства 7 1.3. Система показників що характеризують фінансовий стан підприємства та їх оцінка 9 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ «ТД «ВІСКО-М»ЗА 2008-2009РР. 14 2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «ТД «Віско-М» 14 2.2. Аналіз валюти балансу підприємства 16 2.3. Аналіз динаміки складу та структури майна підприємства 17 2.4. Аналіз власних та позичкових коштів, вкладених у майно підприємства 19 2.5. Аналіз фінансової стійкості підприємства 26 2.6. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства. 29 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37 ДОДАТКИ 40
 • Діагностика фінансового стану підприємства

  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність, мета та задачі діагностики фінансового стану підприємства 5 1.2. Послідовність діагностики фінансового стану підприємства 8 1.3. Методичні підходи до діагностики фінансового 11 стану підприємства 11 2. ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПП "..." 15 2.1 Аналіз структури балансу підприємства 15 2.2. Аналіз основних коефіцієнтів фінансового стану підприємства 17 2.3. Узагальнююча оцінка фінансового стану підприємства 25 3. ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 26 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34 ДОДАТКИ 36


© 2013 - 2021 refsbank.info